นิทานอีสป เรื่อง “ตัวริ้นกับวัวกระทิง” ไทย-Eng

นิทานอีสปตัวริ้นกับวัวกระทิง ไทย-Eng

“ตัวริ้นกับวัวกระทิง” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความนิ่งสงบ ความใจเย็นต่อปัญหา อุปสรรค การก่อกวน และการรู้ในคุณค่าของตัวเอง อ่อนน้อมถ่อมตนไม่โอ้อวดตน

นิทานอีสปเรื่องตัวริ้นกับวัวกระทิง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ตัวริ้นเล็กๆ ตัวหนึ่งตกลงบนเขาของวัวกระทิงตัวผู้ตัวมหึมา ตัวริ้นกล่าวว่า “เจ้าอาจแข็งแรงและมีพลังมาก แต่ข้าคล่องแคล่วว่องไว ข้าสามารถบินวนรอบตัวเจ้าได้อย่างง่ายดาย” วัวกระทิงตัวนั้นรู้สึกขบขันกับคำพูดโอ้อวดของริ้น จึงตอบว่า “แม้เจ้าจะว่องไว แต่ข้าก็มีพละกำลังและขนาดที่เหนือกว่าความสามารถของเจ้ามาก สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักและชื่นชมคุณลักษณะเฉพาะของผู้อื่น”

Once upon a time, a small gnat landed on the horn of a mighty bull. Feeling insignificant compared to the enormous bull, the gnat said, “You may be strong and powerful, but I am agile and swift. I can easily fly circles around you.” The bull, amused by the gnat’s boastful words, replied, “While you may be quick, I possess strength and size that far surpass your abilities. It is important to recognize and appreciate the unique qualities of others.”

ตัวริ้นยังคงส่งเสียงพึมพำรอบตัววัว เย้ยหยันและท้าทายพละกำลังของมัน วัวกระทิงต้องการจะสอนบทเรียนให้ตัวริ้น จึงสะบัดหางเบาๆ เพื่อไล่แมลงที่น่ารำคาญออกไป อย่างไรก็ตาม ความดื้อรั้นของริ้นทำให้มันไปเกาะบนหลังวัวกระทิง ซึ่งมันเริ่มกัดและสร้างความรำคาญให้กับวัวกระทิง

Undeterred by the bull’s response, the gnat continued to buzz around the bull, taunting it and challenging its strength. The bull, wanting to teach the gnat a lesson, gently flicked its tail to shoo away the pesky insect. However, the gnat’s persistence led it to land on the bull’s back, where it began to bite and annoy the bull.

แม้จะถูกตัวริ้นกัดซ้ำแล้วซ้ำเล่า วัวกระทิงก็ยังคงสงบนิ่ง มันตระหนักว่าการต่อสู้กับตัวริ้นรังแต่จะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากและอันตรายโดยไม่จำเป็น วัวกระทิงกลับเลือกที่จะไม่สนใจริ้น เพราะรู้ว่าขนาดและพลังของมันนั้นยิ่งใหญ่กว่าความรำคาญของตัวริ้น

Despite the gnat’s repeated bites, the bull remained calm and composed. It realized that engaging in a battle with the gnat would only result in unnecessary frustration and harm. Instead, the bull decided to ignore the gnat, knowing that its size and power were far greater than the gnat’s nuisance.

นิทานอีสปตัวริ้นกับวัวกระทิง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ขนาดและความแข็งแกร่งควรคู่กับสติปัญญาและความยับยั้งชั่งใจ บางครั้ง การเพิกเฉยต่อความรำคาญเล็กๆ น้อยๆ ก็ดีกว่า”

  • ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการตระหนักรู้ในตนเอง เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนและการตระหนักรู้ในตนเอง ทัศนคติที่โอ้อวดของริ้นแสดงให้เห็นถึงอันตรายของการประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปและการประเมินความแข็งแกร่งของผู้อื่นต่ำเกินไป มันเตือนให้เรายังคงอ่อนน้อมถ่อมตนและยอมรับว่าทุกคนมีคุณสมบัติและจุดแข็งที่ไม่เหมือนใคร
  • มุมมองและความชื่นชม การตอบสนองของกระทิงต่อความท้าทายของริ้นสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมุมมองและความชื่นชมต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล กระทิงตระหนักดีว่าพละกำลังและขนาดของมันมีค่าในตัวเอง เช่นเดียวกับความว่องไวและความเร็วของริ้น มันสอนให้เราเห็นคุณค่าของจุดแข็งและความสามารถที่หลากหลายของแต่ละคน
  • การเลือกการต่อสู้อย่างชาญฉลาด การตัดสินใจของกระทิงที่จะเพิกเฉยต่อการยั่วยุของริ้นและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกการต่อสู้อย่างชาญฉลาด บทเรียนนี้สอนให้เราประหยัดพลังงานและมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ แทนที่จะมีส่วนร่วมในการโต้เถียงหรือการแข่งขันที่ไร้ประโยชน์ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใดๆ
  • ความยืดหยุ่นและความสงบ แม้จะถูกริ้นกัดอย่างต่อเนื่อง แต่กระทิงก็ยังคงสงบนิ่งและยืดหยุ่นได้ดี ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าการท้าทายและการยั่วยุจากภายนอกไม่ควรทำให้เราไม่มั่นคงหรือทำให้เราแสดงออกด้วยความโกรธหรือหงุดหงิด เราสามารถปลูกฝังความยืดหยุ่นและรักษาความสงบของเราเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก

“Size and strength should be matched with wisdom and restraint. Sometimes, it’s wiser to ignore petty annoyances.”

  • Humility and self-awareness: The story highlights the importance of humility and self-awareness. The gnat’s boastful attitude demonstrates the dangers of overestimating one’s abilities and underestimating the strengths of others. It reminds us to remain humble and acknowledge that everyone possesses unique qualities and strengths.
  • Perspective and appreciation: The bull’s response to the gnat’s challenges reflects the importance of perspective and appreciation for the differences among individuals. The bull recognizes that its strength and size are valuable in their own right, just as the gnat’s agility and speed have their merits. It teaches us to appreciate and value the diverse strengths and abilities that each individual brings.
  • Choosing battles wisely: The bull’s decision to ignore the gnat’s provocation and avoid unnecessary conflict illustrates the importance of choosing battles wisely. It teaches us to conserve our energy and focus on what truly matters, rather than engaging in futile arguments or competitions that serve no purpose.
  • Resilience and composure: Despite the gnat’s persistent biting, the bull remains composed and resilient. It serves as a reminder that external challenges and provocations should not destabilize us or lead us to act out of anger or frustration. Instead, we can cultivate resilience and maintain our composure in the face of adversity.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตน มุมมอง การตัดสินใจที่ชาญฉลาด และความยืดหยุ่น มันเตือนให้เราชื่นชมและเคารพคุณสมบัติและจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้อื่น แทนที่จะมีส่วนร่วมในการเปรียบเทียบที่ไร้ประโยชน์หรือแสวงหาการตรวจสอบผ่านความขัดแย้ง โดยน้อมรับคำสอนเหล่านี้ เราสามารถปลูกฝังความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตน ความเห็นอกเห็นใจ และความปรองดองในปฏิสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children