นิทานอีสป เรื่อง “แพะสองตัว” ไทย-Eng

นิทานอีสปแพะสองตัว ไทย-Eng
X
Advertisements

“แพะสองตัว” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาดีกว่าการใช้กำลังแก้ปัญหา การร่วมมือและการประนีประนอมย่อมส่งผลดีต่อทั้งคู่

นิทานอีสปเรื่องแพะสองตัว

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีแพะสองตัวอยู่คนละฟากของสะพานแคบๆ สะพานแคบเกินไปที่ทั้งคู่จะข้ามพร้อมกัน และแพะทั้งสองตัวก็ไม่อยากหันหลังกลับและหาทางอื่น ทั้งคู่ยืนอยู่ตรงนั้น จ้องหน้ากัน เขาประสานเสียงกันอย่างดื้อรั้น

Once upon a time, two goats found themselves on opposite sides of a narrow bridge. The bridge was too narrow for both of them to cross at the same time, and neither goat wanted to turn back and find another way. They both stood there, staring at each other, their horns locked in a stubborn standoff.

แทนที่จะหาทางออกร่วมกัน แพะกลับเอาหัวชนกัน พยายามผลักกันออกจากสะพาน การต่อสู้ของพวกมันดำเนินต่อไประยะหนึ่งจนกระทั่งพวกเขาหมดแรงและท้อแท้ เมื่อตระหนักถึงความไร้ประโยชน์ของการกระทำของพวกเขา ในที่สุดแพะตัวหนึ่งก็พูดว่า “ขอให้เราฉลาดกว่านี้ เราทั้งสองสามารถข้ามสะพานได้อย่างปลอดภัยหากเราผลัดกัน”

Instead of finding a solution together, the goats started butting heads, trying to force each other off the bridge. Their struggle continued for some time until they were both exhausted and frustrated. Realizing the futility of their actions, one goat finally said, “Let us be wiser than this. We can both cross the bridge safely if we take turns.”

แพะจึงตกลงตามนั้น แพะตัวหนึ่งเดินข้ามไปอีกฝั่งอย่างระมัดระวัง จากนั้นแพะตัวที่สองก็ตามมา ทั้งสองเดินทางต่อไปโดยได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความร่วมมือและการประนีประนอม

With that, the goats agreed. One goat carefully crossed to the other side, and then the second goat followed suit. They both continued on their way, having learned the importance of cooperation and compromise.

นิทานอีสปแพะสองตัว

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความร่วมมือและการประนีประนอมสามารถเอาชนะความดื้อรั้นและนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน ในการหยุดชะงัก ภูมิปัญญาจะมีชัยเมื่อเราพบจุดยืนร่วมกัน”

  • ความร่วมมือและการประนีประนอม เนื้อเรื่องเน้นคุณค่าของความร่วมมือและการประนีประนอมในการแก้ไขความขัดแย้ง แทนที่จะมีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่เปล่าประโยชน์ แพะตระหนักว่าการผลัดกันและทำงานร่วมกัน พวกมันสามารถบรรลุเป้าหมายและข้ามสะพานได้อย่างปลอดภัย มันสอนเราว่าการหาจุดร่วมและการหาทางออกที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาอย่างสันติ
  • การสื่อสารและการแก้ปัญหา ในตอนแรกแพะไม่สามารถสื่อสารและเข้าใจเจตนาของกันและกันได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อแพะตัวหนึ่งแนะนำวิธีแก้ปัญหา พวกมันก็สามารถสื่อสารและตกลงกันได้ เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทักษะการแก้ปัญหาในการเอาชนะความท้าทายและหาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
  • ความอดทนและความเห็นอกเห็นใจ ปฏิกิริยาเริ่มต้นของแพะเกิดจากความไม่อดทนและขาดความเห็นอกเห็นใจต่อสถานการณ์ของกันและกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกมันรู้ว่าการกระทำของพวกมันไร้ประโยชน์ พวกมันจึงแสดงความอดทนและความเห็นอกเห็นใจโดยพิจารณาจากมุมมองของแพะตัวอื่น สอนให้เราใช้ความอดทน ความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้ง
  • การหาจุดร่วม แพะตระหนักว่าเป้าหมายสูงสุดของพวกมันคือการข้ามสะพานอย่างปลอดภัย และพวกมันพบวิธีแก้ปัญหาที่ทำให้พวกมันทั้งสองบรรลุเป้าหมายนั้น เรื่องราวกระตุ้นให้เรามุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ร่วมกันและค้นหาจุดร่วม แทนที่จะจมอยู่กับความสนใจส่วนบุคคลหรือความดื้อรั้น

“Cooperation and compromise can overcome stubbornness and lead to mutual benefit. In a deadlock, wisdom prevails when we find common ground.”

  • Cooperation and compromise: The story emphasizes the value of cooperation and compromise in resolving conflicts. Instead of engaging in a futile battle, the goats realized that by taking turns and working together, they could both achieve their goal and cross the bridge safely. It teaches us that finding common ground and seeking solutions that benefit all parties involved is essential for peaceful resolution.
  • Communication and problem-solving: The goats initially failed to communicate and understand each other’s intentions. However, once one goat suggested a solution, they were able to communicate and come to an agreement. The story highlights the importance of effective communication and problem-solving skills in overcoming challenges and finding mutually beneficial solutions.
  • Patience and empathy: The goats’ initial reaction was driven by impatience and a lack of empathy for each other’s situation. However, as they recognized the futility of their actions, they showed patience and empathy by considering the other goat’s perspective. It teaches us to exercise patience, understanding, and empathy in our interactions with others, especially in times of conflict.
  • Finding common ground: The goats realized that their ultimate goal was to cross the bridge safely, and they found a solution that allowed both of them to achieve that goal. The story encourages us to focus on shared objectives and find common ground, rather than getting caught up in individual interests or stubbornness.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของความร่วมมือ การประนีประนอม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความอดทน ความเห็นอกเห็นใจ และการค้นหาจุดร่วม ด้วยการน้อมรับคำสอนเหล่านี้ เราสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ปรองดอง แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติ และทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements