นิทานอีสป เรื่อง “ชาวนาผู้ใจดีกับงู” ไทย-Eng

นิทานอีสปชาวนาผู้ใจดีกับงู ไทย-Eng

“ชาวนาผู้ใจดีกับงู” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราเกี่ยวกับความเมตตา ความรัก ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่ว่าผู้นั้นจะหวังดีหรือไม่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมสูงสุดของชีวิต

นิทานอีสปเรื่องชาวนาผู้ใจดีกับงู

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชาวนาคนหนึ่งอาศัยอยู่ในฟาร์มเล็กๆ วันหนึ่งขณะที่ชาวนากำลังทำงานในไร่นาของเขา เขาได้พบกับงูตัวหนึ่งติดอยู่ในตาข่าย งูขอความช่วยเหลือจากชาวนา โดยสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายเขาเป็นการตอบแทน

Once upon a time, there was a farmer who lived on a small farm. One day, as the farmer was working in his fields, he came across a snake trapped in a net. The snake begged the farmer for help, promising not to harm him in return.

ชาวนารู้สึกสงสารงูจึงปล่อยงูออกจากตาข่าย ทันทีที่ปล่อยงู มันก็ขู่ฟ่อและพุ่งเข้าใส่ชาวนาพร้อมที่จะโจมตี ชาวนาตกใจกับการหักหลังของงู สามารถหลบการโจมตีของมันและถอยกลับไปอย่างรวดเร็ว

Feeling compassion for the snake, the farmer freed it from the net. As soon as the snake was released, it hissed and lunged at the farmer, ready to strike. The farmer, taken aback by the snake’s betrayal, managed to dodge its attack and quickly retreated.

ไม่นานต่อมา ชาวนากำลังเดินไปใกล้แม่น้ำ เมื่อเขาเห็นงูตัวเดิมอีกครั้ง คราวนี้งูถูกเหยี่ยวโจมตี ชาวนานึกถึงการหักหลังของงูครั้งก่อน ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แต่แล้วเขาก็ตัดสินใจเข้าขวางและใช้ไม้เท้าไล่เหยี่ยวออกไป

Some time later, the farmer was walking near a river when he spotted the same snake again. This time, the snake was being attacked by a hawk. The farmer, remembering the snake’s earlier betrayal, hesitated for a moment. But then he decided to intervene and used his staff to scare away the hawk.

ขอบคุณชาวนาที่ช่วยเหลือ งูเลื้อยออกไปโดยไม่ทำอันตรายใดๆ ชาวนาได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับธรรมชาติของงูและความสำคัญของความเมตตา แม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับความอกตัญญูก็ตาม

Grateful for the farmer’s help, the snake slithered away without causing any harm. The farmer learned a valuable lesson about the nature of the snake and the importance of kindness, even when faced with ingratitude.

นิทานอีสปชาวนาผู้ใจดีกับงู

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การแสดงความเมตตาไม่ควรตั้งอยู่บนความคาดหวังของความกตัญญู เนื่องจากคุณค่าที่แท้จริงของความเมตตาอยู่ที่การกระทำนั้นเอง”

  • ธรรมชาติของบุคคลบางคน เรื่องราวเน้นความสำคัญของการรับรู้และเข้าใจธรรมชาติของบุคคลบางคน เช่นเดียวกับงู บางคนไม่อาจเปลี่ยนลักษณะนิสัยหรือความตั้งใจโดยธรรมชาติของตนได้ โดยไม่คำนึงว่าจะแสดงความเมตตาต่อพวกเขาเช่นไร เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระมัดระวังและแยกแยะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
  • พลังแห่งความเห็นอกเห็นใจ การแสดงความเมตตาครั้งแรกของชาวนาโดยการปล่อยงูที่ติดอยู่ออกมา สะท้อนถึงพลังแห่งความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ แม้ว่างูจะทรยศ ชาวนาก็ไม่ปล่อยให้การกระทำของงูบั่นทอนความสามารถในการแสดงความเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ มันสอนเราว่าการแสดงความเมตตาแม้ในหน้าของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเป็นการกระทำที่สูงส่งและมีคุณธรรม
  • ความไว้วางใจและการแยกแยะ เรื่องราวนี้เตือนเราถึงความสำคัญของความไว้วางใจและการแยกแยะในความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของเรา แม้ว่าการมีความเห็นอกเห็นใจและให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็สำคัญไม่แพ้กันที่จะต้องตระหนักถึงเจตนาและลักษณะนิสัยของผู้ที่เราพบเจอ ควรได้รับความไว้วางใจ และการพินิจพิเคราะห์ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในการติดต่อกับผู้อื่น
  • การเรียนรู้จากประสบการณ์ การที่ชาวนาพบกับงูได้สอนบทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับธรรมชาติของงูแก่เขา ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราและตัดสินใจอย่างรอบรู้ตามความรู้ที่เราได้รับ การเผชิญหน้าและการโต้ตอบแต่ละครั้งสามารถให้ความรู้ ประสบการณ์ และปัญญาแก่เราสำหรับการโต้ตอบในอนาคต

“Acts of kindness should not be based on expectations of gratitude, as the true worth of kindness lies in the act itself.”

  • The nature of certain individuals: The story highlights the importance of recognizing and understanding the nature of certain individuals. Just like the snake, some people may not change their inherent traits or intentions, regardless of the kindness shown to them. It is essential to be cautious and discerning in our interactions with others.
  • The power of compassion: The farmer’s initial act of compassion by freeing the trapped snake reflects the power of kindness and empathy. Despite the snake’s betrayal, the farmer did not let the snake’s actions tarnish his ability to show compassion and help others in need. It teaches us that showing kindness, even in the face of potential harm, is a noble and virtuous act.
  • Trust and discernment: The story reminds us of the importance of trust and discernment in our relationships and interactions. While it is crucial to be compassionate and helpful, it is equally important to be aware of the intentions and character of those we encounter. Trust should be earned, and discernment allows us to make wise decisions in our dealings with others.
  • Learning from experiences: The farmer’s encounter with the snake taught him a valuable lesson about the snake’s nature. It serves as a reminder to learn from our experiences and make informed decisions based on the knowledge we gain. Each encounter and interaction can provide us with insights and wisdom for future interactions.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับธรรมชาติของบุคคล พลังแห่งความเห็นอกเห็นใจ ความสำคัญของความไว้วางใจและการหยั่งรู้ และคุณค่าของการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเรา กระตุ้นให้เราแสดงความเมตตาในขณะที่ยังคงระมัดระวัง และใช้วิจารณญาณในการนำทางความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์อย่างชาญฉลาด

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children