นิทานอีสป เรื่อง “จิ้งจอกหางด้วน” ไทย-Eng

นิทานอีสปจิ้งจอกหางด้วน ไทย-Eng
X
Advertisements

“จิ้งจอกหางด้วน” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการมีสติ ยอมรับตัวเอง และอย่าฟังคำแนะนำของใครที่พยายามลดระดับคุณให้อยู่ในระดับของพวกเขาเอง

นิทานอีสปเรื่องจิ้งจอกหางด้วน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีจิ้งจอกที่ฉลาดและเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งซึ่งโชคไม่ดีที่หางของมันหายไปในกับดัก จิ้งจอกรู้สึกอายและละอายใจกับลักษณะที่ไม่มีหางของมัน เนื่องจากสุนัขจิ้งจอกตัวอื่นๆ มีหางยาวสวยงาม

Once upon a time, there was a clever and cunning Fox who, unfortunately, had lost his tail in a trap. The Fox felt embarrassed and ashamed of his tailless appearance, as all the other foxes had beautiful, long tails.

วันหนึ่ง จิ้งอกหางด้วนคิดแผนอันชาญฉลาดที่จะซ่อนสถานะไร้หางของมัน มันตัดสินใจรวบรวมจิ้งจอกตัวอื่นๆ ทั้งหมดและโน้มน้าวให้พวกมันรู้ว่าการมีหางนั้นยุ่งยากและเป็นอุปสรรค มันเชื่อว่าหากเขาสามารถเกลี้ยกล่อมให้จิ้งจอกตัวอื่นตัดหางพวกมันได้ มันจะไม่รู้สึกว่าแตกต่างและเข้ากันกับจิ้งจอกตัวอื่นได้ดีกว่า

One day, the Fox came up with a clever plan to hide his tailless state. He decided to gather all the other foxes and convince them that having a tail was cumbersome and a hindrance. He believed that if he could persuade the other foxes to cut off their tails, he wouldn’t feel so different and would blend in better.

จิ้งจอกหางด้วนเรียกประชุมสุนัขจิ้งจอกทั้งหมดในป่า มันรวบรวมพวกจิ้งจอกไว้ได้แล้ว แล้วเริ่มพูดโน้มน้าวใจว่า “จิ้งจอกที่รักทั้งหลาย พวกเราขึ้นชื่อเรื่องความเฉลียวฉลาดและเจ้าเล่ห์ แต่หางที่สวยงามของเราถ่วงเราไว้ ทำให้เราตกเป็นเป้าหมายของนักล่าได้ง่าย ข้าเสนอว่าให้ตัดหางทิ้งเสีย เราสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วและหนีอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

The Fox called for a meeting of all the foxes in the forest. He gathered them around and began his persuasive speech, “Dear fellow foxes, we are known for our intelligence and cunning. But our beautiful tails weigh us down and make us an easy target for hunters. I propose that we all cut off our tails so we can move swiftly and escape danger more effectively.”

จิ้งจอกตัวอื่นๆ รู้สึกงงงวยกับคำแนะนำแปลกๆ ของจิ้งจอกหางด้วนตัวนี้ พวกมันไม่เข้าใจว่าทำไมจิ้งจอกหางด้วนถึงต้องการให้พวกมันแยกส่วนหางอันงดงามของพวกมันเอง สุนัขจิ้งจอกแก่แสนฉลาดตัวหนึ่งพูดขึ้น “เพื่อนเอ๋ย หางของเราไม่ใช่ภาระแต่เป็นของมีค่า มันช่วยให้เราทรงตัว สื่อสาร หรือแม้แต่แสดงอารมณ์ของเรา ทำไมเราถึงต้องการสูญเสียของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติเช่นนี้”

The other foxes were puzzled by the Fox’s strange suggestion. They couldn’t understand why he wanted them to part with their magnificent tails. One wise old fox spoke up, “My friend, our tails are not a burden but a valuable asset. They help us balance, communicate, and even express our emotions. Why would we want to lose such a precious gift from nature?”

จิ้งจอกหางด้วนไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงของมัน ยังคงกดสุนัขจิ้งจอกตัวอื่นต่อไป แต่คำพูดของสุนัขจิ้งจอกแก่ที่ชาญฉลาดกลับสะท้อนใจคนอื่นๆ ในกลุ่ม พวกมันเห็นพ้องต้องกันว่าหางของพวกมันมีความสำคัญอย่างยิ่ง และพวกมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องแยกหางกับพวกมัน

The Fox, not willing to reveal his true reason, continued to press the other foxes. But the wise old fox’s words resonated with the rest of the group. They all agreed that their tails were indeed essential, and they had no reason to part with them.

เมื่อรู้สึกพ่ายแพ้ จิ้งจอกหางด้วนก็ถอยหนี ตระหนักดีว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนสถานะไร้หางหรือโน้มน้าวให้สุนัขจิ้งจอกตัวอื่นทำตามแผนที่เข้าใจผิดของมันได้ ขณะที่เขาเดินออกไปตามลำพัง มันเข้าใจว่าการพยายามเปลี่ยนตัวตนของมันให้เข้ากับคนอื่นไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้อง

Feeling defeated, the Fox slunk away, realizing that he couldn’t change his tailless state or convince the other foxes to follow his misguided plan. As he wandered off alone, he understood that trying to change who he was to fit in with others was not the right path.

เมื่อเวลาผ่านไป จิ้งจอกหางด้วนก็เรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองอย่างที่มันเป็น มันตระหนักว่าเอกลักษณ์ของมันทำให้มันพิเศษและมันไม่จำเป็นต้องทำตามมาตรฐานของผู้อื่น แทนที่จะพยายามซ่อนสภาพไร้หางของมัน มันยอมรับมันและพบวิธีใหม่ๆ ในการใช้ไหวพริบเพื่อเอาชีวิตรอดและเติบโตในป่า

With time, the Fox learned to accept himself as he was. He realized that his uniqueness made him special and that he didn’t need to conform to others’ standards. Instead of trying to hide his tailless state, he embraced it and found new ways to use his cunning to survive and thrive in the forest.

นิทานอีสปจิ้งจอกหางด้วน

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ยอมรับเอกลักษณ์ของตัวเอง และอย่าพยายามเปลี่ยนตัวตนของคุณเพื่อให้เข้ากับคนอื่นได้ ความเป็นตัวตนของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณพิเศษ และอย่าฟังคำแนะนำของใครที่พยายามลดระดับคุณให้อยู่ในระดับของพวกเขาเอง…”

  • การยอมรับตนเอง: ความพยายามของจิ้งจอกหางด้วนในการโน้มน้าวใจผู้อื่นให้เปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามความต้องการของเขา เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยอมรับตนเองอย่างที่เราเป็น การเปิดรับเอกลักษณ์และความเป็นปัจเจกของเราเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจในตนเองและค้นหาสถานที่ของเราในโลกนี้
  • คุณค่าของความเป็นปัจเจกบุคคล: เราแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความแตกต่างนั้นคือสิ่งที่ทำให้เราพิเศษ เราไม่ควรพยายามเปลี่ยนแปลงหรือปิดบังว่าเราเป็นใครเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น เราควรเฉลิมฉลองความแตกต่างและใช้มันให้เป็นประโยชน์
  • ยอมรับจุดแข็งของคุณ: แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราขาดหรือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง เราควรยอมรับจุดแข็งของเราและใช้มันเพื่อเอาชนะความท้าทายและประสบความสำเร็จในชีวิต
  • การเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง: จิ้งจอกหางด้วนได้เรียนรู้ว่าการพยายามเป็นคนที่เขาไม่ได้นำมาซึ่งความผิดหวังและความโดดเดี่ยวเท่านั้น การเป็นตัวของตัวเองและเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตและความสุขส่วนตัว

“Embrace your uniqueness and don’t try to change who you are to fit in with others. Your individuality is what makes you special and don’t listen to the advice of anyone who tries to lower you to their own level…”

  • Acceptance of oneself: The Fox’s attempt to persuade others to change and conform to his desires highlights the importance of accepting oneself as one is. Embracing our uniqueness and individuality is crucial to building self-confidence and finding our place in the world.
  • The value of individuality: Each of us is unique, and that individuality is what makes us special. We shouldn’t try to change or hide who we are to fit in with others. Instead, we should celebrate our differences and use them to our advantage.
  • Embrace your strengths: Instead of focusing on what we lack or what makes us different, we should embrace our strengths and use them to overcome challenges and succeed in life.
  • Being true to oneself: The Fox learned that trying to be someone he wasn’t only brought disappointment and isolation. Being true to oneself and staying authentic is essential for personal growth and happiness.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของการยอมรับตนเอง ยอมรับในเอกลักษณ์ของเรา และซื่อสัตย์ต่อตนเอง มันเตือนเราว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวตนของเราเพื่อให้เข้ากับผู้อื่น เพราะความแตกต่างคือสิ่งที่ทำให้เราพิเศษและมีค่า

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements