นิทานอีสป เรื่อง “สิงโตผู้ดุร้ายกับความสามัคคีของสามกระทิง” ไทย-Eng

นิทานอีสปสิงโตผู้ดุร้ายกับความสามัคคีของสามกระทิง ไทย-Eng

“สิงโตผู้ดุร้ายกับความสามัคคีของสามกระทิง” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราพลังถึงความสามัคคี เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิต ในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะชีวิต การงาน การเรียน ความรัก

นิทานอีสปเรื่องสิงโตผู้ดุร้ายกับความสามัคคีของสามกระทิง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีกระทิงสามตัวกำลังเล็มหญ้าอยู่ในทุ่งอย่างสงบ พวกมันแข็งแกร่งและมั่นใจ เพราะเชื่อว่าขนาด และความสามัคคีทำให้พวกมันอยู่ยงคงกระพัน อยู่มาวันหนึ่ง สิงโตที่ดุร้ายสังเกตเห็นพวกมัน และตัดสินใจที่จะทดสอบความสามัคคีของพวกมัน

Once upon a time, there were three bulls grazing peacefully in a field. They were strong and confident, believing that their size and unity made them invincible. One day, a fierce lion noticed them and decided to test their unity.

สิงโตเข้าใกล้กระทิงตัวแรกและคำรามเพื่อหวังจะขู่มัน แต่กระทิงตัวนั้นก็ยืนนิ่งไม่แสดงความกลัว จากนั้นสิงโตก็พยายามทำเช่นเดียวกันกับกระทิงตัวที่สอง แต่ตัวมันก็ยังแน่วแน่ ในที่สุด สิงโตก็เข้าไปใกล้วัวตัวที่สามซึ่งสงบนิ่ง และสุขุม

The lion approached the first bull and roared, hoping to intimidate him. But the bull stood his ground, showing no fear. The lion then tried the same with the second bull, but he too remained resolute. Finally, the lion approached the third bull, who remained calm and composed.

ด้วยความประทับใจในความกล้าหาญและความสามัคคี สิงโตจึงตัดสินใจไม่โจมตี มันพูดกับกระทิงว่า “พวกเจ้าแข็งแรงและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ข้าเคารพในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเจ้า และจะลาจากพวกเจ้าไปอย่างสงบ” ราชสีห์เบือนหน้าหนีโดยตระหนักดีว่าการจะแยกพวกกระทิงออกจากกันนั้นไร้ประโยชน์

Impressed by their courage and unity, the lion decided not to attack. Instead, he said to the bulls, “You are strong and united. I respect your unity and will leave you in peace.” The lion turned away, realizing that dividing them would be futile.

นิทานอีสปสิงโตผู้ดุร้ายกับความสามัคคีของกระทิง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความสามัคคีเป็นบ่อเกิดของความแข็งแกร่งที่สามารถขัดขวางแม้แต่ศัตรูที่เข้มแข็งที่สุดได้”

  • ความแข็งแกร่งของความสามัคคี นิทานเน้นให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคี กระทิงสามารถเผชิญหน้ากับสิงโตได้อย่างมั่นใจเพราะพวกมันยืนชิดกัน มันสอนเราว่าเมื่อเราสามัคคีกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เราจะแข็งแกร่งขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเผชิญกับความท้าทาย
  • ความกล้าหาญเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก กระทิงแสดงความกล้าหาญต่อหน้าสิงโต พวกมันปฏิเสธที่จะถูกข่มขู่และยืนหยัด เรื่องราวกระตุ้นให้เรากล้าหาญในการเผชิญกับความทุกข์ยาก เชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเราเอง และเผชิญกับความท้าทายแบบตัวต่อตัว
  • เคารพผู้อื่น แม้ว่าสิงโตจะเป็นนักล่า แต่ก็รับรู้ถึงความแข็งแกร่งและความสามัคคีของวัวกระทิงและเลือกที่จะไม่โจมตี สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเคารพผู้อื่น แม้กระทั่งผู้ที่อาจแตกต่างจากเราก็สามารถนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
  • การแบ่งแยกทำให้เราอ่อนแอ สิงโตตระหนักว่าการแบ่งแยกกระทิงนั้นไร้ผล เรื่องนี้เตือนเราว่าเมื่อเราปล่อยให้ตัวเองถูกแบ่งแยก เราจะอ่อนแอและเปราะบางมากขึ้น มันกระตุ้นให้เราค้นหาจุดร่วมและทำงานร่วมกันมากกว่าปล่อยให้ความแตกต่างทำให้เราแตกแยก

“Unity is a source of strength that can deter even the mightiest of adversaries.”

  • Unity is strength: The story highlights the power of unity. The bulls were able to face the lion confidently because they stood together. It teaches us that when we unite and support one another, we become stronger and more resilient in the face of challenges.
  • Courage in the face of adversity: The bulls displayed courage in the presence of the lion. They refused to be intimidated and stood their ground. The story encourages us to be brave in the face of adversity, to believe in our own strength, and to face challenges head-on.
  • Respect for others: The lion, although a predator, recognized the strength and unity of the bulls and chose not to attack. This demonstrates the importance of mutual respect and understanding. The story teaches us that respecting others, even those who might be different from us, can lead to peaceful coexistence.
  • Division weakens us: The lion realized that dividing the bulls would be fruitless. The story reminds us that when we allow ourselves to be divided, we become weaker and more vulnerable. It encourages us to find common ground and work together rather than letting differences tear us apart.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงคุณค่าของความสามัคคี ความกล้าหาญ ความเคารพ และอันตรายของการแตกแยก โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยืนหยัดร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน และค้นหาความเข้มแข็งในความสามัคคี โดยน้อมรับคำสอนเหล่านี้ เราสามารถส่งเสริมความสามัคคี เผชิญกับความท้าทายด้วยความยืดหยุ่น และสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและครอบคลุมมากขึ้น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children