นิทานอีสป เรื่อง “ชายหนุ่มกับภรรยาทั้งสอง” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องชายหนุ่มกับภรรยาทั้งสอง ไทย-Eng
X
Advertisements

“ชายหนุ่มกับภรรยาทั้งสอง” เป็นนิทานอีสปคุณค่าของความโปร่งใสในความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ที่ดีคนการเกื้อกูลกัน ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายพอใจเสมอโดยไร้ซึ่งสมดุล

นิทานอีสปเรื่องชายหนุ่มกับภรรยาทั้งสอง

กาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างเนินเขา มีชายวัยกลางคนคนหนึ่งอาศัยอยู่ เขามีภรรยาสองคน คนหนึ่งแก่กว่าและคนหนึ่งอายุน้อยกว่า ภรรยาแต่ละคนของเขาต่างมีความปรารถนาและแรงจูงใจของตนเอง

Once upon a time, in a village nestled between rolling hills, He had two mistresses – one older and one younger. Each of them had their own desires and motives.

ภรรยาที่มีอายุมากกว่าซึ่งมีสติปัญญาและประสบการณ์ต้องการให้เพื่อนของเธอดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ดังนั้น เธอจึงค่อยๆ ดึงผมสีเข้มของชายคนนั้นออกอย่างระมัดระวัง โดยหวังว่าจะทำให้เขาดูแก่กว่าและเหมาะสมกับวัยของเธอ

The older mistress, with her wisdom and experience, wanted her companion to appear more mature. And so, she carefully plucked out the man’s dark hairs, hoping to make him look older and match her age.

ในทางกลับกัน ภรรยาที่อายุน้อยกว่ากลับหลงใหลในความคิดเรื่องความอ่อนเยาว์ เธอเชื่อว่าผู้ชายควรดูอ่อนกว่าวัยเพื่อให้เข้ากับพลังชีวิตของเธอเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เธอจึงถอนผมหงอกของเขาออกอย่างพิถีพิถัน โดยจินตนาการว่ารูปลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้นจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของพวกเขาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

On the other hand, the younger mistress was captivated by the idea of youthfulness. She believed that the man should look younger to match her own vitality. To achieve this, she meticulously plucked out his gray hairs, imagining that a more youthful appearance would strengthen their bond.

วันแล้ววันเล่า ชายผู้นี้ใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้ถึงเจตนาที่ขัดแย้งกันของผู้หญิงของเขา อย่างไรก็ตาม ผลที่ตามมาจากการกระทำของพวกเขาค่อยๆ ปรากฏชัดขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป เขาเริ่มสังเกตเห็นรอยหัวล้านที่ก่อตัวบนหัวของเขา

Day after day, this man continued on with his life, unaware of the contradicting intentions of his mistresses. However, the consequences of their actions slowly became evident. As time went on, he began to notice bald patches forming on his head.

ในที่สุดเมื่อเขามองในกระจก เขาก็เห็นภาพสะท้อนที่ทำให้เขาประหลาดใจ หัวล้าน ซึ่งเป็นผลมาจากความปรารถนาที่ขัดแย้งกันของภรรยาทั้งสอง ชายคนนั้นตระหนักว่าความพยายามของเขาที่จะทำให้ภรรยาทั้งสองพอใจนั้น ไม่ได้ทำให้เขามีความเยาว์วัยหรือวุฒิภาวะขึ้นเลย

Eventually, when he looked in the mirror, he saw a reflection that surprised him – a bald head, the result of the mistresses’ opposing desires. The man realized that his attempts to satisfy both mistresses had left him with neither youthfulness nor maturity.

นิทานอีสปชายหนุ่มกับภรรยาทั้งสอง

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การพยายามทำให้ทุกคนพอใจอาจนำไปสู่การสูญเสียตัวตนและความปรารถนาของตนเองได้”

 • อันตรายของการหลอกลวง: เรื่องราวเน้นย้ำว่าการหลอกลวงและการบงการสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดและไม่เอื้ออำนวยได้อย่างไร และทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแย่ลงกว่าเดิม
 • ความซื่อสัตย์และความโปร่งใส: การสื่อสารที่เปิดกว้างและความซื่อสัตย์ถือเป็นสิ่งสำคัญในทุกความสัมพันธ์ การพยายามทำให้ผู้อื่นพอใจด้วยการหลอกลวงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและผลที่ตามมาโดยไม่ตั้งใจ
 • การเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง: ความพยายามของชายหนุ่มที่จะปฏิบัติตามความปรารถนาของภรรยาส่งผลให้สูญเสียอัตลักษณ์ของตนเอง เรื่องราวสนับสนุนให้เราซื่อสัตย์ต่อตนเองและไม่ประนีประนอมกับค่านิยมของเราเพื่อความคาดหวังของผู้อื่น
 • การสร้างความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์: การสร้างสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ การพยายามตอบสนองความต้องการที่ขัดแย้งกันอาจนำไปสู่ปัญหาได้ ดังนั้นการรักษาขอบเขตที่ดีและการสนทนาที่เปิดกว้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ
 • ผลที่ตามมาจากการกระทำ: ความศีรษะล้านของชายผู้นั้นทำหน้าที่เป็นคำอุปมาถึงผลที่ตามมาจากการกระทำของเขา เรื่องราวนี้เตือนเราว่าทุกการกระทำที่เราทำย่อมมีผลที่ตามมา และการพิจารณาผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ
 • การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด: สถานการณ์ของชายคนนั้นกระตุ้นให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขา และหลีกเลี่ยงการติดกับดักแห่งการหลอกลวง เราควรมุ่งมั่นที่จะตัดสินใจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์

“Trying to please everyone can lead to losing one’s own identity and desires.”

 • The Dangers of Deception: The story highlights how deceit and manipulation can lead to unexpected and unfavorable outcomes, leaving those involved worse off than before.
 • Honesty and Transparency: Open communication and honesty are essential in any relationship. Trying to please others through deception can lead to complications and unintended consequences.
 • Being True to Oneself: The man’s attempts to conform to the desires of his mistresses resulted in losing his own identity. The story encourages us to stay true to ourselves and not compromise our values for the sake of others’ expectations.
 • Balancing Relationships: Striking a balance between different relationships is important. Trying to satisfy conflicting demands can lead to problems, so it’s crucial to maintain healthy boundaries and open conversations.
 • Consequences of Actions: The man’s baldness serves as a metaphor for the consequences of his actions. The story reminds us that every action we take has consequences, and it’s important to consider the potential outcomes.
 • Learning from Mistakes: The man’s situation encourages us to learn from his mistakes and avoid being caught in a web of deception. We should strive to make decisions based on honesty and integrity.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้ทำหน้าที่เป็นเรื่องราวเตือนใจเกี่ยวกับหลุมพรางของการหลอกลวงและความสำคัญของการรักษาความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง และความสมดุลในความสัมพันธ์ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements