นิทานอีสป เรื่อง “หมีหิวน้ำผึ้งกับฝูงผึ้งปกป้องรัง” ไทย-Eng

นิทานอีสปหมีหิวน้ำผึ้งกับฝูงผึ้งปกป้องรัง ไทย-Eng

“หมีหิวน้ำผึ้งกับฝูงผึ้งปกป้องรัง” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการใช้ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยวิธีต่างๆ โดยไม่ยึดติดกับวิธีการเดียว ความร่วมมือกัน และการให้ความเคารพต่อผู้อื่น

นิทานอีสปเรื่องหมีหิวน้ำผึ้งกับฝูงผึ้งปกป้องรัง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมีตัวหนึ่งมาพบรังผึ้งที่เต็มไปด้วยน้ำผึ้งแสนอร่อย กลิ่นหอมเย้ายวนจนหมีทนความยั่วยวนไม่ไหวจึงตัดสินใจช่วยตัวเองไปหาน้ำผึ้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อมันเข้าใกล้รังผึ้ง ฝูงผึ้งก็โผล่ออกมาและเริ่มส่งเสียงหึ่งๆ รอบตัวมัน พร้อมที่จะปกป้องบ้านของพวกมัน

Once upon a time, a bear came across a beehive full of delicious honey. The aroma was so enticing that the bear couldn’t resist the temptation and decided to help himself to the honey. However, as he approached the beehive, a swarm of bees emerged and started buzzing around him, ready to defend their home.

หมีตบไปที่ผึ้ง พยายามปัดป้อง แต่เหล็กในของผึ้งนั้นเจ็บปวด เมื่อรู้ว่ามันไม่สามารถเอาชนะผึ้งได้ หมีจึงรีบล่าถอยไป

The bear swatted at the bees, trying to ward them off, but their stings were painful. Realizing that he couldn’t overpower the bees, the bear quickly retreated.

มันผิดหวังและท้อแท้ หมีคิดแผนใหม่ มันตัดสินใจใช้สติปัญญามากกว่ากำลัง หมีเกิดความคิดที่จะทุบรังผึ้งด้วยก้อนหิน โดยคิดว่าเมื่อมันตกลงมาแล้ว มันสามารถเพลิดเพลินกับน้ำผึ้งได้โดยไม่ถูกผึ้งรบกวน

Disappointed and frustrated, the bear thought of a new plan. He decided to use his intelligence rather than force. The bear came up with the idea to knock down the beehive with a rock, thinking that once it fell, he could enjoy the honey without being bothered by the bees.

ขณะที่หมียกก้อนหินขึ้นเตรียมจะฟาด เขาเห็นฝูงมดอยู่ใกล้ๆ ช่วยกันขนอาหารไปที่จอมปลวก หมีรู้สึกทึ่งเมื่อมดตัวจิ๋วประสานความพยายามอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละตัวทำหน้าที่ของตนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายส่วนรวม

As the bear lifted the rock and prepared to strike, he saw a group of ants nearby working together to carry food to their anthill. Intrigued, the bear watched as the tiny ants efficiently coordinated their efforts, each doing their part to contribute to the collective goal.

หมีได้รับรู้ถึงพลังของความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม ด้วยแรงบันดาลใจ เขาละทิ้งแผนการที่จะทำลายรังผึ้งและตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากผึ้งแทน เขาเข้าหาผึ้งอย่างถ่อมตนและอธิบายความปรารถนาที่จะได้น้ำผึ้งโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เขามอบกำลังและความคุ้มครองเพื่อแลกกับความร่วมมือของพวกเขา

The bear realized the power of unity and teamwork. Inspired, he abandoned his plan to destroy the beehive and instead decided to seek the help of the bees. He approached the bees humbly and explained his desire for honey without causing harm. He offered his strength and protection in return for their cooperation.

ด้วยความประทับใจที่หมีเปลี่ยนใจและเต็มใจที่จะร่วมมือ ผึ้งจึงตกลงแบ่งน้ำผึ้งส่วนหนึ่งให้กับหมี ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา หมีและผึ้งก็อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ต่างได้รับประโยชน์จากความแข็งแกร่งของกันและกัน

Impressed by the bear’s change of heart and his willingness to collaborate, the bees agreed to share a portion of their honey with him. From that day forward, the bear and the bees lived in harmony, each benefiting from the strengths of the other.

นิทานอีสปหมีกับน้ำผึ้ง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความฉลาดและความร่วมมือจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้กำลังดุร้าย ส่งเสริมความสามัคคีและผลประโยชน์ร่วมกัน”

  • คุณค่าของความเคารพ: ในตอนแรกหมีพยายามใช้กำลังแย่งชิงน้ำผึ้ง ซึ่งมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความเจ็บปวด อย่างไรก็ตาม เมื่อมันตระหนักถึงคุณค่าของผึ้งและปฏิบัติต่อพวกมันด้วยความเคารพ พวกมันก็เต็มใจที่จะทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน มันเตือนเราถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ และคำนึงถึงความต้องการและมุมมองของพวกเขา
  • พลังของการทำงานร่วมกัน: เมื่อหมีได้เห็นการทำงานเป็นทีมของมด เขาก็ตระหนักว่าความสามัคคีและความร่วมมือสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าความพยายามของแต่ละคน โดยเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งที่เกิดจากการทำงานร่วมกันและประโยชน์ของความร่วมมือในการแก้ปัญหาและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
  • ความสำคัญของการปรับกลยุทธ์: เริ่มแรกหมีใช้กำลังเพื่อพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำผึ้ง แต่เมื่อทำไม่สำเร็จ มันก็ปรับวิธีการของมัน แทนที่จะต่อสู้กับผึ้ง มันหาทางแก้ไขอย่างสันติและเสนอข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน การสอนเราถึงความสำคัญของความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวในการหาทางออกต่อความท้าทายต่างๆ
  • รางวัลของการเอาใจใส่และการเปลี่ยนแปลง: การที่หมีเปลี่ยนใจและความเต็มใจที่จะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกับมุมมองของผึ้งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นบวก เน้นให้เห็นถึงพลังในการเปลี่ยนแปลงของการเอาใจใส่และผลตอบแทนที่มาจากการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและการแสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

“Intelligence and cooperation can be more effective than brute force, fostering harmony and mutual benefit.”

  • The value of respect: The bear initially tried to take the honey by force, which only led to conflict and pain. However, once he recognized the bees’ worth and treated them with respect, they were willing to work together towards a common goal. It reminds us of the importance of treating others with respect and considering their needs and perspectives.
  • The power of collaboration: When the bear witnessed the ants’ teamwork, he realized that unity and cooperation could achieve far greater results than individual efforts. It emphasizes the strength that comes from working together and the benefits of collaboration in solving problems and achieving shared objectives.
  • The significance of adapting strategies: The bear initially used force to try and acquire the honey, but when that failed, he adapted his approach. Instead of fighting against the bees, he sought a peaceful resolution and proposed a mutually beneficial arrangement. It teaches us the importance of flexibility and adaptability in finding solutions to challenges.
  • The rewards of empathy and change: The bear’s change of heart and willingness to understand and empathize with the bees’ perspective led to a positive outcome. It highlights the transformative power of empathy and the rewards that come from embracing change and seeking mutually beneficial resolutions.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นคุณค่าของความร่วมมือ ความเคารพ และความเห็นอกเห็นใจ สิ่งนี้เตือนใจเราว่าการทำงานร่วมกันและหาทางออกอย่างสันติสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและความสามัคคีที่มากขึ้น แม้ในสถานการณ์ที่ความขัดแย้งหรือความแตกต่างอาจเกิดขึ้นในตอนแรก

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children