นิทานอีสป เรื่อง “เทพเฮอร์คิวลิสกับคนขับเกวียน” ไทย-Eng

นิทานอีสปเทพเฮอร์คิวลิสกับคนขับเกวียน ไทย-Eng
X
Advertisements

“เทพเฮอร์คิวลิสกับคนขับเกวียน” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการช่วยเหลือตัวเองอย่างสุดความสามารถ ย่อมดีกว่าการรอผู้อื่นมาช่วยเหลือ และพลังแห่งศรัทธากับความหวัง

นิทานอีสปเรื่องเทพเฮอร์คิวลิสกับคนขับเกวียน

กาลครั้งหนึ่ง คนขับเกวียนคนหนึ่งกำลังเดินทางไปตามถนนที่เต็มไปด้วยโคลน ล้อข้างหนึ่งของเขาเกิดติด ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหน เขาก็ไม่สามารถเคลื่อนเกวียนไปได้ คนขับเกวียนรู้สึกท้อแท้และหมดแรงจึงเริ่มสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากเฮอร์คิวลีส วีรบุรุษกรีกผู้เกรียงไกร

Once upon a time, a wagoner was traveling along a muddy road when one of his wheels got stuck. No matter how hard he tried, he couldn’t move the wagon. Frustrated and exhausted, the wagoner began to pray to Hercules, the mighty Greek hero, for help.

เฮอร์คิวลีสปรากฏตัวต่อหน้าเกวียนและถามเขาว่า “ทำไมเจ้าถึงขอความช่วยเหลือจากข้า? เพียงวางไหล่ของเจ้าไว้ที่พวงมาลัยแล้วออกแรงของเจ้า” คนขับเกวียนรู้ว่าเฮอร์คิวลิสพูดถูก เขาจะเอาพึ่งพาพลังจากสวรรค์เพียงอย่างเดียว แทนที่จะพยายามแก้ปัญหาของเขา

Hercules appeared before the wagoner and asked him, “Why are you calling upon me for help? Just put your own shoulders to the wheel and exert your own strength.” The wagoner realized that Hercules was right. He had relied solely on divine intervention instead of making an effort to solve his problem.

คนขับเกวียนทำตามคำแนะนำของเฮอร์คิวลีส เกวียนเข็นและดึงด้วยกำลังทั้งหมดที่มี และในที่สุด เกวียนก็ออกมาจากโคลน ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักและความมุ่งมั่นของเขาเอง คนขับเกวียนขอบคุณเฮอร์คิวลีสสำหรับบทเรียนอันมีค่า

Taking Hercules’ advice to heart, the wagoner pushed and pulled with all his might, and eventually, the wagon came out of the mud. Grateful for his own hard work and determination, the wagoner thanked Hercules for the valuable lesson.

นิทานอีสปเทพเฮอร์คิวลิสกับคนขับเกวียน

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การช่วยเหลือหรือแทรกแซงจากพระเจ้าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ คุณต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นของคุณเองเพื่อเอาชนะความท้าทาย”

  • การพึ่งพาตนเอง เรื่องราวเน้นความสำคัญของการพึ่งพาตนเองและความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการแก้ปัญหา คนขับเกวียนเรียนรู้ว่าการรอคอยจากสวรรค์โดยไม่ใช้ความพยายามนั้นไร้ประโยชน์ มันสอนให้เรามีศรัทธาในความสามารถของเราและลงมือทำแทนที่จะพึ่งพาปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียว
  • ความพยายามและความอุตสาหะ การทำงานหนักและความมุ่งมั่นของคนขับเกวียนทำให้เขาสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ เรื่องราวเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของความพยายามที่จำเป็นและความพากเพียรในการเผชิญกับความท้าทาย มันสอนเราว่าความสำเร็จมักต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องและการไม่ยอมแพ้
  • ความช่วยเหลือจากสวรรค์เป็นส่วนเสริมของความพยายามส่วนตัว แม้ว่าเรื่องราวจะเน้นการพึ่งพาตนเอง แต่ก็รับรู้ถึงคุณค่าของความช่วยเหลือจากสวรรค์เช่นกัน เฮอร์คิวลีสปรากฏตัวต่อคนขับเกวียน แต่แทนที่จะแก้ปัญหาโดยตรง เขาสนับสนุนให้เกวียนใช้กำลังของตนเอง สอนเราว่าพลังจากสวรรค์อาจมาในรูปแบบของการนำทางและการดลใจ แต่เรายังต้องพยายามอย่างเต็มที่
  • ความเป็นเจ้าของในการกระทำของตน คนขับเกวียนตระหนักว่าเขาพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกโดยไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เรื่องราวกระตุ้นให้เราเป็นเจ้าของตัวเลือกและการกระทำของเรา โดยตระหนักว่าเรามีอำนาจในการกำหนดผลลัพธ์ของเราเอง
  • พลังของความเชื่อและความคิด:ความเชื่อของคนขับเกวียนในพลังของเฮอร์คิวลิส ในตอนแรกทำให้เขาแสวงหาพลังจากสวรรค์ อย่างไรก็ตาม คำตอบของเฮอร์คิวลิส สอนให้เขารู้ถึงความสำคัญของความคิดเชิงรุก เรื่องราวนี้สอนเราว่าการมีศรัทธาในความสามารถของเราและการเผชิญกับความท้าทายด้วยความคิดเชิงบวกสามารถสร้างความแตกต่างที่สำคัญได้

“Divine intervention alone cannot solve your problems; you must put in your own effort and determination to overcome challenges.”

  • Self-reliance: The story emphasizes the importance of relying on oneself and taking personal responsibility for solving problems. The wagoner learned that waiting for divine intervention without making an effort himself was futile. It teaches us to have faith in our abilities and take action rather than relying solely on external factors.
  • Effort and perseverance: The wagoner’s hard work and determination allowed him to overcome the obstacle. The story highlights the importance of putting in the necessary effort and persevering in the face of challenges. It teaches us that success often requires sustained effort and a refusal to give up.
  • Divine assistance as a complement to personal effort: While the story emphasizes self-reliance, it also acknowledges the value of divine assistance. Hercules appeared to the wagoner, but instead of directly solving the problem, he encouraged the wagoner to use his own strength. It teaches us that divine intervention may come in the form of guidance and inspiration, but we must still put in our own effort.
  • Ownership of one’s actions: The wagoner realized that he had relied on external help without taking responsibility for his own actions. The story encourages us to take ownership of our choices and actions, recognizing that we have the power to shape our own outcomes.
  • The power of belief and mindset: The wagoner’s belief in Hercules’ power initially led him to seek divine intervention. However, Hercules’ response taught him the importance of a proactive mindset. The story teaches us that having faith in our abilities and approaching challenges with a positive mindset can make a significant difference.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของการพึ่งพาตนเอง ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเป็นเจ้าของการกระทำของเรา และพลังของความเชื่อและกรอบความคิด โดยการนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ เราสามารถกลายเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้น ยืดหยุ่น และมีพลังมากขึ้น สามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายของเราได้

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements