นิทานอีสป เรื่อง “ลิงว่องไวกับอูฐจอมหยิ่ง” ไทย-Eng

นิทานอีสปลิงว่องไวกับอูฐจอมหยิ่ง ไทย-Eng
X
Advertisements

“ลิงว่องไวกับอูฐจอมหยิ่ง” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการตระหนักถึงทักษะที่เรามี และความสามารถของผู้อื่น โลกนี้มีความหลากหลาย และต่างคนมีจุดที่ถนัดต่างกัน

นิทานอีสปเรื่องลิงว่องไวกับอูฐจอมหยิ่ง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ลิงแสนรู้และอูฐผู้เย่อหยิ่งได้พบกันในป่า ลิงตัวนี้ว่องไวและว่องไว ในขณะที่อูฐนั้นสูงและมีโหนกที่โดดเด่นบนหลังของมัน อูฐมองลงมาที่ลิงและพูดด้วยความเย่อหยิ่ง “ข้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สง่างาม มีโหนกที่สวยงาม ข้าสามารถเดินทางไกลในทะเลทรายได้ เจ้าทำอะไรได้บ้าง ลิงน้อย”

Once upon a time, a clever monkey and a proud camel met in the forest. The monkey was agile and nimble, while the camel was tall and had a distinctive hump on its back. The camel, looking down at the monkey, said with arrogance, “I am a magnificent creature with my beautiful hump. I can travel long distances in the desert. What can you do, little monkey?”

ลิงไม่สะทกสะท้านต่อความเย่อหยิ่งของอูฐตอบด้วยรอยยิ้มว่า “อูฐที่รัก ข้าอาจไม่มีโหนกหรือความสามารถในการเดินทางในทะเลทรายแบบเจ้า แต่ข้าสามารถแกว่งจากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นหนึ่ง ปีนกิ่งไม้สูง และไปถึงที่ที่ชุ่มฉ่ำที่สุด ผลไม้ ข้ามีทักษะและจุดแข็งเฉพาะตัวของข้าเอง”

The monkey, unfazed by the camel’s arrogance, replied with a smile, “Well, dear camel, I may not have your hump or your desert-traveling abilities, but I can swing from tree to tree, climb tall branches, and reach the juiciest fruits. I have my own unique skills and strengths.”

อูฐเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ หัวเราะเยาะลิงและพูดว่า “ทักษะของเจ้าไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับของข้า เจ้าเทียบกับความยิ่งใหญ่ของข้าไม่ได้” แต่ขณะที่พวกมันเดินทางต่อไป พวกมันก็พบกับสะพานแคบๆ เหนือหุบเขาลึก อูฐที่มีขายาวและสูงใหญ่ไม่สามารถข้ามสะพานได้ อย่างไรก็ตาม ลิงกระโดดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งอย่างง่ายดาย

The camel, filled with pride, laughed at the monkey and said, “Your skills are insignificant compared to mine. You can’t compare to my grandeur.” But as they continued their journey, they came across a narrow bridge over a deep ravine. The camel, with its long legs and tall stature, couldn’t cross the bridge. The monkey, however, effortlessly leaped from one side to the other.

อูฐรู้ซึ้งถึงคุณค่าของทักษะและพละกำลังของลิงในขณะนั้น มันยอมรับความสามารถของลิงและพูดอย่างถ่อมตัวว่า “ข้าอาจประเมินคุณต่ำไป ลิงที่รัก ทักษะพิเศษของเจ้าก็สำคัญและมีค่าไม่แพ้กัน”

The camel realized the value of the monkey’s skills and strength in that moment. It acknowledged the monkey’s abilities and humbly said, “I may have underestimated you, dear monkey. Your unique skills are equally important and valuable.”

นิทานอีสปลิงกับอูฐ

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“แต่ละคนมีความสามารถและจุดแข็งเฉพาะตัวที่มีคุณค่าในแบบของตนเอง”

  • ชื่นชมความหลากหลาย: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการชื่นชมความสามารถ ทักษะ และจุดแข็งที่หลากหลายของผู้อื่น สิ่งมีชีวิตแต่ละตัวในเรื่องมีความสามารถพิเศษของตัวเอง มันสอนให้เราเฉลิมฉลองความหลากหลายและตระหนักถึงคุณค่าที่แต่ละคนมอบให้
  • หลีกเลี่ยงความเย่อหยิ่งและความเย่อหยิ่ง: ความเย่อหยิ่งและความเย่อหยิ่งของอูฐทำให้มองไม่เห็นคุณค่าของความสามารถของลิง เรื่องราวเตือนใจให้เราหลีกเลี่ยงการถูกครอบงำด้วยความภาคภูมิใจในตัวเอง และยังคงเปิดใจกว้างและเคารพผู้อื่น
  • ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะที่แตกต่างกัน: เรื่องราวเน้นว่าทักษะที่แตกต่างกันมีบริบทและคุณค่าที่แตกต่างกัน ความว่องไวและความสามารถในการปีนป่ายของลิงมีความสำคัญอย่างยิ่งในบางสถานการณ์ เช่นเดียวกับทักษะการเดินทางในทะเลทรายของอูฐที่มีความสำคัญในสถานการณ์อื่นๆ บทเรียนสอนให้เราไม่ลดทอนหรือดูแคลนความสามารถของผู้อื่น เนื่องจากทักษะของพวกเขาอาจพิสูจน์ได้ว่าจำเป็นในสถานการณ์ต่างๆ
  • ยอมรับในเอกลักษณ์ของตัวเอง: ลิงแม้จะถูกอูฐเยาะเย้ย แต่ก็ยอมรับในเอกลักษณ์ของตัวเองและตระหนักถึงคุณค่าในความสามารถของมัน เรื่องราวกระตุ้นให้เราเปิดรับคุณสมบัติ พรสวรรค์ และจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง โดยไม่รู้สึกด้อยกว่าหรือต้องการการยืนยันจากผู้อื่น
  • ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการเรียนรู้จากผู้อื่น: ประสบการณ์ของอูฐบนสะพานแคบสอนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสำคัญของการเรียนรู้จากผู้อื่น มันเรียนรู้ที่จะชื่นชมและยอมรับความแข็งแกร่งของลิง นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เปิดใจกว้าง และเปิดรับการเรียนรู้จากผู้อื่น

“Every individual possesses unique abilities and strengths that are valuable in their own way.”

  • Appreciating diversity: The story emphasizes the importance of appreciating the diverse talents, skills, and strengths of others. Each creature in the story had its own unique abilities. It teaches us to celebrate diversity and recognize the value that each individual brings.
  • Avoiding arrogance and pride: The camel’s arrogance and pride blinded it to the worth of the monkey’s abilities. The story reminds us to avoid being consumed by our own pride and to remain open-minded and respectful towards others.
  • Recognizing the importance of different skills: The story highlights that different skills have different contexts and values. The monkey’s agility and climbing abilities were vital in certain situations, just as the camel’s desert-traveling skills were valuable in others. It teaches us not to diminish or belittle the abilities of others, as their skills may prove essential in different circumstances.
  • Embracing one’s own uniqueness: The monkey, despite the camel’s ridicule, embraced its own uniqueness and recognized the value in its abilities. The story encourages us to embrace our own unique qualities, talents, and strengths without feeling inferior or needing validation from others.
  • Humility and learning from others: The camel’s experience on the narrow bridge taught it humility and the importance of learning from others. It learned to appreciate and acknowledge the strengths of the monkey. The story teaches us to remain humble, open-minded, and receptive to learning from others.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราชื่นชมความหลากหลาย หลีกเลี่ยงความเย่อหยิ่ง ตระหนักถึงความสำคัญของทักษะที่แตกต่างกัน ยอมรับในเอกลักษณ์ของเราเอง และยังคงอ่อนน้อมถ่อมตนและเปิดรับการเรียนรู้ โดยการนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ เราสามารถปลูกฝังความรู้สึกเคารพ ยกย่องความหลากหลาย และให้คุณค่ากับความสามารถของผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็ตระหนักและยอมรับในจุดแข็งของแต่ละคนด้วย

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements