นิทานอีสป เรื่อง “หมาป่า แพะเด็ก และแม่แพะ” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องหมาป่า แพะเด็ก และแม่แพะ ไทย-Eng

“หมาป่า แพะเด็ก และแม่แพะ” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความรักของผู้เป็นแม่ที่มีต่อเรา และการรับฟังคนที่รักเรา เพราะคนที่รักเราจะแนะนำสิ่งดีๆ ให้กับเราเสมอ

นิทานอีสปเรื่องหมาป่า แพะเด็ก และแม่แพะ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว หมาป่าผู้หิวโหยตัวหนึ่งออกตระเวนไปตามชนบทเพื่อหาอาหาร ขณะที่มันท่องไปในป่า มันพบแพะตัวน้อยและลูกๆ ของแม่แพะกำลังเล็มหญ้าอย่างสงบสุขในทุ่งหญ้า

Once upon a time, a hungry wolf was roaming the countryside in search of food. As he wandered through the forest, he came across a little goat and her kid grazing peacefully in a meadow.

นัยน์ตาของหมาป่าเป็นประกายด้วยความหิวโหย มันพุ่งเข้าหาลูกแพะตัวน้อยและลูกๆ ของแม่แพะด้วยเจตนาร้าย อย่างไรก็ตาม แม่แพะที่ฉลาดได้สังเกตเห็นหมาป่าจากระยะไกลและตระหนักถึงความตั้งใจของมันอย่างรวดเร็ว

The wolf’s eyes gleamed with hunger, and he approached the little goat and her kid with malicious intent. However, the wise mother goat noticed the wolf from afar and quickly realized his intentions.

เธอร้องบอกลูกว่า “เร็วเข้า ลูกเอ๋ย เราต้องหนี! หมาป่ากำลังมา หมายจะทำร้ายเรา!”

She called out to her kid, “Quick, my child, we must flee! The wolf is coming, and he means to harm us!”

อย่างไรก็ตาม เด็กน้อยยังเด็กและไร้เดียงสา แทนที่จะฟังคำเตือนของแม่ มันกลับพูดว่า “ทำไมเราต้องวิ่ง แม่! หมาป่าแข็งแรง แต่ข้าไม่กลัว ให้มันมา!”

The kid, however, was young and naive, and instead of heeding his mother’s warning, he said, “Why should we run, Mother? The wolf is strong, but I am not afraid. Let him come!”

แม่แพะอ้อนวอนลูกว่า “เจ้าต้องฟังแม่นะ หมาป่าฉลาดแกมโกงและอันตราย เราต้องวิ่งหนีเพื่อความปลอดภัย”

The mother goat pleaded with her kid, “You must listen to me! The wolf is cunning and dangerous. We must run to safety.”

แต่เด็กปฏิเสธที่จะฟังและยืนหยัดโดยเชื่อว่าเขาสามารถเผชิญหน้ากับหมาป่าได้ด้วยตัวเขาเอง

But the kid refused to listen and stood his ground, believing he could face the wolf on his own.

เมื่อหมาป่าเข้ามาใกล้ มันก็ยิ้มเมื่อเห็นแพะเด็กผู้ท้าทาย “อา เจ้าน่าจะเป็นอาหารอร่อยอะไรเช่นนี้” เขาเย้ยหยัน

As the wolf approached, he grinned at the sight of the young, defiant kid. “Ah, what a tasty meal you will make,” he sneered.

ขณะที่หมาป่ากำลังจะตะครุบ แม่แพะก็ก้าวเข้ามาขวางหน้าลูกของมันและวางตัวอยู่ระหว่างมันกับนักล่า “ถ้าเจ้าต้องการจะกินลูกของข้า” นางพูดอย่างกล้าหาญ “เจ้าจะต้องผ่านข้าไปก่อน!”

Just as the wolf was about to pounce, the mother goat stepped in front of her kid, placing herself between him and the predator. “If you want to devour my child,” she said bravely, “you will have to go through me first!”

หมาป่ารู้สึกทึ่งกับความกล้าหาญของแม่แพะและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะปกป้องลูกของมัน เขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งโดยตระหนักว่าความรักของแม่เป็นพลังที่น่าเกรงขาม

The wolf was taken aback by the mother goat’s bravery and fierce determination to protect her kid. He hesitated for a moment, realizing that the mother’s love was a formidable force to reckon with.

เมื่อตระหนักว่าเขาไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งที่เป็นหนึ่งเดียวของแม่และลูกของมันได้ หมาป่าจึงแอบเข้าไปในป่า หิวโหยแต่ก็พ่ายแพ้

Realizing that he stood no chance against the united strength of the mother and her kid, the wolf slunk away into the forest, hungry but defeated.

เด็กมองแม่ด้วยความขอบคุณและสำนึกผิด “แม่พูดถูก แม่ควรจะฟังแม่และอย่าทำตัวโง่เขลาแบบนี้”

The kid looked at his mother with gratitude and remorse. “You were right, Mother. I should have listened to you and not been so foolish.”

แม่แพะยิ้มและลูบหัวลูกอย่างเอ็นดู “จำไว้ ลูกเอ๋ย สติปัญญาและความเข้มแข็งมาจากการฟังผู้ที่ห่วงใยเจ้าและเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา”

The mother goat smiled and nuzzled her kid affectionately. “Remember, my child, wisdom and strength come from listening to those who care for you and learning from their experiences.”

นิทานอีสปหมาป่า แพะเด็ก และแม่แพะ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ปัญญามักเกิดจากการเอาใจใส่คำแนะนำของผู้ที่ห่วงใยคุณ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา”

  • คุณค่าของปัญญาและประสบการณ์: การที่แพะเด็กไม่ยอมฟังคำเตือนของแม่นำไปสู่อันตรายและหายนะที่ใกล้เข้ามา เรื่องราวเน้นความสำคัญของการให้คุณค่ากับภูมิปัญญาและประสบการณ์ของผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่ห่วงใยเรา
  • พลังแห่งความรักของแม่: ความรักอันแรงกล้าของแม่แพะและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องลูกของมันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสัญชาตญาณความเป็นแม่ แสดงให้เห็นว่าความรักของแม่สามารถเป็นพลังในยามคับขันได้
  • ผลที่ตามมาของความเย่อหยิ่ง: ความเย่อหยิ่งของแพะเด็กและการปฏิเสธที่จะฟังแม่ของเขาทำให้เขาตกอยู่ในอันตราย เรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนและอันตรายของการเพิกเฉยต่อคำแนะนำที่ชาญฉลาด
  • ความสามัคคีและความร่วมมือ: ความเต็มใจของแม่แพะที่จะยืนระหว่างหมาป่ากับลูกของมันแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีและความร่วมมือในการเผชิญกับความท้าทาย เมื่อรวมกันแล้ว พวกมันแข็งแกร่งกว่าไหวพริบของหมาป่า

“Wisdom often comes from heeding the advice of those who care for you and learning from their experiences.”

  • The value of wisdom and experience: The kid’s refusal to listen to his mother’s warning led to danger and near disaster. The story emphasizes the importance of valuing the wisdom and experience of others, especially those who care for us.
  • The power of maternal love: The mother goat’s fierce love and determination to protect her kid demonstrate the strength of maternal instincts. It shows that a mother’s love can be a powerful force in times of danger.
  • The consequences of arrogance: The kid’s arrogance and refusal to listen to his mother put him in harm’s way. The story teaches us the importance of humility and the perils of ignoring wise advice.
  • Unity and cooperation: The mother goat’s willingness to stand between the wolf and her kid shows the power of unity and cooperation in facing challenges. Together, they were stronger than the wolf’s cunning.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นคุณค่าของปัญญา ฟังคำแนะนำของผู้ที่ห่วงใยเรา ชื่นชมพลังแห่งความรักและความสามัคคี และอ่อนน้อมถ่อมตนในการกระทำและการตัดสินใจของเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children