นิทานอีสป เรื่อง “ลิงจอมซนกับโลมาผู้ใจดี” ไทย-Eng

นิทานอีสปลิงจอมซนกับโลมาผู้ใจดี ไทย-Eng

“ลิงจอมซนกับโลมาผู้ใจดี” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติของเรา ความอ่อนน้อมถ่อมตน และอันตรายของการเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็น

นิทานอีสปเรื่องลิงจอมซนกับโลมาผู้ใจดี

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีลิงอาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งและชอบเล่นใกล้ชายฝั่ง วันหนึ่งเขาสังเกตเห็นปลาโลมาว่ายอยู่ใกล้ๆ ตื่นเต้นที่ได้พบกับโลมา ลิงร้องเรียกเขาและถามว่ามันว่ายน้ำได้ไหม ปลาโลมาตอบว่ามันว่ายน้ำได้ดีมากจึงชวนลิงลงน้ำลึกลงไปด้วย

Once upon a time, a monkey lived on an island and loved to play near the seashore. One day, he noticed a dolphin swimming nearby. Excited to meet the dolphin, the monkey called out to him and asked if he could swim. The dolphin replied that he could swim very well and invited the monkey to come with him to the deeper waters.

ลิงตัวนั้นกระตือรือร้นที่จะเล่นกับปลาโลมาแต่ไม่รู้วิธีว่ายน้ำ ตั้งใจจะไปให้ถึงปลาโลมา มันจึงวางแผน เขาพบกะลามะพร้าวกลวงขนาดใหญ่และผูกมันไว้รอบเอวของมันอย่างแน่นหนาเพื่อสร้างเครื่องช่วยพยุงชั่วคราว เมื่อกะลามะพร้าวถูกมัด ลิงก็กระโดดลงไปในน้ำและเริ่มว่ายไปหาปลาโลมา

The monkey was eager to join the dolphin but didn’t know how to swim. Determined to reach the dolphin, he hatched a plan. He found a large hollow coconut shell and fastened it tightly around his waist, creating a makeshift buoyancy aid. With the coconut shell secured, the monkey jumped into the water and started to paddle towards the dolphin.

อย่างไรก็ตามในขณะที่ลิงพยายามว่ายน้ำกะลามะพร้าวก็หลุดออกจากเอว และจมลงสู่ก้นทะเล เมื่อรู้ว่าลิงกำลังมีปัญหา โลมาผู้เห็นอกเห็นใจจึงว่ายอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือมัน มันอุ้มลิงขึ้นหลังแล้วพากลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัย

However, as the monkey struggled to swim, the coconut shell slipped off his waist and sank to the bottom of the sea. Realizing that the monkey was in trouble, the compassionate dolphin quickly swam to his aid. He lifted the monkey onto his back and safely carried him back to the shore.

เมื่อพวกมันถึงฝั่ง ลิงก็ขอบคุณโลมาที่ช่วยชีวิตมัน และยอมรับว่ามันโง่เขลาของตัวเอง มันตระหนักว่าการเสแสร้งเป็นบางสิ่งที่มันไม่ได้เป็น ทำให้มันตกอยู่ในอันตราย ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ลิงก็ยอมรับตัวเองอย่างที่เป็น และชื่นชมความช่วยเหลือและความใจดีของผู้อื่น

Once they reached the shore, the monkey thanked the dolphin for saving him and admitted his foolishness. He realized that pretending to be something he wasn’t had put him in danger. From that day forward, the monkey accepted himself as he was and appreciated the help and kindness of others.

นิทานอีสปลิงจอมซนกับโลมาผู้ใจดี

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“สิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและไม่แสร้งทำเป็นในสิ่งที่คุณไม่ใช่ การพยายามเป็นคนอื่นอาจนำไปสู่ความยากลำบากและอันตรายได้”

  • การยอมรับตนเอง เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยอมรับตนเองในแบบที่เราเป็น การพยายามเป็นบางอย่างหรือคนที่ไม่ใช่เราอาจนำไปสู่ปัญหาและความยากลำบากได้ การเปิดรับจุดแข็งและข้อจำกัดของเราช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น
  • ความซื่อสัตย์และความอ่อนน้อมถ่อมตน ลิงเต็มใจที่จะยอมรับความโง่เขลาของตนและชื่นชมความช่วยเหลือของโลมา แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมของความซื่อสัตย์และความอ่อนน้อมถ่อมตน การยอมรับความผิดพลาดของเราและแสดงความขอบคุณช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและกระตุ้นให้ผู้อื่นเข้ามาช่วยเหลือ
  • อันตรายจากการเสแสร้ง เรื่องราวเตือนถึงอันตรายของการเสแสร้งเป็นใครบางคนหรือสิ่งที่เราไม่ใช่ มันเตือนเราว่าความไม่ซื่อสัตย์และการเสแสร้งสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจและทำให้เราตกอยู่ในอันตรายได้ เป็นการดีกว่าที่จะจริงใจและจริงใจในการโต้ตอบกับผู้อื่น
  • คุณค่าของความเมตตาและความช่วยเหลือ การแสดงความเมตตาและการช่วยเหลือของโลมาแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้แสดงความกรุณาและความช่วยเหลือทุกครั้งที่ทำได้ เนื่องจากอาจสร้างความแตกต่างที่สำคัญในชีวิตของใครบางคนได้

“It’s important to be true to yourself and not pretend to be something you’re not. Trying to be someone else can lead to difficulties and even danger.”

  • Accepting oneself: The story highlights the importance of accepting ourselves as we are. Trying to be something or someone we’re not can lead to trouble and difficulties. Embracing our strengths and limitations allows us to make better choices and seek help when needed.
  • Honesty and humility: The monkey’s willingness to admit his foolishness and appreciate the dolphin’s help demonstrates the virtues of honesty and humility. Acknowledging our mistakes and expressing gratitude fosters stronger relationships and encourages others to come to our aid.
  • The dangers of pretending: The story warns against the dangers of pretending to be someone or something we’re not. It reminds us that dishonesty and pretending can lead to unfavorable outcomes and put us in harm’s way. It’s better to be authentic and genuine in our interactions with others.
  • The value of compassion and help: The dolphin’s act of kindness and rescue illustrates the value of compassion and helping others in need. It serves as a reminder to extend kindness and assistance whenever possible, as it can make a significant difference in someone’s life.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับความสำคัญของการยอมรับตนเอง ความซื่อสัตย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และอันตรายของการเสแสร้ง โดยเน้นย้ำถึงคุณค่าของความเห็นอกเห็นใจและเน้นถึงผลกระทบเชิงบวกที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ การซื่อสัตย์ต่อตนเองและโอบรับความเมตตาของผู้อื่น เราสามารถผ่านความท้าทายของชีวิตด้วยปัญญาและพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่า

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children