นิทานอีสป เรื่อง “หมาป่ากับเงาของมัน” ไทย-Eng

นิทานอีสปหมาป่ากับเงาของมัน ไทย-Eng

“หมาป่ากับเงาของมัน” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการตระหนักรู้ในตนเอง และอันตรายของความโลภ ความปราถนา อยากได้อยากมีมากจนเกินไป ย่อมส่งผลไม่ดีต่อเราทั้งทางตรงและอ้อม

นิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับเงาของมัน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว หมาป่าผู้หิวโหยตัวหนึ่งกำลังท่องไปในป่าเพื่อหาอาหาร ขณะที่มันเดิน มันสังเกตเห็นเงาของตัวเองยื่นออกมาข้างหน้ามัน มันเข้าใจผิดว่าเป็นหมาป่าตัวอื่น มันคิดว่า “มีหมาป่าอีกตัวอยู่ในดินแดนของข้า! ข้าต้องหาทางแย่งชิงสิ่งที่เป็นของข้าไปโดยชอบธรรม”

Once upon a time, a hungry wolf was roaming through the forest in search of food. As he walked, he noticed his own shadow stretched out before him. Mistaking it for another wolf, he thought, “There is another wolf in my territory! I must find a way to take what is rightfully mine.”

เต็มไปด้วยความโลภและความปรารถนาที่จะครอบครองอำนาจ หมาป่าพุ่งเข้าหาเงาของตัวเอง พยายามที่จะฉกเหยื่อในจินตนาการ แต่ทุกครั้งที่มันกระโดด เงาของมันก็ถอยห่างออกไป และไม่สามารถจับได้เลย

Filled with greed and a desire to assert dominance, the wolf lunged towards his own shadow, attempting to snatch the imagined prey. But every time he jumped, his shadow moved away, and he could never catch it.

หมาป่าเหนื่อยและผิดหวัง มันตระหนักว่าหมาป่าตัวอื่นที่มันเห็นเป็นเพียงเงาของมันเอง มันได้ไล่ตามภาพลวงตา สูญเสียพลังงานและเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ผิดหวัง มันเข้าใจว่ามันถูกหลอกโดยการรับรู้ของมันเอง

Exhausted and frustrated, the wolf realized that the other wolf he saw was simply his own shadow. He had been chasing an illusion, wasting his energy and time. Disappointed, he understood that he had been fooled by his own perception.

นิทานอีสปหมาป่ากับเงาของมัน

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“จงอย่าหลงไปตามความปรารถนาและการรับรู้ของคุณเอง ความจริงควรชี้นำการกระทำของคุณ ไม่ใช่ภาพลวงตา”

  • การตระหนักรู้ในตนเอง: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองและการตระหนักถึงภาพลวงตาที่สามารถบดบังวิจารณญาณของเราได้ หมาป่าเข้าใจผิดว่าเงาของตัวเองเป็นหมาป่าคู่แข่ง สะท้อนถึงการขาดความตระหนักรู้ในตนเองและความล้มเหลวในการรับรู้ความเป็นจริงอย่างถูกต้อง สอนเราให้ระวังอคติและการรับรู้ของตนเอง ทำให้แน่ใจว่าเราเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง
  • ความโลภและความปรารถนา: ความโลภและความปรารถนาของหมาป่าที่จะยึดครองพื้นที่ที่มันคิดว่าเป็นอาณาเขตของมันทำให้มันไล่ตามภาพลวงตา เรื่องราวเตือนเราเกี่ยวกับอันตรายของความโลภที่ไม่ถูกตรวจสอบและผลด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยให้ความปรารถนาครอบงำการตัดสินของเรา
  • ปล่อยภาพลวงตา: ความพยายามที่ไร้ประโยชน์ของหมาป่าที่จะจับเงาของตัวเองเน้นย้ำให้เห็นถึงความไร้ประโยชน์ของการไล่ตามภาพลวงตาและการรับรู้ผิดๆ มันสอนให้เราละทิ้งความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เป็นจริงและบรรลุได้
  • ความพึงพอใจและการยอมรับ: การไล่ตามคู่แข่งในจินตนาการของหมาป่าแสดงถึงความไม่พอใจในสถานการณ์ของตัวเอง เรื่องราวนี้กระตุ้นให้เราค้นหาความพึงพอใจและการยอมรับในชีวิตของเราเอง แทนที่จะวิ่งไล่ตามสิ่งที่เราเห็นว่าคนอื่นมี
  • มองผ่านการหลอกลวง: การที่หมาป่าตระหนักว่าเขาถูกหลอกโดยเงาของตัวเอง สอนเราถึงความสำคัญของการพินิจพิเคราะห์และมองผ่านการหลอกลวง มันเตือนให้เราตั้งคำถามกับสมมติฐานของเรา ท้าทายการรับรู้ของเรา และแสวงหาความจริงเบื้องหลังสิ่งที่ปรากฏ

“Don’t be misled by your own desires and perceptions. Reality should guide your actions, not illusions.”

  • Self-awareness: The story emphasizes the importance of self-awareness and recognizing the illusions that can cloud our judgment. The wolf mistook his own shadow for a rival wolf, reflecting a lack of self-awareness and a failure to perceive reality accurately. It teaches us to be mindful of our own biases and perceptions, ensuring that we see things as they truly are.
  • Greed and desire: The wolf’s greed and desire to claim what he thought was his territory drove him to pursue an illusion. The story warns us about the dangers of unchecked greed and the negative consequences that can result from allowing desires to cloud our judgment.
  • Letting go of illusions: The wolf’s futile attempts to catch his own shadow highlight the futility of chasing illusions and false perceptions. It teaches us to let go of unrealistic expectations and focus on what is real and attainable.
  • Contentment and acceptance: The wolf’s pursuit of an imaginary rival shows a lack of contentment with his own circumstances. The story encourages us to find contentment and acceptance in our own lives, rather than chasing after what we perceive others to have.
  • Seeing through deception: The wolf’s realization that he had been fooled by his own shadow teaches us the importance of discernment and seeing through deception. It reminds us to question our assumptions, challenge our perceptions, and seek the truth behind appearances.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของการรู้จักตนเอง การหลีกเลี่ยงความโลภ การปล่อยวางภาพลวงตา การค้นหาความพึงพอใจ และการมองผ่านการหลอกลวง โดยการนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ เราสามารถปลูกฝังการรับรู้ความเป็นจริงที่ชัดเจนขึ้น ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children