นิทานอีสป เรื่อง “ลูกปูกับแม่ปู” ไทย-Eng

นิทานอีสปลูกปูกับแม่ปู ไทย-Eng
X
Advertisements

“ลูกปูกับแม่ปู” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการรับรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของตัวตนเรา การยอมรับตัวเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกสิ่ง และความสำคัญของคำสอนของผู้ที่รักเรา

นิทานอีสปเรื่องปูหนุ่มกับแม่ปู

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ลูกปูตัวหนึ่งกำลังเดินเคียงข้างแม่ของมันที่ชายทะเล ขณะที่พวกเขาเดินเล่น ปูหนุ่มสังเกตุเห็นแม่ของมันเดินอย่างสง่างาม ในขณะที่มันมักจะเดินไปด้านข้าง

Once upon a time, a young crab was walking alongside his mother on the seashore. As they strolled, the young crab noticed his mother walking gracefully and straight, while he tended to walk sideways.

“ทำไมเดินแบบนั้นล่ะแม่” ปูหนุ่มถาม

“Why do you walk like that, Mother?” the young crab asked.

แม่ของเขายิ้มและตอบว่า “ลูกรัก ปูเดินอย่างนี้ มันเป็นธรรมชาติของเรา”

His mother smiled and replied, “My dear child, this is how crabs walk. It is our nature.”

ปูหนุ่มไม่พอใจกับคำตอบของแม่ จึงอุทานว่า “แต่ฉันไม่อยากเดินไปด้านข้าง! ฉันอยากเดินตัวตรงเหมือนสัตว์อื่นๆ!”

Unsatisfied with his mother’s response, the young crab exclaimed, “But I don’t want to walk sideways! I want to walk straight like other creatures!”

แม่ของเขาถอนหายใจและพูดว่า “การเดินด้านข้างเป็นวิถีชีวิตของเรา และมันทำให้เราปลอดภัย มันช่วยให้เราเดินเรือในภูมิประเทศที่ไม่เรียบของชายทะเล และหลีกเลี่ยงนักล่า จงโอบกอดมันไว้ ลูกรักของแม่”

His mother sighed and said, “Walking sideways is our way of life, and it keeps us safe. It allows us to navigate the uneven terrain of the seashore and avoid predators. Embrace who you are, my child.”

อย่างไรก็ตามปูหนุ่มน้อยไม่ยอมฟัง มันตั้งใจแน่วแน่ที่จะเดินตัวตรงเหมือนสัตว์อื่นๆ โดยไม่สนใจคำแนะนำของแม่ ขณะที่เขาพยายามเลียนแบบการเคลื่อนไหวของพวกมัน เขาก็สะดุดและตกลงไปในน้ำ กลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายสำหรับปลาที่หิวโหย

However, the young crab refused to listen. He became determined to walk straight like other animals, ignoring his mother’s advice. As he tried to imitate their movements, he stumbled and fell into the water, becoming an easy target for a hungry fish.

เมื่อเห็นลูกของเธอตกอยู่ในอันตราย แม่ปูจึงรีบเข้าไปช่วยและดึงเขากลับมายังที่ปลอดภัย ปูหนุ่มหอบหายใจด้วยความสำนึกในความโง่เขลาของตนและพูดว่า “แม่ แม่พูดถูก การเดินด้านข้างเป็นความสามารถตามธรรมชาติของเรา และมันป้องกันเราจากอันตราย ฉันควรจะฟังแม่”

Seeing her child in danger, the mother crab rushed to his aid and pulled him back to safety. Gasping for breath, the young crab realized his foolishness and said, “Mother, you were right. Walking sideways is our natural ability, and it keeps us out of harm’s way. I should have listened to you.”

นิทานอีสปลูกปูกับแม่ปู

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับและชื่นชมความสามารถและคุณลักษณะตามธรรมชาติของตน การพยายามเป็นสิ่งที่คุณไม่ใช่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงและความยากลำบากโดยไม่จำเป็น”

  • ยอมรับความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ เราแต่ละคนมีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะของตนเอง เรื่องราวเตือนใจให้เรายอมรับว่าเราเป็นใครแทนที่จะพยายามเป็นคนอื่น การยอมรับตัวเองและลักษณะตามธรรมชาติของเราทำให้เรามีความแข็งแกร่งและความถูกต้อง
  • ฟังสติปัญญา ความกระตือรือร้นของปูหนุ่มที่จะปฏิบัติตามแนวทางของผู้อื่นทำให้เขาไม่สนใจคำแนะนำอันชาญฉลาดของแม่ เป็นการเน้นความสำคัญของการฟังภูมิปัญญาของผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้มากกว่า
  • เคารพธรรมชาติและสัญชาตญาณตามธรรมชาติ ความปรารถนาของปูวัยเด็กที่จะเดินตัวตรงขัดกับธรรมชาติโดยกำเนิดของปู เรื่องราวนี้กระตุ้นให้เราเคารพและชื่นชมธรรมชาติของสิ่งต่างๆ โดยตระหนักว่ามีจุดประสงค์และภูมิปัญญาในวิถีทางของสิ่งต่างๆ
  • เรียนรู้จากความผิดพลาด ความโชคร้ายของปูหนุ่ม และการตระหนักรู้ในภายหลังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา มันเตือนเราว่าบางครั้ง การประสบผลของการกระทำของเราก็จำเป็นต่อการเติบโตและความเข้าใจส่วนบุคคล

“Important to embrace and appreciate one’s natural abilities and characteristics. Trying to be something you’re not can lead to unnecessary risks and difficulties.”

  • Embrace your uniqueness: Each of us has our own unique qualities and abilities. The story reminds us to embrace who we are instead of trying to be someone else. Accepting ourselves and our natural traits brings us strength and authenticity.
  • Listen to wisdom: The young crab’s eagerness to conform to the ways of others caused him to disregard his mother’s wise counsel. It emphasizes the importance of listening to the wisdom of those who have more experience and knowledge.
  • Respect nature and natural instincts: The young crab’s desire to walk straight went against the inherent nature of crabs. The story encourages us to respect and appreciate the natural order of things, recognizing that there is purpose and wisdom in the way things are.
  • Learn from mistakes: The young crab’s misfortune and subsequent realization highlight the importance of learning from our mistakes. It reminds us that sometimes, experiencing the consequences of our actions is necessary for personal growth and understanding.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการยอมรับเอกลักษณ์ของเรา เคารพธรรมชาติ และรับฟังภูมิปัญญาของผู้อื่น มันกระตุ้นให้เราให้เกียรติความสามารถตามธรรมชาติของเราและรู้สึกขอบคุณสำหรับลักษณะที่ทำให้เราปลอดภัยและช่วยให้เราฝ่าฟันความท้าทายในชีวิตได้

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements