สุภาษิตคำพังเพยถอยหลังเข้าคลอง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยถอยหลังเข้าคลอง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ถ. ถอยหลังเข้าคลอง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยถอยหลังเข้าคลอง

ที่มาของสำนวนนี้คือ คนไทยแต่ก่อนใช้ทางน้ำเป็นทางสัญจรหลัก แม่น้ำสายใหญ่มีคลองเล็กๆ เป็นซอยแยกออกไป ทำนองเดียวกับตรอก ซอย ตามถนนต่างๆ เมื่อพายเรือออกจากคลองเล็กสู่แม่น้ำใหญ่ก็เปรียบได้กับการทำงานที่เริ่มต้นจากงานเล็กๆ ไปสู่งานใหญ่ นับเป็นความก้าวหน้าในการทำงานแต่หากแทนที่จะก้าวหน้ากลับถอยหลังไปสู่งานเล็กๆ เหมือนเดิม ก็จะมีคำเปรียบว่าเป็นการพายเรือถอยหลังกลับเข้าคลอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ กลับไปทำแบบเดิมๆ ซึ่งไม่ก้าวหน้าและไม่ทันสมัย ถอยหลังตกต่ำไปจากเดิม ไม่พัฒนาแล้วแถมยังตกต่ำลงเรื่อยๆ สำนวนนี้มักมีผู้ใช้ผิด ๆ ว่า “ถอยหลังลงคลอง” หรือ “ถอยหลังลงคู”

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยถอยหลังเข้าคลอง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตถอยหลังเข้าคลอง

  • การมีผู้นำประเทศที่ไร้วิสัยทัศน์ ยึดติดกรอบเดิมๆ ไม่เท่าทันเทคโนโลยีนั้นทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาอย่างมาก
  • การใช้ภาษาไทยทุกวันนี้เริ่มจะถอยหลังเข้าคลอง วัยรุ่นนิยมใช้ภาษาวิบัติในการแชต เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แต่ทำให้ติดมาใช้ในชีวิตจริงสะกดภาษาไทยแบบผิดๆ ถูกๆ
  • ทุกวันนี้หลายๆ บริษัทได้มีการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยสวยงามเอาใจลูกค้า ยกเว้นบริษัทแห่งหนึ่งที่ไม่ยอมปรับปรุงพัฒนาสินค้า และยังคงใช้บรรจุภัณฑ์แบบเดิมๆ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
  • คุณจะมาคัดค้านระเบียบใหม่ที่จะทำให้บริษัทพัฒนาก้าวหน้าอยู่ทำไมหรืออยากจะถอยหลังเข้าคลอง
  • ถอยหลังเข้าคลองชัดๆ ฝ่ายบุคคลแก้ปัญหาการที่พนักงานสแกนบัตรเวลาเข้างานแทนกัน โดยกลับมาใช้ระบบเดิมคือให้พนักงานมาเซ็นต์ชื่อลงเวลาเข้างาน แทนที่จะพัฒนามาใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements