สุภาษิตคำพังเพยดาบสองคม ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยดาบสองคม
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ด. ดาบสองคม

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยดาบสองคม

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงดาบที่มีคมทั้งสองด้าน แม้จะเป็นอาวุธที่ร้ายกาจ สามารถใช้ฟันแทงได้ดี แต่หากเกิดพลาดพลั้งหรือผู้ใช้ไม่มีความชำนาญเพียงพอ ก็อาจสร้างความบาดเจ็บให้กับผู้ใช้ได้เช่นกัน

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ สิ่งที่มีทั้งคุณและโทษในตัวเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยดาบสองคม

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตดาบสองคม

  • การสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับเด็ก ก็เหมือนดาบสองคมที่ทำให้เด็ก เข้าใจ และรู้จักป้องกันตัวเอง แต่อีกด้านก็ทำให้เด็กเห็นช่องทางในการทำเรื่องไม่สมควรได้มากขึ้น
  • การให้ผู้ร้ายมาเป็นสายให้ตำรวจนั้นก็มีทั้งผลดีและผลเสีย เหมือน ดาบสองคม อาจจะแอบสืบข้อมูลไปให้พรรคพวกหรือทำคัวเป็นประโยชน์กับตำรวจก็ได้
  • คิดจะใช้บัตรเครดิตก็ต้องรู้จักวางแผนทางการเงิน เพราะบัตรเครดิตก็เป็นดาบสองคมที่สามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้ แต่ก็ทำให้จับจ่ายใช้สอยเพลินได้เหมือนกัน
  • บางคนเปรียบเทียบว่า ความรู้เป็นเหมือน ดาบสองคม เพราะความรู้ทำให้คนกลายเป็นคนฉลาด ซึ่งอาจจะใช้ความฉลาดทำเรื่องที่ดี หรือทำเรื่องไม่ดีก็ได้ มีโอกาสทำให้เกิดผลดีและผลเสียตามมา
  • โลกออนไลน์วันนี้จึงเป็นดาบสองคม ประโยชน์สูง แต่ก็บาดมือง่ายหากจับไม่ดี อยู่ให้เป็นในโลกออนไลน์คือคำที่ต้องท่อง สำหรับคนสาธารณะที่เล่น สื่อออนไลน์วันนี้!!

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements