นิทานอีสป เรื่อง “กระต่ายกับกบ” ไทย-Eng

นิทานอีสปกระต่ายกับกบ ไทย-Eng

“กระต่ายกับกบ” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงอันตรายจากความกลัวที่ไร้เหตุผล โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น และสอนเราถึงการเคารพขอบเขตความเป็นอยู่ของผู้อื่น

นิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับกบ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีกระต่ายป่าฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้สระน้ำ อยู่มาวันหนึ่งพวกมันกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขและทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดัง กระต่ายตกใจกลัว แตกตื่น วิ่งหนีไปทุกทิศทุกทาง พวกมันกลัวมากจนลงเอยด้วยการกระโดดลงไปในบ่อที่กบอาศัยอยู่

Once upon a time, a group of hares lived near a pond. One day, they were happily hopping and playing around when they suddenly heard a loud noise. Startled and afraid, the hares panicked and ran away in all directions. Their fear was so great that they ended up jumping into the pond where the frogs lived.

กบที่อาศัยอยู่ในสระอยู่แล้วถูกรบกวนโดยกระต่ายที่บุกรุกอย่างกะทันหัน พวกมันกระโดดและกระเซ็นพยายามหนีจากกระต่าย อย่างไรก็ตาม กระต่ายถูกความกลัวครอบงำ ไม่สนใจกบที่อยู่ในสระต่อไป

The frogs, already residing in the pond, were disturbed by the sudden intrusion of the hares. They hopped and splashed, trying to escape from the hares. However, the hares, overwhelmed by fear, paid no attention to the frogs and continued to stay in the pond.

หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อกระต่ายรู้ว่าเสียงที่ทำให้พวกมันตกใจนั้นไม่เป็นอันตรายจริงๆ พวกมันจึงตัดสินใจออกจากสระน้ำ ขณะที่พวกมันกระโดดออกไป กบสองตัวรู้สึกรำคาญและร้องเสียงดังว่า “เจ้ากระต่าย เจ้าอาจจะกลัวอยู่ครู่หนึ่ง แต่จำไว้ เจ้าบุกรุกบ้านของพวกข้าโดยไม่สนใจพวกข้าเลย!”

After a while, when the hares realized that the noise that had frightened them was actually harmless, they decided to leave the pond. As they hopped out, the frogs, annoyed by their presence, croaked loudly, “You hares may have been afraid for a moment, but remember, you have invaded our home without any concern for us!”

กระต่ายได้เรียนรู้บทเรียนแล้ว ขอโทษกบและเข้าใจถึงความสำคัญของการคำนึงถึงผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา กระต่ายก็อาศัยอยู่ร่วมกับกบอย่างกลมกลืน เคารพขอบเขตของพวกมัน และตระหนักถึงผลที่ตามมาจากการกระทำที่ไร้ความคิดของพวกมัน

The hares, having learned their lesson, apologized to the frogs and understood the importance of being considerate of others and their environment. From that day on, the hares lived harmoniously with the frogs, respecting their boundaries and realizing the consequences of their thoughtless actions.

นิทานอีสปกระต่ายกับกบ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“จงมีน้ำใจผู้อื่นและเคารพพื้นที่และขอบเขตของพวกเขาเสมอ”

  • อันตรายของความกลัวที่ไร้เหตุผล: เรื่องราวเน้นย้ำถึงผลด้านลบของความกลัวที่ไร้เหตุผล ความตื่นตระหนกครั้งแรกของกระต่ายทำให้พวกมันตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อตัวอื่น มันสอนให้เราเข้าหาความกลัวอย่างมีเหตุผลและคิดก่อนทำ หลีกเลี่ยงอันตรายหรือการหยุดชะงักที่ไม่จำเป็น
  • ข้อควรพิจารณาสำหรับผู้อื่น: การที่กระต่ายป่าบุกรุกเข้าไปในที่อยู่อาศัยของกบโดยไม่คำนึงถึงการปรากฏตัวของพวกมัน แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพิจารณาถึงผลกระทบของการกระทำของเราที่มีต่อผู้อื่น เรื่องราวนี้เตือนใจเราให้คำนึงถึงความเป็นอยู่และขอบเขตของผู้อื่น ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพและหลีกเลี่ยงการรบกวนที่ไม่จำเป็น
  • การเรียนรู้จากความผิดพลาด: การที่กระต่ายสำนึกถึงการกระทำที่ไร้ความคิดของพวกมันและการขอโทษต่อกบที่ตามมาแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการรับผิดชอบต่อการกระทำของเรา มันสอนให้เรารับทราบและแก้ไขข้อผิดพลาดของเรา ส่งเสริมความรับผิดชอบและการเติบโต
  • การเคารพขอบเขตผู้อื่น: ปฏิกิริยาของกบต่อการบุกรุกของกระต่ายเน้นถึงความสำคัญของการเคารพขอบเขตและที่อยู่อาศัยของผู้อื่น เรื่องราวสอนให้เราคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างกลมกลืน โดยคำนึงถึงความต้องการและพื้นที่ของพวกมัน
  • เอาชนะความกลัวและอคติ: ความกลัวแรกเริ่มของกระต่ายทำให้พวกมันตอบสนองโดยไม่ยั้งคิด โดยไม่คำนึงถึงการมีอยู่ของกบ เรื่องราวกระตุ้นให้เราเอาชนะความกลัวและอคติ ส่งเสริมความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

“being considerate of others and always respecting their space and boundaries.”

  • The dangers of irrational fear: The story highlights the negative consequences of irrational fear. The hares’ initial panic caused them to make impulsive decisions without considering the impact on others. It teaches us to approach fear with rationality and to think before acting, avoiding unnecessary harm or disruption.
  • Consideration for others: The hares’ intrusion into the frogs’ habitat without regard for their presence demonstrates the importance of considering the impact of our actions on others. The story reminds us to be mindful of the well-being and boundaries of others, treating them with respect and avoiding unnecessary disruptions.
  • Learning from mistakes: The hares’ realization of their thoughtless actions and their subsequent apology to the frogs illustrate the value of learning from mistakes and taking responsibility for our actions. It teaches us to acknowledge and rectify our errors, fostering a sense of accountability and growth.
  • Respecting boundaries: The frogs’ reaction to the hares’ invasion emphasizes the significance of respecting the boundaries and habitats of others. The story teaches us to be mindful of our impact on the environment and to coexist harmoniously with other living beings, considering their needs and spaces.
  • Overcoming fear and prejudice: The hares’ initial fear led them to react without thinking, disregarding the presence of the frogs. The story encourages us to overcome fear and prejudice, promoting understanding and empathy, and fostering peaceful coexistence.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าหาความกลัวอย่างมีเหตุผล คำนึงถึงผู้อื่น เรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา เคารพขอบเขต และเอาชนะความกลัวและอคติ โดยการนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ เราสามารถปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีส่วนสร้างโลกที่ปรองดองและเห็นอกเห็นใจกัน

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children