นิทานอีสป เรื่อง “วัวกับล้อเกวียน” ไทย-Eng

นิทานอีสปวัวกับล้อเกวียน ไทย-Eng

“วัวกับล้อเกวียน” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความพยายามและความอุตสาหะ การทำงานร่วมกัน การพูดส่งกำลังใจที่ดีให้แก่คนอื่นย่อมเป็นพลังบวกให้เราก้าวไปข้างหน้า

นิทานอีสปเรื่องวัวกับล้อเกวียน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีวัวคู่หนึ่งกำลังลากเกวียนที่เต็มด้วยสินค้า ล้อเกวียนนั้นเก่าและทรุดโทรม ทำให้วัวเคลื่อนไปข้างหน้าได้ยาก ขณะที่พวกมันกำลังดิ้นรน วัวตัวหนึ่งก็หันไปหาอีกตัวและพูดว่า “ทำไมพวกเราต้องทำงานหนักเพื่อดึงของที่หนักขนาดนี้ ล้อที่สึกหรอเหล่านี้ทำให้งานของเราท้าทายยิ่งขึ้นไปอีก”

Once upon a time, a pair of oxen was pulling a heavy cart filled with goods. The wheels of the cart were old and worn out, making it difficult for the oxen to move forward. As they struggled, one of the oxen turned to the other and said, “Why do we have to work so hard to pull this heavy load? These worn-out wheels are making our task even more challenging.”

วัวอีกตัวตอบว่า “เจ้าพูดถูก วงล้อเหล่านี้อยู่ในสภาพที่น่าหดหู่จริงๆ แต่แทนที่จะบ่น ให้พวกเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อก้าวไปข้างหน้า ความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของเราเท่านั้นที่จะพาเราผ่านไปได้”

The other oxen replied, “You’re right. These wheels are indeed in a sorry state. But instead of complaining, let us do our best to keep moving forward. It is our strength and determination that will carry us through.”

ด้วยความมุ่งมั่นครั้งใหม่ วัวยังคงดึงเกวียนต่อไปแม้ว่าล้อจะสึกหรอก็ตาม พวกมันก้าวไปข้างหน้า แต่ละก้าวต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ในที่สุด ความอุตสาหะก็ได้ผล และพวกมันก็มาถึงจุดหมายปลายทาง

With renewed determination, the oxen continued to pull the cart despite the worn-out wheels. They pushed forward, each step requiring extra effort. Eventually, their perseverance paid off, and they reached their destination.

นิทานอีสปวัวกับล้อเกวียน

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การบ่นเกี่ยวกับความท้าทายที่เราเผชิญไม่ได้ทำให้ง่ายขึ้น มุ่งความสนใจไปที่ความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของเราเองเพื่อเอาชนะอุปสรรคจะดีกว่า”

  • ความเพียรพยายาม เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเพียรในการเผชิญกับความท้าทาย วัวไม่ยอมให้ล้อที่สึกหรอมาบั่นทอนกำลังใจ พวกมันยังคงผลักดันไปข้างหน้าแทน มันสอนให้เรารู้ว่าความพ่ายแพ้และอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่ด้วยความเพียรพยายาม เราสามารถเอาชนะมันและบรรลุเป้าหมายได้
  • การยอมรับข้อจำกัด วัวยอมรับสภาพของวงล้อ โดยเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในการควบคุมของมัน แทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่พวกมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ พวกมันมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่พวกมันสามารถควบคุมได้ นั่นคือความพยายามและความมุ่งมั่นของตนเอง เรื่องราวสอนให้เรายอมรับข้อจำกัดของเราและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่อยู่ในอำนาจของเราที่จะเปลี่ยนแปลง
  • การทำงานเป็นทีม วัวทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อลากเกวียนหนัก พวกมันสนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจกันเพื่อไปต่อ เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมในการเอาชนะความท้าทาย มันสอนเราว่าการสนับสนุนและยกระดับซึ่งกันและกัน เราสามารถประสบความสำเร็จร่วมกันได้มากขึ้น
  • ทัศนคติเชิงบวก แม้ว่างานของพวกมันจะยาก แต่วัวก็ยังคงมีทัศนคติเชิงบวก แทนที่จะบ่น พวกมันจดจ่อกับความพยายามอย่างเต็มที่ เรื่องราวสอนเราถึงพลังของความคิดเชิงบวกและผลกระทบที่มีต่อความสามารถของเราในการเอาชนะอุปสรรค
  • ความแข็งแกร่งจากภายใน วัวดึงความแข็งแกร่งจากความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่นภายในของพวกมันเอง พวกมันตระหนักดีว่าเป็นความพยายามของพวกมันเองที่จะพาพวกมันผ่านไปได้ แทนที่จะอาศัยสถานการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว เรื่องราวสอนให้เราเข้าถึงความแข็งแกร่งภายในของเราและควบคุมทรัพยากรของเราเองเพื่อเอาชนะความท้าทาย

“Complaining about the challenges we face doesn’t make them easier. It’s better to focus on our own strength and determination to overcome obstacles.”

  • Perseverance: The story emphasizes the importance of perseverance in the face of challenges. The oxen didn’t let the worn-out wheels discourage them; instead, they kept pushing forward. It teaches us that setbacks and obstacles are a part of life, but with perseverance, we can overcome them and achieve our goals.
  • Accepting limitations: The oxen acknowledged the state of the wheels, understanding that they were not in their control. Rather than dwelling on what they couldn’t change, they focused on what they could control—their own effort and determination. The story teaches us to accept our limitations and focus on what is within our power to change.
  • Teamwork: The oxen worked together as a team to pull the heavy cart. They supported each other, encouraging one another to keep going. The story highlights the importance of collaboration and teamwork in overcoming challenges. It teaches us that by supporting and uplifting one another, we can achieve more together.
  • Positive attitude: Despite the difficulty of their task, the oxen maintained a positive attitude. Instead of complaining, they focused on giving their best effort. The story teaches us the power of a positive mindset and the impact it can have on our ability to overcome obstacles.
  • Strength from within: The oxen drew strength from their own determination and inner resilience. They recognized that it was their own efforts that would carry them through, rather than relying solely on external circumstances. The story teaches us to tap into our inner strength and harness our own resources to overcome challenges.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของความเพียร การยอมรับข้อจำกัด การทำงานเป็นทีม การรักษาทัศนคติเชิงบวก และการค้นหาความแข็งแกร่งจากภายใน โดยการนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ เราสามารถเผชิญกับความท้าทายด้วยความยืดหยุ่น ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในที่สุด

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children