สุภาษิตคำพังเพยหอคอยงาช้าง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหอคอยงาช้าง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หอคอยงาช้าง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหอคอยงาช้าง

ที่มาของสำนวน ในสมัยโบราณ เมืองต่างๆ จะมีหอคอยสำหรับดูข้าศึก ส่วนคำว่า งาช้าง เมื่อใช้ในความเปรียบจะหมายถึง สิ่งที่มีค่า มีราคา ของดีเป็นพิเศษ เพราะงาช้างเป็นของหายากและมีราคาแพงเมื่อเทียบกับเขาหรือกระดูกของสัตว์อื่น

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ผู้ที่ไม่สนใจสภาพปัญหาหรือความต้องการของคนทั่วไป ไม่รับรู้หรือไม่ได้นึกถึงสภาพที่แท้จริงของสังคม

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหอคอยงาช้าง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหอคอยงาช้าง

  • นักการเมืองบางคนพูดเอาดีแต่ในสภาเสมือนนั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง กินเงินเดือนจากภาษีประชาชน แต่กลับไม่เคยมาสัมผัสชีวิตชาวบ้านจริงๆ เลยสักครั้ง
  • เขาปรับวิธีการทำงานโดยให้นักวิชาการทั้งหลายปฎิบัติงานแบบติดดิน ให้เข้าใจถึงปัญหาจะได้ไม่ถูกมองว่าอยู่แต่บนหอคอยงาช้าง
  • พวกอยู่หอคอยงาช้างจะเข้าใจปัญหาคนยากจนได้อย่างไร เขาควรจะลงจากหอคอยงาช้างมาศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านบ้าง
  • พวกที่อยู่บนหอคอยงาช้างเคยเข้ามาลงพื้นที่ดูสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมหรือเปล่า มัวแต่อ้างอิงทฤษฎีว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้
  • หอคอยงาช้างในประเทศไทยมักใช้บ่อยในความหมายของการพูดถึงนักวิชาการ ปัญญาชน หรือผู้มีบทบาทในความเป็นผู้นำ ที่ไม่เข้าใจถึงปัญหา หรือชิ้นงานวิจัย-งานวิชาการต่างๆ ที่ออกมาแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ความเป็นจริง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube