สุภาษิตคำพังเพยลิ้นกระด้างคางแข็ง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยลิ้นกระด้างคางแข็ง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ล. ลิ้นกระด้างคางแข็ง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยลิ้นกระด้างคางแข็ง

ที่มาของสำนวน เปรียบกับอาการลิ้นแข็ง และขยับขากรรไกรกระดุกกระดิกไม่ได้ จึงพูดจาไม่ค่อยสะดวก ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่อง หรือการพูด การใช้ถ้อยคำ ค่อนข้างแข็งกร้าว ไม่นุ่มนวล ไม่น่าฟัง และขากรรไกรหรือคาง กระดุกกระดิกไม่ได้ ก็คือพูดไม่ไดสะดวก

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ก้าวร้าว ไม่มีความอ่อนน้อม พูดจาโต้เถียงไม่ลดละ เช่น ลิ้นกระด้างคางแข็งแกล้งว่าขาน (ขุนช้างขุนแผน) มึนตึงไม่ยอมพูดจาโต้ตอบ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยลิ้นกระด้างคางแข็ง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตลิ้นกระด้างคางแข็ง

  • ประยุทธเป็นคนลิ้นกระด้างคางแข็ง ชอบโมโห โต้เถียงเอาชนะ พูดไม่รู้เรื่อง แล้วเสือกอยากเป็นผู้นำคน
  • เขาเป็นคนเก่ง มีความสามารถมาก แต่เขาเป็นบุคคลประเภทลิ้นกระด้างคางแข็ง จึงทำให้ไม่เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา
  • ถ้าเธอยังเป็นคนลิ้นกระด้างคางแข็งแบบนี้ ก็เลิกกันเถอะ คนอย่างเธอไม่พร้อมมีความสัมพันธ์กับใครหรอก แค่อารมณ์ยังควบคุมไม่ได้
  • ทำไมคุณถึงได้ลิ้นกระด้างคางแข็งแบบนี้ พูดจากับผู้ใหญ่ควรมีสัมมาคราวะ ไม่ใช่ก้าวร้าวเอาแต่เถียงผู้ใหญ่
  • จงเป็นคนถ่อมตน เข้มแข็ง ไม่เถียงกับคนโง่ ไม่โต้ตอบ อย่าเป็นคนลิ้นกระด้างคางแข็ง เพราะถ้าเถียงกับคนโง่ เราก็จะโง่ไปด้วย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube