นิทานอีสป เรื่อง “ชายชรากับความตาย” ไทย-Eng

นิทานอีสปชายชรากับความตาย ไทย-Eng

“ชายชรากับความตาย” เป็นนิทานที่สอนให้รู้จักคุณค่าของชีวิต คุณค่าของเวลา และการอยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เราควรจะเรียนรู้ก่อนสายเกินไป

นิทานอีสปเรื่องชายชรากับความตาย

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายชราคนหนึ่งทำงานหนักมาทั้งชีวิตและพร้อมที่จะเกษียณ เขาปรารถนาการพักผ่อนอย่างสงบสุขและสมควรได้รับ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เขากำลังเตรียมที่จะสนุกกับปีทองของเขา เขาก็ได้เผชิญหน้ากับความตาย

Once upon a time, an old man had worked hard his entire life and was ready to retire. He longed for a peaceful and well-deserved rest. However, as he was preparing to enjoy his golden years, he came face to face with Death.

ชายชราตกใจกลัวและวิงวอนต่อความตายโดยขอเวลามีชีวิตอยู่ต่อไป เขายอมสละทรัพย์สมบัติส่วนตัว และแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติของครอบครัว เพื่อแลกกับอายุขัยอีกสองสามปี ความตายซึ่งสะเทือนใจจากความสิ้นหวังของชายชรา จึงตัดสินใจทำตามคำขอของเขา

The old man was frightened and pleaded with Death, asking for more time to live. He offered all his wealth, possessions, and even his family’s wealth in exchange for a few more years of life. Death, moved by the old man’s desperation, decided to grant his request.

ขณะที่ชายชราใช้ชีวิตต่อไป เขาตระหนักว่าปีที่เพิ่มขึ้นมานั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความสุข และความพึงพอใจ พวกเขากลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ความเศร้าโศก และความอ้างว้าง เขาเห็นคนที่เขารักเสียชีวิต ทรัพย์สมบัติของเขาร่อยหรอ และสุขภาพของเขาทรุดโทรมลง

As the old man continued his life, he realized that the additional years he had been given were not filled with joy and contentment. Instead, they were filled with pain, sorrow, and loneliness. He saw his loved ones pass away, his wealth dwindle, and his health deteriorate.

ชายชรารู้สึกถูกหลอกและถูกโกง เขาออกตามหาความตายอีกครั้งและถามว่าทำไมเขาถึงปล่อยให้เขาทนทุกข์ทรมานอีกหลายปี ความตายตอบว่า “ฉันทำตามคำขอของคุณ แต่จำไว้ ฉันไม่เคยสัญญาว่าจะมีความสุขหรือสมหวัง ฉันแค่ขยายเวลาของคุณบนโลก”

Feeling deceived and cheated, the old man sought out Death once again and asked why he had given him more years only to suffer. Death responded, “I granted your request, but remember, I never promised you happiness or fulfillment. I simply extended your time on Earth.”

ชายชราตระหนักว่าเขาโง่เขลาที่วิ่งไล่ตามเวลาโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของเวลานั้น เขาได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ปริมาณ แต่เป็นคุณภาพชีวิตต่างหากที่สำคัญ

The old man realized that he had been foolish to chase after more time without considering the quality of that time. He learned the valuable lesson that it is not the quantity but the quality of life that truly matters.

นิทานอีสปเรื่องชายแก่กับความตาย

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“คุณภาพชีวิตมีความสำคัญมากกว่าปริมาณของปี และสิ่งสำคัญคือการใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด”

นิทานเรื่องนี้สอนบทเรียนที่สำคัญแก่เราหลายประการ

  • การแสวงหาเวลาหรือทรัพย์สินทางวัตถุมากขึ้นไม่ได้รับประกันความสุขหรือความสมหวัง
  • สิ่งสำคัญคือต้องชื่นชมและใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด แทนที่จะโหยหาเพิ่มตลอดเวลา
  • คุณภาพชีวิตสำคัญกว่าอายุขัย
  • ความตายเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของชีวิต และมันเตือนใจให้เราเห็นคุณค่าและหวงแหนช่วงเวลาปัจจุบัน

“The quality of life is more important than the quantity of years, and it’s essential to make the most of the time we have.”

The story teaches us several important lessons:

  • The pursuit of more time or material possessions does not guarantee happiness or fulfillment.
  • It’s important to appreciate and make the most of the time we have, rather than constantly longing for more.
  • Quality of life is more significant than the length of life.
  • Death is a natural part of life, and it reminds us to value and cherish the present moment.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เตือนใจให้เรามุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและเติมเต็มมากกว่าถูกครอบงำด้วยความกลัวความตาย หรือการแสวงหาอะไรเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้จักพอ มันเป็นการสอนให้เราชื่นชมเวลาที่เรามีและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยปลูกฝังความสุข ความรัก และจุดประสงค์

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children