นิทานอีสป เรื่อง “นกฮูกกับตั๊กแตน” ไทย-Eng

นิทานอีสปนกฮูกกับตั๊กแตน ไทย-Eng

“นกฮูกกับตั๊กแตน” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการอยู่กับปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตให้สมดุลกันเสมอ และยังสอนการใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง

นิทานอีสปเรื่องนกฮูกกับตั๊กแตน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นกเค้าแมวแก่แสนรู้เกาะอยู่บนกิ่งไม้ มองดูโลกรอบๆ ตัวมัน วันหนึ่งแดดจ้า มันเห็นตั๊กแตนกระโดดโลดเต้นและร้องเพลงในทุ่งหญ้า ตั๊กแตนดูไร้กังวลและเต็มไปด้วยความสุข เพลิดเพลินกับความอบอุ่นของดวงอาทิตย์และอิสระของทุ่งโล่ง

Once upon a time, a wise old Owl perched on a branch, observing the world around him. One sunny day, he spotted a lively Grasshopper hopping and singing in the meadow. The Grasshopper seemed carefree and full of joy, enjoying the warmth of the sun and the freedom of the open field.

ด้วยความทึ่งในท่าทางของตั๊กแตน นกฮูกจึงตัดสินใจเปิดบทสนทนา มันถามตั๊กแตนว่า “ทำไมเจ้าถึงใช้เวลาทั้งวันไปกับการร้องเพลงและกระโดดโลดเต้น? เจ้าไม่ควรเตรียมตัวสำหรับฤดูหนาวเหมือนพวกเราที่เหลือหรือ”

Intrigued by the Grasshopper’s demeanor, the Owl decided to strike up a conversation. He asked the Grasshopper, “Why do you spend your days singing and hopping around? Shouldn’t you be preparing for the winter like the rest of us?”

ตั๊กแตนตอบด้วยรอยยิ้ม “โอ้ นกฮูก กลางวันยังอีกยาวไกลและทุ่งหญ้าก็เต็มไปด้วยความสวยงาม ข้ามีความสุขในช่วงเวลาปัจจุบัน และจะมีเวลาอีกมากที่จะเตรียมตัวสำหรับฤดูหนาวเมื่อมันมาถึง”

The Grasshopper replied with a smile, “Oh wise Owl, the days are long and the meadow is filled with beauty. I am happy in the present moment, and there will be plenty of time to prepare for the winter when it arrives.”

นกฮูกฉลาดและระแวดระวัง จึงเตือนตั๊กแตนว่า “ฤดูหนาวจะมาเร็วกว่าที่คุณคิด นับวันจะยิ่งเย็นลง และอาหารจะขาดแคลน หากเจ้าไม่เตรียมการ เจ้าจะต้องทนทุกข์และเสียใจกับการเลือกของเจ้า”

The Owl, being wise and cautious, warned the Grasshopper, “Winter will come sooner than you think. The days will grow colder, and food will become scarce. If you do not prepare, you will suffer and regret your choices.”

แต่ตั๊กแตนกลับไม่ทำตามคำแนะนำของนกฮูก ร้องเพลงและเล่นในทุ่งหญ้าต่อไป มันเชื่อว่าความกังวลเกี่ยวกับอนาคตรังแต่จะขโมยความสุขจากช่วงเวลาปัจจุบันของมันไป

But the Grasshopper shrugged off the Owl’s advice, continuing to sing and play in the meadow. He believed that worrying about the future would only steal the joy from his present moments.

ตามคำพูดของนกฮูก ฤดูหนาวมาถึงแล้ว และทุ่งหญ้าที่เคยสดใสกลับเย็นชาและแห้งแล้ง ตั๊กแตนที่หิวโหยและตัวสั่น ตระหนักถึงความผิดพลาดของตน มันขอคำแนะนำจากนกฮูกและขอความช่วยเหลือ

True to the Owl’s words, winter arrived, and the once vibrant meadow turned cold and barren. The Grasshopper, now hungry and shivering, realized his mistake. He sought the Owl’s counsel and asked for help.

นกฮูกแสดงความเมตตาและความเข้าใจ แบ่งปันความรู้และนำทางตั๊กแตน พวกมันช่วยกันหาที่พักพิงและอาหารเพื่อประทังชีวิตให้ผ่านฤดูหนาวอันโหดร้าย ตั๊กแตนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างความสุขในปัจจุบันกับการเตรียมพร้อมในอนาคต

The Owl, showing kindness and understanding, shared his wisdom and guided the Grasshopper. Together, they found shelter and food to sustain them through the harsh winter. The Grasshopper learned the importance of balancing present enjoyment with future preparedness.

นิทานอีสปนกฮูกกับตั๊กแตน

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การสร้างสมดุลระหว่างความสุขในปัจจุบันกับความรับผิดชอบในอนาคตเป็นกุญแจสำคัญในการมีชีวิตที่รอบด้าน การวางแผนอย่างรอบคอบช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยในช่วงเวลาที่ต้องการ”

  • ความสมดุลระหว่างความเพลิดเพลินในปัจจุบันกับการเตรียมพร้อมในอนาคต เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการหาสมดุลระหว่างการเพลิดเพลินกับช่วงเวลาปัจจุบันและการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต แม้ว่าการดื่มด่ำกับความสุขในชีวิตจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่การพิจารณาความต้องการและความรับผิดชอบในระยะยาวก็สำคัญไม่แพ้กัน
  • ความฉลาดและการมองการณ์ไกล นกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของความรอบรู้และการมองการณ์ไกล คำเตือนของมันต่อตั๊กแตนเกี่ยวกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและความสามารถในการมองเห็นนอกเหนือจากช่วงเวลาปัจจุบัน มันสอนให้เราพิจารณาผลของการกระทำของเราและตัดสินใจเลือกอย่างรอบรู้
  • ความรับผิดชอบและการวางแผน ทัศนคติที่ไร้กังวลในตอนแรกของตั๊กแตนแสดงถึงความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันโดยไม่คำนึงถึงความต้องการในอนาคต อย่างไรก็ตาม การตระหนักรู้และการขอความช่วยเหลือจากนกฮูกแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราและการวางแผนสำหรับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า
  • การเรียนรู้จากความผิดพลาด ประสบการณ์ของตั๊กแตนเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราและขอคำแนะนำเมื่อจำเป็น สอนให้เรารู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตนและเห็นคุณค่าของการแสวงหาปัญญาจากผู้อื่นที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่า

“Balancing the joys of the present with future responsibilities is the key to a well-rounded life. Prudent planning ensures security during times of need.”

  • Balance between present enjoyment and future preparedness: The story highlights the importance of finding a balance between enjoying the present moment and preparing for the future. While it’s essential to savor life’s pleasures, it’s equally important to consider long-term needs and responsibilities.
  • Wisdom and foresight: The Owl symbolizes wisdom and foresight. His warning to the Grasshopper about the impending winter reflects the value of wise decision-making and the ability to see beyond the present moment. It teaches us to consider the consequences of our actions and to make informed choices.
  • Responsibility and planning: The Grasshopper’s initial carefree attitude represents the desire to live in the moment without considering future needs. However, his realization and seeking help from the Owl demonstrate the importance of taking responsibility for our well-being and planning for the challenges that lie ahead.
  • Learning from mistakes: The Grasshopper’s experience serves as a reminder that we can learn from our mistakes and seek guidance when needed. It teaches us humility and the value of seeking wisdom from others who have more knowledge and experience.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างความเพลิดเพลินในปัจจุบันกับการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต การโอบรับสติปัญญาและการมองการณ์ไกล การรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเรา และการเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา โดยการนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ เราสามารถดำเนินชีวิตที่สมดุลและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทำให้มั่นใจได้ถึงความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขในระยะยาว

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children