นิทานอีสป เรื่อง “กบสองตัว” ไทย-Eng

นิทานอีสปกบสองตัว ไทย-Eng

“กบสองตัว” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความกล้าหาญที่จะฟันฝ่าอุปสรรค ความเชื่อมั่นในตนเอง การเอาชนะความกลัวของตน จึงจะประสบความสำเร็จได้

นิทานอีสปเรื่องกบสองตัว

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีกบสองตัวอาศัยอยู่ในสระน้ำอันเงียบสงบ อยู่มาวันหนึ่งพวกมันตัดสินใจที่จะสำรวจนอกขอบเขตที่อยู่อาศัยที่คุ้นเคย พวกเขากระโดดไปที่ฟาร์มใกล้ๆ ที่พวกมันเจอบ่อน้ำ

Once upon a time, there were two frogs who lived in a peaceful pond. One day, they decided to explore beyond the boundaries of their familiar habitat. They hopped their way to a nearby farm where they came across a well.

ความอยากรู้อยากเห็นยิ่งเข้าครอบงำพวกมัน และพวกมันก็มองเข้าไปในบ่อน้ำ พวกมันประหลาดใจ บ่อน้ำนี้ดูลึกและน่ากลัว กบตัวแรกอุทานว่า “โอ้ มันอันตรายเกินไป เราไม่สามารถกระโดดข้ามบ่อน้ำนี้ได้” ด้วยความท้อแท้กับความท้าทายที่เห็นได้ชัด มันรีบถอยกลับไปยังที่ปลอดภัยของบ่อน้ำ

Curiosity got the better of them, and they peered inside the well. To their surprise, the well seemed deep and daunting. The first frog exclaimed, “Oh, it’s too dangerous! We could never jump across this well.” Discouraged by the apparent challenge, he quickly retreated to the safety of the pond.

อย่างไรก็ตาม กบตัวที่สองมีมุมมองที่ต่างออกไป มันมองไปที่บ่อน้ำแล้วพูดว่า “ใช่ ดูเหมือนยาก แต่ข้าเชื่อว่าฉันทำได้ ข้าไม่รู้หรอกถ้าข้าไม่พยายาม” ด้วยความมุ่งมั่น เขากระโจนไปข้างหน้าและลงจอดอีกฝั่งของบ่อน้ำอย่างปลอดภัย

The second frog, however, had a different perspective. He looked at the well and said, “Yes, it seems difficult, but I believe I can make it. I won’t know unless I try.” With determination, he leaped forward and landed on the other side of the well, safe and sound.

กบตัวแรกมองดูด้วยความประหลาดใจและร้องว่า “เจ้าทำได้อย่างไร ข้าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้!” กบตัวที่สองตอบว่า “ข้าไม่ได้ปล่อยให้ความกลัวหยุดข้า ข้าเชื่อในความสามารถของข้า และกระโดดผ่านไปได้”

The first frog watched in amazement and called out, “How did you do it? I thought it was impossible!” The second frog replied, “I didn’t let fear stop me. I believed in my abilities and took the leap.”

นิทานอีสปกบสองตัว

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การเชื่อมั่นในตัวเองและการคว้าโอกาสสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ไม่คาดคิดได้ อย่าปล่อยให้ความกลัวต่อสิ่งไม่รู้มาฉุดรั้งคุณไว้”

  • ความกล้าหาญและความอุตสาหะ เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีความกล้าหาญและความอุตสาหะในการเผชิญกับความท้าทาย ความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในความสามารถของกบตัวที่สองทำให้มันสามารถเอาชนะความกลัวและประสบความสำเร็จได้ มันสอนให้เราเผชิญหน้ากับความกลัวและรับความเสี่ยงที่คำนวณได้เพื่อบรรลุเป้าหมาย
  • พลังของการคิดเชิงบวก ความคิดเชิงบวกของกบตัวที่สองมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของมัน แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ความยากลำบากและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น มันเชื่อในความสามารถของตัวเอง เรื่องราวสอนเราถึงพลังของการคิดเชิงบวกและผลกระทบที่มีต่อการกระทำและผลลัพธ์ของเรา
  • การเอาชนะข้อจำกัด กบตัวแรกถูกจำกัดด้วยความกลัวและความสงสัยในตัวเอง ซึ่งทำให้มันไม่สามารถสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ ได้ ในทางกลับกัน กบตัวที่สองโอบกอดสิ่งที่ไม่รู้จักและกล้าที่จะก้าวข้ามเขตความสะดวกสบายของตน เรื่องราวสอนให้เราท้าทายข้อจำกัดและเปิดรับโอกาสในการเติบโต
  • ความเชื่อในตัวเอง ความเชื่อของกบตัวที่สองในความสามารถของมันทำให้เขามีความมั่นใจที่จะก้าวกระโดด เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเชื่อในตนเองและความมั่นใจในตนเองในการบรรลุความสำเร็จ มันกระตุ้นให้เราเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและเชื่อมั่นในศักยภาพของเรา

“Believing in yourself and taking a chance can lead to unexpected success. Don’t let fear of the unknown hold you back.”

  • Courage and perseverance: The story highlights the importance of having courage and perseverance in the face of challenges. The second frog’s determination and belief in his abilities allowed him to overcome his fear and achieve success. It teaches us to confront our fears and take calculated risks to reach our goals.
  • The power of positive thinking: The second frog’s positive mindset played a crucial role in his success. Instead of focusing on the difficulties and potential failures, he believed in his own capabilities. The story teaches us the power of positive thinking and the impact it can have on our actions and outcomes.
  • Overcoming limitations: The first frog was limited by his own fear and self-doubt, which prevented him from exploring new possibilities. The second frog, on the other hand, embraced the unknown and ventured beyond his comfort zone. The story teaches us to challenge our limitations and embrace opportunities for growth.
  • Belief in oneself: The second frog’s belief in his abilities gave him the confidence to take the leap. The story emphasizes the importance of self-belief and self-confidence in achieving success. It encourages us to trust in our own capabilities and have faith in our potential.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้จักความสำคัญของความกล้าหาญ ความเพียร การคิดบวก การเอาชนะข้อจำกัด และการเชื่อมั่นในตนเอง โดยน้อมรับคำสอนเหล่านี้ เราสามารถเอาชนะอุปสรรค สำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ และตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children