นิทานอีสป เรื่อง “กระต่ายกับหูของมัน” ไทย-Eng

นิทานอีสปกระต่ายกับหูของมัน ไทย-Eng
X
Advertisements

“กระต่ายกับหูของมัน” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป จนเกิดความเย่อหยิ่งจองหอง จนลืมความตระหนักรู้ในตนเองไป จนลืมความอ่อนน้อมถ่อมตน

นิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับหูของมัน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีกระต่ายที่ว่องไวและว่องไวตัวหนึ่งซึ่งภูมิใจในความสามารถพิเศษในการได้ยินของมัน มันโอ้อวดเกี่ยวกับหูที่ยาวและทรงพลังของมัน โดยอ้างว่าเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของมันและทำให้มันเหนือกว่าสัตว์อื่นๆ ทั้งหมด

Once upon a time, there was a swift and agile hare who prided himself on his exceptional hearing. He boasted about his long and powerful ears, claiming that they were his greatest asset and made him superior to all other animals.

วันหนึ่ง ขณะที่กระต่ายกำลังวิ่งผ่านป่า มันได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาตามหลังมา ด้วยความเชื่อว่ามันเป็นสัตว์นักล่า มันจึงรีบพุ่งเข้าไปในพุ่มไม้และซ่อนตัว อย่างไรก็ตาม มันแปลกใจที่ไม่พบอันตรายใดๆ มันตระหนักเองว่าเป็นเพียงเสียงหูของมันเองที่กระพือกับหัวขณะที่มันวิ่ง

One day, as the hare was running through the forest, he heard a faint sound of footsteps behind him. Believing it to be a predator, he quickly darted into the bushes and hid. However, to his surprise, there was no danger to be found. He realized that it was merely the sound of his own ears flapping against his head as he ran.

มันรู้สึกเขินอายและโง่เขลา กระต่ายเข้าใจว่าหูของมันหลอกมันเอง และทัศนคติที่โอ้อวดของมันก็ไร้เหตุผล ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา มันเรียนรู้ที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนและเห็นคุณค่าของปัญญาที่แท้จริงเหนือความจองหองที่ว่างเปล่า

Feeling embarrassed and foolish, the hare understood that his ears had deceived him and that his boastful attitude had been unwarranted. From that day forward, he learned to be humble and to appreciate the value of true wisdom over empty pride.

นิทานอีสปกระต่ายกับหูของมัน

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความอ่อนน้อมถ่อมตนและคุณค่าของคุณสมบัติที่แท้จริงเหนือการโอ้อวดที่ว่างเปล่า”

  • ความอ่อนน้อมถ่อมตน เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมั่นใจและความโอ้อวดของกระต่ายทำให้มันตั้งสมมติฐานผิด ๆ และทำให้มันลำบากใจ มันสอนให้เราอ่อนน้อมถ่อมตน โดยตระหนักว่าเราไม่มีคำตอบทั้งหมดหรือคุณสมบัติที่เหนือกว่า
  • การตระหนักรู้ในตนเอง ประสบการณ์ของกระต่ายสอนให้มันรู้ถึงความสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเอง มันตระหนักว่าการรับรู้ของมันเองสามารถหลอกลวงเขาได้ในบางครั้ง และมันจำเป็นต้องระมัดระวังและแยกแยะมากขึ้น เรื่องราวกระตุ้นให้เราใคร่ครวญถึงอคติและสมมติฐานของเราเอง และตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะกระโดดไปสู่บทสรุป
  • อันตรายของความเย่อหยิ่ง ความเย่อหยิ่งและความซับซ้อนที่เหนือกว่าของกระต่ายทำให้มันประเมินความเปราะบางของตัวเองต่ำไป มันแสดงให้เห็นผลเสียของความเย่อหยิ่งและมันทำให้เรามองไม่เห็นข้อจำกัดของตัวเองได้อย่างไร นิทานเรื่องนี้สอนเราให้ยึดมั่นและตระหนักถึงจุดอ่อนของตัวเอง
  • ความเฉลียวฉลาดเหนือรูปลักษณ์ เดิมทีกระต่ายเชื่อว่าหูที่ยาวของมันทำให้มันเหนือกว่าตัวอื่นๆ อย่างไรก็ตาม มันได้เรียนรู้ว่าสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดที่แท้จริงมาจากภายใน ไม่ใช่จากลักษณะทางกายภาพ เน้นความสำคัญของการประเมินค่าคุณสมบัติภายในมากกว่าการพึ่งพารูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว
  • โอบรับความอ่อนน้อมถ่อมตนและการเติบโต ประสบการณ์ของกระต่ายเป็นตัวปลุกให้มันยอมรับความอ่อนน้อมถ่อมตนและการเติบโตส่วนบุคคล มันรับรู้ถึงความผิดพลาดของเขาและเรียนรู้จากมัน ซึ่งทำให้มันฉลาดขึ้นและถ่อมตัวมากขึ้น เรื่องราวกระตุ้นให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราเองและน้อมรับกรอบความคิดของการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“Humility and the value of genuine qualities over empty boasts.”

  • Humility: The story highlights the importance of humility. The hare’s overconfidence and boastfulness led him to make false assumptions and caused him embarrassment. It teaches us to be humble, recognizing that we don’t possess all the answers or superior qualities.
  • Self-awareness: The hare’s experience taught him the importance of self-awareness. He realized that his own perceptions can sometimes deceive him, and he needed to be more cautious and discerning. The story encourages us to reflect on our own biases and assumptions and to question them before jumping to conclusions.
  • The dangers of arrogance: The hare’s arrogance and superiority complex led him to underestimate his own vulnerabilities. It shows the negative consequences of arrogance and how it can blind us to our own limitations. The story teaches us to remain grounded and aware of our own weaknesses.
  • Wisdom over appearance: The hare initially believed that his long ears made him superior to others. However, he learned that true wisdom and intelligence come from within, not from physical attributes. It emphasizes the importance of valuing inner qualities rather than relying solely on external appearances.
  • Embracing humility and growth: The hare’s experience served as a wake-up call for him to embrace humility and personal growth. He recognized his mistake and learned from it, which allowed him to become a wiser and more humble individual. The story encourages us to learn from our own mistakes and to embrace a mindset of continuous learning and growth.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตน การตระหนักรู้ในตนเอง และการให้คุณค่าแก่สติปัญญาเหนือความหยิ่งยะโส มันเตือนถึงอันตรายของความเย่อหยิ่งและกระตุ้นให้เรายอมรับการเติบโตส่วนบุคคลและเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา โดยประยุกต์ใช้คำสอนเหล่านี้ เราสามารถพัฒนาทัศนคติที่อ่อนน้อมถ่อมตนและฉลาดขึ้นเกี่ยวกับชีวิต

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements