นิทานอีสป เรื่อง “กากับหงส์” ไทย-Eng

นิทานอีสปกากับหงส์ ไทย-Eng

“กากับหงส์” เป็นนิทานอีสปที่สอนใจเราได้หลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความเย่อหยิ่งจองหอง ความอิจฉาริษยา ความอ่อนน้อมถ่อมตน และธรรมชาติของแต่ละคนนั้นสวยงามเสมอ

นิทานอีสปเรื่องกากับหงส์

กลางครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีอีกาผู้เย่อหยิ่งจองหองอาศัยอยู่ อีกามักจะโอ้อวดเกี่ยวกับขนสีดำสนิทและร้องเสียงแหลมคม โดยอ้างว่าตัวเองเป็นนกที่สวยที่สุดในป่า วันหนึ่ง หงส์ผู้สง่างามได้มาเยือนสระน้ำกลางป่า ขนสีขาวบริสุทธิ์และรูปลักษณ์ที่สง่างามทำให้สัตว์อื่นๆ หลงใหล

One upon time, In a beautiful forest, there lived a proud and boastful crow. The crow would often boast about its jet-black feathers and loudly caw, proclaiming itself to be the most beautiful bird in the forest. One day, a graceful swan visited the forest pond. Its pure white feathers and elegant appearance captivated the other animals.

อีการู้สึกถูกคุกคามจากความงามของหงส์ จึงเข้าไปใกล้หงส์และพูดว่า “ขนของเจ้าอาจจะเป็นสีขาว แต่ขนสีดำของข้านั้นโดดเด่นและมีเอกลักษณ์กว่ามาก ไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้าเป็นนกที่สวยที่สุดในป่า!” หงส์ฉลาดและอ่อนน้อมถ่อมตน ยิ้มและตอบว่า “นกทุกตัวมีความงามเฉพาะตัวของมันเอง มันไม่ใช่การแข่งขันกัน เราควรชื่นชมและยินดีกับความแตกต่างของเรามากกว่าเปรียบเทียบกันเอง”

The crow, feeling threatened by the swan’s beauty, approached the swan and said, “Your feathers may be white, but my black feathers are far more striking and unique. I am undoubtedly the most beautiful bird in the forest!” The swan, wise and humble, smiled and replied, “Every bird possesses its own unique beauty, and it is not a competition. We should appreciate and celebrate our differences rather than compare ourselves to one another.”

อีกาไม่สามารถยอมรับคำตอบนี้ได้ ยังคงโอ้อวดและดูแคลนหงส์ต่อไป ในความพยายามที่จะพิสูจน์ความเหนือกว่าของมันเอง อีกาจึงขอให้หงส์ร่อนลงบนพื้นและแสดงความแข็งแกร่งของมัน หงส์ปฏิเสธอย่างสง่างามโดยกล่าวว่า “ข้าตั้งใจจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและว่ายอยู่ในน้ำ นกแต่ละตัวมีจุดแข็งและความสามารถของมันเอง ไม่จำเป็นต้องแข่งขันหรือพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็น”

The crow, unable to accept this response, continued to boast and belittle the swan. In an attempt to prove its own superiority, the crow asked the swan to land on the ground and show its supposed strength. The swan gracefully refused, saying, “I am meant to soar in the sky and swim in the water. Each bird has its own strengths and abilities. There is no need to compete or prove ourselves to others.”

อีกาเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาและหยิ่งยโส ยืนกรานที่จะท้าทาย มันเสนอการแข่งขันเพื่อดูว่าใครจะบินได้สูงกว่ากัน ขณะที่อีกากระพือปีกอย่างแรง ไม่นานมันก็เหนื่อยและล้มลงกับพื้น ตระหนักถึงข้อจำกัดของมัน ในทางกลับกัน หงส์ก็ทะยานสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างง่ายดาย แสดงให้เห็นถึงความสง่างามและพลังตามธรรมชาติของมัน

The crow, filled with envy and pride, insisted on a challenge. It proposed a contest to see who could fly higher. As the crow flapped its wings vigorously, it soon tired and fell to the ground, realizing its limitations. On the other hand, the swan effortlessly soared high into the sky, demonstrating its natural grace and power.

นิทานอีสปกากับหงส์

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความงามที่แท้จริงอยู่ที่การโอบรับและชื่นชมคุณสมบัติและความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา แทนที่จะพยายามพิสูจน์ความเหนือกว่าผู้อื่น”

  • โอบกอดและชื่นชมความหลากหลาย เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยอมรับและชื่นชมความหลากหลายที่มีอยู่ในตัวบุคคล นกแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและรูปลักษณ์เฉพาะตัวที่เอื้อต่อความงามของป่า มันสอนให้เราเฉลิมฉลองความแตกต่างและตระหนักถึงคุณค่าในแต่ละคน
  • ความอ่อนน้อมถ่อมตนและสติปัญญา หงส์เป็นตัวแทนของความอ่อนน้อมถ่อมตนและสติปัญญา แม้ว่าอีกาจะยั่วยุและพยายามเปรียบเทียบและแข่งขันกัน หงส์ก็ยังคงอ่อนน้อมถ่อมตนและจดจ่ออยู่กับธรรมชาติที่แท้จริงของมัน สิ่งนี้เตือนใจเราให้ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ยอมรับความอ่อนน้อมถ่อมตน และให้ความสำคัญกับคุณสมบัติภายในมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก
  • หลีกเลี่ยงกับดักแห่งความอิจฉาริษยาและความเย่อหยิ่ง ความริษยาและความเย่อหยิ่งของอีกาทำให้ความงามและความแข็งแกร่งของผู้อื่นมืดบอด เรื่องราวเตือนเราเกี่ยวกับลักษณะการทำลายล้างของความอิจฉาริษยาและความภาคภูมิใจ และกระตุ้นให้เราชื่นชมคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยไม่ต้องดูแคลนหรือแข่งขันกับผู้อื่น
  • เน้นจุดแข็งของแต่ละคน หงส์ตระหนักและน้อมรับความสามารถเฉพาะตัวของมัน โดยรู้ว่ามันหมายถึงการทะยานไปบนท้องฟ้าและว่ายอยู่ในน้ำ เรื่องราวสอนให้เรารู้จักระบุและฝึกฝนจุดแข็งของตัวเองแทนที่จะพยายามเลียนแบบหรือเอาชนะผู้อื่น ด้วยการมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของเรา เราสามารถนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และแท้จริงได้

“True beauty lies in embracing and appreciating our unique qualities and abilities rather than trying to prove superiority over others.”

  • Embrace and appreciate diversity: The story emphasizes the importance of embracing and appreciating the diversity that exists among individuals. Each bird, with its unique qualities and appearance, contributes to the beauty of the forest. It teaches us to celebrate differences and recognize the value in every individual.
  • Humility and wisdom: The swan represents humility and wisdom. Despite the crow’s provocations and attempts to compare and compete, the swan remains humble and focused on its true nature. It reminds us to stay true to ourselves, embrace humility, and value inner qualities over external appearances.
  • Avoiding the trap of envy and pride: The crow’s envy and pride blind it to the beauty and strengths of others. The story warns us about the destructive nature of envy and pride and encourages us to appreciate our own unique qualities without belittling or competing with others.
  • Emphasizing individual strengths: The swan recognizes and embraces its unique abilities, knowing that it is meant to soar in the sky and swim in the water. The story teaches us to identify and cultivate our own strengths instead of trying to imitate or outdo others. By focusing on our strengths, we can lead fulfilling and authentic lives.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของการยอมรับความหลากหลาย ฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตน หลีกเลี่ยงความอิจฉาริษยาและความภาคภูมิใจ ตลอดจนการตระหนักและพัฒนาจุดแข็งของเราแต่ละคน มันกระตุ้นให้เราชื่นชมคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้อื่นและเฉลิมฉลองความงามที่เกิดจากความแตกต่างของเรา โดยการนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ เราสามารถปลูกฝังความรู้สึกยอมรับ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children