นิทานอีสป เรื่อง “ชาวประมงกับปลาตัวน้อย” ไทย-Eng

นิทานอีสปชาวประมงกับปลาตัวน้อย ไทย-Eng
X
Advertisements

“ชาวประมงกับปลาตัวน้อย” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความมีเมตตากรุณา และความเห็นใจแต่ผู้อื่น ย่อมส่งผลดีต่อเราทั้งกายและใจ ถึงแม้ไม่ได้อะไรตอบแทน แต่ความดีเป็นสิ่งไม่ตาย

นิทานอีสปเรื่องชาวประมงกับปลาตัวน้อย

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชาวประมงคนหนึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ทุกวันเขาจะเหวี่ยงแหลงไปในน้ำเพื่อหวังจะจับปลาไปขายที่ตลาด วันหนึ่งขณะที่เขากำลังดึงแห เขาสังเกตเห็นปลาตัวเล็กๆ ติดอยู่ในนั้น

Once upon a time, there was a fisherman who lived by the side of a river. Every day, he would cast his net into the water, hoping to catch fish to sell at the market. One day, as he was pulling in his net, he noticed a small fish caught in it.

ปลาตัวน้อยอ้อนวอนชาวประมงว่า “ปล่อยข้าไปเถอะ ข้าตัวเล็กเกินไปและไม่มีค่าอะไรมาก ถ้าเจ้าปล่อยข้า ข้าสัญญาว่าฉันจะตัวใหญ่ขึ้น และจับปลาได้อร่อยกว่านี้ในอนาคต”

The little fish pleaded with the fisherman, “Please let me go! I am too small and not worth much. If you release me, I promise I will grow bigger and make a much tastier catch for you in the future.”

ชาวประมงหัวเราะและพูดว่า “ทำไมข้าถึงปล่อยเจ้าไป เจ้าเป็นแค่ปลาตัวเล็กๆ ข้าจะจับปลาที่ใหญ่กว่า และมีค่ามากกว่าคุณหลายตัว ตอนไหนก็ได้”

The fisherman laughed and said, “Why would I let you go? You are just a tiny fish. I have caught many bigger and more valuable fish than you.”

แต่ปลาตัวน้อยยังคงยืนกราน “ถ้าเจ้าปล่อยข้าตอนนี้ ข้าจะขอบคุณตลอดไป และระลึกถึงความเมตตาของเจ้า สักวันหนึ่ง เจ้าอาจต้องการความช่วยเหลือจากข้า และข้าจะไปอยู่ที่นั่นเพื่อเจ้า”

But the little fish persisted, “If you release me now, I will be eternally grateful and remember your kindness. One day, you might need my help, and I will be there for you.”

ด้วยอยากรู้เกี่ยวกับคำพูดของปลาน้อย ชาวประมงจึงตัดสินใจทำตามคำขอ เขาวางปลากลับลงไปในแม่น้ำอย่างเบามือ และมันก็ว่ายจากไปอย่างมีความสุข

Curious about the little fish’s words, the fisherman decided to grant its request. He gently placed the fish back into the river, and it swam away happily.

หลายเดือนผ่านไป ชาวประมงต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก อวนของเขายังคงว่างเปล่า และเขาพยายามที่จะจับปลาสักตัว ผิดหวังและหิว เขานั่งริมแม่น้ำรู้สึกพ่ายแพ้

Months passed, and the fisherman faced difficult times. His net remained empty, and he struggled to catch any fish. Frustrated and hungry, he sat by the river feeling defeated.

ทันใดนั้นปลาตัวเล็กๆ ที่เขาปล่อยก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขา มันกล่าวว่า “อย่าสิ้นหวัง ชาวประมง ข้าจำความเมตตาของเจ้าได้ และตอนนี้ข้าจะตอบแทนมัน ตามข้ามา”

Suddenly, the little fish he had released appeared before him. It said, “Do not despair, fisherman. I remember your act of kindness, and now I will repay it. Follow me.”

ชาวประมงเดินตามปลาตัวเล็กๆ ไปตามกระแสน้ำจนถึงจุดที่มีฝูงปลาขนาดใหญ่ และมีค่ามากมายรวมกันอยู่ ชาวประมงผู้นั้นทอดแหและจับปลาได้มากมายด้วยความซาบซึ้งใจ

The fisherman followed the little fish downstream to a spot where a large school of big and valuable fish had gathered. Overwhelmed with gratitude, the fisherman cast his net and caught an abundant supply of fish.

ชาวประมงผู้นี้ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงน้ำใจและความเห็นอกเห็นใจ แม้ต่อผู้ที่ดูเหมือนไม่มีความสำคัญ ความกตัญญูและความเต็มใจของปลาตัวน้อยที่จะช่วยเหลือในยามคับขันของชาวประมงได้สอนบทเรียนอันมีค่าแก่เขา

The fisherman realized the importance of showing kindness and compassion, even to those who seem insignificant. The little fish’s gratitude and willingness to help in the fisherman’s time of need taught him a valuable lesson.

นิทานอีสปชาวประมงกับปลาตัวน้อย

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความมีน้ำใจและความเห็นอกเห็นใจ แม้จะดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญ แต่ก็สามารถนำไปสู่รางวัลและความช่วยเหลือที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณคาดหวังน้อยที่สุด”

  • ความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ เรื่องราวเน้นความสำคัญของการแสดงความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือสถานะ การแสดงน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ สามารถให้ผลตอบแทนที่สำคัญและคาดไม่ถึงได้
  • การแลกเปลี่ยนและความกตัญญู คำสัญญาของปลาตัวน้อยที่จะช่วยเหลือชาวประมงในอนาคตแสดงให้เห็นถึงพลังของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและความกตัญญู การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตา เราสร้างวงจรเชิงบวกที่อาจเป็นประโยชน์ต่อเราเมื่อเราคาดหวังน้อยที่สุด
  • คุณค่าเหนือรูปลักษณ์ภายนอก ในตอนแรก ชาวประมงไม่สนใจปลาตัวเล็กโดยพิจารณาจากขนาดและมูลค่าที่มองเห็นได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องราวนี้เตือนเราว่าคุณค่ามีมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก สิ่งมีชีวิตทุกตัวมีคุณค่าในตัวเองและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบในเชิงบวก
  • แรงกระเพื่อมของการกระทำ การตัดสินใจของชาวประมงที่จะปล่อยปลาตัวเล็กมีผลกระเพื่อม ความเมตตาของเขาไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อปลาเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในชีวิตของเขาเองด้วย

“Kindness and compassion, even to the seemingly insignificant, can lead to unexpected rewards and assistance when you least expect it.”

  • Kindness and compassion: The story emphasizes the importance of showing kindness and compassion to others, regardless of their size or status. Small acts of kindness can have significant and unexpected rewards.
  • Reciprocity and gratitude: The little fish’s promise to help the fisherman in the future demonstrates the power of reciprocity and gratitude. By treating others with kindness, we create a positive cycle that may benefit us when we least expect it.
  • Value beyond appearances: The fisherman initially dismissed the little fish based on its size and perceived value. However, the story reminds us that value goes beyond outward appearances. Every being has inherent worth and the potential to make a positive impact.
  • The ripple effect of actions: The fisherman’s decision to release the little fish had a ripple effect. His act of kindness not only benefited the fish but also brought about a positive change in his own life.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความเชื่อในคุณค่าของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือรูปร่างหน้าตา กระตุ้นให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจและเอื้ออาทร โดยรู้ว่าการกระทำของเราอาจมีผลกว้างไกลและนำพรที่คาดไม่ถึงมาสู่ชีวิตเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements