นิทานอีสป เรื่อง “เหล่าสัตว์ป่ากับโรคระบาด” ไทย-Eng

นิทานอีสปเหล่าสัตว์ป่ากับโรคระบาด ไทย-Eng

“เหล่าสัตว์ป่ากับโรคระบาด” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความอันตรายของโรคระบาด และเหนือสิ่งใดยังสอนเราถึงความสามามัคคีในพวกพ้องคือพลังที่สุดยอดพลังหนึ่งของโลกใบนี้

นิทานอีสปเรื่องเหล่าสัตว์ป่ากับโรคระบาด

กาลครั้งหนึ่ง โรคระบาดได้แพร่ระบาดไปทั่วอาณาจักรสัตว์ สัตว์ทุกชนิดล้มป่วยและล้มหายตายจากไป ทำให้เกิดความกลัวและความตื่นตระหนกในหมู่พวกเขา ด้วยความสิ้นหวัง สัตว์เหล่านี้ตัดสินใจจัดประชุมพื่อหาทางแก้ไขโรคระบาดร้ายแรง

Once upon a time, a deadly plague swept through the animal kingdom. Animals of all kinds were falling ill and perishing, causing great fear and panic among them. In their desperation, the animals decided to hold a council to find a solution to the devastating plague.

สัตว์แต่ละตัวแนะนำวิธีการรักษาและข้อควรระวังที่แตกต่างกันเพื่อป้องกันตัวเองจากโรค บางตัวแนะนำให้อยู่ให้ห่างจากสัตว์อื่น ในขณะที่บางตัวเสนอให้แยกตัวที่ป่วยออกจากกัน แม้จะมีความพยายามของพวกเขา โรคระบาดยังคงแพร่กระจาย และสัตว์จำนวนมากต้องยอมจำนนต่อพิษร้ายแรงของมัน

As they gathered, each animal suggested different remedies and precautions to protect themselves from the disease. Some suggested staying away from other animals, while others proposed isolating the sick ones. Despite their efforts, the plague continued to spread, and more animals succumbed to its deadly grasp.

ท่ามกลางความโกลาหล นกฮูกชราผู้ชาญฉลาดก้าวไปข้างหน้าและปราศรัยกับที่ประชุม “สิ่งมีชีวิตทั้งหลายของข้า” นกฮูกชราพูด “ข้าสังเกตสถานการณ์อย่างระมัดระวัง โรคระบาดนี้ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน ไม่ว่าเราจะมีขนาดหรือกำลังเท่าใดก็ตาม เราทุกคนล้วนอ่อนแอต่อความโกรธของมัน”

In the midst of the chaos, a wise old owl stepped forward and addressed the assembly. “My fellow creatures,” said the old owl, “I have been observing the situation carefully. The plague affects all of us, regardless of our size or strength. We are all vulnerable to its wrath.”

สัตว์อื่นๆ ตั้งใจฟังคำพูดของนกฮูกชราที่ฉลาด เขากล่าวต่อว่า “เราต้องเข้าใจว่าโรคระบาดนี้ไม่ได้เลือกปฏิบัติ แทนที่จะโทษกันหรือพยายามแยกตัวเองออกจากกัน เราต้องสามัคคีกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เราจะพบพลังในความเป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน”

The other animals listened intently to the wise old owl’s words. He continued, “We must understand that this plague does not discriminate. Instead of blaming one another or trying to isolate ourselves, we must unite and support each other. Together, we can find strength in our unity.”

สัตว์ต่างๆ ไตร่ตรองคำพูดของนกฮูกชราและตระหนักถึงความจริงในข้อความของเขา พวกเขาตัดสินใจที่จะละทิ้งความแตกต่างและทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด

The animals pondered the old owl’s words and realized the truth in his message. They decided to put aside their differences and work together to combat the plague.

เหล่าสัตว์ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกสายพันธุ์ คณะกรรมการได้จัดตั้งพื้นที่กักกันผู้ป่วย กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่กระจาย และให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

They formed a committee that consisted of representatives from all species. The committee set up quarantine areas for the sick, established measures to contain the spread, and provided care and support to those who were affected.

เมื่อสัตว์ทั้งหลายทำงานร่วมกัน พวกเขาสังเกตเห็นว่าการแพร่กระจายของโรคระบาดลดลงทีละน้อย ความสามัคคีและความพยายามร่วมกันของพวกเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการใดๆ ที่พวกเขาเคยทำมาก่อนหน้านี้

As the animals worked together, they noticed a gradual decline in the spread of the plague. Their unity and collective efforts proved to be more effective than any individual measures they had previously taken.

ต่อ​มา โรค​ระบาด​ก็​สงบ​ลง และ​อาณาจักร​สัตว์​ก็​เริ่ม​ฟื้น​ขึ้น สัตว์เหล่านี้ตระหนักถึงความสำคัญของความสามัคคีและความแข็งแกร่งที่พวกเขาพบในการยืนหยัดร่วมกันในช่วงเวลาที่ท้าทาย

In time, the plague subsided, and the animal kingdom began to recover. The animals recognized the significance of their unity and the strength they found in standing together during the challenging times.

คำพูดของหนูเฒ่าผู้ชาญฉลาดกลายเป็นบทเรียนอันทรงพลังสำหรับทุกคน พวกเขาเรียนรู้ว่าในยามวิกฤต ความสามัคคีและความร่วมมือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเอาชนะความทุกข์ยาก เหล่าสัตว์ต่างตระหนักดีว่าการละทิ้งความแตกต่างและทำงานร่วมกัน พวกเขาสามารถเผชิญกับความท้าทายใดๆ ด้วยความกล้าหาญและความยืดหยุ่น

The wise old owl’s words became a powerful lesson for all. They learned that in times of crisis, unity and cooperation are essential for overcoming adversity. The animals realized that by putting aside their differences and working together, they could face any challenge with courage and resilience.

นิทานอีสปเหล่าสัตว์ป่ากับโรคระบาด

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ในช่วงเวลาวิกฤต ความสามัคคีและความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะความยากลำบากและค้นหาความเข้มแข็งในการยืนหยัดร่วมกัน”

  • ความสามัคคีคือพลัง: ประสบการณ์ของสัตว์กับโรคระบาดแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีและความร่วมมือในการเอาชนะความท้าทาย
  • การสนับสนุนและความเห็นอกเห็นใจ: แทนที่จะกล่าวโทษผู้อื่น สัตว์เหล่านี้เลือกที่จะสนับสนุนและดูแลกันและกัน แสดงความเห็นอกเห็นใจและเห็นอกเห็นใจในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
  • เผชิญความทุกข์ยากด้วยกัน: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวมตัวกันและเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากในฐานะแนวร่วม
  • การเรียนรู้จากผู้อื่น: ความรู้และคำแนะนำของหนูชราผู้ชาญฉลาดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการฟังและการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้

“In times of crisis, unity and cooperation are essential for overcoming adversity and finding strength in standing together.”

  • Unity is strength: The animals’ experience with the plague illustrates the power of unity and cooperation in overcoming challenges.
  • Support and compassion: Instead of blaming others, the animals chose to support and care for one another, showing compassion and empathy during difficult times.
  • Facing adversity together: The story emphasizes the importance of coming together and facing adversity as a united front.
  • Learning from others: The wise old mouse’s wisdom and guidance showcase the importance of listening and learning from those with experience and knowledge.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงคุณค่าของความสามัคคี การสนับสนุน และความเห็นอกเห็นใจในยามวิกฤต มันเตือนเราว่าการทำงานร่วมกันและการยืนหยัดเป็นหนึ่งสามารถช่วยให้เราเอาชนะความท้าทายที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตได้

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children