นิทานอีสป เรื่อง “สุนัขจอมซนกับหอยนางรม” ไทย-Eng

นิทานอีสปสุนัขจอมซนกับหอยนางรม ไทย-Eng
X
Advertisements

“สุนัขจอมซนกับหอยนางรม” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความโลภ และความปรารถนาที่ทำไม่ได้ การคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หรือไม่เหมาะสมกับตัวเรา

นิทานอีสปเรื่องสุนัขจอมซนกับหอยนางรม

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สุนัขตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ตามชายหาด และมันเห็นหอยนางรมตัวหนึ่งนอนอยู่บนชายฝั่ง ด้วยความอยากรู้อยากเห็น สุนัขจึงหยิบหอยนางรมเข้าปาก และเริ่มตรวจดูอย่างใกล้ชิด มันได้ยินเสียงบางอย่างสั่นอยู่ภายในหอยนางรม ซึ่งทำให้มันสนใจมากยิ่งขึ้น

Once upon a time, a dog was strolling along the beach when he spotted an oyster lying on the shore. Filled with curiosity, the dog picked up the oyster in his mouth and began to examine it closely. He could hear something rattling inside the oyster, which piqued his interest even more.

ด้วยความตื่นเต้น มันกัดหอยนางรมด้วยแรงทั้งหมดที่มี โดยหวังว่าจะเปิดเผยสมบัติที่ซ่อนอยู่ข้างใน อย่างไรก็ตาม ฟันของมันไม่เหมาะกับเปลือกแข็งของหอยนางรม แม้จะพยายามอย่างไร เขาก็ไม่สามารถเปิดมันออกได้

In his excitement, the dog bit down on the oyster with all his might, hoping to reveal the hidden treasure inside. However, his teeth were no match for the tough shell of the oyster. Despite his efforts, he couldn’t break it open.

มันผิดหวัง และหมดแรง สุนัขตระหนักว่าความพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสมบัติภายในหอยนางรมนั้นไร้ผล มันทิ้งหอยนางรมแล้วเดินจากไปโดยไม่ถูกแตะต้องอีกเลย

Disappointed and exhausted, the dog realized that his attempt to obtain the treasure inside the oyster was in vain. He dropped the oyster and walked away, leaving it untouched.

นิทานอีสปสุนัขจอมซนกับหอยนางรม

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“บางครั้งเราควรตระหนักถึงข้อจำกัดของเราและไม่พยายามทำเกินความสามารถของเราเพราะอาจนำไปสู่ความคับข้องใจและความผิดหวังได้”

  • ความโลภและความปรารถนาที่ทำไม่ได้ มันสอนเราเกี่ยวกับอันตรายของความโลภและการไล่ตามความปรารถนาที่ทำไม่ได้ ความปรารถนาของสุนัขที่ต้องการสมบัติที่ซ่อนอยู่ในหอยนางรมทำให้มันต้องใช้ความพยายามอย่างมาก แต่สุดท้ายมันก็นำไปสู่ความผิดหวัง เรื่องราวนี้เตือนใจเราให้นึกถึงความปรารถนาของเราและประเมินว่าสิ่งนั้นเป็นจริงและควรค่าแก่การติดตามหรือไม่
  • ความพึงพอใจและความกตัญญู เรื่องราวยังเน้นถึงความสำคัญของความพึงพอใจและความกตัญญูต่อสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว ความไม่พอใจของสุนัขกับสถานการณ์ปัจจุบันของมันทำให้มันมองไม่เห็นความสวยงามของหอยนางรม สอนให้เราเห็นคุณค่าและรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งง่ายๆ ในชีวิต แทนที่จะแสวงหาสิ่งอื่นอยู่เสมอ
  • การปฏิบัติจริงและความคาดหวังที่เป็นจริง เมันน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิบัติจริงและความคาดหวังที่เป็นจริง ความพยายามของสุนัขที่จะทำลายหอยนางรมด้วยฟันของมันเป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์ เรื่องราวนี้กระตุ้นให้เราประเมินความเป็นไปได้ของเป้าหมายของเราและเลือกวิธีการที่ใช้ได้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แทนที่จะสิ้นเปลืองพลังงานไปกับการแสวงหาที่ทำไม่ได้หรือไม่สามารถบรรลุได้
  • ความอดทนและความอุตสาหะ แม้ว่าความพยายามของสุนัขจะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่เรื่องราวก็สอนเราถึงคุณค่าของความอดทนและความอุตสาหะ บางครั้ง ผลลัพธ์ที่เราต้องการต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องและความเต็มใจที่จะเผชิญกับความท้าทาย มันเตือนเราให้มุ่งมั่น อดทน และยืนหยัดในความพยายามของเรา แม้ว่าความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นทันที
  • บทเรียนจากประสบการณ์ ประสบการณ์ของสุนัขกับหอยนางรมถือเป็นบทเรียน มันตระหนักดีว่าการแสวงหาบางอย่างอาจไม่คุ้มค่ากับความพยายามหรืออาจไม่นำมาซึ่งผลตอบแทนที่คาดหวัง เรื่องราวกระตุ้นให้เราไตร่ตรองถึงประสบการณ์ของตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในอนาคต

“Sometimes, we should recognize our limitations and not pursue endeavors beyond our abilities, as it can lead to frustration and disappointment.”

  • Greed and impractical desires: Teaches us about the dangers of greed and chasing impractical desires. The dog’s desire for the hidden treasure inside the oyster drove him to exert great effort, but it ultimately led to disappointment. The story reminds us to be mindful of our desires and to evaluate whether they are realistic and worth pursuing.
  • Contentment and gratitude: The story also emphasizes the importance of contentment and gratitude for what we already have. The dog’s dissatisfaction with his current situation blinded him to the beauty of the oyster itself. It teaches us to appreciate and be grateful for the simple things in life instead of always seeking something more.
  • Practicality and realistic expectations: Highlights the need for practicality and realistic expectations. The dog’s attempt to break open the oyster with his teeth was a futile endeavor. The story encourages us to assess the feasibility of our goals and to choose practical methods to achieve them, rather than wasting energy on impractical or unattainable pursuits.
  • Patience and perseverance: Although the dog’s attempt was unsuccessful, the story also teaches us the value of patience and perseverance. Sometimes, our desired outcomes require sustained effort and a willingness to face challenges. It reminds us to stay committed, be patient, and persist in our endeavors, even if success is not immediate.
  • Lessons from experience: The dog’s experience with the oyster serves as a lesson learned. He realizes that some pursuits may not be worth the effort or may not bring the expected rewards. The story encourages us to reflect on our own experiences, learn from them, and make wiser choices in the future.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เตือนให้ระวังความโลภและความปรารถนาที่ทำไม่ได้ ส่งเสริมความพึงพอใจและความกตัญญู เน้นความสำคัญของการปฏิบัติจริงและความคาดหวังที่เป็นจริง ส่งเสริมความอดทนและความอุตสาหะ และเน้นย้ำถึงคุณค่าของการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเรา สิ่งนี้เตือนใจเราให้ระลึกถึงความปรารถนาของเรา เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามี และตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาดเพื่อแสวงหาความสุขของเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements