นิทานอีสป เรื่อง “หมาป่าจอมโอหังกับนกกระเรียนผู้ใจดี” ไทย-Eng

นิทานอีสปหมาป่าจอมโอหังกับนกกระเรียนผู้ใจดี ไทย-Eng
X
Advertisements

“หมาป่าจอมโอหังกับนกกระเรียนผู้ใจดี” เป็นนิทานอีสปทที่สอนบทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่น การรักษาคำมั่นสัญญา คุณค่าของมิตรภาพ และผลที่ตามมาของความยโสโอหัง

นิทานอีสปเรื่องหมาป่าจอมโอหังกับนกกระเรียนผู้ใจดี

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว หมาป่าผู้หิวโหยมีกระดูกติดอยู่ในลำคอของมัน มันเจ็บปวดมากและกินหรือดื่มอะไรไม่ได้เลย หมดหวังที่จะขอความช่วยเหลือ มันร้องเรียกสัตว์ทุกตัวในป่า ขอให้ใครสักคนเอากระดูกออก และบรรเทาความทุกข์ของมัน

Once upon a time, a hungry wolf had a bone stuck in his throat. He was in great pain and couldn’t eat or drink anything. Desperate for help, he called out to all the animals in the forest, asking for someone to remove the bone and relieve his suffering.

นกกระเรียนได้ยินคำขอร้องของหมาป่าและเสนอความช่วยเหลือให้มัน มันมีจะงอยปากเรียวยาวที่สามารถล้วงลึกเข้าไปในคอของหมาป่า และเอากระดูกออกได้ หมาป่าเห็นด้วย และนกกระเรียนก็ดึงกระดูกออกมาอย่างระมัดระวัง ปลดปล่อยหมาป่าจากอาการไม่สบายของมันได้

A crane heard the wolf’s plea and offered him assistance. He had a long, slender beak that could reach deep into the wolf’s throat and remove the bone. The wolf agreed, and the crane carefully extracted the bone, freeing the wolf from his discomfort.

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของนกกระเรียน หมาป่าขอบคุณเขา และพูดว่า “ข้าเป็นหนี้บุญคุณท่านที่ช่วยชีวิตข้าไว้ มีอะไรที่ข้าสามารถทำได้เพื่อตอบแทนคุณไหม” นกกระเรียนตอบว่า “ข้าจะขอบคุณมากถ้าท่านสัญญาว่าจะปฏิบัติต่อข้าด้วยความเมตตา และไม่ทำร้ายข้าหรือนกกระเรียนตัวอื่นๆ ในอนาคต”

Grateful for the crane’s help, the wolf thanked he and said, “I owe you a debt of gratitude for saving my life. Is there anything I can do to repay you?” The crane replied, “I would appreciate it if you would promise to treat me with kindness and not harm me or any of my fellow cranes in the future.”

อย่างไรก็ตาม หมาป่ากลับหัวเราะกับคำขอของนกกระเรียน เขาเชื่อว่าในฐานะผู้ล่าที่ทรงพลัง เขาไม่จำเป็นต้องมีคำสัญญาเช่นนั้น เขาคิดว่าเขาสามารถเอาชนะ และกินนกกระเรียนได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

The wolf, however, laughed at the crane’s request. He believed that as a powerful predator, he had no need for such promises. He thought he could overpower and devour the crane whenever he pleased.

เวลาผ่านไป วันหนึ่งหมาป่าเจอนกกระเรียนกำลังหาอาหารใกล้บ่อน้ำตื้น หมาป่าฉวยโอกาสแก้แค้น พุ่งเข้าใส่นกกระเรียน ตั้งใจจะโจมตีและกินมัน แต่นกกระเรียนก็กางปีกอย่างรวดเร็วและบินไปยังที่ปลอดภัยให้พ้นมือหมาป่า

Time passed, and one day, the wolf came across the crane searching for food near a shallow pond. Seizing the opportunity for revenge, the wolf lunged at the crane, intending to attack and consume him. But the crane quickly spread him wings and flew to safety, out of the wolf’s reach.

ขณะที่หมาป่าเฝ้าดูนกกระเรียนบินอยู่เหนือมัน มันก็ตระหนักถึงผลที่ตามมาจากความเย่อหยิ่งและความโหดร้ายของมัน ถ้ามันรักษาสัญญาและแสดงความเมตตาต่อนกกระเรียน นกกระเรียนคงช่วยเหลือมันในยามคับขัน ความโลภและการไม่สนใจผู้อื่นทำให้เขาสูญเสียพันธมิตรที่มีค่าไป

As the wolf watched the crane soar above him, he realized the consequences of his arrogance and cruelty. If he had kept his promise and shown kindness to the crane, she would have continued to help him in times of need. Instead, his greed and disregard for others had cost him a valuable ally.

นิทานอีสปหมาป่ากับนกกระเรียน

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การรักษาสัญญาและการแสดงความมีน้ำใจสามารถนำไปสู่การเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าและความช่วยเหลือในยามจำเป็น”

  • ความกตัญญูกตเวทีและความเมตตา เรื่องราวเน้นความสำคัญของความกตัญญูและความเมตตาต่อผู้ที่ช่วยเหลือเรา ในตอนแรกหมาป่าได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือของนกกระเรียน แต่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวนกกระเรียน และแสดงความเมตตาต่อนกกระเรียนอย่างที่สมควรได้รับ เป็นการเตือนให้เราแสดงความขอบคุณและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาและความเคารพต่อความช่วยเหลือที่พวกเขามอบให้เรา
  • เคารพคำสัญญา หมาป่าไม่รักษาสัญญาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพคำมั่นสัญญาของเรา สัญญาและข้อตกลงมีไว้เพื่อรักษาโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ การผิดคำสัญญาสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด สูญเสียความไว้วางใจ และพลาดโอกาสในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
  • ผลที่ตามมาของความเย่อหยิ่ง ความเย่อหยิ่งของหมาป่าและความเชื่อในความเหนือกว่าของตัวเองทำให้เขาตกต่ำ เขาประเมินทรัพยากรและความสามารถในการหลบหนีของนกกระเรียนต่ำเกินไป เรื่องนี้สอนเราถึงผลที่ตามมาจากความเย่อหยิ่งและความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนและการเคารพผู้อื่น
  • คุณค่าของมิตรภาพ นกกระเรียนเป็นพันธมิตรที่มีค่าสำหรับหมาป่าเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ แต่การที่เขาปฏิบัติต่อกระเรียนอย่างไม่เหมาะสมทำให้เขาสูญเสียพันธมิตรนั้นไป ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการให้คุณค่าและการบำรุงเลี้ยงความสัมพันธ์กับผู้อื่น การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาและความเคารพ เราสามารถสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง

“Keeping one’s promises and showing kindness can lead to valuable alliances and help in times of need.”

  • Gratitude and kindness: The story highlights the importance of gratitude and kindness towards those who help us. The wolf initially benefited from the crane’s assistance, but he failed to appreciate her and show him the kindness him deserved. It reminds us to express gratitude and treat others with kindness and respect for the help they offer us.
  • Honoring promises: The wolf’s failure to keep his promise showcases the significance of honoring our commitments. Promises and agreements are meant to be kept, regardless of the circumstances. Breaking promises can lead to strained relationships, loss of trust, and missed opportunities for mutual support.
  • Consequences of arrogance: The wolf’s arrogance and belief in his own superiority led to his downfall. He underestimated the crane’s resourcefulness and ability to escape his grasp. The story teaches us the consequences of arrogance and the importance of humility and respect for others.
  • Value of alliances: The crane was a valuable ally to the wolf when he needed help, but his mistreatment of her led to the loss of that alliance. It serves as a reminder of the importance of valuing and nurturing relationships with others. By treating others with kindness and respect, we can build strong alliances that benefit everyone involved.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญู ความเมตตา การให้เกียรติสัญญา ความอ่อนน้อมถ่อมตน และคุณค่าของพันธมิตร กระตุ้นให้เราชื่นชมความช่วยเหลือที่เราได้รับ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตา ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของเรา และตระหนักถึงความเข้มแข็งและการสนับสนุนที่มาจากความสัมพันธ์ที่มีความหมาย

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements