นิทานอีสป เรื่อง “หมาป่ากับราชสีห์” ไทย-Eng

นิทานอีสปหมาป่ากับราชสีห์ ไทย-Eng
X
Advertisements

“หมาป่ากับราชสีห์” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการให้ความเยินยอหรือสรรเสิญผู้อื่นด้วยความไม่จริงใจย่อมส่งผลเสียต่อตัวเราทุกด้าน และสอนให้รู้คุณค่าของพันธมิตรที่แท้จริง

นิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับราชสีห์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในถิ่นทุรกันดารอันกว้างใหญ่ ราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่และหมาป่าเได้เดินสวนกัน หมาป่ารู้ว่ามันไม่สู้กำลังของราชสีห์ จึงเข้ามาหาเขาพร้อมกับเยินยอ มันกล่าวว่า “โอ้ ราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ เจ้าคือราชาแห่งป่า มีอำนาจและบารมีอย่างหาที่เปรียบมิได้ ข้าเป็นเพียงหมาป่าผู้ต่ำต้อย ขอความคุ้มครองและคำแนะนำจากเจ้า”

Once upon time, In a vast wilderness, a mighty lion and a cunning wolf crossed paths. The wolf, knowing he was no match for the lion’s strength, approached him with flattery. He said, “Oh, great lion, you are the king of the forest, unmatched in power and majesty. I am but a humble wolf, seeking your protection and guidance.”

ราชสีห์พอใจกับคำชมของหมาป่า จึงตกลงที่จะก่อตั้งพันธมิตร พวกมันเดินทางด้วยกันระยะหนึ่งโดยมีราชสีห์เป็นผู้นำทาง ระหว่างการเดินทาง พวกเขาพบเหยื่อตัวหนึ่ง และราชสีห์ก็กระโจนเข้าใส่อย่างรวดเร็วเพื่อจับมันไปเป็นอาหาร อย่างไรก็ตาม หมาป่ากลับลังเลและรั้งตัวเองเอาไว้

The lion, pleased with the wolf’s praise, agreed to form an alliance. They traveled together for some time, with the lion leading the way. Along their journey, they encountered a prey, and the lion swiftly pounced, capturing it for their meal. The wolf, however, hesitated and held back.

ราชสีห์ถามความลังเลใจของหมาป่าและพูดว่า “ทำไมเจ้าไม่เข้าร่วมกับข้าในการจับเหยื่อของเรา? หมาป่าตอบว่า “โอ้ ราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ ข้าเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ต่ำต้อย ข้าไม่อาจสู้กำลังและความกล้าหาญของเจ้าได้ ข้าอยากได้ความโปรดปรานและการปกป้องจากเจ้ามากกว่า”

The lion questioned the wolf’s hesitation and said, “Why did you not join me in seizing our prey? Do you not desire to partake in the spoils of our alliance?” The wolf replied, “Oh, great lion, I am but a humble creature. I cannot compete with your strength and prowess. I would rather have your favor and protection.”

ราชสีห์ได้ยินดังนั้นก็ไม่พอใจ มันตระหนักว่าคำเยินยอและความจงรักภักดีที่ผิดๆ ของหมาป่าเกิดจากความเห็นแก่ตัวและความปรารถนาที่จะใช้ประโยชน์จากอำนาจของมัน ราชสีห์ตัดขาดพันธมิตร และสอนบทเรียนอันมีค่าแก่หมาป่า

Upon hearing this, the lion grew displeased. He realized that the wolf’s flattery and false loyalty were driven by selfishness and a desire to take advantage of his power. The lion severed their alliance, teaching the wolf a valuable lesson.

นิทานอีสปหมาป่ากับราชสีห์

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การเยินยอและความภักดีจอมปลอมมักจะปกปิดเจตนาที่เห็นแก่ตัว และพันธมิตรที่แท้จริงนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกัน”

  • ความจริงใจเหนือคำเยินยอเท็จ: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความถูกต้องและความจริงใจในความสัมพันธ์ คำเยินยอของหมาป่านั้นไร้เหตุผล ขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าความภักดีที่แท้จริง มันสอนให้เราเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์และความถูกต้องในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
  • ตระหนักถึงการบงการและผลประโยชน์ส่วนตน: แม้ว่าราชสีห์จะโอนเอนไปตามคำเยินยอของหมาป่าในตอนแรก แต่ในที่สุดก็รับรู้ถึงแรงจูงใจซ่อนเร้นของหมาป่า เรื่องราวสอนให้เราระมัดระวังในการระบุการหลอกลวงและผลประโยชน์ของตนเองในความสัมพันธ์ของเรา กระตุ้นให้เราล้อมรอบตัวเราด้วยบุคคลที่น่าเชื่อถือ
  • ความแข็งแกร่งที่แท้จริงอยู่ในความสามัคคีและความไว้เนื้อเชื่อใจ: หมาป่าต้องการการปกป้องและความแข็งแกร่งจากราชสีห์ แต่การลังเลที่จะเข้าร่วมในการล่าเผยให้เห็นว่ามันขาดความไว้วางใจและความมุ่งมั่น เรื่องราวเน้นย้ำว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงอยู่ที่ความสามัคคี ความไว้วางใจ และความร่วมมือ มันสอนเราถึงความสำคัญของการสร้างพันธมิตรที่แท้จริงบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันและเป้าหมายร่วมกัน
  • การพึ่งพาตนเองและความซื่อสัตย์: การตัดสินใจของราชสีห์ในการแยกพันธมิตรแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาตนเองและความมุ่งมั่นในความซื่อสัตย์ มันปฏิเสธที่จะถูกบงการและเลือกที่จะเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองมากกว่าพึ่งพาคำเยินยอจอมปลอม เรื่องราวนี้กระตุ้นให้เราปลูกฝังการพึ่งพาตนเองและรักษาความซื่อสัตย์แม้ต้องเผชิญกับกลวิธีหลอกลวง
  • อันตรายของการฉวยโอกาส: ธรรมชาติของหมาป่าฉวยโอกาสนำไปสู่การสลายตัวของพันธมิตร นิทานเรื่องนี้สอนเราให้ระวังพวกฉวยโอกาสที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยปราศจากความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง มันเตือนให้เราปลูกฝังความสัมพันธ์บนพื้นฐานของค่านิยมและความไว้วางใจที่มีร่วมกันมากกว่าแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว

“Flattery and false loyalty often conceal selfish intentions, and true alliances are based on trust and mutual benefit.”

  • Authenticity over false flattery: The story emphasizes the importance of authenticity and sincerity in relationships. The wolf’s flattery was disingenuous, driven by self-interest rather than genuine loyalty. It teaches us to value honesty and authenticity in our interactions with others.
  • Recognizing manipulation and self-interest: The lion, though initially swayed by the wolf’s flattery, eventually recognized the wolf’s ulterior motives. The story teaches us to be vigilant in identifying manipulation and self-interest in our relationships, encouraging us to surround ourselves with trustworthy individuals.
  • True strength lies in unity and trust: The wolf sought the lion’s protection and strength, but his hesitation to share in the hunt revealed his lack of trust and commitment. The story highlights that true strength lies in unity, trust, and cooperation. It teaches us the importance of building genuine alliances based on mutual trust and shared goals.
  • Self-reliance and integrity: The lion’s decision to sever the alliance demonstrated his self-reliance and commitment to integrity. He refused to be manipulated and chose to trust in his own abilities rather than relying on false flattery. The story encourages us to cultivate self-reliance and maintain our integrity, even when faced with deceptive tactics.
  • The dangers of opportunism: The wolf’s opportunistic nature led to the dissolution of the alliance. The story teaches us to be cautious of opportunistic individuals who seek personal gain without genuine commitment. It reminds us to cultivate relationships based on shared values and trust rather than selfish motives.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของความถูกต้อง การตระหนักถึงการบิดเบือน การสร้างพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ การปลูกฝังการพึ่งพาตนเองและความซื่อสัตย์ และการระวังบุคคลที่ฉวยโอกาส โดยการนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ เราสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แท้จริง ตัดสินใจอย่างรอบรู้ว่าจะไว้วางใจใคร และสร้างรากฐานที่มั่นคงของความซื่อสัตย์และความเคารพซึ่งกันและกัน

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements