นิทานอีสป เรื่อง “ชาวนากับนกกระสา” ไทย-Eng

นิทานอีสปชาวนากับนกกระสา ไทย-Eng

“ชาวนากับนกกระสา” เป็นนิทานอีสปคลาสสิคที่สอนบทเรียนสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่เราอยากให้ปฏิบัติ

นิทานอีสปเรื่องชาวนากับนกกระสา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ชาวนาคนหนึ่งวางกับดักเพื่อจับนกกระสาที่กำลังกินพืชผลของมัน วันหนึ่งนกกระสาติดกับดัก นกกระสาอ้อนวอนชาวนาให้เป็นอิสระ โดยอธิบายว่ามันไม่ใช่นกกระเรียนและไม่ได้กินพืชผลใดๆ ของชาวนา อย่างไรก็ตามชาวนาปฏิเสธที่จะฟังและเตรียมที่จะฆ่านกกระสา

Once upon a time, a farmer set a trap to catch cranes that were eating his crops. One day, a stork was caught in the trap. The stork pleaded with the farmer to be set free, explaining that he was not a crane and had not eaten any of the farmer’s crops. However, the farmer refused to listen and prepared to kill the stork.

นกกระสาขอร้องชาวนาให้พิจารณาใหม่ โดยถามเขาว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรหากติดกับดักโดยไม่ได้ตั้งใจ ชาวนารู้ความจริงใจในคำพูดของนกกระสาจึงปล่อยมันไป

The stork begged the farmer to reconsider, asking him how he would feel if he were caught in a trap by mistake. The farmer realized the truth of the stork’s words and released him.

นิทานอีสปเรื่องชาวนากับนกกระสา

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ท่านอยากให้ได้รับการปฏิบัติ ด้วยความเป็นธรรมและความเห็นอกเห็นใจ”

เราควรปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา เช่นเดียวกับที่นกกระสาขอให้ชาวนาพิจารณาว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาเป็นนกกระสา ดังนั้นเราควรพิจารณาว่าเราจะรู้สึกอย่างไรหากเราอยู่ในบทบาทของคนอื่นก่อนที่เราจะกระทำหรือตัดสินใจ

  • ปฏิบัติต่อผู้อื่นตามที่คุณต้องการได้รับการปฏิบัติ
  • รับฟังผู้อื่นและยินดีที่จะพิจารณาการกระทำหรือการตัดสินใจของคุณใหม่
  • อย่าด่วนตัดสินคนอื่นโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด
  • พยายามมองสิ่งต่างๆ จากมุมมองของคนอื่นเสมอ

“Treat others as you would like to be treated, with fairness and compassion.”

The story teaches us that we should treat others as we wish to be treated. Just as the stork asked the farmer to consider how he would feel in the stork’s position, we should consider how we would feel if we were in someone else’s shoes before we act or make a decision.

  • Treat others as you wish to be treated.
  • Listen to others and be willing to reconsider your actions or decisions.
  • Don’t be quick to judge others without knowing all the facts.
  • Always try to see things from someone else’s perspective.

นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวอมตะที่เตือนเราถึงความสำคัญของการเอาใจใส่และการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาและความเคารพ บทเรียนนี้สอนให้เราพิจารณาความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่นก่อนที่เราจะกระทำหรือตัดสินใจ และพยายามปฏิบัติต่อผู้อื่นเสมอตามที่เราต้องการได้รับการปฏิบัติ

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children