สุภาษิตคำพังเพยเบี้ยบ้ายรายทาง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเบี้ยบ้ายรายทาง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ บ. เบี้ยบ้ายรายทาง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเบี้ยบ้ายรายทาง

ที่มาของสำนวนนี้ เปรียบกับการทำธุรกิจเปรียบเสมือนการเดินทางกว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องจ่ายค่าต่างๆ ระหว่างทางไปเรื่อยๆ เช่น ภาษี ค่าใช้จ่ายจุกจิก ฯลฯ จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง และประสบความสำเร็จได้ กล่าวคือก็คือการทำธุรกิจมันต้องมีต้นทุนเสมอ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เงินที่จะต้องใช้จ่ายหรือเสียไปเรื่อยๆ เป็นระยะๆ ในขณะทําธุรกิจให้สําเร็จ หรือสิ่งที่จะต้องใช้จ่ายหรือเสียไปเรื่อยๆ เป็นระยะๆ ในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินงานนั้นสำเร็จ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเบี้ยบ้ายรายทาง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเบี้ยบ้ายรายทาง

  • ลงทุนหนัง หรือละคร สมมติว่ามีงบ 100 ล้านบาท แต่เงิน 100 ล้านไม่ได้ลงทุนในหนังหรือละคร กลับรั่วไหลไปตามเบี้ยบ้ายรายทาง ยกตัวอย่างว่า “ถนน 1 เส้น” จะใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท งบมาถึงจริงๆ จะถึง 20 ล้านหรือไม่ นี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
  • นายเอลักลอบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยพยายามหลีกเลี่ยงภาษี แต่เขาก็ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเบี้ยบ้ายรายทางเป็นจำนวนมาก
  • บางครั้งถ้าหากต้องการให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ดำเนินไปได้ด้วยดี ไม่สะดุด ก็อาจจะต้องยอมเสียเบี้ยบ้ายรายทางบ้าง
  • งานนี้ที่ได้กำไรน้อยก็เพราะว่าเราต้องเสียไปกับพวกเบี้ยบ้ายรายทางทั้งหลาย ถ้าไม่จ่ายงานก็ไม่เสร็จตามกำหนด
  • เพื่อให้การทำงานของกระทรวงง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เร็วขึ้น ต้องลดขั้นตอนต่างๆ เบี้ยบ้ายรายทางต้องหมดไป ต้องมุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการด้วย เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาด เทรนด์อุตสาหกรรมของโลก เพื่อให้แรงงานไทยมีงานทำ ไม่ต้องตกงานเยอะ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube