นิทานอีสป เรื่อง “สิงโต หมี และสุนัขจิ้งจอก” ไทย-Eng

นิทานอีสปสิงโต หมี และสุนัขจิ้งจอก ไทย-Eng

“สิงโต หมี และสุนัขจิ้งจอก” นิทานเรื่องนี้สอนว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดใช่ว่าจะชนะเสมอไป และยังสอนถึงความสำคัญของความยุติธรรม และการปฏิบัติต่อผู้อื่น

นิทานอีสปเรื่องสิงโต หมี และสุนัขจิ้งจอก

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสิงโต หมี และสุนัขจิ้งจอกออกล่าสัตว์ด้วยกัน พวกมันจับเหยื่อได้จำนวนมาก และตัดสินใจแบ่งมันกันเอง สิงโตซึ่งแข็งแกร่งที่สุดต้องการส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุด หมีไม่ต้องการที่จะโต้แย้ง ก็ตกลงกับสิ่งนี้ อย่างไรก็ตาม สุนัขจิ้งจอกพูดขึ้นและบอกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับสิงโตที่จะรับส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดเพียงเพราะมันแข็งแกร่งที่สุด

Once upon a time, a lion, a bear, and a fox went hunting together. They caught a large amount of prey and decided to divide it among themselves. The lion, being the strongest, demanded the largest share. The bear, not wanting to argue, agreed to this. However, the fox spoke up and said that it was not fair for the lion to take the largest share just because he was the strongest.

สิงโตโกรธและเตรียมจะโจมตีสุนัขจิ้งจอก แต่สุนัขจิ้งจอกรีบวิ่งหนีและปีนขึ้นไปบนต้นไม้ สิงโตและหมีพยายามตามไปหาสุนัขจิ้งจอก แต่ไม่สามารถปีนต้นไม้ได้ จากนั้นสุนัขจิ้งจอกเยาะเย้ยสิงโตและหมี โดยบอกให้พวกมันแบ่งเหยื่อเท่าๆ กัน เพื่อที่พวกมันจะได้กินด้วยกัน

The lion became angry and prepared to attack the fox, but the fox quickly ran away and climbed up a tree. The lion and bear tried to reach the fox, but they couldn’t climb the tree. The fox then taunted the lion and bear, telling them that they should have divided the prey equally, so that they all could have enjoyed it together.

นิทานอีสปเรื่องราชสีห์ หมี และสุนัขจิ้งจอก

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความเป็นธรรมและความร่วมมือจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน ในขณะที่ความโลภและการครอบงำสามารถนำไปสู่ความขัดแย้งและพลาดโอกาสได้”

และเรื่องราวสอนบทเรียนสำคัญๆ แก่เราหลายประการ ได้แก่

  • ไม่ใช่ผู้แข็งแกร่งเสมอไปที่จะชนะ แต่บางครั้งก็เป็นผู้ที่ฉลาดที่สุด
  • บางครั้งการประนีประนอมและทำงานร่วมกันย่อมดีกว่าการแย่งชิงส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุด
  • ความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญ และเราควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสิ่งนี้
  • สิ่งสำคัญคือต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่านั่นหมายถึงการต่อต้านผู้ที่แข็งแกร่งกว่าหรือมีอำนาจมากกว่าเรา

“Fairness and cooperation benefit everyone, while greed and dominance can lead to conflict and missed opportunities.”

And the story teaches us several important lessons, including:

  • It is not always the strongest who wins, but sometimes the wisest.
  • Sometimes it is better to compromise and work together than to fight for the largest share.
  • Fairness and justice are important, and we should always strive for them.
  • It is important to speak up for what is right, even if it means going against those who are stronger or more powerful than us.

สรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังถึงความสำคัญของความยุติธรรม และการประนีประนอม บางครั้งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่ใช่คนฉลาดที่สุดเสมอไป และเราควรพยายามทำงานร่วมกันและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรม และความเคารพ

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children