รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษเท่ๆ ด้วยคำพูดคมๆ

คำคมภาษาอังกฤษเท่ๆ
X
Advertisements

คำพูดเท่ๆ แสดงถึงจิตใจอันแข็งแกร่ง เข้มแข็ง และสงบนิ่ง เรามาแชร์แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษเท่ๆ กันหน่อย และแบ่งปันด้วยคำพูดที่คมๆ เท่ๆ😎

รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษเท่ๆ

คำพูดเท่ๆ ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคุณหรือใครสักคนไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ ความแข็งแกร่ง ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ให้ข้อคิดในจิตใจและบ่งบอกที่คำพูดเท่ๆ ที่บุคคลในอดีต ปัจจุบัน ได้กล่าวไว้ถึงความเป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่ง

คำคมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแข็งแกร่ง

คำคมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแข็งแกร่ง
Advertisements


“Let your soul stand cool and composed before a million universes. – ปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณสงบและสงบนิ่งต่อหน้าล้านจักรวาล”😇💫🪐

“Forget the failures. Keep the lessons. – ลืมความล้มเหลว เก็บบทเรียนเอาไว้”😌

“Strong people have a strong sense of self-worth and self-awareness; they don’t need the approval of others. – คนที่เข้มแข็งมีความสำนึกในคุณค่าในตนเองและตระหนักรู้ในตนเอง พวกเขาไม่ต้องการความเห็นชอบจากผู้อื่น”😊

“More smiling, less worrying. More compassion, less judgment. More blessed, less stressed. More love, less hate. – ยิ้มมากขึ้นกังวลน้อยลง ความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นการตัดสินน้อยลง มีความสุขมากขึ้นเครียดน้อยลง รักมากขึ้นเกลียดน้อยลง”😊

“The only time a man can be brave is when he is afraid. – ครั้งเดียวที่ผู้ชายจะกล้าหาญได้ก็คือเมื่อเขากลัว”🥲

“When we feel weak, we drop our heads on the shoulders of others. Don’t get mad when someone does that. Be honored. For that person trusted you enough to, even if subtly, ask you for help. – เมื่อเรารู้สึกอ่อนแอเราก็ทิ้งตัวลงบนไหล่ของผู้อื่น อย่าโกรธเมื่อมีคนทำอย่างนั้น ได้รับเกียรติ สำหรับคนๆ นั้นเชื่อใจคุณมากพอที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม”😌

“Strong people don’t put others down… They lift them up. – คนที่แข็งแกร่งไม่ทำให้คนอื่นผิดหวัง… พวกเขายกพวกเขาขึ้น”😉

“Only courageous hearts can endure the bitterness of truth. – มีเพียงหัวใจที่กล้าหาญเท่านั้นที่สามารถอดทนต่อความขมขื่นของความจริงได้”😌

“Strong-willed heart, always makes me feel so touched. It reminds me about some ‘fall and rise again’ in my life. – จิตใจที่เข้มแข็งทำให้ฉันรู้สึกตื้นตันใจเสมอ มันทำให้ฉันนึกถึงเรื่อง ‘ล้มแล้วลุกอีก’ ในชีวิต”😊

“Focus on faith and grow your roots strong and deep so no one can make you believe in something that is not good for your soul. – มุ่งเน้นไปที่ศรัทธาและสร้างรากเหง้าของคุณให้แข็งแกร่งและลึกล้ำจนไม่มีใครสามารถทำให้คุณเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีต่อจิตวิญญาณของคุณได้”😇

“Flexibility makes buildings to be stronger, imagine what it can do to your soul. – ความยืดหยุ่นทำให้อาคารแข็งแรงขึ้นลองนึกดูว่าจะทำอะไรกับจิตวิญญาณของคุณได้บ้าง”😊

“Strong anger can only make you weaker than you already are – ความโกรธที่รุนแรงสามารถทำให้คุณอ่อนแอกว่าที่เป็นอยู่แล้วเท่านั้น”🤨

“Dear self, Be brave enough to face every obstacle that comes in waves. It helps you to become a great warrior. – เรียนตัวเองจงกล้าหาญพอที่จะเผชิญกับทุกอุปสรรคที่เข้ามา มันช่วยให้คุณกลายเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่”😊

“Be strong, do what God has placed in your heart! – จงเข้มแข็งทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงวางไว้ในหัวใจของคุณ!”😇💗

“Don’t give up! Now is the perfect time to remember why started and find a way to finish the race. – อย่ายอมแพ้! ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะจดจำว่าทำไมถึงเริ่มต้นและหาทางจบการแข่งขัน”😊🏆

“If there’s one thing I’ve learned from those storms I’ve been through; is to always walk out of each one as a warrior, as a survivor, but never as a victim… – หากมีสิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากพายุเหล่านั้นที่ฉันเคยผ่านมา คือการเดินออกจากแต่ละคนในฐานะนักรบในฐานะผู้รอดชีวิต แต่อย่าเป็นเหยื่อ…”😌

“No matter how hard it is, try to be strong than yesterday. – ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็พยายามเข้มแข็งกว่าเมื่อวาน”✌️

“Create strength so you don’t need support. Don’t use support so you can become strong. – สร้างความแข็งแกร่งเพื่อที่คุณไม่ต้องการการสนับสนุน อย่าใช้การสนับสนุนเพื่อที่คุณจะได้แข็งแกร่ง”😉

“Your strength doesn’t come from winning. It comes from struggles and hardship. Everything that you go through prepares you for the next level. – ความแข็งแกร่งของคุณไม่ได้มาจากการชนะ มันมาจากการต่อสู้และความยากลำบาก ทุกสิ่งที่คุณผ่านมาเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับระดับต่อไป”😌

“If you dont know learn how to be scared, you’ll never really learn how to be brave. – ถ้าคุณไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะกลัว คุณจะไม่มีวันเรียนรู้ที่จะกล้าได้อย่างแท้จริง”😌

“When the whole world is silent, even one voice becomes powerful. – เมื่อโลกทั้งใบเงียบลง แม้แต่เสียงเดียวก็มีพลัง”😌🌏

“I can take it. The tougher it gets, the cooler I get. – ฉันสามารถรับมันได้ ยิ่งยากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งเย็นลง”😌

“You use your words carefully to uplift and inspire. – คุณใช้คำพูดของคุณอย่างระมัดระวังเพื่อยกระดับและสร้างแรงบันดาลใจ”🙂

“The strongest people find the courage and caring to help others, even if they are going through their own storm. – คนที่แข็งแกร่งที่สุดพบว่ามีความกล้าหาญและห่วงใยที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับพายุก็ตาม”😌🌪️

“I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. – ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครเดินผ่านความคิดของฉันด้วยเท้าที่สกปรกของพวกเขา”😕

“Your Life Is Happening Right Now: Don’t let procrastination take over your life. Be brave and take risks. Your life is happening right now. – ชีวิตของคุณกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้: อย่าปล่อยให้การผัดวันประกันพรุ่งมาครอบงำชีวิตของคุณ จงกล้าเสี่ยง ชีวิตของคุณกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้”😉

“Every challenge you face today makes you stronger tomorrow. The challenge of life is intended to make you better, not bitter. – ทุกความท้าทายที่คุณเผชิญในวันนี้ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในวันพรุ่งนี้ ความท้าทายของชีวิตมีไว้เพื่อทำให้คุณดีขึ้นไม่ขมขื่น”😉

“They wore their strange beauty like war paint. – พวกเขาสวมความงามที่แปลกประหลาดราวกับภาพวาดสงคราม”😔

“People seem weak, but they’re strong. They seem strong, but they’re weak. – ผู้คนดูเหมือนอ่อนแอ แต่ก็แข็งแกร่ง พวกเขาดูเหมือนแข็งแกร่ง แต่ก็อ่อนแอ”😔

“No matter who you are, big or small, female or man, brave or not brave, you can still be empowered and feel strong. – ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่หญิงหรือชายกล้าหรือไม่กล้าคุณก็ยังสามารถมีพลังและรู้สึกเข้มแข็งได้”😌

“Surely you ain’t weak. You just can’t accept yourself as a strong person. – “ แน่นอนคุณไม่ได้อ่อนแอ คุณแค่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเข้มแข็งไม่ได”😔

“The strongest people are not those who show strength in front of the world but those who fight and win battles that others do not know anything about. – คนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่แสดงความแข็งแกร่งต่อหน้าโลก แต่เป็นคนที่ต่อสู้และชนะการต่อสู้โดยที่คนอื่นไม่รู้อะไรเลย”😎

“Be strong, take life as it comes. – จงเข้มแข็งใช้ชีวิตตามที่ได้รับมา”✌️

“If not a single person in this world is there to support you, you have a strongest chance to overcome everybody. – ถ้าไม่มีใครสักคนบนโลกนี้คอยสนับสนุนคุณคุณมีโอกาสที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะเอาชนะทุกคน”😌🌏

“Please stay gorgeous and strong and unbelievable. – โปรดอยู่อย่างงดงามและแข็งแกร่งและไม่น่าเชื่อ”😊

“I do know that no matter what we go through, we can always find and project the good rather than falling to the hellfire the devil has placed around us. – ฉันรู้ว่าไม่ว่าเราจะผ่านอะไรไปเราสามารถค้นหาและคาดการณ์สิ่งที่ดีได้เสมอแทนที่จะตกลงไปที่นรกที่ปีศาจวางไว้รอบตัวเรา”😈

“Sometimes the weak must be sacrificed so that the strong may flourish. – บางครั้งผู้ที่อ่อนแอต้องถูกสังเวยเพื่อผู้ที่แข็งแกร่งจะได้เติบโต”😔

“It is in the act of admitting our weaknesses that we are showing our strength. – มันอยู่ที่การยอมรับจุดอ่อนของเราว่าเรากำลังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเรา”😌

“The bravest of whom I’ve known are those who have been through suffering, disappointments and pain. But still they choose to love fearlessly, give nonstop and live with hope that fills their lungs… – คนที่กล้าหาญที่สุดที่ฉันรู้จักคือคนที่เคยผ่านความทุกข์ความผิดหวังและความเจ็บปวด แต่พวกเขาก็ยังเลือกที่จะรักอย่างไม่เกรงกลัวไม่หยุดนิ่งและมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังที่จะเติมเต็มปอดของพวกเขา…”😊

“Rule your mind or it will rule you. – ครองใจไม่งั้นมันจะปกครองคุณ”😉💗

“You need to have faith in yourself. Be brave and take risks. You don’t have to have it all figured out to move forward. – คุณต้องมีศรัทธาในตัวเอง จงกล้าหาญและกล้าเสี่ยง คุณไม่จำเป็นต้องคิดออกทั้งหมดเพื่อก้าวไปข้างหน้า”😉

“Don’t tell me the sky’s the limit when there are footprints on the moon. – อย่าบอกนะว่าท้องฟ้ามีขีดจำกัด เมื่อมีรอยเท้าบนดวงจันทร์”🙂🪐☄️

แคปชั่นภาษาอังกฤษความเข้มแข็ง

แคปชั่นภาษาอังกฤษความเข้มแข็ง

“I’ve never been cool and I don’t care. ฉันไม่เคยเท่ และฉันไม่สนใจ”😎

“Our imagination is the only limit to what we can hope to have in the future. – จินตนาการของเราเป็นเพียงข้อจำกัดของสิ่งที่เราหวังว่าจะมีในอนาคต”😔🌈

“The one who falls and gets up is stronger than the one who never tried. Do not fear failure but rather fear not trying. – คนที่ล้มแล้วลุกจะแข็งแกร่งกว่าคนที่ไม่เคยพยายาม อย่ากลัวความล้มเหลว แต่อย่ากลัวที่จะไม่พยายาม”😉

“You might be poor, your shoes might be broken, but your mind is a palace. – คุณอาจจะยาก จนรองเท้าของคุณอาจจะพัง แต่จิตใจของคุณคือพระราชวัง”😌💗

“We believe that preparation eradicates cowardice, which we define as the failure to act in the midst of fear. – เราเชื่อว่าการเตรียมการกำจัดความขี้ขลาดซึ่งเรานิยามว่าเป็นความล้มเหลวในการกระทำท่ามกลางความกลัว”😌

“That is the rule of the Wilds: You must be bigger and stronger and tougher. You must hurt or be hurt. – นั่นคือกฎของธรรมชาติ คุณต้องใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น คุณต้องเจ็บหรือต้องเจ็บปวด”😉🏞️

“I may be in pain, but I am not weak. – ฉันอาจจะเจ็บปวด แต่ฉันก็ไม่ได้อ่อนแอ”😌

“Focus on faith and grow your roots strong and deep so no one can make you believe in something that is not good for your soul. – มุ่งเน้นไปที่ศรัทธาและสร้างรากเหง้าของคุณให้แข็งแกร่งและลึกซึ้งเพื่อไม่มีใครสามารถทำให้คุณเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีต่อจิตวิญญาณของคุณได้”😇

“Stay strong, stay positive, and never give up. – จงเข้มแข็งคิดบวกและอย่ายอมแพ้”💗

“Complaining is truly my strongest weakness. – การบ่นเป็นจุดอ่อนที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันอย่างแท้จริง”😂

“Never loose hope. Stay strong, you never know what tomorrow brings. – อย่าหมดหวัง จงเข้มแข็งคุณไม่มีทางรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น”😉

“Do not let a late start lead you to a bad finish: the strongest in life can be the weakest in the beginning. – อย่าปล่อยให้การเริ่มต้นสายนำคุณไปสู่จุดจบที่ไม่ดี ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตอาจอ่อนแอที่สุดในช่วงเริ่มต้น”😊

“If you can’t forget the things, just forgive and remind yourself that those thoughts really don’t control you. Forgiveness has a great healing power. – ถ้าคุณลืมสิ่งต่างๆ ไม่ได้ก็แค่ให้อภัยและเตือนตัวเองว่าความคิดเหล่านั้นไม่ได้ควบคุมคุณจริงๆ การให้อภัยมีพลังในการรักษาที่ดีเยี่ยม”😌💗

“If you don’t have haters, you aren’t loving hard enough. If you don’t stand for something, you stand for nothing. – ถ้าคุณไม่มีคนเกลียดคุณก็รักคนยาก ไม่พอถ้าคุณไม่ยืนหยัดเพื่อบางสิ่งคุณก็จะไม่ทำอะไรเลย”😔

“When you let go of fear… you are fearless. – เมื่อคุณปล่อยวางความกลัว… คุณจะไม่กลัว”😌

“The eagle has no fear of adversity. We need to be like the eagle and have a fearless spirit of a conqueror. – นกอินทรีไม่กลัวความทุกข์ยาก เราต้องเป็นเหมือนนกอินทรีและมีจิตวิญญาณของผู้พิชิตที่กล้าหาญ”🦅

“It takes work to build a strong internal filter and an empowering view of the world – ต้องใช้ความพยายามในการสร้างตัวกรองภายในที่แข็งแกร่งและมุมมองที่เพิ่มขีดความสามารถของโลก”🌏

“The way you’ve learned not expect anything from anyone. It makes you strong, unstoppable, and so damn free… – วิธีที่คุณได้เรียนรู้โดยไม่หวังสิ่งใดจากใคร มันทำให้คุณแข็งแกร่งไม่หยุดยั้ง และเป็นอิสระ…”😌

“Stay Strong And Never Give Up! – จงเข้มแข็งและอย่ายอมแพ้!”✌️

“The smaller the creature, the bolder its spirit. – ยิ่งสิ่งมีชีวิตทำตัวเล็กเท่าไหร่ จิตวิญญาณของมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น”😇

“It takes guts and humility to admit mistakes. Admitting we’re wrong is courage, not weakness. – ต้องใช้ความกล้าและความอ่อนน้อมถ่อมตนในการยอมรับความผิดพลาด การยอมรับว่าเราผิดคือความกล้าหาญ ไม่ใช่ความอ่อนแอ”😉

“I’m cool with failing so long as I know that there are people around me that love me unconditionally. – ฉันใจเย็นกับความล้มเหลวตราบเท่าที่ฉันรู้ว่ามีคนรอบตัวฉันที่รักฉันโดยไม่มีเงื่อนไข”😉

“If you can’t change your fate, change your attitude. – ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาของ คุณเปลี่ยนทัศนคติของคุณ”🧐

“If you build the guts to do something, anything, then you better save enough to face the consequences. – ถ้าคุณสร้างความกล้าที่จะทำอะไรบางอย่างคุณควรประหยัดมากพอที่จะเผชิญกับผลที่ตามมา”😊

“The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled. – จิตใจไม่ใช่ภาชนะที่จะเติมเต็ม แต่เป็นไฟที่จะจุด”💗🔥

“I want to be someone strong and brave enough to make hard choices. But I want to be fair and loving enough to make the right ones. – ฉันอยากเป็นคนที่เข้มแข็งและกล้าหาญพอที่จะเลือกสิ่งที่ยากลำบาก แต่ฉันต้องการความยุติธรรมและความรักพอที่จะสร้างสิ่งที่ถูกต้อง”😊

“I feel like myself, strong and weak at once – allowed, at least for a little while, to be both. – ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเข้มแข็งและอ่อนแอในคราวเดียว อนุญาตให้เป็นทั้งสองอย่างได้อย่างน้อยก็สักพัก”🥲

“You are strong enough to survive the fall – คุณแข็งแกร่งพอที่จะรอดจากการล่มสลาย”😊

“Surely you ain’t weak. You just can’t accept yourself as a strong person. – แน่นอนคุณไม่ได้อ่อนแอ คุณยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเข้มแข็งไม่ได้”😔

“There’s no short-cut to becoming strong. Even if you try to look strong on the outside, that thin layer will soon fall off. – ไม่มีทางลัดที่จะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่ง แม้ว่าคุณจะพยายามดูเข้มแข็งจากภายนอกชั้นในบางๆ นั้นก็จะหลุดออกไปในไม่ช้า”😔

“Strong words resonate. – คำพูดที่หนักแน่นสะท้อนใจ”😎

“When others in doubt, your strong belief steers. – เมื่อคนอื่นสงสัยความเชื่ออันแรงกล้าของคุณจะนำพา”😊

“To tell anybody’s flaws on face is the most strong way & to accept the flaws in hope of improvement is the most understanding way. – การบอกจุดบกพร่องบนใบหน้าของใครก็ตามเป็นวิธีที่ชัดเจนที่สุด และการยอมรับข้อบกพร่องโดยหวังว่าจะได้รับการปรับปรุงเป็นวิธีที่เข้าใจได้มากที่สุด”😌

“Strong people stand up for themselves, but stronger people stand up for others. – คนที่เข้มแข็งยืนหยัดเพื่อตัวเอง  แต่คนที่เข้มแข็งกว่าจะยืนหยัดเพื่อคนอื่น”😊

“Acceptance of a problem will not only make you stronger to get over it but also make your troubles disappear. – การยอมรับปัญหาไม่เพียง แต่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเอาชนะมัน แต่ยังทำให้ปัญหาของคุณหายไปด้วย”😊

“But no one is strong at night; no one can fight alone; no success is achieved without a helper. – แต่ไม่มีใครแข็งแกร่งในเวลากลางคืน ไม่มีใครสามารถต่อสู้เพียงลำพังได้ ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้หากไม่มีผู้ช่วย”😄

“Justice is what the strong do the weak. – ความยุติธรรมคือสิ่งที่ผู้แข็งแกร่งทำกับผู้อ่อนแอ”😔

“If you are strong enough to break me down, I’ll show you that I’m strong enough to stand up again. – “ ถ้าคุณแข็งแกร่งพอที่จะทำลายฉันลงฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าฉันแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดได้อีกครั้ง”😎

“A Strong man still smiles and moves forward even with many obstacles in life. – ผู้ชายที่เข้มแข็งยังคงยิ้มและก้าวต่อไปแม้จะมีอุปสรรคมากมายในชีวิตก็ตาม”😎

“Stay Strong. Love endlessly. Change Lives. – เข้มแข็งไว้ รักไม่รู้จบ เปลี่ยนชีวิต”💗

“No matter who you are, big or small, female or man, brave or not brave, you can still be empowered and feel strong. – ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ใหญ่หรือเล็ก หญิงหรือชาย กล้าหรือไม่กล้าหาญ คุณยังมีพลังและรู้สึกแข็งแกร่ง”😌

“It doesn’t matter what you did or where you were…it matters where you are and what you’re doing. Get out there! Sing the song in your heart and NEVER let anyone shut you up!! – ไม่สำคัญว่าคุณทำอะไรหรืออยู่ที่ไหน…มันสำคัญว่าคุณอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่ ออกจากที่นี่! ร้องเพลงในใจคุณ อย่าให้ใครมาปิดปากคุณ!!”🥳

Advertisements