รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษเท่ๆ ด้วยคำพูดคมๆ

X
Advertisements

คำพูดเท่ๆ แสดงถึงจิตใจอันแข็งแกร่ง เข้มแข็ง และสงบนิ่ง เรามาแชร์แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษเท่ๆ กันหน่อย และแบ่งปันด้วยคำพูดที่คมๆ เท่ๆ😎

รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษเท่ๆ

คำพูดเท่ๆ ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคุณหรือใครสักคนไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ ความแข็งแกร่ง ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ให้ข้อคิดในจิตใจและบ่งบอกที่คำพูดเท่ๆ ที่บุคคลในอดีต ปัจจุบัน ได้กล่าวไว้ถึงความเป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่ง

คำคมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแข็งแกร่ง

คำคมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแข็งแกร่ง
Advertisements


“Let your soul stand cool and composed before a million universes. – ปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณสงบและสงบนิ่งต่อหน้าล้านจักรวาล”😇💫🪐

“Forget the failures. Keep the lessons. – ลืมความล้มเหลว เก็บบทเรียนเอาไว้”😌

“Strong people have a strong sense of self-worth and self-awareness; they don’t need the approval of others. – คนที่เข้มแข็งมีความสำนึกในคุณค่าในตนเองและตระหนักรู้ในตนเอง พวกเขาไม่ต้องการความเห็นชอบจากผู้อื่น”😊

“More smiling, less worrying. More compassion, less judgment. More blessed, less stressed. More love, less hate. – ยิ้มมากขึ้นกังวลน้อยลง ความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นการตัดสินน้อยลง มีความสุขมากขึ้นเครียดน้อยลง รักมากขึ้นเกลียดน้อยลง”😊

“The only time a man can be brave is when he is afraid. – ครั้งเดียวที่ผู้ชายจะกล้าหาญได้ก็คือเมื่อเขากลัว”🥲

“When we feel weak, we drop our heads on the shoulders of others. Don’t get mad when someone does that. Be honored. For that person trusted you enough to, even if subtly, ask you for help. – เมื่อเรารู้สึกอ่อนแอเราก็ทิ้งตัวลงบนไหล่ของผู้อื่น อย่าโกรธเมื่อมีคนทำอย่างนั้น ได้รับเกียรติ สำหรับคนๆ นั้นเชื่อใจคุณมากพอที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม”😌

“Strong people don’t put others down… They lift them up. – คนที่แข็งแกร่งไม่ทำให้คนอื่นผิดหวัง… พวกเขายกพวกเขาขึ้น”😉

“Only courageous hearts can endure the bitterness of truth. – มีเพียงหัวใจที่กล้าหาญเท่านั้นที่สามารถอดทนต่อความขมขื่นของความจริงได้”😌

“Strong-willed heart, always makes me feel so touched. It reminds me about some ‘fall and rise again’ in my life. – จิตใจที่เข้มแข็งทำให้ฉันรู้สึกตื้นตันใจเสมอ มันทำให้ฉันนึกถึงเรื่อง ‘ล้มแล้วลุกอีก’ ในชีวิต”😊

“Focus on faith and grow your roots strong and deep so no one can make you believe in something that is not good for your soul. – มุ่งเน้นไปที่ศรัทธาและสร้างรากเหง้าของคุณให้แข็งแกร่งและลึกล้ำจนไม่มีใครสามารถทำให้คุณเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีต่อจิตวิญญาณของคุณได้”😇

“Flexibility makes buildings to be stronger, imagine what it can do to your soul. – ความยืดหยุ่นทำให้อาคารแข็งแรงขึ้นลองนึกดูว่าจะทำอะไรกับจิตวิญญาณของคุณได้บ้าง”😊

“Strong anger can only make you weaker than you already are – ความโกรธที่รุนแรงสามารถทำให้คุณอ่อนแอกว่าที่เป็นอยู่แล้วเท่านั้น”🤨

“Dear self, Be brave enough to face every obstacle that comes in waves. It helps you to become a great warrior. – เรียนตัวเองจงกล้าหาญพอที่จะเผชิญกับทุกอุปสรรคที่เข้ามา มันช่วยให้คุณกลายเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่”😊

“Be strong, do what God has placed in your heart! – จงเข้มแข็งทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงวางไว้ในหัวใจของคุณ!”😇💗

“Don’t give up! Now is the perfect time to remember why started and find a way to finish the race. – อย่ายอมแพ้! ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะจดจำว่าทำไมถึงเริ่มต้นและหาทางจบการแข่งขัน”😊🏆

“If there’s one thing I’ve learned from those storms I’ve been through; is to always walk out of each one as a warrior, as a survivor, but never as a victim… – หากมีสิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากพายุเหล่านั้นที่ฉันเคยผ่านมา คือการเดินออกจากแต่ละคนในฐานะนักรบในฐานะผู้รอดชีวิต แต่อย่าเป็นเหยื่อ…”😌

“No matter how hard it is, try to be strong than yesterday. – ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็พยายามเข้มแข็งกว่าเมื่อวาน”✌️

“Create strength so you don’t need support. Don’t use support so you can become strong. – สร้างความแข็งแกร่งเพื่อที่คุณไม่ต้องการการสนับสนุน อย่าใช้การสนับสนุนเพื่อที่คุณจะได้แข็งแกร่ง”😉

“Your strength doesn’t come from winning. It comes from struggles and hardship. Everything that you go through prepares you for the next level. – ความแข็งแกร่งของคุณไม่ได้มาจากการชนะ มันมาจากการต่อสู้และความยากลำบาก ทุกสิ่งที่คุณผ่านมาเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับระดับต่อไป”😌

“If you dont know learn how to be scared, you’ll never really learn how to be brave. – ถ้าคุณไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะกลัว คุณจะไม่มีวันเรียนรู้ที่จะกล้าได้อย่างแท้จริง”😌

“When the whole world is silent, even one voice becomes powerful. – เมื่อโลกทั้งใบเงียบลง แม้แต่เสียงเดียวก็มีพลัง”😌🌏

“I can take it. The tougher it gets, the cooler I get. – ฉันสามารถรับมันได้ ยิ่งยากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งเย็นลง”😌

“You use your words carefully to uplift and inspire. – คุณใช้คำพูดของคุณอย่างระมัดระวังเพื่อยกระดับและสร้างแรงบันดาลใจ”🙂

“The strongest people find the courage and caring to help others, even if they are going through their own storm. – คนที่แข็งแกร่งที่สุดพบว่ามีความกล้าหาญและห่วงใยที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับพายุก็ตาม”😌🌪️

“I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. – ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครเดินผ่านความคิดของฉันด้วยเท้าที่สกปรกของพวกเขา”😕

“Your Life Is Happening Right Now: Don’t let procrastination take over your life. Be brave and take risks. Your life is happening right now. – ชีวิตของคุณกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้: อย่าปล่อยให้การผัดวันประกันพรุ่งมาครอบงำชีวิตของคุณ จงกล้าเสี่ยง ชีวิตของคุณกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้”😉

“Every challenge you face today makes you stronger tomorrow. The challenge of life is intended to make you better, not bitter. – ทุกความท้าทายที่คุณเผชิญในวันนี้ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในวันพรุ่งนี้ ความท้าทายของชีวิตมีไว้เพื่อทำให้คุณดีขึ้นไม่ขมขื่น”😉

“They wore their strange beauty like war paint. – พวกเขาสวมความงามที่แปลกประหลาดราวกับภาพวาดสงคราม”😔

“People seem weak, but they’re strong. They seem strong, but they’re weak. – ผู้คนดูเหมือนอ่อนแอ แต่ก็แข็งแกร่ง พวกเขาดูเหมือนแข็งแกร่ง แต่ก็อ่อนแอ”😔

“No matter who you are, big or small, female or man, brave or not brave, you can still be empowered and feel strong. – ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่หญิงหรือชายกล้าหรือไม่กล้าคุณก็ยังสามารถมีพลังและรู้สึกเข้มแข็งได้”😌

“Surely you ain’t weak. You just can’t accept yourself as a strong person. – “ แน่นอนคุณไม่ได้อ่อนแอ คุณแค่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเข้มแข็งไม่ได”😔

“The strongest people are not those who show strength in front of the world but those who fight and win battles that others do not know anything about. – คนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่แสดงความแข็งแกร่งต่อหน้าโลก แต่เป็นคนที่ต่อสู้และชนะการต่อสู้โดยที่คนอื่นไม่รู้อะไรเลย”😎

“Be strong, take life as it comes. – จงเข้มแข็งใช้ชีวิตตามที่ได้รับมา”✌️

“If not a single person in this world is there to support you, you have a strongest chance to overcome everybody. – ถ้าไม่มีใครสักคนบนโลกนี้คอยสนับสนุนคุณคุณมีโอกาสที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะเอาชนะทุกคน”😌🌏

“Please stay gorgeous and strong and unbelievable. – โปรดอยู่อย่างงดงามและแข็งแกร่งและไม่น่าเชื่อ”😊

“I do know that no matter what we go through, we can always find and project the good rather than falling to the hellfire the devil has placed around us. – ฉันรู้ว่าไม่ว่าเราจะผ่านอะไรไปเราสามารถค้นหาและคาดการณ์สิ่งที่ดีได้เสมอแทนที่จะตกลงไปที่นรกที่ปีศาจวางไว้รอบตัวเรา”😈

“Sometimes the weak must be sacrificed so that the strong may flourish. – บางครั้งผู้ที่อ่อนแอต้องถูกสังเวยเพื่อผู้ที่แข็งแกร่งจะได้เติบโต”😔

“It is in the act of admitting our weaknesses that we are showing our strength. – มันอยู่ที่การยอมรับจุดอ่อนของเราว่าเรากำลังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเรา”😌

“The bravest of whom I’ve known are those who have been through suffering, disappointments and pain. But still they choose to love fearlessly, give nonstop and live with hope that fills their lungs… – คนที่กล้าหาญที่สุดที่ฉันรู้จักคือคนที่เคยผ่านความทุกข์ความผิดหวังและความเจ็บปวด แต่พวกเขาก็ยังเลือกที่จะรักอย่างไม่เกรงกลัวไม่หยุดนิ่งและมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่จะเติมเต็มปอดของพวกเขา…”😊

“Rule your mind or it will rule you. – ครองใจไม่งั้นมันจะปกครองคุณ”😉💗

“You need to have faith in yourself. Be brave and take risks. You don’t have to have it all figured out to move forward. – คุณต้องมีศรัทธาในตัวเอง จงกล้าหาญและกล้าเสี่ยง คุณไม่จำเป็นต้องคิดออกทั้งหมดเพื่อก้าวไปข้างหน้า”😉

“Don’t tell me the sky’s the limit when there are footprints on the moon. – อย่าบอกนะว่าท้องฟ้ามีขีดจำกัด เมื่อมีรอยเท้าบนดวงจันทร์”🙂🪐☄️

แคปชั่นภาษาอังกฤษความเข้มแข็ง

แคปชั่นภาษาอังกฤษความเข้มแข็ง

“I’ve never been cool and I don’t care. ฉันไม่เคยเท่ และฉันไม่สนใจ”😎

“Our imagination is the only limit to what we can hope to have in the future. – จินตนาการของเราเป็นเพียงข้อจำกัดของสิ่งที่เราหวังว่าจะมีในอนาคต”😔🌈

“The one who falls and gets up is stronger than the one who never tried. Do not fear failure but rather fear not trying. – คนที่ล้มแล้วลุกจะแข็งแกร่งกว่าคนที่ไม่เคยพยายาม อย่ากลัวความล้มเหลว แต่อย่ากลัวที่จะไม่พยายาม”😉

“You might be poor, your shoes might be broken, but your mind is a palace. – คุณอาจจะยาก จนรองเท้าของคุณอาจจะพัง แต่จิตใจของคุณคือพระราชวัง”😌💗

“We believe that preparation eradicates cowardice, which we define as the failure to act in the midst of fear. – เราเชื่อว่าการเตรียมการกำจัดความขี้ขลาดซึ่งเรานิยามว่าเป็นความล้มเหลวในการกระทำท่ามกลางความกลัว”😌

“That is the rule of the Wilds: You must be bigger and stronger and tougher. You must hurt or be hurt. – นั่นคือกฎของธรรมชาติ คุณต้องใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น คุณต้องเจ็บหรือต้องเจ็บปวด”😉🏞️

“I may be in pain, but I am not weak. – ฉันอาจจะเจ็บปวด แต่ฉันก็ไม่ได้อ่อนแอ”😌

“Focus on faith and grow your roots strong and deep so no one can make you believe in something that is not good for your soul. – มุ่งเน้นไปที่ศรัทธาและสร้างรากเหง้าของคุณให้แข็งแกร่งและลึกซึ้งเพื่อไม่มีใครสามารถทำให้คุณเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีต่อจิตวิญญาณของคุณได้”😇

“Stay strong, stay positive, and never give up. – จงเข้มแข็งคิดบวกและอย่ายอมแพ้”💗

“Complaining is truly my strongest weakness. – การบ่นเป็นจุดอ่อนที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันอย่างแท้จริง”😂

“Never loose hope. Stay strong, you never know what tomorrow brings. – อย่าหมดหวัง จงเข้มแข็งคุณไม่มีทางรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น”😉

“Do not let a late start lead you to a bad finish: the strongest in life can be the weakest in the beginning. – อย่าปล่อยให้การเริ่มต้นสายนำคุณไปสู่จุดจบที่ไม่ดี ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตอาจอ่อนแอที่สุดในช่วงเริ่มต้น”😊

“If you can’t forget the things, just forgive and remind yourself that those thoughts really don’t control you. Forgiveness has a great healing power. – ถ้าคุณลืมสิ่งต่างๆ ไม่ได้ก็แค่ให้อภัยและเตือนตัวเองว่าความคิดเหล่านั้นไม่ได้ควบคุมคุณจริงๆ การให้อภัยมีพลังในการรักษาที่ดีเยี่ยม”😌💗

“If you don’t have haters, you aren’t loving hard enough. If you don’t stand for something, you stand for nothing. – ถ้าคุณไม่มีคนเกลียดคุณก็รักคนยาก ไม่พอถ้าคุณไม่ยืนหยัดเพื่อบางสิ่งคุณก็จะไม่ทำอะไรเลย”😔

“When you let go of fear… you are fearless. – เมื่อคุณปล่อยวางความกลัว… คุณจะไม่กลัว”😌

“The eagle has no fear of adversity. We need to be like the eagle and have a fearless spirit of a conqueror. – นกอินทรีไม่กลัวความทุกข์ยาก เราต้องเป็นเหมือนนกอินทรีและมีจิตวิญญาณของผู้พิชิตที่กล้าหาญ”🦅

“It takes work to build a strong internal filter and an empowering view of the world – ต้องใช้ความพยายามในการสร้างตัวกรองภายในที่แข็งแกร่งและมุมมองที่เพิ่มขีดความสามารถของโลก”🌏

“The way you’ve learned not expect anything from anyone. It makes you strong, unstoppable, and so damn free… – วิธีที่คุณได้เรียนรู้โดยไม่หวังสิ่งใดจากใคร มันทำให้คุณแข็งแกร่งไม่หยุดยั้ง และเป็นอิสระ…”😌

“Stay Strong And Never Give Up! – จงเข้มแข็งและอย่ายอมแพ้!”✌️

“The smaller the creature, the bolder its spirit. – ยิ่งสิ่งมีชีวิตทำตัวเล็กเท่าไหร่ จิตวิญญาณของมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น”😇

“It takes guts and humility to admit mistakes. Admitting we’re wrong is courage, not weakness. – ต้องใช้ความกล้าและความอ่อนน้อมถ่อมตนในการยอมรับความผิดพลาด การยอมรับว่าเราผิดคือความกล้าหาญ ไม่ใช่ความอ่อนแอ”😉

“I’m cool with failing so long as I know that there are people around me that love me unconditionally. – ฉันใจเย็นกับความล้มเหลวตราบเท่าที่ฉันรู้ว่ามีคนรอบตัวฉันที่รักฉันโดยไม่มีเงื่อนไข”😉

“If you can’t change your fate, change your attitude. – ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาของ คุณเปลี่ยนทัศนคติของคุณ”🧐

“If you build the guts to do something, anything, then you better save enough to face the consequences. – ถ้าคุณสร้างความกล้าที่จะทำอะไรบางอย่างคุณควรประหยัดมากพอที่จะเผชิญกับผลที่ตามมา”😊

“The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled. – จิตใจไม่ใช่ภาชนะที่จะเติมเต็ม แต่เป็นไฟที่จะจุด”💗🔥

“I want to be someone strong and brave enough to make hard choices. But I want to be fair and loving enough to make the right ones. – ฉันอยากเป็นคนที่เข้มแข็งและกล้าหาญพอที่จะเลือกสิ่งที่ยากลำบาก แต่ฉันต้องการความยุติธรรมและความรักพอที่จะสร้างสิ่งที่ถูกต้อง”😊

“I feel like myself, strong and weak at once – allowed, at least for a little while, to be both. – ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเข้มแข็งและอ่อนแอในคราวเดียว อนุญาตให้เป็นทั้งสองอย่างได้อย่างน้อยก็สักพัก”🥲

“You are strong enough to survive the fall – คุณแข็งแกร่งพอที่จะรอดจากการล่มสลาย”😊

“Surely you ain’t weak. You just can’t accept yourself as a strong person. – แน่นอนคุณไม่ได้อ่อนแอ คุณยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเข้มแข็งไม่ได้”😔

“There’s no short-cut to becoming strong. Even if you try to look strong on the outside, that thin layer will soon fall off. – ไม่มีทางลัดที่จะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่ง แม้ว่าคุณจะพยายามดูเข้มแข็งจากภายนอกชั้นในบางๆ นั้นก็จะหลุดออกไปในไม่ช้า”😔

“Strong words resonate. – คำพูดที่หนักแน่นสะท้อนใจ”😎

“When others in doubt, your strong belief steers. – เมื่อคนอื่นสงสัยความเชื่ออันแรงกล้าของคุณจะนำพา”😊

“To tell anybody’s flaws on face is the most strong way & to accept the flaws in hope of improvement is the most understanding way. – การบอกจุดบกพร่องบนใบหน้าของใครก็ตามเป็นวิธีที่ชัดเจนที่สุด และการยอมรับข้อบกพร่องโดยหวังว่าจะได้รับการปรับปรุงเป็นวิธีที่เข้าใจได้มากที่สุด”😌

“Strong people stand up for themselves, but stronger people stand up for others. – คนที่เข้มแข็งยืนหยัดเพื่อตัวเอง  แต่คนที่เข้มแข็งกว่าจะยืนหยัดเพื่อคนอื่น”😊

“Acceptance of a problem will not only make you stronger to get over it but also make your troubles disappear. – การยอมรับปัญหาไม่เพียง แต่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเอาชนะมัน แต่ยังทำให้ปัญหาของคุณหายไปด้วย”😊

“But no one is strong at night; no one can fight alone; no success is achieved without a helper. – แต่ไม่มีใครแข็งแกร่งในเวลากลางคืน ไม่มีใครสามารถต่อสู้เพียงลำพังได้ ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้หากไม่มีผู้ช่วย”😄

“Justice is what the strong do the weak. – ความยุติธรรมคือสิ่งที่ผู้แข็งแกร่งทำกับผู้อ่อนแอ”😔

“If you are strong enough to break me down, I’ll show you that I’m strong enough to stand up again. – “ ถ้าคุณแข็งแกร่งพอที่จะทำลายฉันลงฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าฉันแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดได้อีกครั้ง”😎

“A Strong man still smiles and moves forward even with many obstacles in life. – ผู้ชายที่เข้มแข็งยังคงยิ้มและก้าวต่อไปแม้จะมีอุปสรรคมากมายในชีวิตก็ตาม”😎

“Stay Strong. Love endlessly. Change Lives. – เข้มแข็งไว้ รักไม่รู้จบ เปลี่ยนชีวิต”💗

“No matter who you are, big or small, female or man, brave or not brave, you can still be empowered and feel strong. – ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ใหญ่หรือเล็ก หญิงหรือชาย กล้าหรือไม่กล้าหาญ คุณยังมีพลังและรู้สึกแข็งแกร่ง”😌

“It doesn’t matter what you did or where you were…it matters where you are and what you’re doing. Get out there! Sing the song in your heart and NEVER let anyone shut you up!! – ไม่สำคัญว่าคุณทำอะไรหรืออยู่ที่ไหน…มันสำคัญว่าคุณอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่ ออกจากที่นี่! ร้องเพลงในใจคุณ อย่าให้ใครมาปิดปากคุณ!!”🥳

Advertisements


รวมคำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล

X
Advertisements

คำพูดที่ยอดเยี่ยม จากบุคคลที่ยอดเยี่ยมในโลกใบนี้ สร้างสิ่งที่ดีให้กับโลกใบนี้เสมอ เลยอยากมาแชร์คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล ที่สุดยอดที่สุด!🌏

รวมแคปชั่นคำคมภาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล ความคิดจรรโลงจิต คำคมจรรโลงใจ

คำพูดดีๆ ที่มีมาจากแนวคิดของคนช่วยจรรโลงจิตใจและให้โลกนี้สวยงามหน้าอยู่ขึ้น วันนี้เราได้รวบรวมคำพูดเหล่านี้ของบุคคลระดับโลกที่เขาพูดไว้ให้เป็นข้อคิดให้กับชีวิตเราไม่ว่าจะเรื่องความรัก ชีวิต การงาน ความเข้าใจ ฯลฯ พร้อมคำแปลอย่างสวยงาม

คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ ให้ข้อคิดกับชีวิต

Advertisements


“The best way to predict the future is to create it. – วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือการสร้างมันขึ้นมา”🙂

“At the center of your being you have the answer; you know who you are and you know what you want. – ที่ศูนย์กลางของความเป็นคุณคุณมีคำตอบ คุณรู้ว่าคุณเป็นใครและคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร”😌

“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. – พวกเราเป็นสิ่งที่เราทำซ้ำๆ ความเป็นเลิศจากนั้นไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย”🙂

“Money is important, but the bottomlines is whether you want chase it or not – เงินเป็นสิ่งสำคัญ แต่ประเด็นสำคัญคือคุณต้องการไล่ตามหรือไม่”💸

“If you want to achieve greatness stop asking for permission. – ถ้าคุณต้องการบรรลุความยิ่งใหญ่หยุดขออนุญาต”😉

“Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else. – จำไว้เสมอว่าคุณไม่เหมือนใคร เช่นเดียวกับคนอื่นๆ”😌

“Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. – เมื่อใดก็ตามที่คุณพบว่าตัวเองอยู่เคียงข้างคนส่วนใหญ่ถึงเวลาที่ต้องหยุดและไตร่ตรอง”🤔

“Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that. – ความมืดไม่สามารถขับไล่ความมืดได้ แสงเท่านั้นที่ทำได้ ความเกลียดชังไม่สามารถขับไล่ความเกลียดชังได้ ความรักเท่านั้นที่ทำได้”💗

“When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. – เมื่อประตูแห่งความสุขบานหนึ่งปิดลงอีกบานหนึ่งก็เปิดออก แต่บ่อยครั้งที่เรามองไปที่ประตูที่ปิดอยู่นานจนไม่เห็นประตูที่เปิดไว้สำหรับเรา”😞

“The only person you are destined to become is the person you decide to be. – คนเดียวที่คุณถูกกำหนดให้เป็นคือ คนที่คุณตัดสินใจที่จะเป็น”😌

“Live your life the way you want to and don’t care for others; it’s your life, not theirs. – ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการและไม่แคร์คนอื่น มันคือชีวิตของคุณไม่ใช่ของพวกเขา”😉

“One of the greatest mental freedoms is truly not caring what anyone else thinks of you. – เสรีภาพทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งคือการไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไรกับคุณ”😌

“Accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down. – ยอมรับตัวเองรักตัวเองและก้าวต่อไป หากคุณต้องการบินคุณต้องยอมแพ้สิ่งที่ทำให้คุณหนักใจ”😌

“I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to. – ฉันเป็นคนที่ต้องตายเมื่อถึงเวลาที่ฉันต้องตายดังนั้นขอให้ฉันใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการ”😇

“Attitude is a choice. Happiness is a choice. Optimism is a choice. Kindness is a choice. Giving is a choice. Respect is a choice. Whatever choice you make makes you. Choose wisely. – ทัศนคติเป็นทางเลือก ความสุขคือทางเลือก การมองโลกในแง่ดีเป็นทางเลือก ความกรุณาเป็นทางเลือก การให้เป็นทางเลือก ความเคารพเป็นทางเลือก ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตาม เลือกอย่างชาญฉลาด”😇

“All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose. – คนที่ประสบความสำเร็จทั้งชายและหญิงล้วนเป็นนักฝันที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาจินตนาการว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรในอุดมคติในทุกๆด้านจากนั้นพวกเขาก็ทำงานทุกวันเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์อันไกลโพ้นเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายนั้น”😌🌈

“Be the reason someone smiles. Be the reason someone feels loved and believes in the goodness in people. – จงเป็นเหตุผลที่ใครบางคนยิ้ม เป็นเหตุผลที่ทำให้ใครบางคนรู้สึกรักและเชื่อมั่นในความดีงามของผู้คน”😌

“More smiling, less worrying. More compassion, less judgment. More blessed, less stressed. More love, less hate. – ยิ้มมากขึ้นกังวลน้อยลง ความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นการตัดสินน้อยลง มีความสุขมากขึ้นเครียดน้อยลง รักมากขึ้นเกลียดน้อยลง”😄

“Every challenge you face today makes you stronger tomorrow. The challenge of life is intended to make you better, not bitter. – ทุกความท้าทายที่คุณเผชิญในวันนี้ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในวันพรุ่งนี้ ความท้าทายของชีวิตมีไว้เพื่อทำให้คุณดีขึ้นไม่ขมขื่น”😊

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. – ความสำเร็จไม่สิ้นสุด แต่ความล้มเหลวไม่ได้ร้ายแรง แต่เป็นความกล้าหาญที่จะดำเนินต่อไปซึ่งมีค่ามาก”😊

“Cry. Forgive. Learn. Move on. Let your tears water the seeds of your future happiness. – ร้องไห้ ให้อภัย เรียนรู้ ก้าวต่อไป ปล่อยให้น้ำตาของคุณรดเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขในอนาคต”🥲

“Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy. – อย่าเสียเวลาไปกับความโกรธเสียใจกังวลและเสียใจ ชีวิตสั้นเกินกว่าจะไม่มีความสุข”😉

“The only way out of the labyrinth of suffering is to forgive. – ทางออกเดียวที่จะออกจากเขาวงกตแห่งความทุกข์ได้คือการให้อภัย”😢 – คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล

“Learning to accept what you can’t control allows you to attract an abundant flow of peace and love into your life. – การเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ช่วยให้คุณสามารถดึงดูดความสงบและความรักมากมายเข้ามาในชีวิตของคุณ”😌🏞️💗

“She was born to be free, let her run wild in her own way and you will never lose her. – เธอเกิดมาเพื่อเป็นอิสระ ปล่อยให้เธอวิ่งไปตามทางของเธอ และคุณจะไม่มีวันสูญเสียเธอไป”🙂

“People take different roads seeking fulfillment and happiness. Just because they’re not on your road doesn’t mean they’ve gotten lost. – ผู้คนต่างใช้เส้นทางที่แตกต่างกันเพื่อแสวงหาความสมหวังและความสุข เพียงเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่บนถนนของคุณไม่ได้หมายความว่าพวกเขาหลงทาง”😉

“Sometime a problem is a chance for you to do your best. – บางครั้งปัญหาคือโอกาสที่คุณจะทำให้ดีที่สุด”😉

“A little progress each day adds up to big results. – ความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันช่วยเพิ่มผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่”😊

“Action may not always bring happiness; but there is no happiness without action. – การกระทำอาจไม่นำมาซึ่งความสุขเสมอไป แต่ไม่มีความสุขที่ไม่มีการกระทำ”😌

“Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in. – ความทะเยอทะยานคือเส้นทางสู่ความสำเร็จ ความอดทนคือยานพาหนะที่คุณมาถึง”🙂

“If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. – หากคุณไม่เต็มใจที่จะเสี่ยง ตามปกติแล้วคุณจะต้องจ่ายเพื่อสิ่งที่เป็นความธรรมดา”😌

“If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough. – หากคุณมองสิ่งที่คุณมีในชีวิตคุณจะมีมากกว่านี้เสมอ หากคุณมองสิ่งที่คุณไม่มีในชีวิตคุณจะไม่มีวันเพียงพอ”😔

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – ใช้ชีวิตราวกับว่าคุณกำลังจะตายในวันพรุ่งนี้ เรียนรู้ราวกับว่าคุณมีชีวิตอยู่ตลอดไป”😇

“Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending. – แม้ว่าจะไม่มีใครสามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ แต่ทุกคนสามารถเริ่มตั้งแต่ตอนนี้และสร้างจุดจบใหม่ได้”😌

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. – ยี่สิบปีนับจากนี้คุณจะผิดหวังกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่คุณเคยทำ”🥲

“The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. – สิ่งที่ยากที่สุดคือการตัดสินใจลงมือทำ ส่วนที่เหลือเป็นเพียงความดื้อรั้น”🧐

“Sometimes the only choice left to do is to stop caring. Make peace and move forward no matter how it hurts because there is no reason to stay anymore. – บางครั้งทางเลือกเดียวที่ต้องทำคือเลิกห่วงใย ทำใจให้สงบและก้าวต่อไปไม่ว่ามันจะเจ็บแค่ไหนเพราะไม่มีเหตุผลที่จะอยู่อีกต่อไป”🙂

“Sometimes the only choice left to do is to stop caring. Make a pace and move forward no matter how it hurts because there is no reason to stay anymore. – บางครั้งทางเลือกเดียวที่ต้องทำคือเลิกห่วงใย ก้าวและก้าวต่อไปไม่ว่ามันจะเจ็บแค่ไหนเพราะไม่มีเหตุผลที่จะอยู่อีกต่อไป”🥲

“Life is too short to waste your time on people who don’t respect, appreciate, and value you. – ชีวิตสั้นเกินไปที่จะเสียเวลาไปกับคนที่ไม่เคารพชื่นชมและให้ความสำคัญกับคุณ”😉

“It’s amazing how a little tomorrow can make up for a whole lot of yesterday. – มันน่าทึ่งมาก ที่วันพรุ่งนี้สามารถชดเชยวันวานได้ดีขึ้นมากมาย”😊

“Once the storm is over, you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won’t be the same person who walked in.  – เมื่อพายุจบลงคุณจะจำไม่ได้ว่าคุณผ่านมันมาได้อย่างไรคุณสามารถเอาชีวิตรอดได้อย่างไร คุณจะไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าพายุจะจบลงแล้วหรือยัง แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ เมื่อคุณออกมาจากพายุคุณจะไม่ใช่คนเดียวกับที่เดินเข้ามา”🌪️

“If you are waiting for anything in order to live and love without holding back, then you suffer. – หากคุณกำลังรอคอยสิ่งใดเพื่อที่จะมีชีวิตและรัก โดยไม่รั้งรอแสดงว่าคุณต้องทนทุกข์ทรมาน”😢

“Respect other people’s feelings. It might mean nothing to you, but it could mean everything to them. – เคารพความรู้สึกของคนอื่น มันอาจไม่มีความหมายสำหรับคุณ แต่มันอาจมีความหมายสำหรับพวกเขาทุกอย่าง”😊

“Learn to light a candle in the darkest moments of someone’s life. Be the light that helps others see; it is what gives life its deepest significance. – เรียนรู้ที่จะจุดเทียนในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของใครบางคน เป็นแสงสว่างที่ช่วยให้ผู้อื่นมองเห็น มันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสำคัญอย่างลึกซึ้งที่สุด”😌

“What a waste my life would be without all the beautiful mistakes I’ve made. – ชีวิตของฉันจะเป็นอะไรที่เสียเปล่าหากไม่มีข้อผิดพลาดที่สวยงามที่ฉันเคยทำ”😌

“I can’t give you a sure-fire formula for success, but I can give you a formula for failure: try to please everybody all the time. – ฉันไม่สามารถให้สูตรความสำเร็จที่แน่นอนแก่คุณได้ แต่ฉันสามารถให้สูตรสำหรับความล้มเหลวได้แค่พยายามทำให้ทุกคนพอใจตลอดเวลา”😔

“No matter how much experience you have, there’s always something new you can learn and room for improvement. -ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากแค่ไหนก็ยังมีสิ่งใหม่ๆ ให้คุณได้เรียนรู้และมีพื้นที่สำหรับการปรับปรุงอยู่เสมอ”😉

“Happiness is holding someone in your arms and knowing you hold the whole world. – ความสุขคือการกอดใครสักคนไว้ในอ้อมแขนของคุณและรู้ว่าคุณถือโลกทั้งใบ”😊🌏

“Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards. – ชีวิตสามารถเข้าใจย้อนหลังได้เท่านั้น แต่จะต้องมีชีวิตอยู่ข้างหน้า”😌

“Of all the serious considerations that will face us during our lifetime, perhaps the most serious is not to take life too seriously. – จากการพิจารณาอย่างจริงจังทั้งหมดที่จะต้องเผชิญในช่วงชีวิตของเรา บางทีสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดก็คืออย่าจริงจังกับชีวิตมากเกินไป”🙂

“Wherever you may go; Life is a beautiful thing. Life is like a passing season. It comes and go. Whatever may come, it’s better to enjoy the changing seasons. – ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน ชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงาม ชีวิตก็เหมือนฤดูกาลที่ผ่านไป มันมาและไป อะไรก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้น จะดีกว่าที่จะเพลิดเพลินไปกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป”😇🌏

“Some things cannot be taught; you must be experienced. You never learn the most valuable lessons in life until you go through your own journey. – บางสิ่งสอนกันไม่ได้ คุณจะต้องมีประสบการณ์ คุณไม่เคยเรียนรู้บทเรียนที่มีค่าที่สุดในชีวิตจนกว่าคุณจะผ่านการเดินทางของคุณเอง”😊

คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ สั้นๆ

แคปชั่นภาษาอังกฤษความหมายดีๆ พร้อมคำแปล

“The most important thing is to look ahead. The past is your anchor. – สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมองไปข้างหน้า อดีตคือที่ยึดเหนี่ยวของคุณ”🥲

“Try to be a rainbow in someone’s cloud. – พยายามเป็นสายรุ้งในก้อนเมฆของใครบางคน”🌈☁️

“Success comes from having dreams that are bigger than your fears. – ความสำเร็จมาจากการมีความฝันที่ใหญ่กว่าความกลัวของคุณ”🌈

“Inspiration responds to our attentiveness in various and sometimes unexpected ways. – แรงบันดาลใจตอบสนองต่อความใส่ใจของเราในรูปแบบต่างๆ และบางครั้งก็คาดไม่ถึง”😉

“Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them. – สิ่งดีๆ มาถึงคนที่รอ แต่สิ่งที่ดีกว่าจะมาหาคนที่ออกไปรับ”😇

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. – ความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการมีชีวิตอยู่ ไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้มลง”😌

“People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. – ผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูดผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณทำ แต่ผู้คนจะไม่ลืมว่าคุณทำให้พวกเขารู้สึกอย่างไร”😌

“The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude. – การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลคือคนๆ หนึ่งสามารถเปลี่ยนอนาคตของเขาได้ ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติของเขาเท่านั้น”😌

“Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful. – ความท้าทายคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจและการเอาชนะมันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย”🏆

“Life is a mountain. Your goal is to find your path, not to reach the top. – ชีวิตคือภูเขา เป้าหมายของคุณคือค้นหาเส้นทางของคุณไม่ใช่เพื่อไปถึงจุดสูงสุด”🏔️

“Fake people have an image to maintain. Real people just don’t care. – คนปลอมมีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษา คนจริงก็ไม่สนใจ”😎

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. – ความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการมีชีวิตอยู่ไม่ได้อยู่ที่การไม่เคยล้ม แต่คือการเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เราล้มลง”😇

“If you want to be happy, do not dwell in the past, do not worry about the future, focus on living fully in the present. – ถ้าคุณอยากมีความสุขอย่าจมอยู่กับอดีตไม่ต้องกังวลกับอนาคตมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบัน”😊

“The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. – ความกลัวตายตามมาจากความกลัวชีวิต คนที่มีชีวิตเต็มที่ก็พร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อ”😌

“No matter how much suffering you went through, you never wanted to let go of those memories. – ไม่ว่าคุณจะผ่านความทุกข์ทรมานมามากแค่ไหนคุณก็ไม่เคยอยากปล่อยความทรงจำเหล่านั้นทิ้งไป”🥲

“There are two kinds of secrets. The ones we keep from others and the ones we keep from ourselves. – ความลับมีสองประเภท สิ่งที่เราเก็บไว้จากผู้อื่นและสิ่งที่เราเก็บไว้จากตัวเราเอง”🙂

“It was only a sunny smile, and little it cost in the giving, but like morning light it scattered the night and made the day worth living. – มันเป็นเพียงรอยยิ้มที่สดใสและมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยในการให้ แต่ก็เหมือนกับแสงยามเช้าที่กระจายไปทั้งคืนและทำให้วันนั้นคุ้มค่ากับการมีชีวิตอยู่”😊

“No amount of regretting can change the past, and no amount of worrying can change the future. – ความเสียใจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้และไม่มีความกังวลใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้”😉

“Life is not always perfect. Like a road, it has many bends, ups and down, but that’s its beauty. – ชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป เช่นเดียวกับถนนที่มีทางโค้งขึ้นลงมากมาย แต่นั่นก็คือความสวยงามของถนน”🗾

“The roughest roads often lead to the top. – ถนนที่ขรุขระที่สุดมักจะนำไปสู่จุดสูงสุด”😌

“The greatest step towards a life of simplicity is to learn to let go. – ขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแห่งความเรียบง่ายคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง”😌

“The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. – ความสุขในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดของคุณ”🤔

“A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. – ชีวิตที่ทำผิดพลาดไม่เพียง แต่มีเกียรติมากกว่า แต่ยังมีประโยชน์มากกว่าชีวิตที่ไม่ได้ทำอะไรเลย”😊

“A sunset can be a reminder that no matter how difficult life is, it can still end beautifully – พระอาทิตย์ตกอาจเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าชีวิตจะยากแค่ไหนก็ยังจบลงอย่างสวยงามได้”🌞

“The beauty that we find in the world is a reflection of the beauty inside of us. – ความงามที่เราพบในโลกคือภาพสะท้อนของความงามในตัวเรา”😊

“Turn your obstacles into opportunities and your problems into possibilities. – จงเปลี่ยนอุปสรรคของคุณให้เป็นโอกาส และปัญหาของคุณให้เป็นความเป็นไปได้”😉

“Positive anything is better than negative nothing. – สิ่งที่เป็นบวกย่อมดีกว่าสิ่งที่เป็นลบ”😌

“Victory is in having done your best. If you’ve done your best, you’ve won. – ชัยชนะอยู่ที่การทำให้ดีที่สุด หากคุณทำดีที่สุดแล้วคุณก็ชนะ”😊🏆

“Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow. – 
จับใบหน้าของคุณไปยังแสงแดดและคุณไม่สามารถมองเห็นเงาได้”🌤️

“Words can inspire, thoughts can provoke, but only action truly brings you closer to your dreams. – คำพูดสามารถสร้างแรงบันดาลใจความคิดสามารถกระตุ้นได้ แต่การกระทำเท่านั้นที่ทำให้คุณเข้าใกล้ความฝันได้อย่างแท้จริง”😌

“Just when the caterpillar thought the world was ending, he turned into a butterfly. – เมื่อหนอนผีเสื้อคิดว่าโลกกำลังจะสิ้นสุด มันก็กลายเป็นผีเสื้อ”🦋

“If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor. – ถ้าชีวิตเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ มันจะหยุดเป็นชีวิตและไร้รสชาติ”🙂

“Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – พวกเราหลายคนไม่ได้ใช้ชีวิตตามความฝันเพราะเราใช้ชีวิตอยู่กับความกลัว”🥲

“Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my friend. – อย่าเดินนำหน้าฉันฉันไม่อาจทำตาม อย่าเดินตามหลังฉันฉันไม่อาจนำ เดินข้างฉันและเป็นเพื่อนฉัน”😊

“Can’t give you a sure-fire formula for success, but can give you a formula for failure, Just try to please everybody all the time. – ไม่สามารถให้สูตรความสำเร็จที่แน่นอนแก่คุณได้ แต่สามารถให้สูตรสำหรับความล้มเหลวได้ เพียงแค่พยายามทำให้ทุกคนพอใจตลอดเวลา”🙂

“Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow. – ชีวิตมอบโอกาสครั้งที่สองให้คุณเสมอ มันเรียกว่าพรุ่งนี้”🙂

“Sometimes, you just have to stop caring, you have to turn off all emotion and feeling to protect yourself from getting hurt. – บางครั้งคุณต้องหยุดดูแลคุณต้องปิดอารมณ์และความรู้สึกทั้งหมดเพื่อป้องกันตัวเองจากการบาดเจ็บ”😔

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. – อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความสวยงามของความฝัน”🌈💫

“Life becomes easier and more beautiful when we can see the good in other people. – ชีวิตจะง่ายขึ้นและสวยงามขึ้นเมื่อเรามองเห็นสิ่งที่ดีในตัวคนอื่น”🙂

“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present. – วันวานคือประวัติศาสตร์ พรุ่งนี้เป็นเรื่องลึกลับ วันนี้เป็นของขวัญจากพระเจ้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่เราเรียกสิ่งนี้ว่าของขวัญ”😇🎁🌤️

“Take responsibility of your own happiness, never put it in other people’s hands. – รับผิดชอบความสุขของตัวเอง อย่ายัดเยียดความสุขให้คนอื่น”😉

“Accept yourself, your strengths, your weaknesses, your truths, and know what tools you have to fulfill your purpose. – ยอมรับตัวเองจุดแข็งจุดอ่อนความจริงของคุณและรู้ว่าคุณมีเครื่องมืออะไรเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของคุณ”😉

“The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it. – สิ่งเดียวที่ยืนอยู่ระหว่างคุณและเป้าหมายของคุณคือเรื่องไร้สาระที่คุณมักจะบอกตัวเองว่าทำไมคุณถึงทำไม่สำเร็จ”🥲

“Life is about accepting the challenges along the way, choosing to keep moving forward, and savoring the journey. – ชีวิตคือการยอมรับความท้าทายระหว่างทางเลือกที่จะก้าวต่อไปและลิ้มรสการเดินทาง”🏞️💗

“Sometimes the only way to ever find yourself is to get completely lost. – บางครั้งวิธีเดียวที่จะค้นพบตัวเองคือการหลงทาง”😌

“You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don’t try. – คุณอาจผิดหวังถ้าคุณล้มเหลว แต่คุณจะถึงวาระถ้าคุณไม่พยายาม”🙂

“Let it rain on some days,
Let yourself shiver on some cold nights, So when it’s Spring you’ll know why it was all worth going through. – ขอให้ฝนตกในบางวัน ปล่อยให้ตัวเองหนาวสั่นในคืนที่หนาวเหน็บ ดังนั้นเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิคุณจะรู้ว่าทำไมทุกอย่างจึงคุ้มค่าที่จะผ่านไป”😇

“Stop comparing yourself to other people, just choose to be happy and live your own life. – เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแค่เลือกที่จะมีความสุขและใช้ชีวิตของตัวเอง”😌

“Life is to be enjoyed, not endured – ชีวิตคือการมีความสุขที่ไม่จีรัง”🥲

“Comparing toilet paper and comforting words may sound ridiculous but both wipe away filth. – การเปรียบเทียบกระดาษชำระกับคำพูดปลอบโยนอาจฟังดูไร้สาระ แต่ทั้งคู่ก็ช่วยขจัดความสกปรกได้”😌

“True beauty is found in profound things – like love or kindness. – ความงามที่แท้จริงพบได้ในสิ่งที่ลึกซึ้ง เช่นความรักหรือความเมตตา”💗

“The individual who says it is not possible should move out of the way of those doing it. – คนที่พูดว่าเป็นไปไม่ได้ ควรหลีกทางให้คนที่ทำแบบนั้นทำ”😉

Advertisements


รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษแรงๆ ดิบๆ เจ็บจี๊ดถึงใจ!

X
Advertisements

อยากจะได้คำแรงๆ แบบภาษาอังกฤษสักหน่อยไหม เราจัดให้ มาแชร์แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษแรงๆ เจ็บๆ จี๊ดๆ กันหน่อย รับรองถึงใจด้วยความสวยงามของคำแน่นอน!😤

รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษแรงๆ โหดๆ ระบายด้วยภาษาอังกฤษดิบๆ เจ็บๆ

ศัพท์ภาษาอังกฤษการด่าของภาษาอังกฤษอาจจะแตกต่างจากบ้านเราไปบ้าง ทั้งการใช้คำและสำนวนเจ็บๆ ต่างๆ เราได้รวบรวมคำเจ็บๆ จี๊ดๆ ในแบบฉบับภาษาสากลโดยเฉพาะ ให้สื่อเข้าใจง่ายกับคนไทยง่ายที่สุด เอาไว้ไประบายหรือเป็นแคปชั่นลงโซเชียลเต็มที่

คำคมด่าแรงภาษาอังกฤษ

คำคมภาษาอังกฤษแรงๆ
Advertisements


“I never wanted to do something that I would insult to others. – กูไม่เคยอยากทำอะไรบางอย่างที่ฉันจะดูถูกคคนอื่น”🤫

“I don’t hold grudges, you just become irrelevant. –  กูไม่เสียใจหรอก คุณมึงแค่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป”😏

“I Hope One Day, You Choke On All The Sh*t You Talk. – ฉันหวังว่าวันหนึ่งคุณสำลักทุกคำเชี้ยๆ ที่คุณพูด”🥱

“Fu*k that shit what do you think to me. I don’t fu*cking care! – ช่างแม่งถ้ามึงจะคิดอะไรกับกู ก็ไม่แคร์เชี้ยไรทั้งนั้น!”😉🖕

“From the deepest desires often come the deadliest hate. – จากความปรารถนาที่ลึกที่สุดมักจะมาจากความเกลียดชังที่อันตรายที่สุด”😤

“I’m annoyed by those who love mankind but are discourteous to people. – กูรำคาญกับคนที่รักมนุษยชาติ แต่มีนิสัยไม่สุภาพกับคนอื่น”😩

“My only regret is that i didn’t tell enough people to fu*k off. – ความเสียใจเพียงอย่างเดียวของฉัน คือฉันไม่ได้บอกคนอื่นมากพอว่าหุบปากเหี้ยๆ ของพวกมึง”😎

“Keep calm, smile and say ‘Fu*k You’ – ใจเย็นๆ ยิ้ม แล้วพูดว่า ‘ฟักยู'”😄🖕

“I don’t care what fu*king people say about me. – กูไม่สนใจว่าแม่งคนจะพูดอะไรเกี่ยวกับกู”😎🖕

“Fu*k it gets you across that time, that ability to push past the rules. – ช่างแม่งมันทำให้คุณผ่านช่วงเวลานั้นความสามารถในการก้าวข้ามกฎ”😌

“The difference between me and you is that I care and you don’t, and that hurts. – ความแตกต่างระหว่างฉันกับคุณคือฉันห่วงใยและคุณไม่ได้เจ็บปวด”😢

“Forget about what everyone else thinks and says. If it makes you happy, do it. – ลืมสิ่งที่คนอื่นคิดและพูด ถ้ามันทำให้มึงมีความสุขก็ทำไป”😔

“Dear Math, please grow up and solve your own problems, I’m tired of solving them for you. – เรียนคณิตศาสตร์โปรดเติบโตขึ้นและแก้ปัญหาของมึงเอง กูเบื่อที่จะแก้ปัญหาให้มึงแล้ว”😫

“Don’t be afraid of being scared. To be afraid is a sign of common sense. Only complete idiots are not afraid of anything. – ไม่ต้องกลัวว่าจะกลัว การกลัวเป็นสัญญาณของสามัญสำนึก คนโง่เท่านั้นที่ไม่กลัวสิ่งใด”😌

“I would prefer an intelligent hell to a stupid paradise. – ฉันต้องการนรกที่ชาญฉลาด มากกว่าสวรรค์ที่โง่เขลา”😎

“I hate people assume shit. Just ask me and i’ll tell you. – กูเกลียดคนที่คิดเชี้ยๆ แค่ถามกูตรงๆ แล้วกูจะบอกคุณมึงเอง”😄

“People wears a mask of lie so they look attractive , so be careful – ผู้คนสวมหน้ากากแห่งการโกหกเพื่อให้ดูน่าสนใจดังนั้นโปรดระวัง”😌

“Fake friends get mad when we don’t pretend to like them. – เพื่อนปลอมๆ จะโกรธเมื่อเราไม่แกล้งทำเป็นชอบพวกเขา”🙂

“If an idiot were to tell you the same story every day for a year, you would end by believing it. – ถ้าคนงี่เง่าเล่าเรื่องเดิมๆ ให้คุณฟังทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีคุณจะจบลงด้วยการเชื่อ”😌

“elegance loses its power in the presence of the properly stupid… – ความสง่างามสูญเสียอำนาจต่อหน้าคนโง่อย่างเหมาะสม”😧

“To every rule there is an exception—and an idiot ready to demonstrate it. Don’t be the one! – กฎทุกข้อมีข้อยกเว้น – และคนโง่พร้อมที่จะแสดงให้เห็น อย่าเป็นคนเดียว!”😉

“When you are dead, you do not know you are dead. It’s only painful & difficult for others. The same applies when you are stupid. – เมื่อคุณตายคุณไม่รู้ว่าคุณตายแล้ว มันเจ็บปวดและยากสำหรับคนอื่นเท่านั้น เช่นเดียวกับเมื่อคุณโง่”😂

“Stupid can break your heart. – ความโง่สามารถทำลายหัวใจของคุณได้”💔

“I was stupid. Careless. But the truth is, I was distracted. By her. – ฉันมันโง่ ประมาท แต่ความจริงก็คือฉันคิดฟุ้งซ่าน โดยเธอ.”😘

“There is no rest for the person who has envy, and there is no love for the person who has bad manners. – ไม่มีที่เหลือสำหรับคนที่อิจฉาและไม่มีความรักสำหรับคนที่มีมารยาทไม่ดี”😌

“Sometimes the universe uses an nasty person to pull you out of your comfort zone and throw you into an opportunity. – บางครั้งจักรวาลใช้คนที่น่ารังเกียจเพื่อดึงคุณออกจากเขตสบายของคุณและโยนคุณเข้าสู่โอกาส”😉

“The stupid neither forgive nor forget; the naive forgive and forget; the wise forgive but do not forget. – คนโง่ไม่ให้อภัยหรือลืม คนไร้เดียงสาให้อภัยและลืม คนฉลาดให้อภัยแต่อย่าลืม”😎

“Let us not look back in anger, nor forward in fear, but around in awareness. – อย่ามองย้อนกลับไปด้วยความโกรธหรือก้าวไปข้างหน้าด้วยความกลัว แต่ให้อยู่ในความตระหนักรู้”😌

“If you show it to me, it is ridiculous I’ll show me that I am better. – ถ้ามึงแสดงให้กูมันเฮงซวย กูจะแสดงให้กูเห็นว่ากูดีกว่านี้”😎

“2 words, 1 finger. – 2 คำ 1 นิ้ว”🖕

“I realize that some people don’t like me. I also realize that I highly don’t give a fu*k. – “ฉันตระหนักดีว่ามีบางคนไม่ชอบฉัน ฉันยังตระหนักดีว่าอยู่สูงเกินกว่าจะให้ค่าพวกแม่ง”🥱

“Hating people is like burning down your own house to get rid of a rat. – การเกลียดคนก็เหมือนกับการเผาบ้านของคุณเองเพื่อกำจัดหนู”😩

“Bad mouth, bad habits, it’s all on you. – ปากเสีย นิสัยไม่ดี มันอยู่ที่ตัวคุณหมดเลย”😏

“People like you are the reason why we have middle fingers. – ผู้คนชอบคุณด้วยเหตุผลว่า ทำไมพวกเราต้องมีนิ้วกลาง”😌🖕

“You came to the point in life where you begin telling yourself ‘I need the move fu*k on'”- คุณมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่คุณเริ่มบอกตัวเองว่า ‘กูแม่งต้องเดินต่อไป'”🥲

“The less i care, the happier i am. – ยิ่งกูสนใจน้อยลงเท่าไหร่ กูก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้น”😊

“Sundays are for relaxing and fuc*king. – วันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนและเอากัน”😝

“The moment you stop caring is the moment when things get better. Don’t waste your time trying to please others. – ช่วงเวลาที่คุณหยุดแคร์คือช่วงเวลาที่ทุกอย่างดีขึ้น อย่าเสียเวลาพยายามทำให้คนอื่นพอใจ”😉

“Ignore those people who talk about you behind your back, that’s where they belong. – ไม่สนใจคนที่พูดถึงคุณลับหลัง นั่นคือที่ที่พวกแม่งอยู่”😎

“Talk sense to a fool and he calls you foolish. – พูดคุยกับคนโง่แล้วเขาเรียกคุณว่าโง่”😩

“Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience. – อย่าเถียงกับคนงี่เง่า พวกเขาจะลากคุณลงไปสู่ระดับของพวกเขาและเอาชนะคุณด้วยประสบการณ์”😉

“There are no stupid questions, just stupid people. – ไม่มีคำถามใดโง่ๆ มีแค่คนโง่ไม่เข้าใจ”😩

“Be good to those who are good to you and fu*k the rest of them. – ดีกับคนที่ดีกับคุณ และฟักยูกับพวกที่เหลือ”🙂🖕

“What’s the whole point of being pretty on the outside when you’re so ugly on the inside? – อะไรคือความงดงามภายในของคุณเหรอ? เมื่ออยู่ข้างในเมื่อข้างในคุณน่าเกลียดขนาดนี้”🤫

“They’re not happy for you because they wish it was them. – พวกเขาไม่มีความสุขสำหรับคุณเพราะพวกเขาต้องการให้เป็นแบบนั้น”😔

“Any idiot can face a crisis, it’s day to day living that wears you out. – คนงี่เง่าสามารถเผชิญกับวิกฤตได้การใช้ชีวิตแบบวันต่อวันที่ทำให้คุณหมดแรง”😩

“You’re a good example of why some animals eat their young. – คุณมึงเป็นตัวอย่างที่ดีว่า ทำไมสัตว์บางตัวถึงกินลูกของมัน”😉

“One idiot is one idiot. Two idiots are two idiots. Ten thousand idiots are a political party. – คนงี่เง่าคนหนึ่งก็คือคนงี่เง่า สองคนงี่เง่าเป็นสองคนงี่เง่า คนโง่หมื่นคนเป็นพรรคการเมือง”😂

“Questions are never foolish. Stupider are those who never ask anything. – คำถามไม่เคยโง่ คนมึนงงคือคนที่ไม่เคยถามอะไรเลย”😉

“Desperate people make stupid decisions all the time. – คนที่สิ้นหวังตัดสินใจโง่ๆ ตลอดเวลา”🥲

“Do not be a stupid, unless someone is paying you to be. – อย่าทำตัวงี่เง่าเว้นแต่จะมีใครจ่ายเงินให้คุณ”🤑

“I am not bitter, I am not hateful, and I am not unforgiving. I just don’t like you. – ฉันไม่ขมขื่น ฉันไม่ได้เกลียดชัง และฉันก็ไม่ให้อภัย ฉันไม่ชอบคุณ”😉

“No matter how much success you have, there will always be people who hate themselves so much that they’ll gladly project that hate onto you. – ไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหน ก็มักจะมีคนที่เกลียดตัวเองมากจนพวกเขายินดีที่จะแสดงความเกลียดชังคุณ”😌

“Any girl can be glamorous. All you have to do is stand still and look stupid. – ผู้หญิงทุกคนสามารถมีเสน่ห์ได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือยืนนิ่งและทำตัวโง่ๆ”😂

แคปชั่นด่าโหดๆ ภาษาอังกฤษ

แคปชั่นภาษาอังกฤษแรงๆ

“Anger is a wind which blows out the lamp of the mind. – 
ความโกรธเป็นลมที่พัดโคมไฟของจิตใจออกมา”😤

“My middle finger salutes you. – นิ้วกลางของฉันคารวะคุณ”😄🖕

“Don’t cry. That you do badly With others. – อย่าร้องไห้เลยนะ ที่สิ่งที่คุณทำแย่ๆ กับคนอื่นไว้มาโดนกับตัว”😏

“Fu*k it i’m tired of trying. – สัดเอ้ย! ฉันเหนื่อยที่จะพยายามชิบหาย”😩

“Well I haven’t fu*ked much with the past, But I’ve fu*ked plenty with the future. – ฉันไม่ได้ยุ่งกับอดีตเชี้ยๆ มากนัก แต่ฉันแม่งมีอนาคตดีๆ มากมาย”😎

“Fu*k you very much – ขอบคุณมาก! ไอ้เย็*แม่”🖕 – คำคมภาษาอังกฤษแรงๆ

“My life my rules fu*k off. –  ชีวิตกู กฏของกู เงียบปากไปซะ”😎

“When life fu*k you. Good time is born. เมื่อชีวิตมันเหี้ยใส่กู มันก็เป็นเวลาที่ดีในการเริ่มใหม่”😌

“What other people think of you is none of your business. – สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ ไม่ใช่ธุรกิจของคุณ”😏

“Hold your head high and your middle finger higher. – ยกศีรษะให้สูงและใช้นิ้วกลางให้สูงขึ้น”😊🖕

“When I’ve had enough, I stop. I just get to the point where I don’t care. – เมื่อกูพอแล้ว กูก็หยุด กูไปถึงจุดที่ฉันไม่สนใจ”😌

“Life is better when you stop caring fu*cking shit too much. – ชีวิตจะดีขึ้นเมื่อคุณเลิกใส่ใจเรื่องเชี้ยๆ มากเกินไป”😌

“The two most common elements in the universe are Hydrogen and idiot people.”
– องค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุดสองอย่างในจักรวาลคือไฮโดรเจนและคนงี่เง่า”😅

“Nothing is more humiliating than to see idiots succeed in enterprises we have failed in. – ไม่มีอะไรน่าอัปยศไปกว่าการเห็นคนโง่ประสบความสำเร็จในองค์กรที่เราล้มเหลว”😩

“The first stupid thing human learned is to speak a language and the second stupidest thing human learned is not understanding his own language – สิ่งที่โง่เขลาอย่างแรกที่มนุษย์เรียนรู้คือการพูดภาษา และสิ่งที่โง่ที่สุดประการที่สองที่มนุษย์เรียนรู้คือการไม่เข้าใจภาษาของตนเอง”😂

“I have no time for your negative bullshit. – กูไม่มีเวลาสำหรับพล่ามเชิงลบของมึง”😌

“Fake people are like soap bubbles, they pop out when the sun shines brightly. – คนปลอมๆ เป็นเหมือนฟองสบู่พวกเขาจะโผล่ออกมาเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้า”😏🌤️

“Fake; it’s the latest trend, and everyone seems to be in style. – ปลอม; เป็นเทรนด์ล่าสุดและทุกคนดูเหมือนจะมีสไตล์ของตน”😉

“You can’t make anything idiot proof because idiots are so ingenious. – คุณไม่สามารถพิสูจน์อะไรงี่เง่าได้เพราะคนงี่เง่ามีความแยบยล”😏

“The problem with educating stupid people was that they didn’t know they were stupid. The same went for curing crazy people. – ปัญหาในการให้ความรู้กับคนโง่คือพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาโง่ เช่นเดียวกับการรักษาคนบ้า”😩

“The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt. – สาเหตุพื้นฐานของปัญหาคือในโลกสมัยใหม่คนโง่จะอวดดีในขณะที่คนฉลาดเต็มไปด้วยความสงสัย”🧐

“Some people’s immaturity is intensified by their stupidity. – บางคนยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ทวีความรุนแรงขึ้นจากความโง่เขลา”😩

“Dramatic is a classy word for being stupid. – ละครเป็นคำที่ดูดีสำหรับการทำตัวโง่ๆ”😒

“Wise people make trails and paths, clever walk on them – stupid people can’t decide. – คนฉลาดสร้างเส้นทางและเส้นทางเดินอย่างฉลาด คนโง่ไม่สามารถตัดสินใจได้”😌

“We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love. – เรามีศาสนาเพียงพอที่จะทำให้เราเกลียดชัง แต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้เรารัก”😔

“Be bad, but at least don’t be a liar, a deceiver! – ทำตัวไม่ดี แต่อย่างน้อยก็อย่าโกหกนะ ไอ้คนหลอกลวง!”🖕

“A stupid person is someone who has the facts, who has the proper information, and still makes the wrong decision. – คนโง่คือคนที่มีข้อเท็จจริง มีข้อมูลที่ถูกต้อง และยังตัดสินใจผิดพลาด”🤔

“Revenge? Nah, I’m too lazy. I’m gonna sit here and let karma fuck you up.” – 
แก้แค้นเหรอ ไม่ กูขี้เกียจเกินไป กูจะนั่งตรงนี้แล้วปล่อยให้เวรกรรมมายุ่งกับมึงแล้วกัน!”🥱

“Can you see the f**k you in my smile? – คุณเห็น ไอ้เย*แม่ ในรอยยิ้มของฉันไหม”😊

Would like to tell you Your smile is bullshit always. – อยากจะบอกคุณว่า รอยยิ้มของคุณมึงนั้นตอแหลเสมอ”😊

“Fu*k off! Who talked to you? – หุบปากไป ใครอยากคุยกับคุณมึง?”😏🖕

“If you can’t say Fu*k you can’t say, Fu*k the government. – ถ้าคุณไม่สามารถพูดว่าฟัก คุณจะพูดว่าไอ้รัฐบาลไม่ได้”😉

“Rule number 1: Fu*k what they think – กฏข้อที่หนึ่ง ช่างหัวแม่งว่าพวกแม่งจะคิดอะไร”😎🖕

“Keep your head high and your middle finger higher. – ให้หัวของคุณสูง และให้นิ้วกลางของคุณสูงยิ่งกว่า”😇🖕

Don’t cry! Just say fuck you and smile. – อย่าร้องไห้เลย! เพียงแค่พูดว่าช่างแม่งมึง และยิ้มเข้าไว้”🙂

“L.I.F.E is Life Isn’t Fu*cking Easy – ชีวิตแม่งไม่ได้ง่ายเลย”😩

Fu*k what your heared. try asking me first. – ช่างแม่งกับสิ่งที่มึงได้ยิน ลองถามกูก่อน”😩

“I’m not heartless, I’ve just learned how to use my heart less. – กูไม่ได้ใจร้ายฉันเพิ่งเรียนรู้วิธีใช้หัวใจให้น้อยลง”😔🖤

“I don’t care what people think. People are stupid! – กูไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไง ไอ้พวกงั่งเอ้ย!”😎

“Stupidity isn’t punishable by death. If it was, there would be a hell of a population drop. – ความโง่เขลาไม่ได้มีโทษถึงตาย ถ้าเป็นเช่นนั้นจะมีจำนวนประชากรลดลงอย่างมาก”🧐

“People think it must be fun to be a super genius, but they don’t realize how hard it is to put up with all the idiots in the world. – ผู้คนคิดว่าการเป็นอัจฉริยะขั้นสูงต้องสนุกแน่ๆ แต่พวกเขาไม่รู้ว่ามันยากแค่ไหนที่จะทนกับคนโง่เง่าทั้งหมดในโลก”🤣

“Wise is the one who learns to dumb it down. – คนฉลาดคือคนที่เรียนรู้ที่จะโง่เขลา”😌

“Fools tend to tread others and make themselves higher. – คนโง่มักจะเหยียบคนอื่นและทำให้ตัวเองสูงขึ้น”😩

“It’s funny how the people who know the least about you, always have the most to say. – เป็นเรื่องตลกที่คนที่รู้เรื่องคุณน้อยที่สุดมักจะพูดมากที่สุด”🥱

“If you write about the dark side of people, you are more likely to be closer to the truth, because people don’t pretend to be dark, nearly as much as they pretend to be good. – ถ้าคุณเขียนเกี่ยวกับด้านมืดของผู้คนคุณมีแนวโน้มที่จะเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเพราะผู้คนไม่ได้แสร้งทำเป็นมืดมิดเกือบเท่าที่พวกเขาแสร้งทำเป็นว่าดี”😔

“As usual, there is a great woman behind every idiot. – ตามปกติมีผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังคนงี่เง่าทุกคน”😆

“Stupid people will mistake your confidence for arrogance. – คนโง่จะทำให้ความมั่นใจของคุณผิดไป จากความหยิ่งยโส”🤨

“Anger is stupid, and stupidity will kill you more surely than your opponent’s blade. – ความโกรธเป็นสิ่งที่โง่เขลาและความโง่เขลาจะฆ่าคุณได้มากกว่าดาบของฝ่ายตรงข้ามอย่างแน่นอน”😔

“The sum total of stupid people is somewhere around the population of the planet. Plus one. จำนวนคนโง่ทั้งหมดอยู่ที่ใดที่หนึ่งรอบๆ ประชากรของโลก บวกหนึ่ง”😉

“Man is so stupid that all his life slips through his hands while trying to understand what the life is! – มนุษย์โง่มากที่ชีวิตของเขาหลุดมือไปในขณะที่พยายามเข้าใจว่าชีวิตคืออะไร!”😢

“The moment when you realise that you are stupid, you catch your best chance to be clever! – ช่วงเวลาที่คุณรู้ว่าตัวเองโง่คุณจะมีโอกาสที่ดีที่สุดที่จะฉลาด!”🥳

“Hate is a bottomless cup; I will pour and pour – ความเกลียดชังคือถ้วยที่ไม่มีที่สิ้นสุด ฉันจะเทและเท”😠

“If you had a million years to do it in, you couldn’t rub out even half the “Fu*k you” signs in the world. It’s impossible. – ถ้าคุณมีเวลานับล้านปี คุณไม่สามารถลบเครื่องหมาย Fu*k you ในโลกได้ครึ่งหนึ่ง มันเป็นไปไม่ได้”😂

“Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education. – ผู้ชายเกิดมาโง่ ไม่ใช่คนโง่ พวกเขาถูกทำให้โง่โดยการศึกษา”🤣

Advertisements


100+ รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ โดนใจ!

X
Advertisements

คำพูดสั้นๆ ที่เปรียบด้วยข้อคิดและแรงบรรดาลใจด้วยกวีในโลก เรามาแชร์แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ สร้างแรงบรรดาลใจ ช่วยสร้างคำพูดที่ดีต่อโลกใบนี้กันดีกว่า🌎

รวมแคปชั่นคำคมสั้นๆ คำเล็กๆ สั้นๆ ที่ยิ่งใหญ่ จากหนังระดับโลก

คำสั้นๆ แต่ให้ความคิดของเราเปลี่ยนไปด้วยคำพูดเล็กๆ เหล่านี้จะสร้างความแตกต่างของคุณ ไม่ว่าจะไว้เป็นข้อคิด เอาไว้มันตั้งเป็นแคปชั่น สถานะบนโชเชี่ยวก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยม ให้คำพูดเล็กๆ เหล่านี้เป็นตัวช่วยในชีวิตคุณ!

รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ สร้างแรงบรรดาลใจ
Advertisements


คำคมภาษาอังกฤษสร้างแรงบรรดาลใจจากบุคคลดัง

“What you do not want done to yourself, do not do to others. – สิ่งที่คุณไม่ต้องการทำเพื่อตัวเองอย่าทำกับคนอื่น”🙂

“Never regret anything that made you smile. – อย่าเสียใจกับสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้”😊

“Solitary trees, if they grow at all, grow strong. – ต้นไม้ที่โดดเดี่ยว ถ้าเติบโตได้้ มันจะเติบโตอย่างแข็งแรง”🌳

“You can do whatever you put your mind to. – คุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณตั้งใจไว้”😊

“The two enemies of human happiness are pain and boredom. – ศัตรูสองตัวของความสุขของมนุษย์คือ ความเจ็บปวดและความเบื่อหน่าย”😩

“Nothing lasts forever but at least we got these memories. – ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป แต่อย่างน้อยเราก็มีความทรงจำที่ผ่านมาเหล่านี้”😇

“May your choices reflect your hopes, not your fears. – ขอให้สิ่งที่คุณเลือกสะท้อนถึงความหวังไม่ใช่ความกลัว”😉

“Do, or do not. There is no try – ทำหรือไม่ทำ ไม่มีคำว่าลอง”😉

“The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. – ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เวลาที่ดีที่สุดอันดับสองคือตอนนี้”🌲🌳

“Your limitation it’s only your imagination. – ข้อจำกัดของคุณ มันเป็นเพียงจินตนาการของคุณ”😔

“The time is always right to do what is right. – เวลาเหมาะสมเสมอที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง”🙂⌛

“Self-esteem means knowing you are the dream. – การนับถือตนเองหมายถึงการรู้ว่าคุณคือความฝัน”🌈

“Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. – ชีวิตคือ 10% สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณและ 90% ว่าคุณมีปฏิกิริยาอย่างไร”😌

“Whether it’s the best of times or the worst of times, it’s the only time we’ve got. – ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรือครั้งที่เลวร้ายที่สุดมันเป็นครั้งเดียวที่เรามี”😌

“It is better to live one day as a lion, than a thousand days as a lamb. – จะดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่วันเดียวเหมือนสิงโต มากกว่าหนึ่งพันวันเหมือนลูกแกะ”🦁

“Don’t stop when you’re tired. Stop when you’re done. – อย่าหยุดเมื่อคุณเหนื่อย หยุดเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว”😌

“We all end up dead, it’s just a question of how and why. – เราทุกคนต้องตายมันเป็นเพียงคำถามว่า ทำไมและอย่างไร”😇

“Because no matter where you run, you just end up running into yourself. – เพราะไม่ว่าคุณจะวิ่งไปที่ไหนคุณก็จะต้องเจอกับตัวเอง”🥺

“Everything will be better in the morning. It always is. – ทุกอย่างจะดีขึ้นในตอนเช้า มันเป็นเช่นนั้นเสมอ”🙂🌤️

“The best things in life happen unexpectedly. – สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด”😉

“It can’t rain all the time. – ฝนตกตลอดเวลาไม่ได้”🌧️

“Dream without fear. Love without limits. – ฝันโดยไม่ต้องกลัว รักได้โดยไม่จำกัด”🌈

“Creativity is intelligence having fun. – ความคิดสร้างสรรค์คือความฉลาดที่มีความสนุกสนาน”🤓

“The future doesn’t belong to the light-hearted. It belongs to the brave. – อนาคตไม่ได้เป็นของคนที่ใจกว้าง มันเป็นของผู้กล้า”😉

“There’s nothing more inspiring than the complexity and beauty of the human heart. – ไม่มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจมากไปกว่าความซับซ้อนและความสวยงามของจิตใจมนุษย์”😌

“Change the world by being yourself. – เปลี่ยนโลกด้วยการเป็นตัวของตัวเอง”🙂

“The only joy in the world is to begin. – ความสุขเดียวในโลกคือการเริ่มต้น”🌤️✌️

“Life die with memories, not dreams. – ชีวิตขอตายไปพร้อมกับความทรงจำที่ไม่ใช่ความฝัน”😴💫

“Go forth on your path, as it exists only through your walking. – ออกไปบนเส้นทางของคุณเพราะมันมีอยู่ในการเดินของคุณเท่านั้น”😌

“I don’t want to survive. I want to live. – ฉันไม่อยากรอด ฉันแค่อยากมีชีวิตอยู่”🥺

“It is more fitting for a man to laugh at life than to lament over it. – การที่ผู้ชายจะหัวเราะเยาะชีวิตนั้นเหมาะสมกว่าการคร่ำครวญกับมัน”🥲

“Never let your emotions overpower your intelligence. – อย่าปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำสติปัญญาของคุณ”🧐

“A happy soul is the best shield for a cruel world. – จิตวิญญาณที่มีความสุขเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับโลกที่โหดร้าย”🌏

“Grow through what you go through. – จงเติบโตผ่านสิ่งที่คุณผ่านมา”🙂

“If people are doubting how far you can go, go so far that you can’t hear them anymore. – หากผู้คนสงสัยว่าคุณไปได้ไกลแค่ไหนให้ไปให้ไกลจนคุณไม่ได้ยินอีกต่อไป”😌

“Push yourself, because no one else is going to do it for you. – ผลักดันตัวเองเพราะไม่มีใครจะทำเพื่อคุณ”🥲

“Let the beauty of what you love be what you do. – ให้ความสวยงามของสิ่งที่คุณรักเป็นสิ่งที่คุณทำ”😌💗

“Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. – ความสำเร็จคือการชอบตัวเองชอบสิ่งที่คุณทำและชอบวิธีที่คุณทำ”😇

“Aim for the moon. If you miss, you may hit a star. – เล็งไปที่ดวงจันทร์ ถ้าคุณพลาดคุณอาจอยู่ท่ามกลางหมู่ดาว”😊💫🪐

“You must learn from the mistakes of others. You can’t possibly live long enough to make them all yourself. – คุณต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น คุณคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานพอที่จะสร้างมันขึ้นมาเองทั้งหมด”🙂

“The true success is the person who invented himself. – ความสำเร็จที่แท้จริงคือคนที่คิดค้นขึ้นมาเอง”😌

“Wake up with determination. Go to bed with satisfaction. – จงตื่นขึ้นด้วยความมุ่งมั่น เข้านอนด้วยความพึงพอใจ”😴🌟

“What we do in life echoes in eternity. – สิ่งที่เราทำในชีวิตสะท้อนในชั่วนิรันดร์”💫

“Don’t make my mistake, Don’t follow orders your whole life. Think for yourself. – อย่าทำผิดเลย อย่าทำตามคำสั่งทั้งชีวิต จงคิดด้วยตัวคุณเอง”🙂

“The only person standing in your way is you. – คนเดียวที่ยืนขวางทางคุณคือคุณ”😞

“Sometimes, patience is the key to victory. – บางครั้งความอดทนเป็นกุญแจสู่ชัยชนะ”✌️🏆

“Happiness is only real when shared.  – ความสุขเป็นจริงได้เมื่อคุณแบ่งปัน”🙂

“If you’re going through hell, keep going. – หากคุณกำลังผ่านนรกจงก้าวต่อไป”😇

“Don’t spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door. – อย่าใช้เวลาตีกำแพงโดยหวังว่าจะเปลี่ยนเป็นประตู”😌

“Sometimes you just have to jump out the window and grow wings on the way down. – บางครั้งคุณก็ต้องกระโดดออกไปนอกหน้าต่างและกางปีกออกจากทางลง”🕊️

“Until you change how you get things done, you’ll never know what works best. – จนกว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีการทำสิ่งต่างๆ คุณจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรดีที่สุด”😊

“Every moment is a fresh beginning. – ทุกช่วงเวลาคือการเริ่มต้นใหม่”✌️

แคปชั่นภาษาอังกฤษสร้างแรงบรรดาลใจให้ตัวเอง

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ สร้างแรงบรรดาลใจ

“To be happy, we must not be too concerned with others. – เพื่อความสุขเราต้องไม่กังวลกับคนอื่นมากเกินไป”😌

“Everything you can imagine is real. – ทุกสิ่งที่คุณสามารถจินตนาการได้ มันคือความจริง”🏞️

“Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. – ความสุขไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูป มันมาจากการกระทำของคุณเอง”🙂

“Problems are not stop signs, they are guidelines. – ปัญหาไม่ใช่ป้ายหยุด แต่เป็นแนวทาง”☺️

“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. – ความสุขคือเมื่อสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณทำนั้นสอดคล้องกัน”😊🎼

“To live will be an awfully big adventure. – การมีชีวิตอยู่จะเป็นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่”😊🌤️🏞️

“White is not always light and black is not always dark. – สีขาวไม่ใช่สีอ่อนเสมอไปและสีดำก็ไม่ได้มืดเสมอไป”😌

“Whatever you do, do with all your might. – ไม่ว่าคุณจะทำอะไรจงทำด้วยกำลังทั้งหมดของคุณ”💪😊

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. – ความฝันทั้งหมดของเราอาจเป็นจริงได้ถ้าเรามีความกล้าที่จะไล่ตาม”💫☺️

“Sometimes later becomes never. Do it now. – บางครั้งต่อมาก็ไม่เคยทำ ทำมันซะตอนนี้เลย”💪😎

“Turn your wounds into wisdom. – เปลี่ยนบาดแผลของคุณให้เป็นปัญญา”😌

“Even if it makes others uncomfortable, I will love who I am. – แม้ว่ามันจะทำให้คนอื่นไม่สบายใจ แต่ฉันก็จะรักในสิ่งที่ฉันเป็น”🤗

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. – ชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการค้นหาตัวเอง ชีวิตคือการสร้างตัวเอง”🤗

“Normality is a paved road: it’s comfortable to walk but no flowers grow.  – ปกติเป็นถนนลาดยางเดินสบาย แต่ไม่มีดอกไม้งอก”🛣️🌷

Fall seven times, stand up eight. – ล้มเจ็ดครั้ง ลุกแปดครั้ง”😇

“Do something today that your future self will thank you for. – ทำบางสิ่งในวันนี้ ที่อนาคตของคุณจะขอบคุณเอง”😇🙏

“The key to success is to focus on goals, not obstacles. – กุญแจสู่ความสำเร็จคือการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายไม่ใช่อุปสรรค”😉

“Sometimes you gotta get through your fear to see the beauty on the other side. – บางครั้งคุณต้องผ่านความกลัวเพื่อไปชมความงามอีกด้านหนึ่ง”🙂🌈🏞️

“A true king’s power is his compassion. – อำนาจของกษัตริย์ที่แท้จริงคือความเมตตาของเขา”👑

“You can shine no matter what you’re made of. – คุณส่องแสงได้ไม่ว่าคุณจะทำมาจากอะไร”😌🌤️

“The wisest mind has something yet to learn. – จิตใจที่ฉลาดที่สุดยังมีบางสิ่งที่ต้องเรียนรู้”😇

“Always keep your eyes open. Keep watching. Because whatever you see can inspire you. – หมั่นลืมตาอยู่เสมอ ดูต่อไป เพราะอะไรก็ตามที่คุณเห็นสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้”😃

“Maybe I hope too much. Maybe I dream too much or maybe I love too much to just give up on you. – บางทีฉันอาจจะหวังมากเกินไป บางทีฉันอาจจะฝันมากเกินไปหรือบางทีฉันก็รักมากเกินไปที่จะยอมแพ้คุณ”😄

“Do good, live in the most positive and joyful way possible every day. – ทำดี ใช้ชีวิตในทางบวกและสนุกสนานที่สุดในทุกๆ วัน”🥳

“Never regret anything that made you smile. – อย่าเสียใจในสิ่งที่ทำให้คุณยิ้ม”😊

“Happiness depends upon ourselves. – ความสุขนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราเอง”😇

“Aspire to inspire before we expire. – ปรารถนาที่จะสร้างแรงบันดาลใจก่อนที่เราจะหมดอายุขัย”😌🌈

“Life is really simple, but we insist on making it complicated. – ชีวิตนั้นเรียบง่ายจริงๆ แต่พวกเรายืนยันที่จะทำให้มันซับซ้อนเอง”😥

“Hate comes from intimidation, love comes from appreciation.  – ความเกลียดชังมาจากการข่มขู่ ความรักมาจากความซาบซึ้ง”💬

“Most people would rather be certain they’re miserable, than risk being happy. – คนส่วนใหญ่ค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขาทุกข์ยาก มากกว่าที่จะเสี่ยงที่จะมีความสุข”🥲

“Try to be a rainbow in someone’s cloud. – พยายามเป็นสายรุ้งในก้อนเมฆของใครบางคน”🌈☁️

“Life becomes easier when you learn to accept the apology you never got. – ชีวิตจะง่ายขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับคำขอโทษที่คุณไม่เคยได้รับ”😌🙏

“The past does not equal the future. – อดีตไม่สำคัญเท่ากับอนาคต”😌🌟

“The secret of getting ahead is getting started. – ความลับของการก้าวไปข้างหน้าคือการเริ่มต้น”🙂✌️

“Great things never come from comfort zones. – สิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่เคยมาจากเขตสบายๆ”😌

“I will remember and recover, not forgive and forget. – ฉันจะจำและหาย ไม่ให้อภัยและลืม”💬😌

“Yesterday’s the past, tomorrow’s the future, but today is a gift. That’s why it’s called the present. – เมื่อวานคืออดีตพรุ่งนี้คืออนาคต แต่วันนี้คือของขวัญนั่นคือเหตุผลที่เรียกว่าปัจจุบัน”😇🌍

“Everything has beauty, but not everyone sees it. – ทุกสิ่งมีความสวยงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็น”🥲

“Embrace the glorious mess that you are. – จงโอบกอดความยุ่งเหยิงที่คุณเป็น”🤗

“Be faithful to that which exists within yourself. – จงซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่มีอยู่ในตัวเอง”🙂

“It’s going to be hard, but hard does not mean impossible. – มันอาจจะยาก แต่ยากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้”😉

“Dream it. Believe it. Build it. – ฝันถึงมัน เชื่อในสิ่งนั้น และสร้างมัน”🌈🌱

“Perfection is not just about control. It’s also about letting go. – ความสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่การควบคุมเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นการปล่อยวาง”😌

“When you get a different vantage point, it changes your perspective. – เมื่อคุณได้รับมุมมองที่แตกต่างออกไปมันจะเปลี่ยนมุมมองของคุณ”😌 – แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ สร้างแรงบรรดาลใจ

“We can’t just run away from who we are. – เราไม่สามารถหนีจากสิ่งที่เราเป็นได้”🥲

“Life is short, death is forever. – ชีวิตนั้นสั้น ความตายนั้นอยู่ตลอดไป”😇

“Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other. – การมองโลกในแง่ดีเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จและความสุขมากกว่าสิ่งอื่นใด”😌🌎

“Live out of your imagination instead of out of your memory. – ใช้ชีวิตจากจินตนาการของคุณแทนที่จะอยู่ในความทรงจำของคุณ”😌

“Be the kind of person who dares to face life’s challenges and overcome them rather than dodging them. – จงเป็นคนประเภทที่กล้าเผชิญความท้าทายในชีวิตและเอาชนะมัน แทนที่จะหลบเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น”😉

“Die with memories, not dreams. – จงตายด้วยความทรงจำ ไม่ใช่ความฝัน”😇

Advertisements


รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ จากหนัง โดนๆ

X
Advertisements

หากพูดถึงหนังแล้ว คำพูดดีๆ ที่มาจากมันก็มีเยอะอยู่เช่นกัน คำสั้นๆ ที่ยอดเยี่ยมในการสร้างแรงบรรดาลใจ เรามาแชร์แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษส้ันๆ จากหนัง ไว้เป็นข้อคิดโดนๆ ให้กับตัวของพวกเรา!🌟

รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ คำพูดสั้นๆ จากหนังโดนๆ

คำพูดสั้นๆ จากตัวละครที่สร้างแรงบรรดาลใจจากภาพยนต์เรื่องดังในโลกใบนี้ แม้เป็นคำพูดสั้นๆ แต่มันอาจก่อเกิดความคิดเล็กๆ ให้คุณในชีวิต ให้มีแรงใจ กำลังใจ ในชีวิตที่มันช่างยากเย็นต่อไปของเราให้เดินหน้าด้วยคำพูดเล็กๆ แต่ทรงพลังเหล่านี้

รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ จากหนังดัง

คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ จากหนัง
Advertisements


คำคมภาษาอังกฤษจากหนังดัง

“Love means never having to say you’re sorry. – ความรักหมายความว่าไม่ต้องพูดว่าคุณขอโทษ”💗 – เรื่อง What’s Up, Doc?

“Some people can’t believe in themselves until someone else believes in them first. – บางคนไม่สามารถเชื่อมั่นในตัวเองได้จนกว่าจะมีคนอื่นมาเชื่อก่อน”😔 – เรื่อง Good Will Hunting

“Love is the one thing that transcends time and space. – ความรักคือสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือกาลเวลาและสถานที่”💗💫 – เรื่อง Interstellar

“No matter what happens tomorrow, Today we have tried our best. – ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ วันนี้เราพยายามที่สุดแล้ว”😌 – เรื่อง Your Name

“The greatest thing you’ll ever lern is just to love, And be loved in return. – สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะได้เรียนรู้คือเพียงแค่ได้รักและได้รับความรักตอบแทน”💞🥰 – เรื่อง Moulin Rouge

“When you decide to be something, you can be it. – เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเป็นอะไรคุณก็เป็นได้”😊 – เรื่อง The Departed

“Sometimes we don’t just anything morethan some one to understands. – บางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าคนที่เข้าใจสักคน”😔 – เรื่อง Silver Linings Playbook

“Some birds aren’t meant to be caged. Their feathers are just too bright. – นกบางตัวนั้น ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ในกรง ขนของพวกมันสดใสเกินไป”🕊️ – เรื่อง The Shawshank Redemption

“The way it works is, you do the thing you’re scared shitless of, and you get the courage AFTER you do it, not before you do it. – วิธีการทำงานคือคุณทำในสิ่งที่คุณกลัวโดยไม่คิดอะไรและคุณจะได้รับความกล้าหลังจากที่คุณทำไม่ใช่ก่อนที่จะทำ”🙂 – เรื่อง Three Kings

“It’s not about the paycheck; it’s about respect, it’s about looking in the mirror and knowing that you’ve done something valuable with your day. – มันไม่เกี่ยวกับเช็คเงินเดือน มันเกี่ยวกับความเคารพ มันเกี่ยวกับการส่องกระจกและรู้ว่าคุณได้ทำสิ่งที่มีค่าในวันของคุณ”😌 – เรื่อง Dave

“Now you’re looking for the secret, but you won’t find it, because of course you’re not really looking. You don’t really want to know. You want to be fooled. – ตอนนี้คุณกำลังมองหาความลับ แต่ไม่พบเพราะแน่นอนว่าคุณไม่ได้มองหา คุณไม่อยากรู้จริงๆ คุณอยากโดนหลอก”😟 – เรื่อง The Prestige

“You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth! – คุณไม่สามารถใช้เหตุผลกับเสือได้เมื่อหัวของคุณอยู่ในปากของมัน!”🐯 – เรื่อง Darkest Hour

“The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all. – ดอกไม้ที่เบ่งบานท่ามกลางความทุกข์ยากเป็นดอกไม้ที่หายากและสวยงามที่สุดในบรรดาดอกไม้ทั้งหมด”🌺🌷 – เรื่อง Mulan

“The best love is the kind that awakens the soul and makes us reach for more, that plants a fire in our hearts and brings peace to our minds. – ความรักที่ดีที่สุดคือความรักที่ปลุกจิตวิญญาณและทำให้เราเข้าถึงมากขึ้นที่จุดไฟในใจเราและนำความสงบมาสู่จิตใจของเรา”💗 – เรื่อง The Notebook

“All we have to decide is what to do with the time that is given to us. – สิ่งที่เราต้องตัดสินใจคือจะทำอย่างไรกับเวลาที่มีให้กับเรา”⌛ – เรื่อง The Lord of The Rings

“Your dignity’s inside you. Nobody can take something away from you you don’t give them. – ศักดิ์ศรีของคุณอยู่ในตัวคุณ ไม่มีใครสามารถนำบางสิ่งไปจากคุณได้ ถ้าคุณไม่ได้ให้มัน”😌 – เรื่อง Glory Road

“No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. – ไม่ว่าใครจะบอกอะไรคุณคำพูดและความคิดสามารถเปลี่ยนโลกได้”🌍 – เรื่อง Dead Poets Society

“Hate is baggage. Life’s too short to be pissed off all the time. It’s just not worth it. – ความเกลียดชังคือสัมภาระ ชีวิตสั้นเกินไปที่จะโกรธตลอดเวลา มันไม่คุ้มค่า”😌 – เรื่อง American History X

“See the world not as it is, but as it could be. – มองโลกไม่เหมือนที่เป็นอยู่ แต่มองมันอย่างที่ควรจะเป็น”😌🌏 – เรื่อง Cinderella

“You don’t make mistakes. Mistakes make you smarter. They make you stronger and they make you more self-reliant. – คุณไม่ได้ทำผิด ความผิดพลาดทำให้คุณฉลาดขึ้น พวกเขาทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น และทำให้คุณพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น”🙂✌️ – เรื่อง The Last Word

“You must not let anyone define your limits. Your only limit is your soul. – ต้องไม่ปล่อยให้ใครมากำหนดขีดจำกัดของคุณ ขีดจำกัดเดียวของคุณคือจิตวิญญาณของคุณ”😌 – เรื่อง Ratatouille

“Great men are not born great, they grow great. – ผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดมายิ่งใหญ่ พวกเขาเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ต่างหาก”😎 – เรื่อง The Godfather

“As a matter of fact, I rather feel like expressing myself now. – ตามความเป็นจริงตอนนี้ฉันรู้สึกอยากแสดงความเป็นตัวเองมากกว่า”😊 – เรื่อง Jo Stockton

“Hard work may not always result in success, but it will never result in regret. – การทำงานหนักอาจไม่ได้ผลเสมอไป แต่จะไม่มีวันทำให้เสียใจ”😊 – เรื่อง Money Ball

“You want to get out of the hole? First you’re going to have to put down the shovel. – คุณต้องการที่จะออกจากหลุม? ก่อนอื่นคุณต้องวางพลั่วลงก่อน”😉 – เรื่อง Incredibles 2

“They may take our lives, but they’ll never take our freedom! – พวกเขาอาจเอาชีวิตเราได้ แต่พวกเขาจะไม่พรากอิสรภาพของเราไป!”😇 – เรื่อง Breaveheart

“It’s only after we’ve lost everything that we’re free to do anything. – หลังจากที่เราสูญเสียทุกสิ่งที่เรามีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้”🥲 – เรื่อง Fight Club

“Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. – ความหวังเป็นสิ่งที่ดีอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็ได้ สิ่งที่ดีไม่มีวันตายหรอก”🙂 – เรื่อง Shawshank Redemption

“If you focus on what you left behind you will never see what lies ahead. – ถ้าคุณจดจ่อกับสิ่งที่คุณทิ้งไว้คุณจะไม่มีทางเห็นสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า”🥲 – เรื่อง Ratatouille

“Beautiful things don’t ask for attention. – ความงามที่แท้จริง ไม่เรียกร้องความสนใจ”😌💗 – เรื่อง The Secret Life of Walter Mitty

“Love cannot be found where it doesn’t exist, nor can it be hidden where it truly does. – ความรักไม่สามารถพบได้ในที่ที่ไม่มีอยู่จริง และไม่สามารถซ่อนไว้ในที่ที่แท้จริงได้”💗 – เรื่อง Kissing a Fool

“You don’t need everone to love you, Just a few good people. – ไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนรักคุณ ขอแค่ไม่กี่คนที่เป็นคนดีก็พอ”🥲 –  The Greatest Showman

“Just because someone stumbles and loses their path, doesn’t mean they’re lost forever. – เพียงเพราะใครบางคนสะดุดและหลงทาง ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะหลงทางตลอดไป”😌 – เรื่อง X-Men Days of Future Past

“We walk away from our dreams afraid we may fail, or worse yet, afraid we may succeed. – เราเดินออกจากความฝันกลัวว่าเราจะล้มเหลวหรือแย่กว่านั้นก็กลัวว่าเราจะประสบความสำเร็จ”🥲 – เรื่อง Finding Forrester

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. – คนที่บ้าพอที่จะคิดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้คือคนที่ทำได้”😉🌏 – เรื่อง Steve Jobs

“We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness, not by each other’s misery. – เราทุกคนต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มนุษย์ก็เป็นเช่นนั้น เราต้องการอยู่โดยความสุขของกันและกันไม่ใช่ด้วยความทุกข์ยากของกันและกัน”🥲 – เรื่อง The Great Dictator – คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ จากหนัง

“You want to get out of the hole? First you’re going to have to put down the shovel. – คุณต้องการออกจากหลุมหรือไม่? ก่อนอื่นคุณจะต้องวางพลั่วลง”🤔 – เรื่อง Incredibles 2

“You’ll have bad times, but it’ll always wake you up to the good stuff you weren’t paying attention to. – คุณจะมีช่วงเวลาที่เลวร้าย แต่มันจะปลุกคุณให้ตื่นขึ้นมาด้วยสิ่งดีๆ ที่คุณไม่ได้ให้ความสนใจ”🥲 – เรื่อง Good Will Hunting

“At some point you’ve got to decide for yourself who you gonna be, can’t let anybody make that decision for you. – เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณจะเป็นใครอย่าปล่อยให้ใครมาตัดสินใจแทนคุณ”😌 – เรื่อง Moonlight

“Life moves pretty fast. If you don’t stop and look around once in a while, you could miss it. – ชีวิตดำเนินไปอย่างรวดเร็ว หากคุณไม่หยุดและมองไปรอบ ๆ สักครั้งคุณอาจพลาดได้”😌🌅 – เรื่อง Ferris Bueller’s Day Off

“You cannot live your life to please others. The choice must be yours. – คุณใช้ชีวิตเพื่อเอาใจคนอื่นไม่ได้ ทางเลือกต้องเป็นของคุณ”🙂 – เรื่อง Alice in Wonderland

“Why do we fall sir? …So that we can learn to pick ourselves up. – ทำไมเราถึงตกหลุมรัก? …ก็เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะเลือกตัวเอง”😌 – เรื่อง Batman Begins

“You gotta embrace the chaos. You have to. That way, life might just astonish you. – คุณต้องยอมรับความสับสนวุ่นวาย คุณต้อง ด้วยวิธีนี้ชีวิตอาจทำให้คุณประหลาดใจ”😉 – เรื่อง Hot Tub Time Machine

“The world is a playground. You know that when you are a kid but somewhere along the way, everyone forgets it. – โลกคือสนามเด็กเล่น คุณรู้ว่าตอนที่คุณยังเป็นเด็ก แต่อยู่ที่ไหนสักแห่งระหว่างทางทุกคนก็ลืมมันไป”😢🌎 – เรื่อง Yes Man

“You’ve just got to learn to listen and pay attention to that spirit inside you. – คุณต้องเรียนรู้ที่จะฟังและให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณนั้นในตัวคุณ”😇 – เรื่อง  Forever Strong

“There are reasons each of us are born. We have to find those reasons. – มีเหตุผลที่เราแต่ละคนเกิดมา เราต้องหาเหตุผลเหล่านั้นให้เจอ”🙂 – เรื่อง The Last Airbender

“Our lives are defined by opportunities, even the ones we miss. – ชีวิตของเราถูกกำหนดโดยโอกาสแม้แต่คนที่เราพลาดที่จะได้เจอ”😉 – เรื่อง Benjamin Button

“We are too young to realize that certain things are impossible…  So we will do them anyway. – เรายังเด็กเกินไปที่จะตระหนักว่าบางสิ่งเป็นไปไม่ได้… ดังนั้นเราจะทำต่อไป”✌️ – เรื่อง Amazing Grace

“No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. – ไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับคุณ คำพูดและความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้”😉🌏 – เรื่อง Dead Poets Society

“The very things that hold you down are going to lift you up. – สิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้จะดึงคุณให้ลุกขึ้น”🙂 – เรื่อง Dumbo

แคปชั่นภาษาอังกฤษจากหนังสั้นๆ สร้างแรงใจ

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ จากหนัง

“The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved in return. – สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะได้เรียนรู้คือ เพียงแค่ได้รักและได้รับความรักตอบแทน”💗😊 – เรื่อง Moulin Rouge

“If we didn’t do what we loved, we wouldn’t exist. – ถ้าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารักเราก็คงอยู่ไม่ได้”🥲 – เรื่อง Creed II

“Man is least himself when he talks in his own person. But if you give him a mask, he will tell you the truth. – มนุษย์เป็นตัวของตัวเองอย่างน้อยที่สุดเมื่อเขาพูดในตัวของเขาเอง แต่ถ้าคุณให้หน้ากากเขาจะบอกความจริงกับคุณ”😔 – เรื่อง The Fifth Estate

“Some say fate is beyond our command, but I know better. Our destiny is within us. You just have to be brave enough to see it. – บางคนบอกว่าโชคชะตาอยู่เหนือคำสั่งของเรา แต่ฉันรู้ดีกว่าโชคชะตาของเราอยู่ในตัวเราคุณแค่ต้องกล้าพอที่จะมองเห็น”💫🌈 – เรื่อง Brave

“You have get to lost, Before you find yourself – คุณต้องหลงทางก่อน ก่อนที่คุณจะค้นพบทางตัวเอง”🙂 – เรื่อง Paper Towns

“I don’t regret the things I’ve done, but those I did not do. – ฉันไม่เสียใจกับสิ่งที่ฉันทำไป แต่ฉันจะเสียใจกับสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำ”🥲 – เรื่อง Empire Records

“You’re still alive. And that means you’ll love and be loved…and in the end, nothing else really matters. – คุณยังมีชีวิตอยู่ และนั่นหมายความว่าคุณจะรักและถูกรัก… และในท้ายที่สุดไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้ว”💞💗 – เรื่อง The Best of Me

“Life is not the amount of breaths you take. It’s the moments that take your breath away. – ชีวิตไม่ใช่ปริมาณลมหายใจที่คุณใช้ เป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณลืมหายใจ”😊 – เรื่อง Hitch

To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, to draw closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life. – การได้เห็นโลก สิ่งที่อันตรายที่จะมาถึง เพื่อดูหลังกำแพง เพื่อเข้าใกล้ เพื่อค้นหากันและกันและรู้สึก นั่นคือจุดมุ่งหมายของชีวิต”🌏💗 – เรื่อง The Secret Life of Walter Mitty

“It’s supposed to be hard. If it wasn’t hard, everyone would do it. The hard… is what makes it great. – มันควรจะยาก ถ้ามันไม่ยากทุกคนก็ทำได้ ความยาก… คือสิ่งที่ทำให้มันยอดเยี่ยม”😉 – เรื่อง A League of Their Own

“There’s no place like home. – ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน”💗🏡 – เรื่อง The Wizard of Oz

“When I drift off, I will dream about you. It’s always you. – เมื่อฉันล่องลอยฉันจะฝันถึงคุณ เป็นคุณเสมอ”🥰 – เรื่อง The Avengers Endgame

“However bad life may seem, there is always something you can do, and succeed at. While there’s life, there is hope. – ไม่ว่าชีวิตจะดูแย่ แต่ก็มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้และประสบความสำเร็จ ในขณะที่มีชีวิตมีความหวัง”☺️ – เรื่อง The Theory of Everything

“You mustn’t be afraid to dream up little bigger. คุณต้องไม่กลัวที่จะฝันให้ใหญ่ขึ้น”💫🌈 – เรื่อง Inception

“Worrying is like a rocking chair. It gives you something to do but it doesn’t get you anywhere. – ความกังวลก็เหมือนเก้าอี้โยก มันทำให้คุณมีบางอย่างที่ต้องทำ แต่มันไม่ได้ไปถึงไหนเลย”🥲 – เรื่อง Van Wilder Party Liaison

“If everybody were like everybody else, how boring it would be. The things that make me different are the things that make me, me! – ถ้าทุกคนเป็นเหมือนคนอื่น ๆ มันจะน่าเบื่อแค่ไหน สิ่งที่ทำให้ฉันแตกต่างคือสิ่งที่ทำให้ฉันเป็นฉัน!”😉 – เรื่อง Winnie the Pooh

“We buy things we don’t need, to impress people we don’t like. – เรามักซื้อของที่เราไม่ต้องการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราไม่ชอบอยู่เสมอ”🥲🥀 – เรื่อง Fight Club

“Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere. – ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมได้ แต่ศิลปินที่ยอดเยี่ยมสามารถมาจากที่ใดก็ได้”😇 – เรื่อง Ratatouille

“Only one thing can make a soul complete and that thing is love. – มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้จิตวิญญาณสมบูรณ์และสิ่งนั้นคือความรัก”💗💞 – เรื่อง The Reader

“Life is short, the world is wide. I want to make some memories. – ชีวิตนั้นสั้น โลกก็กว้างหญ่ ฉันอยากจะสร้างความทรงจำ”💗🌍 – เรื่อง Here We Go Again!

“One often meets his destiny on the road he takes to avoid it. – คนมักพบกับโชคชะตาบนท้องถนนที่เขาต้องหลีกเลี่ยง”😌🐼 – เรื่อง Kungfu Panda

“To find something, anything, a great truth or a lost pair of glasses, you must first believe there will be some advantage in finding it. – หากต้องการค้นหาบางสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งความจริงอันยิ่งใหญ่หรือแว่นตาที่หายไปคุณต้องเชื่อก่อนว่าจะมีประโยชน์ในการค้นหา”👀 – เรื่อง All the King’s Men

“Watch a movie that makes you laugh or listen to a song that makes you cry. Embrace your emotions and be proud of what you feel. – ดูหนังที่ทำให้คุณหัวเราะหรือฟังเพลงที่ทำให้คุณร้องไห้ ยอมรับอารมณ์ของคุณและภูมิใจในสิ่งที่คุณรู้สึก”😌 – เรื่อง Staying Strong: 365 Days a Year

“Great men are not born great, they grow great. – ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดมายิ่งใหญ่ แต่เติบโตอย่างยิ่งใหญ่”😌 – เรื่อง The God Father

“Just because something works doesn’t mean it can’t be improved. – เพียงเพราะบางสิ่งได้ผล ไม่ได้หมายความว่าจะปรับปรุงไม่ได้”😉 – เรื่อง Black Panther

“The past can hurt. But you can either run from it, or learn from it. – “อดีตสามารถทำร้ายคุณได้ แต่คุณสามารถเรียกใช้หรือเรียนรู้จากมันก็ได้”😌📖 – เรื่อง The Lion King

“At some point you’ve got to decide for yourself who you gonna be. Can’t let nobody make that decision for you. – เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณจะเป็นใคร อย่าปล่อยให้ไม่มีใครตัดสินใจแทนคุณ”🙂 – เรื่อ’ Moonlight

“All those moments will be lost in time… like tears in rain. – ช่วงเวลาทั้งหมดนั้นจะสูญหายไปตามกาลเวลา… เหมือนหยาดน้ำตา”🥲⌛💦 – เรื่อง Blade Runner

“We can’t focus on what’s going wrong, there’s always a way to turn things around. – เราไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่มีทางที่จะพลิกผันได้เสมอ”💗🌈⭐ – เรื่อง Inside Out

“One thing you can always count on is that heart change – เสียงที่คุณควรจะฟังและไว้วางใจที่สุด คือเสียงหัวใจของตัวเอง”💗😊 – เรื่อง Howl’s Moving Castle

“Don’t let anyone ever make you feel like you don’t deserve what you want. – อย่าปล่อยให้ใครมาทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่สมควรได้รับสิ่งที่คุณต้องการ”😌 – เรื่อง 10 Things I Hate About You

“We never forget who we love with all my heart. – เราไม่มีวันลืมคนที่เรารักได้หมดใจจริงๆ”🥲 – เรื่อง Coco

“Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. – บางครั้งก็เป็นคนที่ไม่มีใครคาดคิดว่า ใครจะทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดได้”😌 – เรื่อง The Imitation Game

“There should be no boundaries to human endeavor. We are all different. However bad life may seem, there is always something you can do, and succeed at. While there’s life, there is hope. – 
ความพยายามของมนุษย์ไม่ควรมีขอบเขต เราต่างคนต่างอยู่ ไม่ว่าชีวิตจะดูแย่ แต่ก็มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้และประสบความสำเร็จ ในขณะที่มีชีวิตก็ยังมีความหวัง”🥲💫 – เรื่อง The Theory of Everything

“A man who doesn’t spend time with his family can never be a real man. – ผู้ชายที่ไม่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก็ไม่มีทางเป็นผู้ชายที่แท้จริงได้”😌 – เรื่อง The Godfather

“All the courage in the world cannot alter fact. – ความกล้าหาญทั้งหมดในโลกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้”😔 – เรื่อง Blade Runner 2049

“It’s not who I am underneath but what I do that defines me. – ไม่ใช่ตัวฉันที่อยู่ข้างใต้ แต่สิ่งที่ฉันทำนั้นกำหนดตัวฉันเอง”😌 – เรื่อง Batman Begins

“It’s supposed to be hard. If it wasn’t hard, everyone would do it. The hard… is what makes it great. – มันควรจะยาก ถ้ามันไม่ยากทุกคนก็ทำได้ ความยาก… คือสิ่งที่ทำให้มันยอดเยี่ยม”😌 – เรื่อง League of Their Own

“I know what I have to do now. I’ve got to keep breathing because tomorrow the sun will rise. Who knows what the tide could bring? – ฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันต้องทำอะไร ฉันต้องหายใจต่อไปเพราะพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นใหม่ ใครจะรู้ว่ากระแสน้ำจะพัดพาอะไรมาบ้าง”🥲🌤️🌊 – เรื่อง Cast Away

“The brave may not live forever, but the cautious do not live at all. – ผู้กล้าอาจไม่มีชีวิตอยู่ตลอดไป แต่ผู้ยำเกรงจะไม่มีชีวิตอยู่เลย”⭐ – เรื่อง The Princess Diaries

“A laugh can be a very powerful thing. Why, sometimes in life, it’s the only weapon we have. – การหัวเราะอาจเป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก ทำไมบางครั้งในชีวิตถึงเป็นอาวุธเดียวที่เรามี”😄 – เรื่อง Who Framed Roger Rabbit – แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ จากหนัง

“Ernest Hemingway once wrote, ‘The world is a fine place and worth fighting for.’ I agree with the second part. – เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์เคยเขียนไว้ว่า ‘โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีและควรค่าแก่การต่อสู้’ ฉันเห็นด้วยกับส่วนที่สอง”😞 – เรื่อง Se7en

“I have my belief, and in all its simplicity that is the most powerful thing. – ฉันมีความเชื่อและด้วยความเรียบง่ายนั่นคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุด”🙂 – เรื่อง Hunger

“Love is about finding courage inside of you that you didn’t even know was there. – ความรักคือการค้นหาความกล้าหาญในตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่”🙂💗 – เรื่อง Little Manhattan

“The wise build bridges while the foolish build barriers. – คนฉลาดสร้างสะพาน ในขณะที่คนโง่สร้างกำแพงกั้น”😞 – เรื่อง Black Panther

“when a defining moment comes along, you define the moment or the moment defines you. – เมื่อถึงช่วงเวลาที่กำหนด คุณจะกำหนดช่วงเวลา หรือช่วงเวลาที่กำหนดตัวคุณเอง”⌛ – เรื่อง Tin Cup

“Only one thing counts in this life: Get them to sign on the line that is dotted. – มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่นับได้ในชีวิตนี้: ให้พวกเขาเซ็นชื่อบนเส้นที่ขีดไว้”😌 – เรื่อง Glengarry Glen Ross

“Politeness is the first thing people lose once they get the power. – ความสุภาพเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนสูญเสียเมื่อพวกเขาได้รับอำนาจ”😔 – เรื่อง Wealth of Words

“A wise man can learn more from his enemies than a fool from his friends. – คนฉลาดสามารถเรียนรู้จากศัตรูได้มากกว่าคนโง่จากเพื่อน”😉 – เรื่อง Rush

“When you get a different vantage point it changes your perspective… It allows you to see things you should have seen a long time ago. – เมื่อคุณได้จุดชมวิวที่ต่างออกไป มุมมองของคุณเปลี่ยนไป… ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่คุณน่าจะเคยเห็นเมื่อนานมาแล้ว”😇🏞️ – เรื่อง First Man

Advertisements


100+ รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษกวนๆ ฮาๆ!

X
Advertisements

เบื่อความกวนๆ สไตล์ไทยๆ มาลองความกวนๆ ใหม่ๆ สไตล์ภาษาอังกฤษกันดูบ้าง มาแชร์แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษกวนๆ โดนๆ ฮาๆ กันหน่อยดีกว่า!🤣

รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษกวนๆ ฮาๆ ทุกสไตล์ความฮา

วันหนึ่งชีวิตต้องเจออะไรต่างๆ นาๆ สุขปนทุกข์เป็นธรรมชาติ การได้โพต์แคปชั่นคำคมกวนๆ ระบายความเครียดไว้คู่กับรูปของเราก็เป็นอีกทางนึง หากวันที่แย่ก็ให้มันดีขึ้นหน่อย เวอร์ชั่นภาษาไทยอาจจะเบื่อแล้วมาลองเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก็ได้ฟิลลิ่งให้กับตัวเราใหม่ๆ ได้เหมือนกัน

แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษกวนๆ

แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษกวนๆ
Advertisements


“The difference between stupidity and genius is that genius has its limits. – ความแตกต่างระหว่างความโง่เขลากับอัจฉริยะ คืออัจฉริยะมีขีดจำกัด แต่ความโง่นั้นไม่มี”😂

“At every party there are two kinds of people – those who want to go home and those who don’t. The trouble is, they are usually married to each other. – ในทุกงานปาร์ตี้มีคนสองประเภทคือคนที่อยากกลับบ้านและคนที่ไม่อยากกลับบ้าน ปัญหาคือพวกเขามักจะแต่งงานกัน”🤣

“My mother always used to say: The older you get, the better you get, unless you’re a banana. – แม่ของฉันมักจะพูดเสมอว่ายิ่งคุณอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น เว้นแต่คุณจะเป็นกล้วย”😂🍌

“Dear Math, please grow up and solve your own problems, I’m tired of solving them for you. – ถ้าคุณเรียนคณิตศาสตร์โปรดเติบโตขึ้นและแก้ปัญหาของคุณ เองฉันเบื่อที่จะแก้ปัญหาให้คุณแล้ว”🧐

“You never realize what you have until it’s gone. Toilet paper is a good example. – คุณไม่เคยตระหนักถึงสิ่งที่คุณมีจนกว่ามันจะหายไป กระดาษทิชชู่ในห้องน้ำเป็นตัวอย่างที่ดี”🤣

“They say that love is more important than money, but have you ever tried to pay your bills with a hug? – พวกเขาบอกว่าความรักสำคัญกว่าเงิน แต่คุณเคยพยายามจ่ายเงินด้วยการกอดไหม?”🤔

“Alcohol kills brain cells slowly, but that never bothered me because I’m not in a hurry. – แอลกอฮอล์ฆ่าเซลล์สมองอย่างช้าๆ แต่นั่นไม่เคยรบกวนฉันเพราะฉันไม่รีบร้อน”😎🥃

“I stopped understanding math when the alphabet decided to get involved. – ฉันเลิกเข้าใจคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เมื่อตัวอักษรตัดสินใจมีส่วนร่วมกับวิชานี้”😂

“I wish I was a kid again so everyone would be proud of me for taking a long nap. – ฉันหวังว่าฉันจะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเพื่อให้ทุกคนภูมิใจในตัวฉันที่ได้งีบหลับเป็นเวลานาน”😴

“I am on a seafood diet. I see food, and I eat it. – ฉันทานอาหารทะเลคลีนๆ คือ ฉันเห็นอาหารและฉันกินมัน”🤤

“If I won the award for laziness, I would send somebody to pick it up for me. – ถ้าฉันได้รับรางวัลสำหรับความขี้เกียจ ฉันจะส่งใครสักคนมารับรางวัลนี้ให้ฉัน”🤣

“I want to change my name on Facebook to “Nobody,” so when I see someone posting something stupid I can Like their post and it will say “Nobody likes this.” – ฉันต้องการเปลี่ยนชื่อบน Facebook เป็น “ไม่มีใคร” ดังนั้นเมื่อฉันเห็นใครบางคนโพสต์อะไรโง่ ๆ ฉันสามารถกดไลค์โพสต์ของพวกเขาและมันจะขึ้นว่า “ไม่มีใครชอบสิ่งนี้”😝

“When I was in high school I had two favorite subjects, lunch and recess. – ตอนที่ฉันเรียนมัธยม ฉันมีวิชาโปรดสองวิชา คืออาหารกลางวันและช่วงปิดภาคเรียน”😜

“As your best friend I’ll always pick you up when you fall, after I finish laughing. – ในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุด ฉันจะช่วยเสมอเมื่อคุณล้มหลัง หลังจากที่ฉันหัวเราะเสร็จ”🤣

“I love ordering things online because when they arrive it’s like a present from me to me. – ฉันชอบสั่งของออนไลน์ เพราะเมื่อมันมาถึงมันก็เหมือนของขวัญจากฉันส่งไปให้ฉัน”🥳🎁

“Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? – คุณเคยสังเกตไหมว่ามีใครขับรถช้ากว่าคุณเป็นคนงี่เง่า และใครก็ตามที่เร็วกว่าคุณเป็นคนบ้า?”🙄🚗

“There never was a child so lovely but his mother was glad to get him asleep. – ไม่เคยมีเด็กคนไหนที่น่ารักเท่านี้ แต่แม่ของเขาดีใจที่เด็กได้หลับ”😪

“When you fall, I will be there to catch you – With love, the floor. – เมื่อคุณล้มลงฉันจะอยู่ที่นั่นเพื่อจับคุณ – ด้วยความรักบนพื้น”😝

“If you think your boss is stupid, remember: you wouldn’t have a job if he was any smarter. – หากคุณคิดว่าเจ้านายของคุณโง่ จำไว้ว่าคุณจะไม่มีงานทำถ้าเขาฉลาดกว่านี้”😂

“Never trust someone who takes hours to text you back, but when you hang out with them they check their phone every minute. – อย่าไว้ใจคนที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการส่งข้อความกลับถึงคุณ แต่เมื่อคุณออกไปเที่ยวกับพวกเขาจะตรวจสอบโทรศัพท์ของพวกเขาทุกนาที”😏

“When a door closes another door should open, but if it doesn’t then go in through the window. – เมื่อประตูปิด ประตูอื่นควรเปิด แต่ถ้ายังไม่ได้เข้าไปทางหน้าต่างแทน”😆

“If you really want something in this life, you have to work for it. Now quiet! They’re about to announce the lottery numbers – หากคุณต้องการบางสิ่งในชีวิตนี้คุณต้องทำงาน ตอนนี้เงียบ! พวกเขากำลังจะประกาศหมายเลขหวย”😲

“I made a huge to-do list for today. I just can’t figure out who’s going to do it. – ฉันทำรายการสิ่งที่ต้องทำมากมายสำหรับวันนี้ฉันคิดไม่ออกว่าใครจะทำ”🥴

“I’m sure the universe is full of intelligent life. It’s just been too intelligent to come here. – ฉันแน่ใจว่าจักรวาลเต็มไปด้วยชีวิตที่ชาญฉลาด และมันฉลาดเกินไปที่จะมาที่นี่”🙄🪐💫

“Going to church doesn’t make you a Christian any more than going to a garage makes you an automobile. – การไปโบสถ์ไม่ได้ทำให้คุณเป็นคริสเตียนมากไปกว่าการไปอู่ซ่อมรถทำให้คุณมีรถยนต์”😆

“Auto-correct is like a tiny person inside your phone that sometimes gets drunk and says the dumbest things – การแก้ไขอัตโนมัติเป็นเหมือนคนตัวเล็กในโทรศัพท์ของคุณที่บางครั้งเมาและพูดสิ่งที่โง่ที่สุด”🤣

“Never follow anyone else’s path. Unless you’re in the woods and you’re lost and you see a path. Then by all means follow that path. – อย่าเดินตามทางของใคร เว้นแต่คุณจะอยู่ในป่าและหลงทางและมองเห็นเส้นทาง จากนั้นให้ไปตามทางนั้น”😂🏞️

“It would be nice to spend billions on schools and roads, but right now that money is desperately needed for political ads. – คงจะดีไม่น้อยที่จะใช้จ่ายเงินหลายพันล้านในโรงเรียนและถนนหนทาง แต่ตอนนี้เงินนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโฆษณาทางการเมือง”🤔

WI finally realized that people are prisoners of their phones… that’s why it’s called a “cell” phone. – ในที่สุดฉันก็รู้ว่าคนเป็นนักโทษของโทรศัพท์… นั่นคือสาเหตุที่เรียกว่าโทรศัพท์ “cell” Phone”🤔📱

“Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way when you criticize them, you are a mile away from them and you have their shoes. – ก่อนที่คุณจะวิพากษ์วิจารณ์ใครบางคนคุณควรเดินใส่รองเท้าของพวกเขาหนึ่งไมล์ ด้วยวิธีนี้เมื่อคุณวิจารณ์พวกเขาคุณจะอยู่ห่างจากพวกเขาเป็นไมล์และคุณมีรองเท้าของพวกเขาในเท้าคุณ”🤣👏

“Be crazy, be stupid, be silly, be weird. Be whatever, because life is too short to be anything but happy. – จะบ้า, โง่, โง่, แปลก ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะชีวิตสั้นเกินกว่าจะเป็นอะไรก็ได้นอกจากความสุข”☺️

“Dear automatic flushing toilet… I appreciate the enthusiasm, but I wasn’t done yet – เรียนชักโครกอัตโนมัติ… ขอขอบคุณในความกระตือรือร้น แต่ฉันยังไม่เสร็จ”😂

“Why is Monday so far from Friday, and Friday so close to Monday? – เหตุใดวันจันทร์จึงห่างจากวันศุกร์ และวันศุกร์จึงใกล้ถึงวันจันทร์”😂

“Some of the greatest ideas of all time have come to people during Math class… none of which had anything to do with Math. – ความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลบางอย่างเกิดขึ้นกับผู้คนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ แต่ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เลยเนาะ”🤔

“Don’t know where your people are in the house? Turn off the internet and they’ll show up quickly. – ไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนในบ้าน? ปิดอินเทอร์เน็ตแล้วมันจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว”🤣

“My boss is like a baby, screams and wakes me up every half hour. – เจ้านายของฉันเหมือนเด็ก กรีดร้องและปลุกฉันทุกครึ่งชั่วโมง”😆

“Who says nothing is impossible? but I’ve been doing nothing for years. – ใครบอกว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้? แต่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยมาหลายปีแล้ว”😅

“Sunglasses: allowing you to stare at people without getting caught. It’s like Facebook in real life. – แว่นกันแดด: ช่วยให้คุณสามารถจ้องมองไปที่ผู้คนโดยไม่ถูกจับได้ มันเหมือนเฟสบุ๊คในชีวิตจริง”😎

“My goal this weekend is to move… just enough so people don’t think I’m dead. – เป้าหมายของฉันในอาทิตย์นี้คือเดินหนาต่อไป เพียงพอเพื่อให้ผู้คนไม่คิดว่าฉันตายแล้ว”😴🤣

“If you can’t laugh at your own problems, call me and I’ll laugh at them. – ถ้าคุณไม่สามารถหัวเราะกับปัญหาของตัวเองโทรหาฉันแล้วฉันจะหัวเราะกับคนอื่น”😄

“Dear life, when I said “can this day get any worse” it was a rhetorical question, not a challenge. – แด่ชีวิตที่รักเมื่อฉันพูดว่า วันนี้จะแย่ไปกว่านี้ได้ไหม มันเป็นคำถามเชิงโวหารไม่ใช่เรื่องท้าทาย”🙏😅

“There are only two problems in my life. First of all, everything I thought was a problem. Second, everything I do is run out of trouble. – ชีวิตฉันมีปัญหาแค่สองอย่าง ประการแรกทุกสิ่งที่ฉันคิดเป็นปัญหาหมด ประการที่สองทุกสิ่งที่ฉันทำเป็นปัญหาหมด”😂

“Don’t worry about the world coming to an end today. It is already tomorrow in Australia. – ไม่ต้องกังวลว่าโลกจะมาถึงจุดจบในวันนี้ พรุ่งนี้ก็เริ่มนับใหม่ที่ออสเตรเลียแล้ว”😂🌏🇦🇺

“If Cinderella’s shoe fit perfectly, then why did it fall off? – ถ้ารองเท้าของซินเดอเรลล่าพอดีแล้วทำไมมันถึงหลุดล่ะ?”🤔

“What is the best thing to do when you have a hole in a boat and water is leaking inside? Make another hole to drain the water. – อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำเมื่อคุณมีรูในเรือและมีน้ำรั่วภายใน? ก็ทำอีกรูเพื่อระบายน้ำไง”🥴🛶💦

“You can trust your dog to guard your house but never trust your dog to guard your sandwich. – คุณสามารถไว้วางใจให้สุนัขของคุณเฝ้าบ้านได้ แต่อย่าไว้ใจให้สุนัขของคุณปกป้องแซนวิชของคุณ”😂🐶🥪

“I look at the moon and it looks really beautiful!… Then I look at you… and.. I think I’ll look at the moon again?! – ฉันมองพระจันทร์สวยจริงๆ!… จากนั้นฉันก็มองเธอ… และ… ฉันคิดว่าฉันจะมองพระจันทร์อีกครั้ง?!”🤣🌙

“Why is the sky blue? Sure there is an explanation, but lets just be thankful it’s not red! – ทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้า? แน่นอนว่ามีคำอธิบาย แต่ขอขอบคุณที่ไม่ใช่สีแดง!”😆🌅

“Some days, I can conquer the world. Other days, it takes me three hours to convince myself to shower. – บางวันฉันสามารถพิชิตโลกได้ในวันอื่นๆ แค่วันนี้ฉันใช้เวลาสามชั่วโมงในการปลอบตัวเองว่าจะอาบน้ำ”😂❄️💦

“One day you’re the best thing since sliced bread. The next, you’re the toast. – วันหนึ่งคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่ขนมปังหั่นบางๆ และต่อไปคุณคือขนมปังปิ้ง”🤣🍞

“Accept who you are. Unless you’re a serial killer. – จงยอมรับในตัวตนว่าคุณเป็นใคร เว้นแต่คุณจะเป็นฆาตกรต่อเนื่อง”😅

“They say we learn from our mistakes, that’s why I’m making as many as possible. Soon I’ll be a genius. – พวกเขาบอกว่าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา นั่นคือเหตุผลที่ฉันกำลังทำสิ่งต่างๆ ให้มากที่สุด อีกไม่นานฉันจะเป็นอัจฉริยะ”🧐

“When your mother asks, ‘Do you want a piece of advice?’ it is a mere formality. It doesn’t matter if you answer yes or no. You’re going to get it anyway. – เมื่อแม่ของคุณถามว่า ‘คุณต้องการคำแนะนำหรือไม่’ มันเป็นเพียงพิธีการ ไม่สำคัญว่าคุณจะตอบว่าใช่หรือไม่ คุณจะได้รับมันต่อไป”😅

แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษกวนๆ สั้นๆ

“The best thing about the future is that it comes one day at a time. – สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอนาคตคือมันมาถึงทีละวัน”😄

“If we shouldn’t eat at night, why is there a light in the fridge? – ถ้าเราไม่ควรกินอาหารตอนกลางคืน ทำไมถึงมีไฟในตู้เย็น?”💡🤣

“I love being married. It’s so great to find that one special person you want to annoy for the rest of your life. – ฉันชอบที่จะแต่งงาน มันยอดเยี่ยมมากที่ได้พบกับคนพิเศษคนหนึ่งที่คุณอยากจะกวนใจไปตลอดชีวิต”😂

“I had an extremely busy day, converting oxygen into carbon dioxide. – ฉันมีวันที่วุ่นวายมาก คือโดยเปลี่ยนออกซิเจนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์”😴

“I’m multitasking: I can listen, ignore and forget at the same time. – ฉันทำงานหลายอย่างพร้อมกัน: ฉันสามารถฟังเพิกเฉยและลืมได้ในเวลาเดียวกัน”🥴

“I put my phone in airplane mode, but it’s not flying! – ฉันวางโทรศัพท์ในโหมดเครื่องบิน แต่ทำไมมันไม่บิน!”🤣✈️

“There are no stupid questions, just stupid people. – ไม่มีคำถามไหนโง่ๆ มีแต่แค่คนที่โง่”😆

“What do I do for a living? I breathe in and out. – ฉันทำมาหากินอะไร? ตอบง่ายๆ ฉันหายใจเข้าและออก”🥴

“Another my fine day ruined by responsibilities… – อีกวันที่ดีของฉัน ถูกทำลายโดยความรับผิดชอบอีกแล้ว…”😂

“You’re born free, then you’re taxed to death. – คุณเกิดมาฟรี แต่แล้วคุณก็เสียภาษีจนตาย”🤣

“Why cry for someone when you can laugh next to someone else? – ทำไมต้องร้องไห้ให้ใครบางคน ในเมื่อคุณสามารถหัวเราะข้างคนอื่นได้?”😉

“You have Facebook? Yup. You have Whatsapp? Yup. You have love? Forgot to install it. – คุณมีเฟสบุค? ได้ คุณมี Whatsapp? ได้ คุณมีความรัก? ลืมติดตั้งรึปล่าว?😜

“I don’t work on weekends, or any other day that ends with Y – ฉันไม่อยากทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันอื่นๆ ที่ลงท้ายด้วย Y”🤣

“You laugh because I’m different… I laugh cause I just farted! – คุณหัวเราะเพราะฉันแตกต่าง…. ฉันหัวเราะเพราะฉันแค่ตด!”🤭

“Friends buy you food. Best friends eat your food. – เพื่อนซื้ออาหารให้คุณ เพื่อนซี้กินอาหารของคุณ”🤣

“Where do they get the seeds to plant seedless watermelons? – บางทีก็สงสัยว่าพวกเขาเอาเมล็ดมาปลูกแตงโมไร้เมล็ดจากไหนกัน?”🤔🍉

If life is like soup I could only be a fork. – ถ้าชีวิตเหมือนซุป ตัวฉันคงเป็นได้แค่ส้อม”🥲🥘

“Your secrets are safe with me… I wasn’t even listening. – ความลับของคุณปลอดภัยกับฉัน… เพราะฉันไม่ได้ฟังด้วยซ้ำ”😴

“It’s so simple to be wise. Just think of something stupid to say and then don’t say it – มันง่ายมากที่จะฉลาด แค่คิดว่าจะพูดอะไรโง่ๆ แล้วก็ไม่พูด”😋

“God please give me patience, if you give me strength I will just punch them in the face. – พระเจ้าโปรดให้ฉันอดทน ถ้าคุณให้พลังฉัน ฉันจะซัดเข้าที่หน้าเขาสักที”👊

“With great power comes an even greater electricity bill. – ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ ทำให้ค่าไฟฟ้ายิ่งมากขึ้น”😂⚡

“Sleeping on my keyboard. If I answer, I’m talking in my sleep. – นอนบนแป้นพิมพ์ของฉัน ถ้าฉันตอบฉันกำลังพูดในยามหลับ”😪😴

“If I cut you off, chances are, you handed me the scissors. – ถ้าฉันตัดคุณออกไป มีโอกาสเป็นไปได้ที่เธอจะยื่นกรรไกรให้ฉัน”🥲✂️

“Smile today, tomorrow could be worse. – ยิ้มวันนี้ พรุ่งนี้อาจแย่ลง”😂

“When life gives you lemons, squirt someone in the eye. – เมื่อชีวิตให้มะนาวจงฉีดคนเข้าตา”😍🍋

“Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak. – แสงเดินทางเร็วกว่าเสียง นี่คือเหตุผลที่บางคนดูสดใสจนกว่าคุณจะได้ยินพวกเขาพูด”😍

“I love being married. It’s so great to find that one special person you want to annoy for the rest of your life. – ฉันชอบที่จะแต่งงาน มันเยี่ยมมากที่พบว่าคนพิเศษคนหนึ่งที่คุณต้องการรบกวนตลอดชีวิตของคุณ”😂

“Trouble knocked at the door, but, hearing laughter, hurried away. – มีปัญหาเคาะประตู แต่ได้ยินเสียงหัวเราะรีบออกไป”🙄

“Don’t worry if plan A fails, there are 25 more letters in the alphabet. – ไม่ต้องกังวลหากแผน A ล้มเหลว เพราะยังมีตัวอักษรอีก 25 ตัวอักษร”😂🔜

“I never feel more alone than when I’m trying to put sunscreen on my back. – ฉันไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวมากไปกว่าตอนที่พยายามทาครีมกันแดดที่หลัง”🥲🌞

“Yes of course I am athletic… I surf the Internet every day. – ใช่แน่นอนฉันเป็นนักกีฬา… เพราะฉันท่องอินเทอร์เน็ตทุกวัน”😝

“My advice is to never listen to any advice, not even this one. – คำแนะนำของฉันคืออย่าฟังคำแนะนำใดๆ แม้แต่คำแนะนำนี้”😆

“I only have one wish in life… For all my dreams to come true. – ฉันมีเพียงความปรารถนาเดียวคำง่ายๆ ในชีวิต… คือทุกความฝันของตัวเองเป็นจริง”😂🌈

“I’m not lazy, I’m on power saving mode. – ฉันไม่ได้ขี้เกียจฉันอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน”😂💡

“Don’t be stupid, it might make you famous. – อย่าทำอะไรโง่ๆ เพราะนั่นอาจทำให้คุณมีชื่อเสียง(ในทางไม่ดี)ได้”🤣

“All my life I thought air was free, until I bought a bag of chips. – ตลอดชีวิตของฉันฉันคิดว่าอากาศนั้นใช้ฟรี จนกระทั่งฉันซื้อเลย์มากิน”🤣🍟

“If you have crazy friends you have everything you’ll ever need. – หากคุณมีเพื่อนที่นิสัย บ้าบิ่นคุณนั่นคือมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ”😅

“My wallet is like an onion, opening it makes me cry. – กระเป๋าสตางค์ของฉันเหมือนหัวหอมเปิดมันทีไรทำให้ฉันร้องไห้”😂💸

“Long time ago I used to have a life, until someone told me to create a Facebook account. – นานมาแล้วฉันได้ใช้ชีวิตของฉัน จนกระทั่งมีคนบอกให้สร้างบัญชีเฟสบุ๊ค”😑

“I’m not lazy, I just really enjoy doing nothing. – ฉันไม่ใช่คนขี้เกียจหรอกนะ ฉันแค่สนุกกับการไม่ทำอะไรเลยเฉยๆ”😴

“If you don’t succeed at first, hide all evidence that you tried. – หากคุณไม่ประสบความสำเร็จ ในตอนแรกให้ซ่อนหลักฐานทั้งหมดที่คุณพยายามมา”😂

“I lost some weight once, but I found it again in the fridge. – ฉันลดน้ำหนักได้ครั้งหนึ่ง แต่ฉันพบมันอีกครั้งในตู้เย็น”😂

“My life has everything I want. Except for the money alone – ชีวิตฉันมีทุกอย่างที่ต้องการ ยกเว้นเรื่องเงินอย่างเดียว”🤑

“Wi-fi connect to phone But my love is connected to the buffalo. – ไวฟายเชื่อมต่อโทรศัพท์ แต่ความรักฉันดันเชื่อมต่อกับคนควายๆ”😤🐃

“Life doesn’t have any hands, but it can sure give you a slap sometimes. – ชีวิตไม่มีมือใดๆ แต่บางครั้งก็สามารถตบคุณได้”👏

“Cell phones these days keep getting thinner and smarter… people the opposite. – โทรศัพท์มือถือทุกวันนี้บางลงและฉลาดขึ้นเรื่อยๆ… กับคนนั้นตรงกันข้าม”😖📱

“The road to success is always under construction. – ถนนสู่ความสำเร็จอยู่ระหว่างการก่อสร้างเสมอ”😆🛣️

“Just because I’m awake doesn’t mean I’m ready to do things. – เพียงเพราะฉันตื่นไม่ได้หมายความว่าฉันพร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆ”😪

“Dear sleep, I’m sorry we broke up this morning. I want you back! – แด่การนอน ฉันขอโทษที่เราเลิกกันเมื่อเช้านี้ ฉันต้องการให้คุณกลับมา!”😂

“If size really mattered, the elephant would be the king of the jungle. – ถ้าขนาดสำคัญจริง ช้างก็จะเป็นราชาแห่งป่า”😅🐘

“I’m not frowning, I’m just smiling upside down. – ฉันไม่ได้หน้าบึ้งฉันแค่ยิ้มกลับหัว”🙃

“If a book about failures doesn’t sell, is it a success? – ถ้าหนังสือเกี่ยวกับความล้มเหลวขายไม่ออกจะประสบความสำเร็จหรือไม่”🤔📖

“Whatever you do today, do it with the confidence of a 4-year old wearing a Batman cape. – ไม่ว่าคุณจะทำอะไรในวันนี้ให้ทำด้วยความมั่นใจเหมือนเด็ก 4 ขวบที่สวมเสื้อคลุมแบทแมน”😂

“My mother always used to say: The older you get, the better you get, unless you’re a banana. – แม่ของฉันเคยพูดเสมอว่า ยิ่งโต ยิ่งเก่ง เว้นแต่ว่าคุณเป็นกล้วย”🍌

Advertisements


รวมแคปชั่นคำคมชีวิตภาษาอังกฤษ สร้างแรงใจให้ชีวิต!

X
Advertisements

ชีวิตเราต้องผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย ไม่ว่าจะสุข ทุกข์ สวยงาม มืดมน ซึ่งมันเป็นสิ่งธรรมดาที่เราต้องพบเจออยู่แล้ว มาแชร์แคปชั่นคำคมชีวิตภาษาอังกฤษ โดนๆ กันดีกว่า ไว้เป็นข้อความที่สวยงามแบ่งปันให้กับตัวเองหรือผู้อื่น💝

รวมแคปชั่นคำคมชีวิตภาษาอังกฤษให้ข้อคิดต่างๆ กับชีวิต

ชีวิตคือการเดินทางที่ยาวไกลหรือแสนสั้นนั้น… จงกอดตัวเองคนรอบข้างให้เต็มที่ทุกวัน อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะคว้าวันใหม่ที่ดีเสมอไปและบางครั้งก็ต้องการการเตือนใจว่าชีวิตเป็นของขวัญที่ดี ไม่ว่าจะเป็นคำคมที่เรียบง่ายและทรงพลัง จากคนดังที่มีชื่อเสียงหรือข้อความให้กำลังใจเกี่ยวกับการมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเราทุกคนสามารถใช้แรงจูงใจและแรงบันดาลใจเล็กๆ น้อยๆ ในทุกวันนี้ผ่านคำพูดชีวิตคุณในทุกๆ วัน

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษโดนๆ

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษ
Advertisements


“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. – เวลาของคุณมีจำกัด ดังนั้นอย่าเสียเวลาไปกับชีวิตของคนอื่น อย่าติดอยู่กับความเชื่อ ซึ่งอาศัยผลของความคิดของคนอื่น”🧐⏳

“The whole secret of a successful life is to find out what is one’s destiny to do, and then do it. – ความลับทั้งหมดของชีวิตที่ประสบความสำเร็จคือการค้นหาว่าอะไรคือโชคชะตาที่ต้องทำแล้วลงมือทำ”🏆⭐

“Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people. – ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับชีวิตในทุกแง่มุมยังคงเป็นความลับของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่”😇

“The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain. – ในแบบที่ฉันเห็นมัน ถ้าคุณต้องการสายรุ้งคุณต้องทนกับสายฝน”⛈️🌈

“Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this. – ชีวิตกำหนดสิ่งต่างๆไว้กับคุณที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ แต่คุณยังมีทางเลือกว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรผ่านสิ่งนี้”🙂

“Lighten up, just enjoy life, smile more, laugh more, and don’t get so worked up about things. – ทำตัวให้สว่างขึ้นแค่สนุกกับชีวิตยิ้มให้มากขึ้นหัวเราะมากขึ้นและอย่าคิดอะไรมากมาย”😉

“Difficult and meaningful will always bring more satisfaction than easy and meaningless. – ความยากและความหมาย มักจะนำมาซึ่งความพึงพอใจมากกว่าง่ายและไร้ความหมาย”😌✌️

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. – วันที่สำคัญที่สุดสองวันในชีวิตของคุณ คือวันที่คุณเกิด และวันที่คุณพบว่าทำไม”🧐

“Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – พวกเราหลายคนไม่ได้ใช้ชีวิตตามความฝันเพราะเราใช้ชีวิตอยู่กับความกลัว”😔

“If you live long enough, you’ll make mistakes. But if you learn from them, you’ll be a better person. – ถ้าคุณมีชีวิตอยู่นานพอคุณจะทำผิดพลาด แต่ถ้าคุณเรียนรู้จากมัน คุณจะเป็นคนที่ดีขึ้น”😀

“Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. – อย่าจมอยู่กับอดีตอย่าฝันถึงอนาคตตั้งสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะนี้”🙏💗

“Life it’s never too late – never too late to start over, never too late to be happy. – ชีวิตมันไม่สายเกินไป – ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ ไม่สายเกินไปที่จะมีความสุข”😌

“Take up one idea. Make that one idea your life — think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. – ลองคิดดูสิ สร้างความคิดนั้นให้กับชีวิตของคุณ – คิดถึงมันฝันถึงมันใช้ชีวิตตามความคิดนั้น ปล่อยให้สมองกล้ามเนื้อเส้นประสาททุกส่วนของร่างกายเต็มไปด้วยความคิดนั้นและปล่อยให้ความคิดอื่น ๆ อยู่คนเดียว นี่คือหนทางสู่ความสำเร็จ”🌈

“You cannot control everything that happens to you; you can only control the way you respond to what happens. In your response is your power. – คุณไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณได้ คุณสามารถควบคุมวิธีตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้น ในการตอบสนองของคุณคือพลังของคุณ”😊

“It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously, that you might as well not have lived at all – in which case you fail by default. – เป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่ล้มเหลวในบางสิ่งเว้นแต่คุณจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังจนคุณอาจไม่ได้ใช้ชีวิตเลย ซึ่งในกรณีนี้คุณจะล้มเหลวโดยปริยาย”🥺

If you didn’t remember something happening, was it because it never had happened? Or because you wished it hadn’t? – หากคุณจำไม่ได้ว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นเป็นเพราะมัน ไม่เคยเกิดขึ้นหรือ? หรือเพราะคุณไม่ต้องการ?”😢

“If people are doubting how far you can go, go so far that you can’t hear them anymore. – หากผู้คนสงสัยว่าคุณไปได้ไกลแค่ไหน ให้ไปให้ไกลจนคุณไม่ได้ยินคำนี้อีกต่อไป”😌

“Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful. – อย่าร้องไห้กับอดีตมันหายไป อย่าไปเครียดกับอนาคตมันมาไม่ถึง อยู่ในปัจจุบันและทำให้สวยงาม”😊

“Accept your past without regret, handle your present with confidence and face your future without fear. – ยอมรับอดีตของคุณโดยไม่เสียใจ จัดการกับปัจจุบันด้วยความมั่นใจ และเผชิญกับอนาคตของคุณโดยไม่ต้องกลัว”😌

“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. – หากคุณต้องการมีชีวิตที่มีความสุขให้ผูกติดกับเป้าหมาย ไม่ใช่กับผู้คนหรือสิ่งของ”😇

“Create a vision for the life you really want and then work relentlessly towards making it a reality. – สร้างวิสัยทัศน์สำหรับชีวิตที่คุณต้องการจริงๆ แล้วทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อทำให้มันเป็นจริง”😌

“If you expect nothing from somebody you are never disappointed. – หากคุณไม่คาดหวังอะไรจากใครสักคนคุณจะไม่มีวันผิดหวัง”😉

“Live the Life of Your Dreams. When you start living the life of your dreams, there will always be obstacles, doubters, mistakes and setbacks along the way. But with hard work, perseverance and self-belief there is no limit to what you can achieve. – ใช้ชีวิตในฝันของคุณ เมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตในฝัน ย่อมมีอุปสรรค ความสงสัย ความผิดพลาด และความพ่ายแพ้อยู่เสมอ แต่ด้วยการทำงานหนัก ความอุตสาหะ และความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่มีขีดจำกัดในสิ่งที่คุณสามารถทำได้”🌈

“If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor. – ถ้าชีวิตเป็นสิ่งที่คาดเดาได้มันจะหยุดเป็นชีวิต และปราศจากรสชาติ”😌🌸

“The most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. – 
สิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ พวกเขาจะต้องรู้สึกด้วยหัวใจ”😊💗

“Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like it’s heaven on earth. – ร้องเพลงแบบที่ไม่มีใครฟัง รักเหมือนที่คุณไม่เคยเจ็บปวด เต้นเหมือนไม่มีใครเฝ้าดู และใช้ชีวิตราวกับสวรรค์บนดิน”😉👌

“Don’t settle for what life gives you; make life better and build something. – อย่าตั้งตัวกับสิ่งที่ชีวิตให้คุณ ทำให้ชีวิตดีขึ้นและสร้างบางสิ่ง”😌🛠️

“Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it. – ชีวิตคือ 10% ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ และ 90% ว่าคุณตอบสนองต่อมันอย่างไร”😃

“Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. – เวลามีความหมายกับฉันมากเพราะคุณก็เห็นฉันเองก็เป็นผู้เรียนเช่นกันและฉันมักจะหลงไปกับความสุขในการพัฒนาและทำให้ง่ายขึ้นตลอดไป ถ้าคุณรักชีวิตอย่าเสียเวลาเพราะเวลาคือสิ่งที่ชีวิตประกอบด้วย”💗⏳

“Life is like a box of chocolates. You never know what you’re going to get. – ชีวิตก็เหมือนกล่องช็อคโกแลต คุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะได้อะไร”🍫🎁

WGood friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. – เพื่อนที่ดีหนังสือดีๆและความรู้สึกผิดชอบชั่วดี นี่คือชีวิตในอุดมคติ”😇

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – ใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายในวันพรุ่งนี้ เรียนรู้ราวกับว่าคุณมีชีวิตอยู่ตลอดไป”😇

“If you spend your whole life waiting for the storm, you’ll never enjoy the sunshine. – ถ้าคุณใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อรอพายุคุณจะไม่มีวันเพลิดเพลินไปกับแสงแดด”🌞

“Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor. – ชีวิตคือความฝันสำหรับคนฉลาด เกมสำหรับคนโง่ เรื่องขบขันสำหรับคนรวย โศกนาฏกรรมสำหรับคนยากจน”😔

“A lot of people give up just before they’re about to make it. You know you never know when that next obstacle is going to be the last one. – หลายคนยอมแพ้ก่อนที่พวกเขาจะทำสำเร็จ คุณรู้ว่าคุณไม่มีทางรู้ว่าอุปสรรคต่อไปจะเป็นอุปสรรคสุดท้ายเมื่อใด”🙂

“Guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living or get busy dying. – เดาว่ามันเป็นทางเลือกง่ายๆ จริงๆ ยุ่งกับชีวิตหรือยุ่งกับความตาย”🙂

“You only pass through this life once, you don’t come back for an encore. – คุณผ่านชีวิตนี้เพียงครั้งเดียว คุณจะไม่กลับมาอีกครั้ง”😇

“You will meet two kinds of people in life: ones who build you up and ones who tear you down. But in the end, you’ll thank them both. – คุณจะได้พบกับคนสองประเภทในชีวิต: คนที่สร้างคุณขึ้นมาและคนที่ทำลายคุณ แต่สุดท้ายแล้วคุณจะขอบคุณทั้งคู่”🙏

“Every life is a pile of good things and bad things. The good things don’t always soften the bad things, but vice versa, the bad things don’t always spoil the good things and make them unimportant. – ทุกชีวิตมีทั้งสิ่งดีและสิ่งเลวร้ายมากมาย สิ่งที่ดีไม่ได้ทำให้สิ่งที่ไม่ดีอ่อนลงเสมอไป แต่ในทางกลับกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ทำให้เสียสิ่งดีไปและทำให้สิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญเสมอไป”😌

“The good life is not one immune to sadness but one in which suffering contributes to our development. – ชีวิตที่ดีไม่ได้มีภูมิคุ้มกันต่อความเศร้า แต่เป็นชีวิตที่ความทุกข์มีส่วนช่วยในการพัฒนาของเรา”🙂

“When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. – เมื่อประตูแห่งความสุขบานหนึ่งปิดลงอีกบานหนึ่งก็เปิดออก แต่บ่อยครั้งที่เรามองไปที่ประตูที่ปิดอยู่นานมากจนเราไม่เห็นประตูที่เปิดไว้สำหรับเรา”🚪

“Difficult roads often lead to beautiful destinations. – ถนนที่ยากลำบากมักนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่สวยงามเสมอ”🗻

“If you’re helping someone and expecting something in return, you’re doing business, not kindness. – หากคุณกำลังช่วยเหลือใครบางคนและคาดหวังสิ่งตอบแทน คุณกำลังทำธุรกิจไม่ใช่ความเมตตากรุณา”🙂

“life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on. – ชีวิตก็เหมือนกับการเล่นไวโอลินในที่สาธารณะและเรียนรู้เครื่องดนตรีไปเรื่อยๆ”🧐🎼🎻

“How much you can learn when you fail determines how far you will go into achieving your goals. – คุณสามารถเรียนรู้ได้มากแค่ไหนเมื่อคุณล้มเหลวเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายได้ไกลแค่ไหน”🧐

“A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. – ชีวิตที่ทำผิดพลาดไม่เพียง แต่มีเกียรติมากกว่า แต่ยังมีประโยชน์มากกว่าชีวิตที่ไม่ได้ทำอะไรเลย”✌️

“Life is too short to wake up in the morning with regrets. So, love the people who treat you right and forget about the ones who don’t. And believe that everything happens for a reason… – ชีวิตสั้นเกินไปที่จะตื่นขึ้นในตอนเช้าด้วยความเสียใจ ดังนั้น จงรักคนที่ปฏิบัติต่อคุณถูกต้อง และลืมคนที่ไม่ปฏิบัติต่อคุณ และเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผล…”😊

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษสั้นๆ

“Three things in life – your health, your mission, and the people you love. – สามสิ่งในชีวิต – สุขภาพภารกิจของคุณและคนที่คุณรัก”💗

“The purpose of our lives is to be happy. – จุดมุ่งหมายในชีวิตของเราคือการมีความสุข”😌💞

“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. – ชีวิตไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ไข แต่เป็นความจริงที่ต้องประสบ”😌

“Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise. – ทุกสิ่งในแง่ลบ ความกดดันความท้าทาย ล้วนเป็นโอกาสสำหรับฉันที่จะลุกขึ้น”😌

“Life is a succession of lessons which must be lived to be understood. – ชีวิตคือบทเรียนที่สืบทอดต่อกันมาซึ่งต้องดำเนินชีวิตให้เข้าใจ”📖🙂

“The trick in life is learning how to deal with it. – เคล็ดลับในชีวิต คือการเรียนรู้วิธีจัดการกับมัน”💡

“Life it always seems impossible until it’s done. – ชีวิตมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ จนกระทั่งมันจะสำเร็จ”😊🏆🎗️

“Life is about making an impact, not making an income. – ชีวิตคือการสร้างผลกระทบไม่ใช่การสร้างรายได้”😌

“The longer I live, the more beautiful life becomes. – ยิ่งฉันมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่ชีวิตก็ยิ่งสวยงามมากขึ้นเท่านั้น”🌺💐

“When you cease to dream you cease to live. – เมื่อคุณหยุดฝันคุณก็จะไม่มีชีวิตอยู่”😌

“If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. – ถ้าคุณรักชีวิตอย่าเสียเวลาเพราะเวลาคือสิ่งที่ชีวิตสร้างขึ้น”⌛

“Life’s tough, but it’s tougher when you’re stupid. – ชีวิตมันยาก แต่จะยากกว่าเมื่อคุณโง่”😂

“Living an experience, a particular fate, is accepting it fully. – การใช้ชีวิตอย่างมีประสบการณ์โดยเฉพาะโชคชะตา และยอมรับมันอย่างเต็มที่”🥰

“Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain. – ชีวิตไม่ได้อยู่ที่การรอให้พายุผ่านไป แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเต้นรำท่ามกลางสายฝน”🌧️

“If we don’t change, we don’t grow. If we don’t grow, we aren’t really living. – ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ไม่เติบโต ถ้าเราไม่เติบโตเราก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆ”😊

“Life’s most persistent and urgent question is, ‘What are you doing for others? – คำถามที่เร่งด่วนและเร่งด่วนที่สุดในชีวิตคือ คุณกำลังทำอะไรเพื่อคนอื่น”🤔

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. – ความฝันทั้งหมดของเราสามารถเป็นจริงได้ หากเรามีความกล้าที่จะไล่ตามมัน”💫🌈

“There is only one happiness in life, to love and be loved. – ความสุขในชีวิตมีเพียงหนึ่งเดียวคือการได้รักและถูกรัก”🥰💗

“When the roots are deep, there is no reason to fear the wind. – เมื่อรากหยั่งลึกก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวลม”🌬️🍃

“Once you choose hope, anything’s possible. – เมื่อคุณเลือกความหวังอะไรก็เป็นไปได้”😇

“You can have everything you want if you can put your heart and soul into everything you do. – คุณสามารถมีทุกสิ่งที่คุณต้องการได้หากคุณสามารถทุ่มเทหัวใจและจิตวิญญาณของคุณลงไปในทุกสิ่งที่คุณทำ”💗

“Life is a book and there are a thousand pages you have not yet read. – ชีวิตคือหนังสือและยังมีอีกหลายพันหน้าที่คุณยังไม่ได้อ่าน”📖

“Life is so much brighter when we focus on what truly matters. – ชีวิตจะสดใสขึ้นมากเมื่อเราจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ”😉

“Change your thoughts and you change your world. – เปลี่ยนความคิดของคุณและคุณเปลี่ยนโลกของคุณ”✌️🌏

“You only live once, but if you do it right, once is enough. – คุณมีชีวิตเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าคุณทำให้มันถูกต้องครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว”😇

“The unexamined life is not worth living. – ชีวิตที่ไร้การศึกษานั้น ไม่คุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่”📖

“I like criticism. It makes you strong. – ฉันชอบคำวิจารณ์ เพราะมันทำให้คุณแข็งแกร่ง”💭

“Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once. – ชีวิตก็เหมือนเหรียญ คุณสามารถใช้จ่ายได้ตามต้องการ แต่ใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว”🪙

“Don’t cry because it’s over, smile because it happened. – อย่าร้องไห้เพราะมันจบแล้วยิ้มเพราะมันเกิดขึ้น”🥲

“Be happy for this moment. This moment is your life. – จงมีความสุขในช่วงเวลานี้ ขณะนี้เป็นชีวิตของคุณ”💗😄

“Life is what we make it, always has been, always will be. – ชีวิตคือสิ่งที่เราทำมาตลอดจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป”😇

“Every life moment is a fresh beginning. – ทุกช่วงเวลาของชีวิต คือการเริ่มต้นใหม่”✌️🌱

“The best way to predict your future is to create it. – วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตของคุณคือสร้างมันขึ้นมา”😀✌️

“Life is very interesting… in the end, some of your greatest pains, become your greatest strengths. – ชีวิตเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก…ในที่สุดความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ ก็กลายเป็นจุดแข็งแกร่งที่สุดของคุณ”😊

“In the long run, the sharpest weapon of all is a kind and gentle spirit. – ในระยะยาวอาวุธที่แหลมคมที่สุดในบรรดาอาวุธ คือจิตวิญญาณที่อ่อนโยนและอ่อนโยนอย่างที่สุด”🙏😇

“Nothing is more honorable than a grateful heart. – ไม่มีสิ่งใดจะเป็นเกียรติมากไปกว่าหัวใจที่รู้สึกขอบคุณ”🙏💗

“Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best. – ชีวิตไม่ต้องการให้เราเป็นคนที่ดีที่สุดเพียง แต่เราพยายามอย่างดีที่สุด”😊

“You choose the life you live. If you don’t like it, it’s on you to change it because no one else is going to do it for you. – คุณเลือกชีวิตที่คุณอยู่ หากคุณไม่ชอบคุณสามารถเปลี่ยนได้เพราะจะไม่มีใครทำแทนคุณได้”🧐

“I’ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed. – ฉันล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตและนั่นคือเหตุผลที่ฉันประสบความสำเร็จ”🙂

“The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. – ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เวลาที่ดีที่สุดอันดับสองคือตอนนี้”🌲

“Never give up because great things take time. – อย่ายอมแพ้เพราะสิ่งที่ดีต้องใช้เวลาเสมอ”😌⏳

“Having a soft heart in a cruel world is courage, not weakness. – การมีจิตใจอ่อนโยนในโลกที่โหดร้าย คือความกล้าหาญ ไม่ใช่ความอ่อนแอ”💝

“The only disability in life is a bad attitude – ความพิการเพียงอย่างเดียวในชีวิตคือ ทัศนคติที่ไม่ดี”😢

“Failures are the stairs we climb to reach success. – ความล้มเหลวคือบันไดที่เราปีนขึ้นไปสู่ความสำเร็จ”😊

“We should all start to live before we get too old. Fear is stupid. So are regrets. – เราทุกคนควรเริ่มใช้ชีวิตก่อนที่จะแก่เกินไป กลัวจะโง่ ก็เสียใจเช่นกัน”😉

“There are ships sailing to many ports, but not a single one goes where life is not painful. – มีเรือแล่นไปยังท่าเรือหลายแห่ง แต่ไม่มีเรือลำเดียวที่ไปในที่ที่ชีวิตไม่เจ็บปวด”🥲

Advertisements


100+ รวมแคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษ ทุกอารมณ์!

X
Advertisements

ความรักคำสั้นๆ แต่เป็นสิ่งที่ค้ำจุ้นโลกด้วยความรู้สึกของคนหรือสัตว์ เรามาแชร์แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษ โดนๆ กันดีกว่า หากเรารักใครสักคนก็อย่างจะแบ่งปันคำพูดดีๆ ให้หัวใจเบิกบาน!💗

รวมแคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษ โดนๆ ทุกอารมณ์

คุณรักใครสักคนไหม อยากจะแบ่งปันความรู้สึกเหล่านั้นด้วยบทกวี บทกลอนสวยๆ ด้วยภาษาอังกฤษ เราได้คัดสรรคำคมความรักภาษาอังกฤษทุกอารมณ์ไม่ว่าจเป็นความรักแบบซึ้งๆ แบบสั้นๆ หรือกวนๆ ไม่ว่าแบบไหนก็ให้คนที่เรารักยิ้มได้แน่นอน!

แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษหวานๆ ซึ้งๆ

แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษหวานๆ ซึ้ง
Advertisements


“I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow. – ฉันสาบานว่าฉันไม่สามารถรักคุณได้มากกว่าที่ฉันทำในตอนนี้ แต่ฉันรู้ว่าฉันก็จะทำในพรุ่งนี้”😇

“I think the perfection of love is that it’s not perfect. – ฉันคิดว่าความสมบูรณ์แบบของความรักคือมันไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละ”💗✌️

“You are the last thought in my mind before I drift off to sleep and the first thought when I wake up each morning. – เธอเป็นความคิดสุดท้ายในใจของฉันก่อนนอน และเป็นความคิดแรกที่นึกถึงเมื่อฉันตื่นขึ้นทุกเช้า”💭🥰

“Becuase it’s a best love time, so i wanna stop time – เพราะมันเป็นช่วงเวลาความรักที่ดีที่สุด ฉันก็เลยอยากจะหยุดเวลาเอาไว้”⌛💞

“Love is when the other person’s happiness – ความรัก คือ เวลาที่ความสุขของอีกฝ่ายสำคัญกว่าความสุขของคุณ”🥰

“The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in. – สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะมอบความรักและปล่อยให้มันเข้ามา”📚📖😌

“To the world you may be one person, but to one person you are the world. – สำหรับโลกนี้เธออาจเป็นคนๆ เดียว แต่สำหรับคนๆ เดียวเธอคือโลกของฉัน”😍

“To love and be loved is to feel the sun from both sides. – 
การรักและถูกรัก คือการสัมผัสถึงแสงแดดจากทั้งสองด้าน”🌞

“You know it’s love when all you want is that person to be happy, even if you’re not part of their happiness. – คุณจะรู้ว่าความรักคือสิ่งที่คุณต้องการคือให้คนๆ นั้นมีความสุขแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขก็ตาม”🥲

“Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world. – ทุกที่ ที่ฉันมองฉันจะนึกถึงความรักของเธอ เธอคือโลกของฉัน”😇💗

“The supreme happiness of life consists in the conviction that one is loved. – ความสุขสูงสุดของชีวิตประกอบด้วยความเชื่อมั่นว่ามีคนรัก”😇

“Love is of all passions the strongest, for it attacks simultaneously the head, the heart, and the senses. – ความรักเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุด เพราะมันจะจู่โจมศีรษะ หัวใจและความรู้สึกไปพร้อมๆ กัน”😖

“When one sees something especially wonderful, it’s always nice to have someone to share it with. – เมื่อมีคนเห็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษก็มักจะมีคนมาแบ่งปันด้วย”☺️

“Time and time again I have to pinch myself when I see you next to me. You are my dream come true. – ครั้งแล้วครั้งเล่าฉันต้องหยิกตัวเองเมื่อเห็นเธออยู่ข้างๆ ฉัน เธอคือความฝันของฉันที่เป็นจริง”🥰🌈

“Sometimes I wonder if love is worth fighting for, but then I remember your face and I’m ready for war. – บางครั้งฉันก็สงสัยว่าความรักควรค่าแก่การต่อสู้ แต่แล้วฉันก็จำใบหน้าของเธอไว้ และฉันก็พร้อมสำหรับสงครามแล้ว”😊

“Everytime i see you, I fall in love all over again. – ทุกครั้งที่ฉันเห็นคุณ ฉันก็ตกหลุมรักอีกครั้ง”🥰💞

“You are the answer to every prayer I’ve offered. You are a song, a dream, a whisper, and I don’t know how I could have lived without you for as long as I have. – คุณคือคำตอบสำหรับทุกคำอธิษฐานที่ฉันเสนอ คุณคือบทเพลงความฝันเสียงกระซิบและฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีคุณตราบเท่าที่ฉันมี”🥰🎼

“Trust your heart if the seas catch fire, live by love though the stars walk backward. – วางใจหัวใจของคุณหากทะเลลุกเป็นไฟใช้ชีวิตด้วยความรักแม้ว่าดวงดาวจะเดินถอยหลัง”💗

“There is never a time or place for true love. It happens accidentally, in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment. – ไม่มีวันหรือสถานที่สำหรับรักแท้ มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ในจังหวะการเต้นของหัวใจ ในช่วงเวลาที่สั่นไหวเพียงครั้งเดียว”❤️‍🔥

“I love you begins by I, but it ends up by you. – ความรักของฉันให้มันเริ่มต้นโดยฉัน และมันจบลงที่เธอ”🥰

“The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart with love. – สิ่งที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุดในโลกนี้ไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินได้ แต่ต้องสัมผัสได้ด้วยใจด้วยความรัก”🌎💗

“Love is like a virus. It can happen to anybody at any time. – ความรักก็เหมือนไวรัส อาจเกิดขึ้นกับใครคนใดก็ได้ตลอดทุกเมื่อ”😷💗

“Live Simply, Luagh Often, Love Deeply –  จงใช้ชีวิตให้เรียบง่าย หัวเราะบ่อยๆ และรักอย่างลึกซึ้งที่สุด“😄

“Maybe we loved with a love that was mroe than love – บางทีเรารักกันด้วยความรักที่เป็นมากกว่ารัก”🥰

“Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world. – รักตัวเองก่อนและทุกอย่างก็เข้ากัน คุณต้องรักตัวเองจริงๆ ถึงจะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้”😊💗🌎

“You are the source of my joy, the center of my world and the whole of my heart. – เธอคือแหล่งที่มาของความสุขของฉันเป็นศูนย์กลางของโลกและทั้งหัวใจของฉัน”💞💗

“Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world. – ทุกที่ที่ฉันมองฉันจะนึกถึงความรักของเธอ เธอคือโลกของฉัน.”💞🥰

“Love is not about how many days, weeks or months you’ve been together, it’s all about how much you love each other every day. – ความรักไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนวันสัปดาห์หรือเดือนที่คุณอยู่ด้วยกันทุกวัน มันสำคัญที่ขึ้นอยู่กับว่าคุณรักกันมากแค่ไหนในแต่ละวัน”😌

“You are every reason, every hope and every dream I’ve ever had. – คุณคือทุกเหตุผลทุกความหวังและทุกความฝันที่ฉันเคยมี”😊💫🌈

“We accept the love we think we deserve. – เรายอมรับความรักที่เราคิดว่าเราสมควรได้รับ”🙂

“The way to love anything is to realize that it may be lost. – วิธีรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือการตระหนักว่าสิ่งนั้นอาจสูญเสียไปได้”🥺💗💔

“I am good, but not an angel. I do sin, but I am not the devil. I am just a small human in a big world trying to find someone to love. – ฉันเก่งแต่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า ฉันทำบาปแต่ฉันไม่ใช่มาร ฉันเป็นแค่คนตัวเล็กๆ ในโลกใบใหญ่ที่พยายามหาคนมารัก”🥲💞

“The chances of meeting you on this planet are like finding a needle in haystack… a miracle happened. – โอกาสที่จะได้พบคุณบนโลกใบนี้ก็เหมือนกับการหาเข็มในกองหญ้า… ปาฏิหาริย์เกิดขึ้น”💗🍃

“There’s just something about you I’m scared to lose because I know I won’t find it in anyone else. – มีบางอย่างเกี่ยวกับคุณฉันกลัวที่จะสูญเสียเธอ เพราะฉันรู้ว่าฉันจะไม่พบมันในคนอื่น”🥲

“Our relationship is meant to be. Something that was written in the stars and drawn into our destiny. – ความสัมพันธ์ของเราควรจะเป็นสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นในดวงดาวและดึงเข้ามาในโชคชะตาของเรา”💗💫🪐

“And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love. – และตอนนี้ทั้งสามยังคงอยู่: ศรัทธาความหวังและความรัก แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรัก”💗

“Sorrow is how we learn to love. Your heart isn’t breaking. It hurts because it’s getting larger. The larger it gets, the more love it holds. – ความเศร้าโศกคือวิธีที่เราเรียนรู้ที่จะรัก หัวใจของคุณไม่แตกสลาย มันเจ็บเพราะมันใหญ่ขึ้น ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ความรักก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น”😌

“Love never dies a natural death. It dies because we don’t know how to replenish its source. It dies of blindness and errors and betrayals. It dies of illness and wounds; it dies of weariness, of witherings, of tarnishings. – ความรักไม่มีวันตายโดยธรรมชาติ มันตายเพราะเราไม่รู้ว่าจะเติมแหล่งที่มาของมันอย่างไร มันตายเพราะตาบอด ความผิดพลาด และการทรยศ มันตายจากความเจ็บป่วยและบาดแผล มันตายด้วยความเหน็ดเหนื่อย ความเหี่ยวแห้ง ความมัวหมอง”🖤

แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษสั้นๆ

แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษสั้นๆ

“Thank you for always being my rainbow after the storm.-  ขอบคุณที่คอยเป็นสายรุ้งหลังพายุของฉันเสมอ”🌈🌪️☺️

“If I know what love is, it is because of you. – ถ้าฉันรู้ว่าความรักคืออะไร นั่นก็เป็นเพราะเธอนั่นแหละ”😘

“My heart is perfect because you are in it. – หัวใจของฉันสมบูรณ์แบบเพราะคุณอยู่ในนั้น”😳💗

“Love doesn’t make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile. – 
ความรักไม่ได้ทำให้โลกหมุนไป ความรักคือสิ่งที่ทำให้การเดินนั้นทางคุ้มค่า”🌎🙂

“Love is composed of a single soul inhabiting two bodies. – ความรักประกอบด้วยจิตวิญญาณเดียว ที่อาศัยอยู่สองร่าง”😊💞

“A simple “I love you” means more than money. – 
ฉันรักเธอ คำง่ายๆ ที่มีความหมายมากกว่าเงิน”🥰💸

“It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. –  การถูกเกลียดในสิ่งที่คุณเป็นนั้นดีกว่าการถูกรักในสิ่งที่คุณไม่ใช่”😉

“I don’t know since when that noly you come to my mind – ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่เอยู่ในใจฉัน”💗🥰

“Life without love is like a tree without blossoms or fruit. – ชีวิตที่ปราศจากความรักก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีดอกหรือผล”🥲🌺

“Every love story is beautiful but ours is my favorite. – ทุกๆ เรื่องราวความรักสวยงาม ล้วนแต่เป็นเราสองที่ชื่นชอบ”🥰

“Life is the flower for which love is the honey. –  ชีวิตคือดอกไม้ ส่วนความรักคือน้ำผึ้ง”🌺💗🐝

“You can’t blame gravity for falling in love. – คุณไม่สามารถโทษแรงโน้มถ่วง ที่ทำให้คุณตกหลุมรัก”😣

At the touch of love everyone becomes a poet. – เมื่อสัมผัสถึงความรักทุกคนก็กลายเป็นกวี”🤗🎼

“One word frees us of all the weight and pain of life: That word is love. – คำคำเดียวปลดปล่อยเราจากน้ำหนักและความเจ็บปวดทั้งหมดของชีวิตคำนั้นคือความรัก”💗☺️

You are the single greatest source of my joy. You are the sun of my life and I revolve around you, you nourish me, you give me life. – คุณเป็นแหล่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสุขของฉัน คุณเป็นดวงอาทิตย์ในชีวิตของฉันและฉันหมุนรอบตัวคุณคุณหล่อเลี้ยงฉันคุณให้ชีวิตฉัน”🌞

“You give me the kind of feelings people write novels about. – เธอให้ความรู้สึกเหมือนคนเขียนนิยายเกี่ยวกับฉัน”😳📖

“I will love you until the stars go out, and the tides no longer turn. – ฉันจะรักเธอจนกว่าดวงดาวจะดับลง และกระแสน้ำจะไม่หมุนอีกต่อไป”🥰💗☀️🌊

“When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. – เมื่อพลังแห่งความรักเอาชนะพลังแห่งความรักโลกก็จะรู้จักสันติสุข”🌏💗

“When I saw you I fell in love, and you smiled because you knew. – เมื่อฉันเห็นคุณ ฉันตกหลุมรัก และคุณก็ยิ้มเพราะคุณก็รู้”☺️

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it. – ความรักก็เหมือนสายลม มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้”🌬️💗

“My six word love story: I can’t imagine life without you. – เรื่องราวความรัก 6 คำของฉัน: ฉันนึกภาพไม่ออกว่าชีวิตจะไม่มีคุณ”😌

“Love is the ultimate expression of the will to live. – ความรักคือการแสดงออกสูงสุดของความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่”💗😇

“I’ve fallen in love many times… always with you.” – สำหรับคุณฉันตกหลุมรักได้หลายครั้ง… สำหรับเธอเสมอ”😊🤟

“The giving of love is an education in itself. – 
การให้ความรักนั้น เป็นการศึกษาในตัวเอง”📖😌

“There is no charm equal to tenderness of heart. – ไม่มีเสน่ห์ใดๆ ดีเท่ากับความอ่อนโยนของหัวใจ”💗

True love stories never have “endings. – เรื่องราวความรักที่แท้จริงแล้ว มันไม่เคยมีจุดจบ”😌

“Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own. – ความรักคือเงื่อนไขที่ความสุขของบุคคลอื่นที่มีความสำคัญต่อตัวคุณเอง”☺️

“There’s nothing that I wouldn’t do to make you feel my love. – ไม่มีอะไรที่ฉันจะไม่ทำ เพื่อให้คุณรู้สึกถึงความรักของฉัน”😇

“The best thing to hold onto in life is each other. – 
สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือ กันและกัน”🙂💞

“7 billions smiles and yours is my favorite. – 7 พันล้านคนยิ้ม และของเธอคือสิ่งที่ฉันชอบที่สุด”😊

“Love is when the other person’s happiness is more important than your own. ความรักคือเมื่อความสุขของอีกฝ่ายสำคัญกว่าของคุณเอง”😌

“Love isn’t something you find. Love is something that finds you. –  ความรักไม่ใช่สิ่งที่คุณพบ ความรักคือบางอย่างที่หาคุณเจอ”😌

“Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. – เก็บความรักไว้ในใจ ชีวิตที่ปราศจากมันก็เหมือนกับสวนที่ไม่มีแสงแดดเมื่อดอกไม้เหี่ยวเฉา”😌🥀🍂

“When we one loves, one does not calculate. – เมื่อเราได้รักใครก็จะไม่มีการคำนวณอะไรทั้งนั้น”🤓

“Thank you for stealing my eyes from the crowd and stealing my heart from me. –  ขอบคุณ ที่ขโมยสายตาของฉันจากฝูงชน และขโมยหัวใจไปจากฉัน”🥰

“There are only two instances when I will ever want to be with you: now and forever. – มีเพียงสองกรณีที่ฉันอยากจะอยู่กับคุณ คือตอนนี้และตลอดไป”🥰💗

“You are my melody… You are my song of love. – เธอคือเมโลดี้ของฉัน … เธอคือเพลงแห่งความรักของฉัน”🥰🎼

“True love is rare, and it’s the only thing that gives life real meaning. – ความรักที่แท้จริงนั้นหายากและเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตมีความหมายอย่างแท้จริง”🥰🌈💕

“The emotion that can break your heart is sometimes the very one that heals it…. – อารมณ์ที่ทำให้หัวใจคุณสลายได้บางครั้งก็เป็นอารมณ์ที่เยียวยามันได้…”😌

“I would rather spend one lifetime with you, than face all the ages of this world alone. – ฉันอยากจะใช้เวลาหนึ่งชีวิตร่วมกับเธอ ดีกว่าเผชิญทุกยุคทุกสมัยในโลกนี้เพียงลำพัง”🥰

แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษกวนๆ ฮาๆ

แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษกวนๆ ฮาๆ

“Love is sharing your popcorn. – ความรักคือ การแบ่งปันป็อปคอร์นของเธอให้ฉันไง”🤣🍟

I solemnly swear I am up to no good. Especially when I am all alone with you! – ฉันสาบานอย่างเคร่งขรึมว่าฉันคิดไม่ดี โดยเฉพาะแค่เมื่อฉันอยู่คนเดียวกับเธอ!”😂

“Will you lend me a kiss? I promise to give it back. – คุณจะให้ฉันจูบไหม ฉันสัญญาว่าจะจูบคืนให้ด้วยนะ”😘😅

“I love you more than coffee, but please don’t make me prove it. – ฉันรักเธอมากกว่ากาแฟ แต่อย่าให้ฉันพิสูจน์เลยนะ”🤭💗☕

“I love being married. It’s so great to find one special person you want to annoy for the rest of your life. – ฉันรักการแต่งงานมันยอดเยี่ยมมากที่ได้พบคนพิเศษ ที่คุณอยากจะโดนกวนไปตลอดชีวิต”😆

“Romance is the icing, and love is the cake. – ความโรแมนติกของฉันคือน้ำตาลไอซิ่ง และความรักคือเค้ก”😍🍰

“I love my job only when I’m on vacation. – ฉันรักงานของฉันก็ต่อ เมื่อฉันอยู่ในช่วงพักร้อน”😆

“You love flowers, but you cut them. You love animals, but you eat them. You tell me you love me, so now I’m scared! – คุณรักดอกไม้ แต่คุณตัดมัน คุณรักสัตว์ แต่คุณกินมัน คุณบอกว่าคุณรักฉันตอนนี้ฉันกลัว!”😳

“A person who always disturbs you is a person who loves you. – คนที่คอยรบกวนคุณอยู่เสมอคือคนที่รักคุณ”😖

“You must be made of Iodine, Livermorium, and Uranium because I Lv U! –  คุณต้องทำจากไอโอดีนลิเวอร์โมเรียมและยูเรเนียมเพราะ I Love U!”🤓💗

“I lost my teddy bear, can I sleep with you? – ฉันทำตุ๊กตาหมีหาย งั้นฉันขอนอนกับคุณแทนได้ไหม”😂🐻

“If love is blind, why is lingerie so popular? – ถ้าความรักทำให้ตาบอดทำไมชุดชั้นในจึงเป็นที่นิยม?”🤭

“All you need is love. But a little chocolate now and then doesn’t hurt. – สิ่งที่คุณต้องการคือความรัก แต่ตอนนี้ช็อคโกแลตเล็กน้อยแล้วไม่เจ็บ”😅🍮

“Love is an ocean of emotions entirely surrounded by expenses. – ความรักเป็นมหาสมุทรแห่งอารมณ์ที่รายล้อมไปด้วยรายจ่าย”🤑

“I may look like a potato now, but one day I’ll turn into fries and you’ll want me then. – ตอนนี้ฉันอาจดูเหมือนมันฝรั่งธรรมดาที่เธอไม่สนใจ แต่วันหนึ่งฉันจะกลายเป็นมันเฟรนฟรายและเธอจะต้องการฉัน”😝🍟

“Love is grand; divorce is a hundred grand. – ความรักยิ่งใหญ่ การหย่าร้างเป็นเรื่องใหญ่กว่า”🥲

“I love you forever… but I can’t live that long. – ฉันรักเธอตลอดไป… แต่ฉันอยู่ได้ไม่นานแค่นั้นเอง”🥰😂

“I looked into my wallet and it was empty, I looked through all my pockets and they were all empty. Then I looked into my heart and I found you, and only then I figured out how rich I was. – ฉันมองเข้าไปในกระเป๋าเงินของฉันและมันว่างเปล่าฉันมองผ่านกระเป๋าทั้งหมดของฉันและมันว่างเปล่าทั้งหมด จากนั้นฉันก็มองเข้าไปในหัวใจของฉันและฉันก็พบคุณแล้วฉันก็รู้ว่าฉันร่ำรวยแค่ไหน”🤣💗

“Love is like Heaven, but it can hurt like Hell. – ความรักก็เหมือนสวรรค์ แต่เจ็บได้เหมือนนรก”😂

“I want someone who will look at me the same way I look at chocolate cake. – ฉันต้องการใครสักคนที่จะมองฉันแบบเดียวกับที่ฉันมองเค้กช็อกโกแลต”😘🎂

“You want to know who I’m in love with? Read the first word again. – เธออยากรู้ไหมว่าฉันหลงรักใคร อ่านคำแรกอีกครั้ง”😍

“Always follow your heart, but remember to bring your brain along! – ทำตามหัวใจของคุณเสมอ แต่อย่าลืมนำสมองของคุณไปด้วย!”🤣

“Love is being stupid together. – 
ความรักคือการโง่ด้วยกันทั้งคู่ ว่ามั้ย!?”🤪

“If love is the answer, could you please rephrase the question? – ถ้าความรักคือคำตอบคุณช่วยเรียบเรียงคำถามใหม่ได้ไหม”😂

“Romantic love is mental illness. But it’s a pleasurable one. – ความรักโรแมนติกคือความเจ็บป่วยทางจิต แต่มันเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจ”🤪

“Do you believe in love at first sight, or should I walk by again? – คุณเชื่อในรักแรกพบรึปล่าว หรือฉันควรจะเดินตามอีกครั้งดีนะ?”🤣

“People say you can’t live without love, but I think oxygen is more important. – ผู้คนบอกว่าคุณไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากความรัก แต่ฉันคิดว่าออกซิเจนสำคัญกว่า”😅👌

“Gravitation can not be held responsible for people falling in love. – แรงโน้มถ่วงไม่สามารถรับผิดชอบ ต่อคนที่ตกหลุมรักได้”😝

“You’re basically the cutest thing I have ever loved, after my cat. – 
โดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดที่ฉันเคยรัก รองจากแมวของฉัน”😘🐱

“If there’s no love in the world,… let’s make some. หากไม่มีความรักในโลก… งั้นเรามาสร้างกันเถอะ”😝

“Your legs must be tired because you have been running through my mind all night. – ขาของคุณต้องเหนื่อยแน่ๆ เพราะคุณวิ่งผ่านความคิดของฉันมาตลอดทั้งคืน”🤣💭

“Her idea of a romantic setting is one that has a diamond in it. – ความคิดของเธอเกี่ยวกับบรรยากาศโรแมนติก คือสิ่งที่มีเพชรอยู่ในนั้น”😏💎

“Love is a lot like a backache, it doesn’t show up on X-rays, but you know it’s there. – ความรักเป็นเหมือนอาการปวดหลัง แต่ไม่ปรากฏในภาพเอกซ์เรย์ แต่คุณรู้ว่ามันอยู่ที่นั่น”😂

“I always wake up smiling… I think it’s your fault. – ฉันตื่นขึ้นมายิ้มเสมอ… ฉันคิดว่ามันเป็นความผิดของเธอนั่นแหละ”🤭

“Love is like dew that falls on both nettles and lilies. – ความรักเปรียบเสมือนน้ำค้างที่ตกลงบนเมล็ดหมามุ่ยและดอกลิลลี่ (ทั้งสวยงามทั้งเจ็บในเวลาเดียวกัน)”😆

“Our love is like a train with no brakes, unstoppable. – ความรักของเราก็เหมือนรถไฟที่ไม่มีเบรคไม่มีทางหยุดได้”😘🛤️

“Some people walk into our lives and leave footprints on our hearts. Others walk into our lives and we want to leave footprints on their face! – บางคนเดินเข้ามาในชีวิตของเราและทิ้งรอยเท้าไว้บนหัวใจของเรา คนอื่น ๆ เดินเข้ามาในชีวิตของเราและเราต้องการทิ้งรอยเท้าไว้บนใบหน้าของพวกเขา!”🤣

“What the world really needs is more love and less paperwork. – สิ่งที่โลกต้องการจริงๆ คือ ความรักที่มากขึ้นและงานเอกสารน้อยลง”🤣

Advertisements