นิทานอีสป เรื่อง “ราชสีห์กับตัวคุ่น” ไทย-Eng

นิทานอีสปราชสีห์กับตัวคุ่น ไทย-Eng

“ราชสีห์กับตัวคุ่น” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงอันตรายจากการไม่เคารพผู้อื่น การท้าทายผู้อื่นด้วยความไม่สุภาพ ย่อมนำความหายนะไม่สู่ตัวเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

นิทานอีสปเรื่องราชสีห์กับตัวคุ่น

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ตัวหนึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้อันร่มรื่น ขณะที่ราชสีห์กำลังงีบหลับอยู่นั้น ก็มีตัวคุ่นตัวเล็กๆ บินมารอบๆ ตัวมัน ส่งเสียงหึ่งๆ ตัวคุ่นที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งอุทานว่า “เจ้ากล้าดียังไง ราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ ไม่สนใจข้า! ข้าก็สำคัญพอๆ กับเจ้า!”

Once upon a time, a mighty lion was resting under a shady tree. While the lion was dozing, a tiny gnat flew around him, buzzing and landing on his nose. The gnat, filled with arrogance, exclaimed, “How dare you, mighty lion, ignore me! I am as important as you are!”

ราชสีห์ตอบด้วยความขบขันในความกล้าของตัวคุ่น “เจ้าอาจจะดุและดื้อรั้น แต่ข้าเป็นราชาแห่งพงไพร และการปรากฏตัวของเจ้าก็ไม่ส่งผลกระทบต่อข้า”

Amused by the gnat’s audacity, the lion replied, “You may be loud and persistent, but I am the king of the jungle, and your presence does not affect me.”

ริ้นยังคงเย้ยหยันและทำให้สิงโตรำคาญ ในที่สุด ราชสีห์เริ่มเบื่อหน่ายกับการรบกวนของริ้น และด้วยการปัดอุ้งเท้าของมันอย่างรวดเร็ว มันก็จบชีวิตของคุ่นอย่างไม่ใยดี

Unfazed by the lion’s response, the gnat continued to taunt and annoy the lion. Finally, the lion grew tired of the gnat’s pestering and, with a swift swipe of his paw, ended the gnat’s life.

นิทานอีสปราชสีห์กับตัวคุ่น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“แม้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็สามารถถูกยั่วยุได้ และบางครั้งความเย่อหยิ่งก็นำไปสู่ความพินาศ”

  • ความอ่อนน้อมถ่อมตนและมุมมอง: เรื่องราวเน้นความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนและการมีมุมมองที่เป็นจริงเกี่ยวกับความสำคัญของเราเอง ความสำคัญที่สูงเกินจริงของตัวคุ่นนำไปสู่ความพินาศ บทเรียนนี้สอนให้เรารักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนและตระหนักว่าการอุทิศตนของแต่ละคน ไม่ว่าพวกเขาจะดูสำคัญเพียงใดสำหรับเรา เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภาพรวม
  • เคารพผู้อื่น: พฤติกรรมที่ไม่สุภาพของตัวคุ่นที่มีต่อราชสีห์แสดงให้เห็นถึงผลของการไม่แสดงความเคารพต่อผู้อื่น นิทานเรื่องนี้สอนให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ และไม่ดูแคลนหรือดูแคลนความสำคัญหรือความสามารถของพวกเขา
  • พลวัตของพลัง: เรื่องราวเน้นย้ำถึงพลวัตของพลังระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ แม้ว่าตัวคุ่นจะดื้อดึง แต่สุดท้ายก็สู้แรงของราชสีห์ไม่ได้ มันเตือนเราให้ตระหนักถึงพลวัตของอำนาจและเข้าหาสถานการณ์ด้วยความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเหมาะสม
  • การเลือกการต่อสู้อย่างชาญฉลาด: การคงอยู่ของตัวคุ่นในการท้าทายสิงโตแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกการต่อสู้ของเราอย่างชาญฉลาด บทเรียนนี้สอนให้เราพิจารณาถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของเรา และรู้ว่าเมื่อใดควรถอยกลับและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น
  • อันตรายของความเย่อหยิ่ง: ความเย่อหยิ่งของตัวคุ่นและไม่สนใจข้อจำกัดของตัวเองนำไปสู่ความตาย เรื่องราวสอนให้เรารู้ถึงอันตรายของความเย่อหยิ่งและความสำคัญของการตระหนักถึงข้อจำกัดและความเปราะบางของเราเอง

“Even the mightiest can be provoked, and sometimes, arrogance leads to one’s downfall.”

  • Humility and perspective: The story highlights the importance of humility and having a realistic perspective of our own significance. The gnat’s inflated sense of importance led to its downfall. It teaches us to maintain humility and recognize that our individual contributions, no matter how important they may seem to us, are just a small part of the bigger picture.
  • Respect for others: The gnat’s disrespectful behavior towards the lion shows the consequences of not showing respect towards others. The story teaches us to treat others with respect and not to underestimate or belittle their importance or abilities.
  • Power dynamics: The story emphasizes the power dynamics between different beings. Despite the gnat’s persistence, it was ultimately no match for the lion’s strength. It reminds us to be mindful of power dynamics and to approach situations with appropriate respect and humility.
  • Choosing battles wisely: The gnat’s persistence in challenging the lion demonstrates the importance of choosing our battles wisely. It teaches us to consider the potential consequences of our actions and to recognize when it is best to step back and avoid unnecessary conflicts.
  • The dangers of arrogance: The gnat’s arrogance and disregard for its own limitations led to its demise. The story teaches us the dangers of arrogance and the importance of recognizing our own limitations and vulnerabilities.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเคารพ พลวัตของอำนาจ การเลือกการต่อสู้อย่างชาญฉลาด และอันตรายของความเย่อหยิ่ง โดยการใช้คำสอนเหล่านี้ เราสามารถปลูกฝังความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ นำทางการเปลี่ยนแปลงของอำนาจด้วยสติปัญญา และหลีกเลี่ยงหลุมพรางของความเย่อหยิ่ง

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children