นิทานอีสป เรื่อง “เด็กชายกับต้นตำแย” ไทย-Eng

นิทานอีสปเด็กชายกับต้นตำแย ไทย-Eng
X
Advertisements

“เด็กชายกับต้นตำแย” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการเรียนรู้บทเรียนที่มีค่าแก่ชีวิต สอนให้เราตระหนักถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ มีทั้งสุขและทุกข์

นิทานอีสปเรื่องเด็กชายกับต้นตำแย

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กชายที่อยากรู้อยากเห็นและรักการผจญภัยคนหนึ่งซึ่งรักการสำรวจชนบท วันหนึ่ง ขณะที่เดินอยู่ในทุ่งหญ้า เขาพบต้นตำแยอยู่หย่อมหนึ่ง ด้วยความทึ่งในรูปลักษณ์ของพวกมัน เขาจึงตัดสินใจสัมผัสพวกมันโดยไม่รู้ถึงคุณสมบัติที่แหลมคมของพวกมัน

Once upon a time, there was a curious and adventurous boy who loved exploring the countryside. One day, while wandering through a meadow, he came across a patch of nettles. Intrigued by their appearance, he decided to touch them, unaware of their sharp stinging properties.

ทันทีที่เด็กชายสัมผัสตำแย เขารู้สึกถึงเหล็กไนที่แหลมคมและเจ็บปวด เขาชักมือออกอย่างรวดเร็ว รู้สึกแสบร้อน น้ำตาคลอเบ้าขณะที่เขาร้องด้วยความเจ็บปวด

As soon as the boy touched the nettles, he felt a sharp and painful sting. He quickly pulled his hand away, feeling a burning sensation. Tears welled up in his eyes as he cried out in pain.

ทันใดนั้นชายชราผู้ฉลาดที่เดินผ่านไปได้ยินเสียงร้องของเด็กชาย เขารีบวิ่งไปด้านข้างและถามว่าเกิดอะไรขึ้น เด็กชายอธิบายทั้งน้ำตาว่าเขาสัมผัสต้นตำแยด้วยความอยากรู้อยากเห็นเพียงเท่านั้น แล้วก็โดนต่อย

Just then, a wise old man passing by heard the boy’s cries. He rushed to his side and asked what had happened. Through his tears, the boy explained how he had touched the nettles out of curiosity, only to be stung.

ชายชรายิ้มอย่างใจดีและพูดว่า “พ่อหนุ่ม ต้นตำแยสอนบทเรียนอันมีค่าแก่เรา เช่นเดียวกับที่พวกมันอาจดูเหมือนไม่เป็นอันตรายเมื่อมองแวบแรก พิษที่ซ่อนเร้นของพวกมันเตือนให้เราระมัดระวังและคำนึงถึงสิ่งที่เราเลือก”

The old man smiled kindly and said, “My boy, the nettles teach us a valuable lesson. Just as they may appear harmless at first glance, their hidden sting reminds us to be cautious and mindful of the choices we make.”

เด็กชายพยักหน้า เช็ดน้ำตา เขาเข้าใจภูมิปัญญาในคำพูดของชายชรา

The boy nodded, wiping away his tears. He understood the wisdom in the old man’s words.

ชายชรากล่าวต่อว่า “ชีวิตเต็มไปด้วยประสบการณ์ มีทั้งสุขและทุกข์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงสิ่งรอบข้างและผลที่ตามมาของการกระทำของเรา เช่นเดียวกับต้นตำแยที่ต่อยเจ้าเมื่อเจ้าสัมผัสมัน การกระทำบางอย่างที่เราทำอาจ นำไปสู่ผลอันไม่พึงปรารถนา”

The old man continued, “Life is full of experiences, some pleasant and some painful. It is essential to be aware of our surroundings and the consequences of our actions. Just as the nettles stung you when you touched them, some actions we take may lead to undesirable outcomes.”

เด็กชายฟังอย่างตั้งใจ ตระหนักถึงความสำคัญของบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้

The boy listened intently, realizing the significance of the lesson he had learned.

ชายชรากล่าวเสริมว่า “อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของเรา เช่นเดียวกับที่คุณจะได้จดจำพิษของต้นตำแยและหลีกเลี่ยงการสัมผัสมันในอนาคต ให้ประสบการณ์นี้นำทางคุณไปสู่การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในชีวิต”

The old man then added, “However, it is also important to learn from our experiences. Just as you will remember the sting of the nettles and avoid touching them in the future, let this experience guide you to make wiser choices in life.”

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เด็กชายมีสติในการกระทำและการตัดสินใจมากขึ้น เขาเข้าใจคุณค่าของการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาทั้งที่น่ายินดีและเจ็บปวด

From that day on, the boy became more mindful of his actions and decisions. He understood the value of learning from his experiences, both pleasant and painful.

เมื่อเขาโตขึ้น เด็กชายได้นำภูมิปัญญาของต้นหมามุ่ยติดตัวไปด้วย ตัดสินใจเลือกอย่างรอบคอบและดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังและมีสติสัมปชัญญะ

As he grew older, the boy carried the wisdom of the nettles with him, making thoughtful choices and approaching life with a sense of caution and mindfulness.

นิทานอีสปเด็กชายกับต้นตำแย

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ประสบการณ์ที่เจ็บปวดสามารถเป็นบทเรียนอันมีค่าได้หากเราเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น และใช้มันเพื่อตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาดมากขึ้นในอนาคต”

  • สติและความตระหนัก: ประสบการณ์ของเด็กชายกับต้นตำแยสอนเราถึงความสำคัญของการมีสติและตระหนักถึงการกระทำและสภาพแวดล้อมของเรา เป็นการเตือนให้เราพิจารณาผลที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจเลือก
  • การเรียนรู้จากประสบการณ์: เช่นเดียวกับที่เด็กชายเรียนรู้จากการต่อยที่เจ็บปวดของตำแยและหลีกเลี่ยงการสัมผัสมันอีกครั้ง ประสบการณ์ชีวิตสามารถเป็นครูที่มีค่าได้ เราควรเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อการเติบโตและตัดสินใจได้ดีขึ้นในอนาคต
  • ภูมิปัญญาของผู้เฒ่าผู้แก่: ชายชราผู้ชาญฉลาดในนิทานให้ความรู้และคำแนะนำอันมีค่าแก่เด็กชาย มันเตือนให้เราฟังภูมิปัญญาของผู้ที่มีประสบการณ์ในชีวิตมากกว่าและขอคำแนะนำจากพวกเขาเมื่อจำเป็น
  • ความอยากรู้อยากเห็นอย่างระมัดระวัง: ความอยากรู้อยากเห็นเป็นลักษณะตามธรรมชาติในเด็กและผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม เรื่องราวดังกล่าวกระตุ้นให้เราเข้าใกล้ความอยากรู้อยากเห็นด้วยความระมัดระวังและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

“Painful experiences can be valuable lessons if we learn from them and use them to make wiser choices in the future.”

  • Mindfulness and awareness: The boy’s experience with the nettles teaches us the importance of being mindful and aware of our actions and surroundings. It reminds us to consider the potential consequences before making choices.
  • Learning from experiences: Just as the boy learned from the painful sting of the nettles and avoided touching them again, life’s experiences can be valuable teachers. We should learn from both positive and negative experiences to grow and make better decisions in the future.
  • Learning from experiences: Just as the boy learned from the painful sting of the nettles and avoided touching them again, life’s experiences can be valuable teachers. We should learn from both positive and negative experiences to grow and make better decisions in the future.
  • Wisdom of elders: The wise old man in the story imparts valuable knowledge and guidance to the boy. It reminds us to listen to the wisdom of those who have experienced more in life and to seek their advice when needed.

โดยสรุปแล้วสอนเราถึงความสำคัญของการเจริญสติ เรียนรู้จากประสบการณ์ และแสวงหาปัญญาจากผู้ที่เดินบนเส้นทางก่อนหน้าเรา มันเตือนให้เราระมัดระวังและไตร่ตรองในการกระทำของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะฉลาดขึ้นและตัดสินใจเลือกได้ดีขึ้นในขณะที่เรานำทางผ่านการเดินทางของชีวิต

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements