นิทานอีสป เรื่อง “นกอินทรีกับด้วง” ไทย-Eng

นิทานอีสปนกอินทรีกับด้วง ไทย-Eng

“นกอินทรีกับด้วง” เป็นนิทานอีสปที่สอนเรารู้จักคุณค่าของสิ่งมีชีวิต แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุด ก็มีประโยชน์ต่อโลก และสอนให้รู้จักคุณค่าของระบบนิเวศของธรรมชาติ

นิทานอีสปเรื่องนกอินทรีกับด้วง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นกอินทรีผู้สง่างามตัวหนึ่งบินขึ้นสูงบนท้องฟ้า สนุกสนานกับอิสระและพละกำลังของมัน ขณะที่มันบิน มันเห็นด้วงตัวเล็กๆ คลานอยู่บนพื้น นกอินทรีบินโฉบลงมาจับด้วงด้วยกรงเล็บอันทรงพลังของมัน ตั้งใจจะทำให้มันเป็นอาหาร

Once upon a time, a majestic Eagle soared high in the sky, reveling in its freedom and strength. As it flew, it spotted a tiny Beetle crawling on the ground. The Eagle swooped down and grabbed the Beetle with its mighty talons, intending to make it a meal.

บีเทิลที่หวาดกลัวร้องอ้อนวอน “โอ้ อินทรีผู้ยิ่งใหญ่ ได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วย! ข้าตัวเล็กและไร้ค่า คุณจะมีความสุขอะไรจากการเขมือบฉัน” นกอินทรีรู้สึกขบขันกับคำพูดของแมลงปีกแข็ง จึงตัดสินใจที่จะทดสอบการตัดสินใจของมัน

The terrified Beetle pleaded, “Oh mighty Eagle, please spare my life! I am small and insignificant. What pleasure could you possibly derive from devouring me?” The Eagle, amused by the Beetle’s words, decided to test its resolve.

นกอินทรีปล่อยด้วงออกจากเงื้อมมือของมัน แล้วท้าทายว่า “ถ้าเจ้าสามารถโน้มน้าวใจข้าถึงเหตุผลที่ดีว่าทำไมข้าถึงควรไว้ชีวิตเจ้า ข้าจะปล่อยคุณไป” แมลงด้วงฉวยโอกาสตอบอย่างรวดเร็วว่า “โอ้ นกอินทรีผู้ฉลาด แม้ว่าข้าจะตัวเล็ก แต่ข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่แห่งชีวิตที่สลับซับซ้อน ข้ามีส่วนสร้างสมดุลของธรรมชาติด้วยการทำความสะอาดสสารที่เน่าเปื่อยและช่วยในการย่อยสลายโดย ไว้ชีวิตข้า เจ้าจะรักษาความสามัคคีที่ละเอียดอ่อนของระบบนิเวศได้”

Releasing the Beetle from its grasp, the Eagle challenged, “If you can convince me of a good reason why I should spare you, I will let you go.” The Beetle, seizing the opportunity, quickly replied, “Oh wise Eagle, even though I may be small, I am part of the intricate web of life. I contribute to the balance of nature by cleaning up decaying matter and aiding in decomposition. By sparing me, you preserve the delicate harmony of the ecosystem.”

นกอินทรีรู้สึกประทับใจกับการตอบสนองของด้วง มันตระหนักถึงความสำคัญของทุกบทบาทของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ไม่ว่าจะดูเล็กน้อยเพียงใด ด้วยการผงกศีรษะ นกอินทรีจึงปล่อยด้วงออกมา โดยรับรู้ถึงคุณค่าและคุณูปการต่อระบบนิเวศ

The Eagle was impressed by the Beetle’s response. It recognized the importance of every creature’s role in nature, no matter how seemingly insignificant. With a nod, the Eagle released the Beetle, acknowledging its value and contribution to the ecosystem.

นิทานอีสปนกอินทรีกับด้วง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและบทบาทของพวกมันในความสมดุลอันละเอียดอ่อนของธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีส่วนในการรักษาระบบนิเวศ”

  • คุณค่าและความสำคัญของทุกสิ่งมีชีวิต เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือรูปร่างหน้าตา บทเรียนนี้สอนเราว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีบทบาทในระบบนิเวศและมีส่วนสร้างสมดุลของธรรมชาติโดยรวม
  • การสนับสนุนและเห็นคุณค่าในตนเอง ความสามารถของด้วง ในการสนับสนุนตนเองและแสดงคุณค่าของตนเองอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตระหนักและยืนยันคุณค่าของตนเอง กระตุ้นให้เราพูดแทนตนเองและผู้อื่น โดยเน้นย้ำถึงคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และผลงานที่เราทุกคนมี
  • เคารพในความสมดุลของธรรมชาติ เรื่องราวเน้นความสมดุลที่ละเอียดอ่อนของธรรมชาติและความเชื่อมโยงกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด มันเตือนให้เราเคารพและรักษาความสมดุลนี้โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดและบทบาททางนิเวศของพวกมัน
  • การเห็นคุณค่าของความหลากหลาย การตัดสินใจของนกอินทรีที่จะไว้ชีวิตด้วง แสดงให้เห็นถึงความซาบซึ้งในความหลากหลายและการตระหนักว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีที่อยู่ในโลกธรรมชาติ มันสอนให้เรายอมรับและเฉลิมฉลองความหลากหลายของชีวิตและส่งเสริมความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและความปรองดอง

“Recognizing the value of all creatures and their roles in the delicate balance of nature. Every living being plays a part in maintaining the ecosystem.”

  • Value and significance of every being: The story emphasizes the importance of recognizing the value and significance of every creature, regardless of its size or appearance. It teaches us that every being has a role to play in the ecosystem and contributes to the overall balance of nature.
  • Advocacy and self-worth: The Beetle’s ability to advocate for itself and articulate its value showcases the importance of recognizing and asserting our own worth. It encourages us to speak up for ourselves and others, highlighting the unique qualities and contributions we all possess.
  • Respect for nature’s balance: The story highlights the delicate balance of nature and the interconnectedness of all living beings. It reminds us to respect and preserve this balance by recognizing the importance of even the smallest creatures and their ecological roles.
  • Appreciation of diversity: The Eagle’s decision to spare the Beetle demonstrates the appreciation of diversity and the recognition that every living being has a place in the natural world. It teaches us to embrace and celebrate the diversity of life and to foster a sense of unity and harmony.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นคุณค่าความสำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สนับสนุนตนเองและผู้อื่น เคารพความสมดุลของธรรมชาติ และชื่นชมความหลากหลายของชีวิต ด้วยการรวบรวมคำสอนเหล่านี้ เราสามารถปลูกฝังความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างเรากับโลกธรรมชาติ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และความกลมกลืน

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children