นิทานอีสป เรื่อง “กระต่ายอยากโผบิน” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องกระต่ายอยากโผบิน ไทย-Eng
X
Advertisements

“กระต่ายอยากโผบิน” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการค้นหาสิ่งที่ปลอดภัยสิ่งมันอาจไม่ใช่สิ่งภายนอก แต่มันเริ่มที่ภายในจิตใจของเรา บางทีที่ปลอดภัยที่สุดนั้นอาจเริ่มที่ความคิดเรา

นิทานอีสปเรื่องกระต่ายอยากโผบิน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในดินแดนที่สิ่งมีชีวิตทั้งทางบกและในน้ำอาศัยอยู่ มีกระต่ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่อย่างรวดเร็วและระมัดระวัง กระต่ายตัวนี้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง เพราะทั้งสัตว์บกและในน้ำดูเหมือนจะขุ่นเคืองกับมัน

Once upon a time, In a realm where creatures of land and water dwelled, there lived a swift and cautious hare. This hare had learned to navigate through life with care, for both the beasts of land and water seemed to hold a grudge against it.

เมื่อใดก็ตามที่กระต่ายเข้าไปใกล้น้ำ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างในก็จะส่งความโกรธเกรี้ยวมาทางนั้น บนบก ความเกลียดชังแบบเดียวกันนี้กำลังรอคอยมันจากเหล่าสัตว์ร้าย กระต่ายมักจะพบว่าตัวเองรู้สึกเหมือนเป็นคนนอก ไม่ได้รับการต้อนรับจากทั้งสองอาณาจักร

Whenever the hare ventured near the waters, the creatures within would send ripples of anger its way. On land, the same animosity awaited it from fellow beasts. The hare often found itself feeling like an outsider, not welcomed by either realm.

วันหนึ่ง กระต่ายได้ไตร่ตรองถึงสถานการณ์ของมัน มันกระซิบกับสายลมว่า “บางทีอากาศอาจเป็นที่หลบภัยของข้า เป็นที่ลี้ภัยของข้าจากปัญหาเหล่านี้ แต่ถึงอย่างนั้น ข้าจะสามารถหลบหนีไปได้จริงหรือ?”

One day, the hare pondered its predicament. It whispered to the wind, “Maybe the air shall be my sanctuary, my refuge from these troubles. But even then, could I ever truly escape?”

ขณะที่กระต่ายมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เบื้องบน ก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจ “เป็นไปได้ไหมที่แม้แต่สวรรค์ก็มีศัตรู? บางทีอาจมีสุนัขอยู่ท่ามกลางดวงดาวพร้อมที่จะไล่ล่าข้าอยู่ก็ได้”

As the hare looked up to the vast sky above, a thought crossed its mind. “Could it be possible that even the heavens have a foe? Perhaps there’s a dog among the stars, ready to chase me down.”

นิทานอีสปกระต่ายอยากโผบิน

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ชีวิตคือความท้าทายในการแสวงหาความปลอดภัยและความเข้าใจในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างและความไม่แน่นอน และบางครั้งการรับรู้ของการถูกข่มเหงหรือตกเป็นเป้าหมายอาจเป็นผลมาจากความกลัวและความไม่มั่นคงที่ไม่มีมูลของตัวเอง”

 • การมองหาที่ปลอดภัย: เรื่องราวสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของกระต่ายที่จะหาพื้นที่ปลอดภัยให้ห่างไกลจากปัญหา เน้นย้ำถึงความปรารถนาสากลเพื่อความปลอดภัยและสันติภาพ
 • เผชิญกับความท้าทาย: การเผชิญหน้ากับความเกลียดชังของกระต่ายทั้งจากสัตว์บกและในน้ำ เน้นย้ำถึงความท้าทายที่ชีวิตสามารถทำได้ มันส่งเสริมความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก
 • ความสามัคคีในความหลากหลาย: เรื่องราวเป็นสัญลักษณ์ของปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่หลากหลายที่มีอยู่ในโลก มันเตือนเราว่าความสามัคคีสามารถพบได้แม้ท่ามกลางความแตกต่าง
 • ความไม่รู้: การกล่าวถึงศัตรูที่อาจเกิดขึ้นในหมู่ดวงดาวบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของชีวิต เป็นสิ่งเตือนใจว่าเราอาจเผชิญกับความท้าทายแม้ในสถานที่ที่ไม่คาดคิด
 • ความเห็นอกเห็นใจและเมตตากรุณา: เรื่องราวส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจสำหรับผู้ที่อาจรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกหรือเผชิญกับความท้าทาย มันทำให้เราเข้าใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 • ค้นหาความแข็งแกร่งภายใน: การไตร่ตรองของกระต่ายแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญ ในยามยากลำบาก การมองเข้าไปข้างในสามารถช่วยให้เราพบความเข้มแข็งที่จะพากเพียร

“Life is a challenge in seeking safety and understanding in a world filled with difference and uncertainty. And one’s perception of being persecuted or targeted may be a result of their own unfounded fears and insecurities.”

 • Seeking Refuge: The story reflects the hare’s desire to find a safe space away from its troubles. It highlights the universal longing for safety and peace.
 • Facing Challenges: The hare’s encounters with hostility from both land and water creatures emphasize the challenges life can bring. It encourages resilience in the face of adversity.
 • Unity in Diversity: The story symbolizes the diverse interactions and relationships that exist in the world. It reminds us that harmony can be found even in the midst of differences.
 • The Unknown: The mention of a potential foe among the stars speaks to the uncertainty of life. It’s a reminder that we may encounter challenges even in unexpected places.
 • Empathy and Compassion: The story encourages empathy for those who may feel like outsiders or face challenges. It prompts us to be understanding and supportive of each other.
 • Finding Inner Strength: The hare’s contemplation demonstrates a moment of introspection. In times of difficulty, looking inward can help us find the strength to persevere.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของชีวิตและความสัมพันธ์ สนับสนุนให้เราพิจารณาประสบการณ์ของผู้อื่น ยอมรับความหลากหลาย และรับมือกับความท้าทายด้วยความยืดหยุ่นและการเอาใจใส่ เช่นเดียวกับที่กระต่ายแสวงหาที่หลบภัย เราก็สามารถพยายามสร้างโลกที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้รับความสะดวกสบายและการยอมรับ

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements