รวมแคปชั่นคำคมชีวิตภาษาอังกฤษ สร้างแรงใจให้ชีวิต!

แคปชั่นคำคมชีวิตภาษาอังกฤษ
X
Advertisements

ชีวิตเราต้องผ่านเรื่องราวต่างๆ มามากมาย ไม่ว่าจะสุข ทุกข์ สวยงาม มืดมน ซึ่งมันเป็นสิ่งธรรมดาที่เราต้องพบเจออยู่แล้ว มาแชร์แคปชั่นคำคมชีวิตภาษาอังกฤษ โดนๆ กันดีกว่า ไว้เป็นข้อความที่สวยงามแบ่งปันให้กับตัวเองหรือผู้อื่น💝

รวมแคปชั่นคำคมชีวิตภาษาอังกฤษให้ข้อคิดต่างๆ กับชีวิต

ชีวิตคือการเดินทางที่ยาวไกลหรือแสนสั้นนั้น… จงกอดตัวเองคนรอบข้างให้เต็มที่ทุกวัน อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะคว้าวันใหม่ที่ดีเสมอไปและบางครั้งก็ต้องการการเตือนใจว่าชีวิตเป็นของขวัญที่ดี ไม่ว่าจะเป็นคำคมที่เรียบง่ายและทรงพลัง จากคนดังที่มีชื่อเสียงหรือข้อความให้กำลังใจเกี่ยวกับการมอบสิ่งที่ดีที่สุดจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเราทุกคนสามารถใช้แรงจูงใจและแรงบันดาลใจเล็กๆ น้อยๆ ในทุกวันนี้ผ่านคำพูดชีวิตคุณในทุกๆ วัน

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษโดนๆ

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษ
Advertisements


“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. – เวลาของคุณมีจำกัด ดังนั้นอย่าเสียเวลาไปกับชีวิตของคนอื่น อย่าติดอยู่กับความเชื่อ ซึ่งอาศัยผลของความคิดของคนอื่น”🧐⏳

“The whole secret of a successful life is to find out what is one’s destiny to do, and then do it. – ความลับทั้งหมดของชีวิตที่ประสบความสำเร็จคือการค้นหาว่าอะไรคือโชคชะตาที่ต้องทำแล้วลงมือทำ”🏆⭐

“Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people. – ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับชีวิตในทุกแง่มุมยังคงเป็นความลับของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่”😇

“The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain. – ในแบบที่ฉันเห็นมัน ถ้าคุณต้องการสายรุ้งคุณต้องทนกับสายฝน”⛈️🌈

“Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this. – ชีวิตกำหนดสิ่งต่างๆไว้กับคุณที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ แต่คุณยังมีทางเลือกว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรผ่านสิ่งนี้”🙂

“Lighten up, just enjoy life, smile more, laugh more, and don’t get so worked up about things. – ทำตัวให้สว่างขึ้นแค่สนุกกับชีวิตยิ้มให้มากขึ้นหัวเราะมากขึ้นและอย่าคิดอะไรมากมาย”😉

“Difficult and meaningful will always bring more satisfaction than easy and meaningless. – ความยากและความหมาย มักจะนำมาซึ่งความพึงพอใจมากกว่าง่ายและไร้ความหมาย”😌✌️

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. – วันที่สำคัญที่สุดสองวันในชีวิตของคุณ คือวันที่คุณเกิด และวันที่คุณพบว่าทำไม”🧐

“Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – พวกเราหลายคนไม่ได้ใช้ชีวิตตามความฝันเพราะเราใช้ชีวิตอยู่กับความกลัว”😔

“If you live long enough, you’ll make mistakes. But if you learn from them, you’ll be a better person. – ถ้าคุณมีชีวิตอยู่นานพอคุณจะทำผิดพลาด แต่ถ้าคุณเรียนรู้จากมัน คุณจะเป็นคนที่ดีขึ้น”😀

“Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. – อย่าจมอยู่กับอดีตอย่าฝันถึงอนาคตตั้งสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะนี้”🙏💗

“Life it’s never too late – never too late to start over, never too late to be happy. – ชีวิตมันไม่สายเกินไป – ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ ไม่สายเกินไปที่จะมีความสุข”😌

“Take up one idea. Make that one idea your life — think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. – ลองคิดดูสิ สร้างความคิดนั้นให้กับชีวิตของคุณ – คิดถึงมันฝันถึงมันใช้ชีวิตตามความคิดนั้น ปล่อยให้สมองกล้ามเนื้อเส้นประสาททุกส่วนของร่างกายเต็มไปด้วยความคิดนั้นและปล่อยให้ความคิดอื่น ๆ อยู่คนเดียว นี่คือหนทางสู่ความสำเร็จ”🌈

“You cannot control everything that happens to you; you can only control the way you respond to what happens. In your response is your power. – คุณไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณได้ คุณสามารถควบคุมวิธีตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้น ในการตอบสนองของคุณคือพลังของคุณ”😊

“It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously, that you might as well not have lived at all – in which case you fail by default. – เป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่ล้มเหลวในบางสิ่งเว้นแต่คุณจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังจนคุณอาจไม่ได้ใช้ชีวิตเลย ซึ่งในกรณีนี้คุณจะล้มเหลวโดยปริยาย”🥺

If you didn’t remember something happening, was it because it never had happened? Or because you wished it hadn’t? – หากคุณจำไม่ได้ว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นเป็นเพราะมัน ไม่เคยเกิดขึ้นหรือ? หรือเพราะคุณไม่ต้องการ?”😢

“If people are doubting how far you can go, go so far that you can’t hear them anymore. – หากผู้คนสงสัยว่าคุณไปได้ไกลแค่ไหน ให้ไปให้ไกลจนคุณไม่ได้ยินคำนี้อีกต่อไป”😌

“Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful. – อย่าร้องไห้กับอดีตมันหายไป อย่าไปเครียดกับอนาคตมันมาไม่ถึง อยู่ในปัจจุบันและทำให้สวยงาม”😊

“Accept your past without regret, handle your present with confidence and face your future without fear. – ยอมรับอดีตของคุณโดยไม่เสียใจ จัดการกับปัจจุบันด้วยความมั่นใจ และเผชิญกับอนาคตของคุณโดยไม่ต้องกลัว”😌

“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. – หากคุณต้องการมีชีวิตที่มีความสุขให้ผูกติดกับเป้าหมาย ไม่ใช่กับผู้คนหรือสิ่งของ”😇

“Create a vision for the life you really want and then work relentlessly towards making it a reality. – สร้างวิสัยทัศน์สำหรับชีวิตที่คุณต้องการจริงๆ แล้วทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อทำให้มันเป็นจริง”😌

“If you expect nothing from somebody you are never disappointed. – หากคุณไม่คาดหวังอะไรจากใครสักคนคุณจะไม่มีวันผิดหวัง”😉

“Live the Life of Your Dreams. When you start living the life of your dreams, there will always be obstacles, doubters, mistakes and setbacks along the way. But with hard work, perseverance and self-belief there is no limit to what you can achieve. – ใช้ชีวิตในฝันของคุณ เมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตในฝัน ย่อมมีอุปสรรค ความสงสัย ความผิดพลาด และความพ่ายแพ้อยู่เสมอ แต่ด้วยการทำงานหนัก ความอุตสาหะ และความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่มีขีดจำกัดในสิ่งที่คุณสามารถทำได้”🌈

“If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor. – ถ้าชีวิตเป็นสิ่งที่คาดเดาได้มันจะหยุดเป็นชีวิต และปราศจากรสชาติ”😌🌸

“The most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. – 
สิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ พวกเขาจะต้องรู้สึกด้วยหัวใจ”😊💗

“Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like it’s heaven on earth. – ร้องเพลงแบบที่ไม่มีใครฟัง รักเหมือนที่คุณไม่เคยเจ็บปวด เต้นเหมือนไม่มีใครเฝ้าดู และใช้ชีวิตราวกับสวรรค์บนดิน”😉👌

“Don’t settle for what life gives you; make life better and build something. – อย่าตั้งตัวกับสิ่งที่ชีวิตให้คุณ ทำให้ชีวิตดีขึ้นและสร้างบางสิ่ง”😌🛠️

“Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it. – ชีวิตคือ 10% ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ และ 90% ว่าคุณตอบสนองต่อมันอย่างไร”😃

“Time means a lot to me because, you see, I, too, am also a learner and am often lost in the joy of forever developing and simplifying. If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. – เวลามีความหมายกับฉันมากเพราะคุณก็เห็นฉันเองก็เป็นผู้เรียนเช่นกันและฉันมักจะหลงไปกับความสุขในการพัฒนาและทำให้ง่ายขึ้นตลอดไป ถ้าคุณรักชีวิตอย่าเสียเวลาเพราะเวลาคือสิ่งที่ชีวิตประกอบด้วย”💗⏳

“Life is like a box of chocolates. You never know what you’re going to get. – ชีวิตก็เหมือนกล่องช็อคโกแลต คุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะได้อะไร”🍫🎁

WGood friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. – เพื่อนที่ดีหนังสือดีๆและความรู้สึกผิดชอบชั่วดี นี่คือชีวิตในอุดมคติ”😇

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – ใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายในวันพรุ่งนี้ เรียนรู้ราวกับว่าคุณมีชีวิตอยู่ตลอดไป”😇

“If you spend your whole life waiting for the storm, you’ll never enjoy the sunshine. – ถ้าคุณใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อรอพายุคุณจะไม่มีวันเพลิดเพลินไปกับแสงแดด”🌞

“Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor. – ชีวิตคือความฝันสำหรับคนฉลาด เกมสำหรับคนโง่ เรื่องขบขันสำหรับคนรวย โศกนาฏกรรมสำหรับคนยากจน”😔

“A lot of people give up just before they’re about to make it. You know you never know when that next obstacle is going to be the last one. – หลายคนยอมแพ้ก่อนที่พวกเขาจะทำสำเร็จ คุณรู้ว่าคุณไม่มีทางรู้ว่าอุปสรรคต่อไปจะเป็นอุปสรรคสุดท้ายเมื่อใด”🙂

“Guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living or get busy dying. – เดาว่ามันเป็นทางเลือกง่ายๆ จริงๆ ยุ่งกับชีวิตหรือยุ่งกับความตาย”🙂

“You only pass through this life once, you don’t come back for an encore. – คุณผ่านชีวิตนี้เพียงครั้งเดียว คุณจะไม่กลับมาอีกครั้ง”😇

“You will meet two kinds of people in life: ones who build you up and ones who tear you down. But in the end, you’ll thank them both. – คุณจะได้พบกับคนสองประเภทในชีวิต: คนที่สร้างคุณขึ้นมาและคนที่ทำลายคุณ แต่สุดท้ายแล้วคุณจะขอบคุณทั้งคู่”🙏

“Every life is a pile of good things and bad things. The good things don’t always soften the bad things, but vice versa, the bad things don’t always spoil the good things and make them unimportant. – ทุกชีวิตมีทั้งสิ่งดีและสิ่งเลวร้ายมากมาย สิ่งที่ดีไม่ได้ทำให้สิ่งที่ไม่ดีอ่อนลงเสมอไป แต่ในทางกลับกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ทำให้เสียสิ่งดีไปและทำให้สิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญเสมอไป”😌

“The good life is not one immune to sadness but one in which suffering contributes to our development. – ชีวิตที่ดีไม่ได้มีภูมิคุ้มกันต่อความเศร้า แต่เป็นชีวิตที่ความทุกข์มีส่วนช่วยในการพัฒนาของเรา”🙂

“When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. – เมื่อประตูแห่งความสุขบานหนึ่งปิดลงอีกบานหนึ่งก็เปิดออก แต่บ่อยครั้งที่เรามองไปที่ประตูที่ปิดอยู่นานมากจนเราไม่เห็นประตูที่เปิดไว้สำหรับเรา”🚪

“Difficult roads often lead to beautiful destinations. – ถนนที่ยากลำบากมักนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่สวยงามเสมอ”🗻

“If you’re helping someone and expecting something in return, you’re doing business, not kindness. – หากคุณกำลังช่วยเหลือใครบางคนและคาดหวังสิ่งตอบแทน คุณกำลังทำธุรกิจไม่ใช่ความเมตตากรุณา”🙂

“life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on. – ชีวิตก็เหมือนกับการเล่นไวโอลินในที่สาธารณะและเรียนรู้เครื่องดนตรีไปเรื่อยๆ”🧐🎼🎻

“How much you can learn when you fail determines how far you will go into achieving your goals. – คุณสามารถเรียนรู้ได้มากแค่ไหนเมื่อคุณล้มเหลวเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายได้ไกลแค่ไหน”🧐

“A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. – ชีวิตที่ทำผิดพลาดไม่เพียง แต่มีเกียรติมากกว่า แต่ยังมีประโยชน์มากกว่าชีวิตที่ไม่ได้ทำอะไรเลย”✌️

“Life is too short to wake up in the morning with regrets. So, love the people who treat you right and forget about the ones who don’t. And believe that everything happens for a reason… – ชีวิตสั้นเกินไปที่จะตื่นขึ้นในตอนเช้าด้วยความเสียใจ ดังนั้น จงรักคนที่ปฏิบัติต่อคุณถูกต้อง และลืมคนที่ไม่ปฏิบัติต่อคุณ และเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผล…”😊

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษสั้นๆ

“Three things in life – your health, your mission, and the people you love. – สามสิ่งในชีวิต – สุขภาพภารกิจของคุณและคนที่คุณรัก”💗

“The purpose of our lives is to be happy. – จุดมุ่งหมายในชีวิตของเราคือการมีความสุข”😌💞

“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. – ชีวิตไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ไข แต่เป็นความจริงที่ต้องประสบ”😌

“Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise. – ทุกสิ่งในแง่ลบ ความกดดันความท้าทาย ล้วนเป็นโอกาสสำหรับฉันที่จะลุกขึ้น”😌

“Life is a succession of lessons which must be lived to be understood. – ชีวิตคือบทเรียนที่สืบทอดต่อกันมาซึ่งต้องดำเนินชีวิตให้เข้าใจ”📖🙂

“The trick in life is learning how to deal with it. – เคล็ดลับในชีวิต คือการเรียนรู้วิธีจัดการกับมัน”💡

“Life it always seems impossible until it’s done. – ชีวิตมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ จนกระทั่งมันจะสำเร็จ”😊🏆🎗️

“Life is about making an impact, not making an income. – ชีวิตคือการสร้างผลกระทบไม่ใช่การสร้างรายได้”😌

“The longer I live, the more beautiful life becomes. – ยิ่งฉันมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่ชีวิตก็ยิ่งสวยงามมากขึ้นเท่านั้น”🌺💐

“When you cease to dream you cease to live. – เมื่อคุณหยุดฝันคุณก็จะไม่มีชีวิตอยู่”😌

“If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. – ถ้าคุณรักชีวิตอย่าเสียเวลาเพราะเวลาคือสิ่งที่ชีวิตสร้างขึ้น”⌛

“Life’s tough, but it’s tougher when you’re stupid. – ชีวิตมันยาก แต่จะยากกว่าเมื่อคุณโง่”😂

“Living an experience, a particular fate, is accepting it fully. – การใช้ชีวิตอย่างมีประสบการณ์โดยเฉพาะโชคชะตา และยอมรับมันอย่างเต็มที่”🥰

“Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain. – ชีวิตไม่ได้อยู่ที่การรอให้พายุผ่านไป แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเต้นรำท่ามกลางสายฝน”🌧️

“If we don’t change, we don’t grow. If we don’t grow, we aren’t really living. – ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ไม่เติบโต ถ้าเราไม่เติบโตเราก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงๆ”😊

“Life’s most persistent and urgent question is, ‘What are you doing for others? – คำถามที่เร่งด่วนและเร่งด่วนที่สุดในชีวิตคือ คุณกำลังทำอะไรเพื่อคนอื่น”🤔

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. – ความฝันทั้งหมดของเราสามารถเป็นจริงได้ หากเรามีความกล้าที่จะไล่ตามมัน”💫🌈

“There is only one happiness in life, to love and be loved. – ความสุขในชีวิตมีเพียงหนึ่งเดียวคือการได้รักและถูกรัก”🥰💗

“When the roots are deep, there is no reason to fear the wind. – เมื่อรากหยั่งลึกก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวลม”🌬️🍃

“Once you choose hope, anything’s possible. – เมื่อคุณเลือกความหวังอะไรก็เป็นไปได้”😇

“You can have everything you want if you can put your heart and soul into everything you do. – คุณสามารถมีทุกสิ่งที่คุณต้องการได้หากคุณสามารถทุ่มเทหัวใจและจิตวิญญาณของคุณลงไปในทุกสิ่งที่คุณทำ”💗

“Life is a book and there are a thousand pages you have not yet read. – ชีวิตคือหนังสือและยังมีอีกหลายพันหน้าที่คุณยังไม่ได้อ่าน”📖

“Life is so much brighter when we focus on what truly matters. – ชีวิตจะสดใสขึ้นมากเมื่อเราจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ”😉

“Change your thoughts and you change your world. – เปลี่ยนความคิดของคุณและคุณเปลี่ยนโลกของคุณ”✌️🌏

“You only live once, but if you do it right, once is enough. – คุณมีชีวิตเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าคุณทำให้มันถูกต้องครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว”😇

“The unexamined life is not worth living. – ชีวิตที่ไร้การศึกษานั้น ไม่คุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่”📖

“I like criticism. It makes you strong. – ฉันชอบคำวิจารณ์ เพราะมันทำให้คุณแข็งแกร่ง”💭

“Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once. – ชีวิตก็เหมือนเหรียญ คุณสามารถใช้จ่ายได้ตามต้องการ แต่ใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว”🪙

“Don’t cry because it’s over, smile because it happened. – อย่าร้องไห้เพราะมันจบแล้วยิ้มเพราะมันเกิดขึ้น”🥲

“Be happy for this moment. This moment is your life. – จงมีความสุขในช่วงเวลานี้ ขณะนี้เป็นชีวิตของคุณ”💗😄

“Life is what we make it, always has been, always will be. – ชีวิตคือสิ่งที่เราทำมาตลอดจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป”😇

“Every life moment is a fresh beginning. – ทุกช่วงเวลาของชีวิต คือการเริ่มต้นใหม่”✌️🌱

“The best way to predict your future is to create it. – วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตของคุณคือสร้างมันขึ้นมา”😀✌️

“Life is very interesting… in the end, some of your greatest pains, become your greatest strengths. – ชีวิตเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก…ในที่สุดความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ ก็กลายเป็นจุดแข็งแกร่งที่สุดของคุณ”😊

“In the long run, the sharpest weapon of all is a kind and gentle spirit. – ในระยะยาวอาวุธที่แหลมคมที่สุดในบรรดาอาวุธ คือจิตวิญญาณที่อ่อนโยนและอ่อนโยนอย่างที่สุด”🙏😇

“Nothing is more honorable than a grateful heart. – ไม่มีสิ่งใดจะเป็นเกียรติมากไปกว่าหัวใจที่รู้สึกขอบคุณ”🙏💗

“Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best. – ชีวิตไม่ต้องการให้เราเป็นคนที่ดีที่สุดเพียง แต่เราพยายามอย่างดีที่สุด”😊

“You choose the life you live. If you don’t like it, it’s on you to change it because no one else is going to do it for you. – คุณเลือกชีวิตที่คุณอยู่ หากคุณไม่ชอบคุณสามารถเปลี่ยนได้เพราะจะไม่มีใครทำแทนคุณได้”🧐

“I’ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed. – ฉันล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตและนั่นคือเหตุผลที่ฉันประสบความสำเร็จ”🙂

“The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. – ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เวลาที่ดีที่สุดอันดับสองคือตอนนี้”🌲

“Never give up because great things take time. – อย่ายอมแพ้เพราะสิ่งที่ดีต้องใช้เวลาเสมอ”😌⏳

“Having a soft heart in a cruel world is courage, not weakness. – การมีจิตใจอ่อนโยนในโลกที่โหดร้าย คือความกล้าหาญ ไม่ใช่ความอ่อนแอ”💝

“The only disability in life is a bad attitude – ความพิการเพียงอย่างเดียวในชีวิตคือ ทัศนคติที่ไม่ดี”😢

“Failures are the stairs we climb to reach success. – ความล้มเหลวคือบันไดที่เราปีนขึ้นไปสู่ความสำเร็จ”😊

“We should all start to live before we get too old. Fear is stupid. So are regrets. – เราทุกคนควรเริ่มใช้ชีวิตก่อนที่จะแก่เกินไป กลัวจะโง่ ก็เสียใจเช่นกัน”😉

“There are ships sailing to many ports, but not a single one goes where life is not painful. – มีเรือแล่นไปยังท่าเรือหลายแห่ง แต่ไม่มีเรือลำเดียวที่ไปในที่ที่ชีวิตไม่เจ็บปวด”🥲

Advertisements