นิทานอีสป เรื่อง “เต่าทองจอมกร่าง” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องเต่าทองจอมกร่าง ไทย-Eng

“เต่าทองจอมกร่าง” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน และการท้าทายในสิ่งที่ไม่เกินตัวเอง และการไม่หลงไปกับอัตตาของตัวเอง

นิทานอีสปเรื่องเต่าทองจอมกร่าง

กาลครั้งหนึ่งมาแล้ว ในทุ่งหญ้าอันเงียบสงบ มีเต่าทองตัวเล็กๆ กระพือปีกอยู่รอบๆ วัวกระทิงผู้ทรงพลัง เต่าทองเต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างกล้าหาญ เข้าไปหาวัวกระทิงและท้าให้ลองทดสอบกำลัง วัวกระทิงประหลาดใจกับความกล้าของเต่าทอง จึงตกลงที่จะท้าทาย

Once upon a time, In a peaceful meadow, a tiny ladybug fluttered around a mighty bull. The ladybug, filled with audacious confidence, approached the bull and challenged him to a test of strength. The bull, surprised by the ladybug’s audacity, agreed to the challenge.

อย่างไรก็ตาม เต่าทองสู้ด้วยปีกเล็กๆ ของมัน หลังจากการต่อสู้ช่วงสั้นๆ มันก็บินไปรอบหัววัวกระทิงและโอ้อวดว่า “โดยการยอมรับการท้าทายของข้า เจ้าต้องยอมรับว่าข้าเท่าเทียมกันกับเจ้า! ตอนนี้ทุกคนจะรู้ถึงความแข็งแกร่งของข้า”

The ladybug, however, fight with its tiny wings. After a brief struggle, it flew around the bull’s head and boasted, “By accepting my challenge, you’ve acknowledged me as your equal! Now all will know of my strength.”

วัวกระทิงผู้รู้สึกขบขันกับคำกล่าวอ้างของเต่าทอง แล้วตอบว่า “หากข้ารับรู้ถึงความไม่สำคัญของเจ้า ข้าก็คงมองข้ามความท้าทายของเจ้าไปอย่างไร้ค่า ความกล้าของเจ้าคงไม่มีความหมาย และเจ้าก็ไม่มีอะไรจะอวดได้”

The bull, amused by the ladybug’s claim, responded, “Had I recognized your insignificance, I would have dismissed your challenge as beneath me. Your audacity would have held no ground, and you would have had nothing to boast about.”

นิทานอีสปเต่าทองจอมกร่าง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรอบคอบในการเผชิญกับความท้าทาย เตือนให้เรามุ่งความสนใจไปที่การแสวงหาสิ่งที่คุ้มค่า และไม่หลงไปกับคำกล่าวอ้างที่ว่างเปล่าหรือความเย่อหยิ่ง”

 • การประเมินความท้าทาย: เรื่องราวเน้นถึงความสำคัญของการประเมินความท้าทายและคู่ต่อสู้อย่างชาญฉลาด โดยตระหนักว่าเมื่อใดที่พวกเขาไม่สมควรได้รับความสนใจหรือเคารพ
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเย่อหยิ่ง: ความเย่อหยิ่งของเต่าทองนำไปสู่ความอับอายของตัวเอง นิทานสอนว่าความเย่อหยิ่งสามารถบดบังการตัดสินและนำไปสู่การกล่าวอ้างที่ไม่มีมูล
 • การรู้คุณค่า: เช่นเดียวกับที่วัวตระหนักถึงความแข็งแกร่งและคุณค่าของตัวเอง เราควรเข้าใจความสามารถของเราเอง และไม่ถูกครอบงำโดยความท้าทายที่ว่างเปล่าหรือโอ้อวด
 • การกระทำสำคัญกว่าคำพูด: การตอบสนองของวัวเป็นการตอกย้ำว่าการกระทำและความสำเร็จนั้นดังกว่าคำพูด สิ่งสำคัญคือต้องแสดงความแข็งแกร่งผ่านการกระทำมากกว่าการประกาศที่ว่างเปล่า
 • ความสำคัญของมุมมอง: มุมมองของวัวกระทิงต่อเต่าทองสอนเราว่าวิธีที่เรารับรู้และตอบสนองต่อความท้าทายสามารถมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์และการรับรู้ความสามารถของเรา
 • การเคารพฝ่ายตรงข้าม: แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญ แต่ก็ควรที่จะเข้าหาพวกเขาด้วยความเคารพและมีวิจารณญาณ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะทุ่มเทความพยายามไปกับการแสวงหาสิ่งที่คุ้มค่า

“Importance of humility and discernment in facing challenges, reminding us to focus our energy on worthwhile pursuits and not be swayed by empty claims or arrogance.”

 • Assessing Challenges: The story highlights the importance of assessing challenges and opponents wisely, recognizing when they are unworthy of attention or respect.
 • Humility and Arrogance: The ladybug’s arrogance led to its own embarrassment. The tale teaches that arrogance can cloud judgment and lead to unfounded claims.
 • Knowing Worth: Just as the bull recognized its own strength and worth, we should understand our own capabilities and not be swayed by empty challenges or boasts.
 • Actions Speak Louder: The bull’s response underscores that actions and achievements speak louder than words. It’s important to demonstrate strength through deeds rather than empty proclamations.
 • Importance of Perspective: The bull’s perspective on the ladybug teaches us that how we perceive and respond to challenges can influence the outcome and the perception of our abilities.
 • Respecting Opponents: Even when facing seemingly insignificant challenges, it’s wise to approach them with respect and discernment, ensuring we focus our energy on worthwhile pursuits.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราแยกแยะระหว่างความท้าทายที่มีความหมายกับความท้าทายที่อยู่นอกเหนือความสนใจของเรา มันเตือนเราว่าความอ่อนน้อมถ่อมตน การตระหนักรู้ในตนเองอย่างมีเหตุมีผล และความเข้าใจที่ชัดเจนถึงคุณค่าของเรา เป็นสิ่งสำคัญในการเผชิญกับการกล่าวอ้างหรือความเย่อหยิ่งที่กล้าหาญ

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children