สุภาษิตคำพังเพยใจซื่อมือสะอาด ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยใจซื่อมือสะอาด
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ จ. ใจซื่อมือสะอาด

ความหมายของสุภาษิตใจซื่อมือสะอาด

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงคนที่มีใจที่ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา มีมือที่ขาวสะอาด ไม่ด่างพร้อย ในการทุจริตหรือคดโกงอะไรก็ตามแต่ สื่อถึงการเป็นคนดีที่น่ายกย่อง

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยใจซื่อมือสะอาด

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตใจซื่อมือสะอาด

  • บริษัทที่ดีต้องการคนใจซื่อมือสะอาด ที่พร้อมจะนำองค์กรสู่ความเจริญ เป็นที่นับหน้าถือตาของผู้อื่น
  • ประชาชนต้องการนักการเมืองที่ใจซื่อมือสะอาดอย่างแท้จริง มีความเสียสละ มุ่งมั่นที่จะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  • ใจซื่อมือสะอาด นิยมใช้กับคนที่ซื่อตรง ไม่คดโกง หรือฉ้อราษฎร์บังหลวง ทำอะไรตรงไปตรงมา ไม่มีนอกมีใน ส่วนมากจะใช้กับบุคคลที่รับราชการ หรือนักการเมืองที่เป็นคนดี อุทิศตนเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนเอง
  • นายตำรวจคนนี้เป็นที่ชื่นชมยกย่องของชาวบ้านว่าเป็นคนที่มือสะอาด เนื่องจากเขาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง คอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเสมอมา
  • ผมมุ่งมั่นที่จะเป็นราชการที่ดี รับใช้ประชาชนด้วยความจริงใจ ใจซื่อมือสะอาดเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements