นิทานอีสป เรื่อง “มิตรภาพของกบกับหนู” ไทย-Eng

นิทานอีสปมิตรภาพของกบกับหนู ไทย-Eng
X
Advertisements

“มิตรภาพของกบกับหนู” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงคุณค่าของมิตรภาพ การให้ความเชื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การไว้วางใจในเพื่อน และการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด

นิทานอีสปเรื่องมิตรภาพของกบกับหนู

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว กบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ริมสระน้ำ ส่วนหนูอาศัยอยู่ในโพรงอันอบอุ่นใกล้ๆ กบชื่นชอบการคบค้ากับหนู จึงมักเชิญหนูไปเยี่ยมและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ พวกเขาสนุกกับการอยู่ร่วมกันและสร้างมิตรภาพขึ้นจากประสบการณ์ที่มีร่วมกัน

Once upon a time, a Frog lived by the edge of a pond, while a Mouse resided in a cozy burrow nearby. The Frog, being fond of the Mouse’s company, often invited the Mouse to visit and share stories. They enjoyed each other’s company and formed a friendship based on their shared experiences.

วันหนึ่ง หนูแนะนำให้พวกเขาสำรวจทุ่งหญ้าที่อยู่นอกสระน้ำ เจ้ากบรู้สึกตื่นเต้นกับความคิดนี้ จึงตกลงที่จะไปกับเจ้าหนู พวกเขากระโดดโลดเต้นไปทั่วทุ่งหญ้า หัวเราะและสนุกสนานกับการผจญภัยของพวกเขา

One day, the Mouse suggested that they explore a meadow beyond the pond. The Frog, excited about the idea, agreed to accompany the Mouse. They hopped and scurried through the meadow, laughing and enjoying their adventure.

ขณะที่พวกเขาเดินทางต่อไป พวกเขาก็พบกับหลุมลึก หนูตัวเล็กและระมัดระวัง ลังเลที่จะไปต่อ อย่างไรก็ตาม กบซึ่งมั่นใจในความสามารถของมันมากเกินไปจึงประกาศว่า “อย่ากังวล เจ้าหนู ข้าสามารถกระโดดข้ามหลุมนี้ได้อย่างง่ายดาย ดูและเรียนรู้!”

As they continued their journey, they came across a deep hole. The Mouse, being small and cautious, hesitated to go any further. However, the Frog, overconfident in its abilities, declared, “Don’t worry, Mouse. I can easily leap over this hole. Watch and learn!”

กบกระโดดครั้งใหญ่ แต่ด้วยความตกใจ มันกระโดดสั้นและตกลงไปในหลุมทันที หนูตกใจกับสถานการณ์ของเพื่อน จึงพยายามหาทางช่วย น่าเสียดายที่หลุมนั้นลึกเกินกว่าที่หนูจะไปถึงตัวกบได้

The Frog took a big leap, but to its dismay, it fell short and landed right into the hole. The Mouse, alarmed by its friend’s predicament, tried to find a way to help. Unfortunately, the hole was too deep for the Mouse to reach the Frog.

เมื่อตระหนักถึงความผิดพลาดของมัน กบจึงอ้อนวอน “หนู ข้าขอโทษสำหรับความโง่เขลาของข้า โปรดหาใครที่สามารถช่วยข้าจากหลุมนี้ได้ที” หนูรีบหนีไปเพื่อขอความช่วยเหลือและในที่สุดก็พบกระต่ายใจดีที่ดึงกบออกจากหลุม

Realizing its mistake, the Frog pleaded, “Mouse, I apologize for my foolishness. Please find someone who can rescue me from this hole.” The Mouse scurried away to seek help and eventually found a kind-hearted rabbit who pulled the Frog out of the hole.

ขอบคุณความช่วยเหลือของกระต่าย กบได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญ มันตระหนักถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนและยอมรับข้อจำกัดของมัน ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา กบและหนูยังคงเป็นเพื่อนกันต่อไป แต่กบก็คำนึงถึงความสามารถของตัวเองและระมัดระวังในการกระทำของตัวเองเสมอ

Grateful for the Rabbit’s assistance, the Frog learned an important lesson. It realized the importance of humility and acknowledging its limitations. From that day on, the Frog and the Mouse continued their friendship, but the Frog was always mindful of its own capabilities and cautious in its actions.

นิทานอีสปมิตรภาพของกบกับหนู

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการตระหนักรู้ในตนเองเป็นคุณสมบัติสำคัญในการรักษามิตรภาพและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น การตระหนักถึงข้อจำกัดของคุณเป็นสัญญาณของสติปัญญา”

  • ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการตระหนักรู้ในตนเอง เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนและการตระหนักถึงข้อจำกัดของตนเอง ความมั่นใจมากเกินไปของกบนำไปสู่ความพินาศ สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการตระหนักถึงความสามารถของตนเองและไม่ประเมินตนเองสูงเกินไป
  • มิตรภาพและการสนับสนุน เรื่องราวเน้นพลังของมิตรภาพและความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความห่วงใยของหนูที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของกบและความพยายามของมันในการขอความช่วยเหลือ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนและอยู่เคียงข้างเพื่อนของเราในยามที่ต้องการ
  • การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด การตกลงไปในหลุมของกบทำหน้าที่เป็นบทเรียนในการเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา มันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการไตร่ตรองการกระทำของเรา ยอมรับข้อผิดพลาดของเรา และเติบโตจากข้อผิดพลาดนั้น ความผิดพลาดอาจเป็นโอกาสอันมีค่าสำหรับการเติบโตส่วนบุคคล
  • การไว้วางใจผู้อื่น กบยอมรับความผิดพลาดและการขอความช่วยเหลือบ่งชี้ถึงความสำคัญของการไว้วางใจผู้อื่นและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น มันสอนเราว่าการพึ่งพาการสนับสนุนจากผู้อื่นเป็นเรื่องปกติและการขอความช่วยเหลือไม่ได้ลดทอนคุณค่าของเรา

“Humility and self-awareness are essential qualities to maintain friendships and avoid unnecessary risks. Recognizing your limitations is a sign of wisdom.”

  • Humility and self-awareness: The story emphasizes the importance of humility and recognizing one’s limitations. The Frog’s overconfidence led to its downfall, teaching us the value of being aware of our own abilities and not overestimating ourselves.
  • Friendship and support: The story highlights the power of friendship and the willingness to help one another. The Mouse’s concern for the Frog’s well-being and its effort to find help demonstrate the importance of supporting and being there for our friends in times of need.
  • Learning from mistakes: The Frog’s fall into the hole serves as a lesson in learning from our mistakes. It shows the significance of reflecting on our actions, acknowledging our errors, and growing from them. Mistakes can be valuable opportunities for personal growth.
  • Trusting others: The Frog’s admission of its mistake and its request for help indicate the importance of trusting others and seeking assistance when needed. It teaches us that it’s okay to rely on the support of others and that seeking help doesn’t diminish our worth.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตน มิตรภาพ การเรียนรู้จากความผิดพลาด และการไว้วางใจผู้อื่น โดยน้อมรับคำสอนเหล่านี้ เราสามารถพัฒนาความรู้สึกของการตระหนักรู้ในตนเอง ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มีความหมาย เติบโตจากประสบการณ์ของเรา และสร้างชุมชนที่สนับสนุนรอบตัวเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements