สุภาษิตคำพังเพยวัวใครเข้าคอกคนนั้น ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยวัวใครเข้าคอกคนนั้น
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ว. วัวใครเข้าคอกคนนั้น

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยวัวใครเข้าคอกคนนั้น

ที่มาของสำนวน ตามปกติธรรมดาธรรมชาติของวัว หรือควาย มักจะมีความจำที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าตอนกลางวันมันจะไปหากินที่ใดก็แล้วแต่ แต่พอถึงเวลาย่ำค่ำสนธยามันก็จะกลับมานอนยังคอก หรือที่อยู่ของมันเสมอๆ พวกเราชาวพุทธมีศรัทธาเชื่อถือกฎแห่งกรรมที่ว่า “ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว” ใครอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่ว ผลของการกระทำจะตอบสนองตามที่ได้กระทำไว้ เช่น ปลูกถั่วก็จะได้ถั่ว ปลูกงาก็จะได้งา มิใช่ว่าปลูกถั่วแล้วได้งา หรือปลูกงาได้ถั่ว กล่าวคือกรรมที่เราได้กระทำไปนั้นไม่ว่าจะดี หรือชั่ว จะตอบสนองเราในทางที่เหมือนกับการกระทำของเรา เปรียบเสมือนกับ “วัว” ที่มันจะต้องกลับมาเข้าคอกของมันเอง ว่า “วัวใครเข้าคอกคนนั้น” นั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ กรรมที่มีผู้ใดทําไว้ย่อมส่งผลให้แก่ผู้นั้น ดุจวัวที่กลับเข้าคอกของมันเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยวัวใครเข้าคอกคนนั้น

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตวัวใครเข้าคอกคนนั้น

  • คนอย่างนายมัวแต่ทำบาปทำกรรมไม่เว้นแต่ละวัน ระวังไว้เถอะกรรมจะตามสนองอย่างที่โบราณว่าวัวใครเข้าคอกคนนั้น
  • ทำกรรมอะไรไว้ก็พึงระลึกไว้เถิดว่าวัวใครเข้าคอกคนนั้น
  • สมัยก่อนเขาเคยมีอาชีพขายปลา ซึ่งทุกวันต้องฆ่าปลาโดยการทุบหัว สุดท้ายแล้ววัวใครเข้าคอกคนนั้นตอนนี้เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรง
  • นายทำบาปกรรมอะไรไว้สักวันกรรมนั้นก็ต้องกลับมาถึงนายอยู่ดี เหมือนที่โบราณว่าวัวใครเข้าคอกคนนั้น
  • กรรมใดครก่อย่อมได้รับผลกรรมนั้นเหมือนกับวัวใครเข้าคอกคนนั้น อย่าคิดทำอะไรไม่ดีกับครไว้จะลอยหน้าลอยตาได้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements