นิทานอีสป เรื่อง “กวางหลงตัวเองกับเงาสะท้อน” ไทย-Eng

นิทานอีสปกวางหลงตัวเองกับเงาสะท้อน ไทย-Eng
X
Advertisements

“กวางหลงตัวเองกับเงาสะท้อน” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงอันตรายของการหลงตัวเอง ความเย่อหยิ่ง การอวดอ้าง ย่อมไม่ส่งผลดีต่อเราทั้งสิ้น

นิทานอีสปเรื่องกวางหลงตัวเองกับเงาสะท้อน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว กวางตัวใหญ่ตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบใส ชื่นชมเขากวางที่น่าประทับใจ และรูปร่างที่สง่างามของมันที่สะท้อนอยู่ในน้ำ ขณะที่มันจ้องมองภาพสะท้อนของมัน มันรู้สึกภาคภูมิใจ และคิดกับตัวเองว่า “ข้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามที่สุดในป่าอย่างแท้จริง”

Once upon a time, a majestic stag stood by a clear lake, admiring his impressive antlers and graceful form reflected in the water. As he gazed at his reflection, he felt a surge of pride and thought to himself, “I am truly the most beautiful creature in the forest.”

กวางเริ่มโอ้อวดความงามของตนต่อสัตว์อื่นด้วยความเย่อหยิ่ง มันร้องอุทานว่า “ดูข้าสิ ดูเขากวางที่สง่างามและร่างกายที่เพรียวบางของข้าสิ ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดที่สง่างามเท่าข้าอีกแล้ว!”

Filled with arrogance, the stag began boasting about his beauty to the other animals. He exclaimed, “Look at me! Look at my magnificent antlers and sleek body! There is no other creature as magnificent as I am!”

ทันใดนั้น เสียงเล็กๆ จากริมทะเลสาบก็พูดว่า “กวางที่รัก เขากวางของเจ้าน่าทึ่งจริงๆ แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเจ้าหนีอันตรายไม่พ้น” กวางหันไปเห็นฝูงหมาป่าเข้ามาใกล้

Just then, a little voice from the edge of the lake said, “Dear Stag, your antlers are indeed remarkable, but what good are they if you can’t escape danger?” The stag turned to see a pack of wolves approaching.

ด้วยความกลัว กวางพยายามวิ่งหนี แต่กวางของมันซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความเย่อหยิ่งกลับเข้าไปพัวพันกับกิ่งก้านของพุ่มไม้ใกล้ๆ ยิ่งมันดิ้นรนมากเท่าไหร่ กิ่งก้านก็ยิ่งแน่นขึ้นเท่านั้น หมาป่าเข้ามาใกล้ และกวางก็ตระหนักว่าความเย่อหยิ่งของมันได้นำเขามาสู่สถานการณ์ที่อันตรายนี้

Filled with fear, the stag tried to run away. But his antlers, once a symbol of pride, got entangled in the branches of a nearby bush. The more he struggled, the tighter the grip of the branches became. The wolves closed in, and the stag realized his arrogance had led him to this perilous situation.

ขณะที่กวางหายใจอย่างเหนื่อยหอบ ในที่สุดเขาก็สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระโดยทิ้งเขากวางไว้เบื้องหลัง ด้วยหัวใจที่หนักอึ้ง และบทเรียนที่ได้รับ กวางจึงรอดพ้นจากฝูงหมาป่า ยอมจำนนต่อประสบการณ์ของมันเอง

As the stag gasped for breath, he finally managed to free himself by leaving his antlers behind. With a heavy heart and a lesson learned, the stag escaped from the wolves, humbled by his experience.

นิทานอีสปกวางหลงตัวเองกับเงาสะท้อน

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความงามและความภาคภูมิใจสามารถนำไปสู่ความหายนะได้ และคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ด้วย”

  • ความกตัญญูกตเวทีและความพึงพอใจ เรื่องราวนี้เตือนให้เรารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามี และพอใจกับพรของเราเอง ความอิจฉาริษยาและความปรารถนาของกวางทำให้มันตกต่ำลง มันสอนให้เราชื่นชมคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และไม่ถูกครอบงำด้วยความอิจฉาริษยาหรือความปรารถนาในสิ่งที่คนอื่นมี
  • การตระหนักรู้ในตนเองและการใคร่ครวญ การหมกมุ่นในตนเองของกวางทำให้มันไม่สามารถรับรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของภาพสะท้อนของมันได้ เรื่องราวกระตุ้นให้เราตระหนักรู้ในตนเอง ไตร่ตรองถึงการกระทำและแรงจูงใจของเรา และตั้งคำถามกับความปรารถนาของเราก่อนที่จะลงมือทำตามนั้น
  • อันตรายของความโลภและการเปรียบเทียบ ความโลภของกวางและการเปรียบเทียบกับเงาสะท้อนของมันเน้นให้เห็นถึงผลเสียของพฤติกรรมเหล่านี้ มันสอนให้เราระมัดระวังธรรมชาติแห่งการทำลายล้างของความโลภ และหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น เพราะมันอาจนำไปสู่ความไม่พอใจและการสูญเสียได้
  • การยอมรับและยอมรับในเอกลักษณ์ สัตว์แต่ละชนิดในป่า รวมทั้งกวาง มีคุณสมบัติและจุดแข็งเฉพาะตัว เรื่องราวนี้เตือนใจให้เรายอมรับและน้อมรับความเป็นปัจเจกชนของเรา แทนที่จะโลภในสิ่งที่คนอื่นมี มันกระตุ้นให้เราเฉลิมฉลองจุดแข็งของตัวเองและชื่นชมความหลากหลายรอบตัวเรา

“Beauty and pride can lead to downfall, and true worth is not merely in one’s appearance but also in one’s humility and ability to adapt to different situations.”

  • Gratitude and contentment: The story reminds us to be grateful for what we have and to be content with our own blessings. The stag’s envy and desire for more led to his downfall. It teaches us to appreciate our own unique qualities and not be consumed by jealousy or a desire for what others possess.
  • Self-awareness and introspection: The stag’s self-absorption prevented him from recognizing the true nature of his reflection. The story encourages us to be self-aware, to reflect on our actions and motivations, and to question our desires before acting upon them.
  • The dangers of greed and comparison: The stag’s greed and comparison with his reflection highlight the negative consequences of these behaviors. It teaches us to be cautious of the destructive nature of greed and to avoid comparing ourselves to others, as it can lead to dissatisfaction and loss.
  • Acceptance and embracing uniqueness: Each creature in the forest, including the stag, possesses its own unique qualities and strengths. The story reminds us to accept and embrace our individuality instead of coveting what others have. It encourages us to celebrate our own strengths and appreciate the diversity around us.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของความกตัญญู ความพึงพอใจ การตระหนักรู้ในตนเอง และการยอมรับ มันเตือนถึงอันตรายของความโลภและการเปรียบเทียบ เน้นคุณค่าของการยอมรับเอกลักษณ์ของเราเอง โดยการนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ เราสามารถปลูกฝังความรู้สึกขอบคุณ พบความพอใจในตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างกลมกลืน

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements