นิทานอีสป เรื่อง “ต้นเพลนยักษ์” ไทย-Eng

นิทานอีสปต้นเพลนยักษ์ ไทย-Eng

“ต้นเพลนยักษ์” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงคุณค่าของสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้ มีค่ามากกว่าคุณค่าทางวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น และการชื่นชมประโยชน์และความสวยงามของธรรมชาติ

นิทานอีสปเรื่องต้นเพลนยักษ์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีต้นเพลนใหญ่ต้นหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางหมู่บ้านที่พลุกพล่าน ด้วยกิ่งก้านที่แผ่กว้างและใบที่เขียวขจี ให้ร่มเงาและที่พักพิงแก่ชาวบ้านในวันฤดูร้อน ผู้คนจะมารวมตัวกันใต้ร่มไม้ของต้นเพลน ชื่นชมความเย็นและชื่นชมความงามของมัน

Once upon a time, there stood a grand Plane Tree in the middle of a bustling village. With its wide branches and lush foliage, it provided shade and shelter to the villagers on hot summer days. People would gather under its canopy, enjoying its coolness and admiring its beauty.

วันหนึ่ง คนตัดไม้ผ่านมาที่ต้นมะพลับและสังเกตเห็นความยิ่งใหญ่ของมัน เขารำพึงกับตัวเองว่า “ต้นไม้ต้นนี้เติบโตสูงและแข็งแรงมาก ถ้าข้าโค่นมันลง ข้าจะใช้ไม้ของมันสร้างบ้านดีๆ และขายส่วนที่เหลือเป็นฟืน มันจะทำให้ข้ามีความมั่งคั่งมากมาย” ด้วยความละโมบ คนตัดไม้เริ่มตัดต้นเพลนยักษ์

One day, a Woodcutter passed by the Plane Tree and noticed its magnificence. He thought to himself, “This tree has grown so tall and strong. If I cut it down, I can use its timber to build a fine house and sell the rest for firewood. It would bring me great wealth.” Filled with greed, the Woodcutter began to chop down the Plane Tree.

ขณะที่คนตัดไม้เหวี่ยงขวาน เสียงอันอ่อนโยนก็ดังออกมาจากต้นไม้ “โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิด คนตัดไม้ที่รัก ข้าให้ร่มเงาและความสบายแก่คุณท่ามกลางความร้อนที่แผดเผา และข้าจะให้ที่อยู่สำหรับนกและสัตว์ต่างๆ ถ้าเจ้าโค่นข้าลง คุณจะพรากหมู่บ้านแห่งพรทั้งหมดนี้ไป”

As the Woodcutter swung his axe, a gentle voice emanated from the tree, “Please spare me, dear Woodcutter. I offer you shade and comfort in the scorching heat, and I provide a home for birds and animals. If you cut me down, you’ll be depriving the village of all these blessings.”

คนตัดฟืนหยุดและครุ่นคิดตามคำวิงวอนของต้นไม้ เขาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของต้นเพลน มากกว่ามูลค่าทางวัตถุ เขาทิ้งขวานลงและพูดว่า “เจ้าพูดถูก ต้นไม้ระนาบอันสูงส่ง ร่มเงาและความงามของคุณทำให้ชาวบ้านมีความสุข และการมีอยู่ของเจ้าทำให้สถานที่แห่งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้าไม่สามารถทำอันตรายกับคุณได้”

Moved by the tree’s plea, the Woodcutter paused and pondered. He realized the value and importance of the Plane Tree beyond its material worth. He dropped his axe and said, “You’re right, noble Plane Tree. Your shade and beauty bring joy to the villagers, and your presence enriches this place. I cannot bring myself to harm you.”

ขอบคุณคนตัดไม้ที่เปลี่ยนใจ ต้นเพลนยังคงให้ร่มเงาและที่พักพิงแก่ชาวบ้าน มอบความงามและความเงียบสงบให้กับทุกคนที่ต้องการพักผ่อนภายใต้กิ่งก้านของมัน

Grateful for the Woodcutter’s change of heart, the Plane Tree continued to provide its shade and shelter to the villagers, offering its beauty and serenity to all who sought respite under its branches.

นิทานอีสปต้นเพลนยักษ์

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“คุณค่าของธรรมชาติมีมากกว่าการได้มาซึ่งวัตถุ บางครั้งคุณค่าที่แท้จริงของบางสิ่งก็สำคัญมากกว่าสิ่งที่สามารถให้ได้ทางวัตถุ”

  • การชื่นชมของขวัญจากธรรมชาติ เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าของขวัญจากธรรมชาติ ต้นไม้ระนาบเป็นสัญลักษณ์ของความงามและความกลมกลืนที่พบในโลกแห่งธรรมชาติ และทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้รักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา
  • ความกตัญญูและความเห็นอกเห็นใจ ความโลภเริ่มต้นของคนตัดไม้เปลี่ยนเป็นความเมตตาและความกตัญญูเมื่อเขาตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการมีอยู่ของต้นเพลน สอนให้เราเห็นคุณค่าของความกรุณาและความเอื้ออาทรของผู้อื่น รวมถึงธรรมชาติด้วย และปฏิบัติตนด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเห็นอกเห็นใจ
  • ความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าและการอนุรักษ์ ช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองของคนตัดไม้แสดงถึงความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการเตือนใจให้เราคำนึงถึงผลที่ตามมาในระยะยาวจากการกระทำของเรา และหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม
  • ความเชื่อมโยงกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด คำร้องของต้นเพลน เน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าความเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เช่น ต้นไม้ สามารถส่งผลดีต่อชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงมนุษย์ สัตว์ และนกได้อย่างไร เรื่องราวสอนให้เรารู้จักและให้เกียรติในความเชื่อมโยงระหว่างเรากับโลกธรรมชาติ

“The value of nature extends far beyond material gain. Sometimes, the intrinsic worth of something is more important than what it can provide materially.”

  • Appreciation of nature’s gifts: The story highlights the importance of appreciating and valuing the gifts of nature. The Plane Tree symbolizes the beauty and harmony found in the natural world, and it serves as a reminder to cherish and protect our environment.
  • Gratitude and compassion: The Woodcutter’s initial greed is transformed into compassion and gratitude when he recognizes the true value of the Plane Tree’s presence. It teaches us to appreciate the kindness and generosity of others, including nature itself, and to act with compassion and empathy.
  • The balance between progress and preservation: The Woodcutter’s moment of reflection represents the balance between progress and the preservation of natural resources. It reminds us to consider the long-term consequences of our actions and to find ways to coexist harmoniously with the environment.
  • The interconnectedness of all beings: The Plane Tree’s plea highlights the interconnectedness of all living beings. It demonstrates how the well-being of one species, such as the tree, can positively impact the lives of others, including humans, animals, and birds. The story teaches us to recognize and honor our interconnectedness with the natural world.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าและปกป้องของขวัญจากธรรมชาติ การแสดงความขอบคุณและความเห็นอกเห็นใจ การหาความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าและการอนุรักษ์ การยอมรับคำสอนเหล่านี้ทำให้เราสามารถปลูกฝังความรับผิดชอบและการดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจในความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งธรรมชาติและตัวเราเอง

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children