นิทานอีสป เรื่อง “โมมุสเทพเจ้าแห่งคำวิพากษ์วิจารณ์” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องโมมุสเทพเจ้าแห่งคำวิพากษ์วิจารณ์ ไทย-Eng

“โมมุสเทพเจ้าแห่งคำวิพากษ์วิจารณ์” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงอิทธิพลทำลายล้างของความอิจฉาริษยาต่อการตัดสิน และความสำคัญของความเป็นธรรมในการประเมินงานของผู้อื่น

นิทานอีสปเรื่องโมมุสเทพเจ้าแห่งคำวิพากษ์วิจารณ์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในอาณาจักรแห่งเทพเจ้าโบราณ ความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเกิดขึ้นในหมู่สิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าแห่งท้องฟ้าจูปิเตอร์ เทพเจ้าแห่งท้องทะเลเนปจูน และเทพเจ้าแห่งปัญญามิเนอร์วา ผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่ ต่างก็สร้างสิ่งที่น่าทึ่งขึ้นมา มนุษย์ วัว และบ้าน สามการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันซึ่งแสดงให้เห็นความกล้าหาญอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา แต่คำถามยังคงอยู่ การสร้างของใครสมบูรณ์แบบที่สุด?

Once upon a time, In the realm of ancient gods, a unique challenge arose among the divine beings. Jupiter, Neptune, and Minerva, the mighty creators, had each fashioned something remarkable. A man, a bull, and a house—three distinct creations that showcased their divine prowess. But a question lingered: whose creation was the most perfect?

เพื่อยุติการถกเถียงอันศักดิ์สิทธิ์นี้ พวกเขาหันไปหา โมมุสเทพเจ้าที่รู้จักในด้านสติปัญญาอันเฉียบแหลมและนิสัยชอบวิพากษ์วิจารณ์ อย่างไรก็ตาม โมมุสกลับมีนิสัยที่มืดมนอยู่ภายในตัวเขา นั่นก็คือความอิจฉาริษยา ขณะที่เขาจ้องมองดูการสร้างสรรค์ของเพื่อนเทพของเขา เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉา เหตุใดผลงานของพวกเขาจึงควรได้รับการเฉลิมฉลอง ในเมื่อผลงานของเขาเองยังไม่ได้รับการยอมรับ?

To settle this divine debate, they turned to Momus, a god known for his sharp wit and critical nature. However, Momus harbored a darker trait within him—jealousy. As he gazed upon the creations of his fellow gods, he couldn’t help but feel a twinge of envy. Why should their works be celebrated when his own remained unrecognized?

ด้วยหัวใจที่แปดเปื้อนด้วยความอิจฉา โมมุสเริ่มประเมินผลงานสร้างสรรค์ด้วยมุมมองที่บิดเบือน เขาวิพากษ์วิจารณ์วัวเพราะขาดดวงตาภายใต้เขาอันทรงพลังของมัน โดยบอกว่ามันจำเป็นต้องมีการเล็งที่ดีกว่าในการพุ่งชน เขาจับผิดมนุษย์ที่ไม่มีหน้าต่างเข้าไปในหัวใจ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้อื่นมองเห็นความตั้งใจที่แท้จริงของเขา และเขาเยาะเย้ยบ้าน จินตนาการว่ามันต้องมีล้อเหล็ก พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายตามใจเจ้าของ

With a heart tainted by jealousy, Momus began to evaluate the creations with a skewed perspective. He criticized the bull for its lack of eyes under its mighty horns, suggesting that it needed better aim for its charges. He found fault with man for not having a window into his heart, a way for others to see his true intentions. And he scoffed at the house, imagining it with iron wheels, ready to be moved at its owners’ whims.

คำตัดสินของโมมุสแปดเปื้อนด้วยความอิจฉาริษยาของเขา และการวิพากษ์วิจารณ์ของเขาเกิดจากความปรารถนาที่จะลดความสำเร็จของเพื่อนของเขา การกระทำของเขาแสดงให้เห็นว่าความอิจฉาสามารถบิดเบือนการรับรู้และนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ยุติธรรม แม้แต่ในหมู่เทพเจ้าเองก็ตาม

Momus’ judgments were tainted by his jealousy, and his critiques were born from a desire to diminish the accomplishments of his peers. His actions showed that jealousy can warp perceptions and lead to unjust criticisms, even among the gods themselves.

นิทานอีสปโมมุสเทพเจ้าแห่งคำวิพากษ์วิจารณ์

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“คำวิจารณ์นั้นง่ายเพียงแค่ลมปาก แต่ความคิดสร้างสรรค์และการลงมือทำนั้นยาก”

 • พลังทำลายล้างของความอิจฉาริษยา: เรื่องราวเน้นย้ำว่าความอิจฉาริษยาสามารถบิดเบือนมุมมองและนำไปสู่การตัดสินที่ไม่ยุติธรรม โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือความสามารถของคนๆ หนึ่ง
 • เรื่องความเป็นกลาง: เมื่อได้รับมอบหมายให้ประเมินงานของผู้อื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นกลางและยุติธรรม ความอิจฉาริษยาอาจทำให้ความเป็นกลางของเราขุ่นมัวและนำไปสู่ข้อสรุปที่บิดเบือนได้
 • การสะท้อนอารมณ์เชิงลบ: เรื่องราวกระตุ้นให้เราไตร่ตรองความรู้สึกอิจฉาของตัวเอง และผลกระทบที่อาจส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์และการตัดสินของเรา
 • การส่งเสริมการสนับสนุนซึ่งกันและกัน: แทนที่จะปล่อยให้ความอิจฉาก่อให้เกิดความคิดเชิงลบ เราควรมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่น ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเชิงบวกและการทำงานร่วมกัน
 • การเผชิญหน้ากับความอิจฉา: การรับรู้และจัดการกับความรู้สึกอิจฉาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น
 • การปฏิบัติตามความเป็นธรรม: ในการประเมินหรือการตัดสินใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องยึดข้อสรุปของเราจากการประเมินที่เป็นกลางมากกว่าอคติส่วนบุคคล

“Criticism is as simple as the wind. But creativity and execution are difficult.”

 • The Destructive Power of Jealousy: The story emphasizes how jealousy can distort one’s perspective and lead to unfair judgments, regardless of one’s position or abilities.
 • Impartiality Matters: When tasked with evaluating others’ work, it’s essential to be impartial and fair. Jealousy can cloud our objectivity and lead to skewed conclusions.
 • Reflection on Negative Emotions: The story encourages us to reflect on our own feelings of jealousy and how they might impact our interactions and judgments.
 • Encouraging Mutual Support: Instead of letting jealousy breed negativity, we should strive to support and appreciate the achievements of others, fostering a positive and collaborative environment.
 • Confronting Jealousy: Acknowledging and addressing feelings of jealousy is crucial for personal growth and healthier relationships.
 • Practicing Fairness: In any evaluation or judgment, it’s important to base our conclusions on unbiased assessments rather than personal biases.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เตือนเราถึงอันตรายของการปล่อยให้ความอิจฉามาเป็นแนวทางในการกระทำและการตัดสินของเรา ด้วยการเผชิญหน้ากับความอิจฉาริษยาและมุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรม เราสามารถมีส่วนร่วมในชุมชนเชิงบวกและการสนับสนุนมากขึ้น ซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกคนได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่า

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children