นิทานอีสป เรื่อง “กบกับจิ้งจอก” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องกบกับจิ้งจอก ไทย-Eng

“กบกับจิ้งจอก” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงก่อนที่การพร่ำสอนคนอื่น เราต้องดูตัวเองก่อนเสมอว่าเป็นอย่างไร การสอนเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องพึงระวังไว้เสมอถ้ารู้ไม่จริง

นิทานอีสปเรื่องกบกับจิ้งจอก

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ดินแดนแห่งสระน้ำและทุ่งหญ้า กบตัวหนึ่งตัดสินใจที่จะเป็นผู้รักษา มันทิ้งหนองน้ำที่แสนสบายไว้ข้างหลังและออกเดินทางเพื่อประกาศตัวเองว่าเป็นหมออัศจรรย์ที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ด้วยหัวใจที่กล้าหาญและเสียงที่ดังก้อง มันประกาศอาชีพใหม่ของมันให้โลกรู้

Once upon a time, in a land of ponds and meadows, a frog decided to become a healer. He left his cozy swamp behind and set out to proclaim himself as a miraculous doctor who could cure any ailment. With a bold heart and a booming voice, he declared his newfound profession to the world.

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่สัตว์ทุกตัวที่จะเชื่อคำกล่าวอ้างที่ยิ่งใหญ่ของกบอย่างรวดเร็ว สุนัขจิ้งจอกขี้สงสัยตัวหนึ่งเดินเข้ามาหามัน นัยน์ตาของมันฉายแววสนุกสนาน “เจ้ากบที่รัก” สุนัขจิ้งจอกถาม “ถ้าเจ้ามีพลังการรักษาที่วิเศษขนาดนั้น ทำไมเจ้าถึงไม่รักษาความพิการและรูปร่างหน้าตาที่ป่วยของตัวเองให้หายขาด”

However, not everyone was quick to believe the frog’s grand claims. A skeptical fox approached him, a glimmer of amusement in its eyes. “Dear frog,” the fox questioned, “if you possess such wondrous healing powers, how is it that you haven’t cured your own lameness and sickly appearance?”

กบตกใจกับการสังเกตอย่างชาญฉลาดของสุนัขจิ้งจอก มันลังเล พยายามคิดคำตอบที่น่าเชื่อถือ แต่คำพูดของสุนัขจิ้งจอกนั้นทำให้สัมผัสได้ถึงความจริง จุดอ่อนของกบนั้นปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ทำให้เกิดความสงสัยในความสามารถที่ประกาศตัวของมันเอง

The frog was taken aback by the fox’s astute observation. He hesitated, trying to come up with a convincing reply. But the fox’s words had struck a chord of truth. The frog’s own weaknesses were in plain sight, casting doubt on his self-proclaimed abilities.

คำเย้ยหยันของสุนัขจิ้งจอกสะท้อนคำพูดที่สืบทอดกันหลายชั่วอายุคนว่า “หมอ รักษาตัวเองด้วย” เป็นการย้ำเตือนว่าผู้ที่อ้างว่ามีภูมิปัญญาหรือทักษะควรนำไปใช้กับชีวิตของตนเองก่อน

The fox’s taunt echoed a saying that had been passed down through generations: “Physician, heal thyself.” It was a reminder that those who claim to possess wisdom or skills should apply them to their own lives first.

ความมั่นใจของกบสั่นคลอน เมื่อมันตระหนักถึงช่องว่างระหว่างคำพูดและการกระทำของมัน มันไตร่ตรองคำถามของสุนัขจิ้งจอกอย่างลึกซึ้ง เข้าใจแก่นแท้ของสุภาษิต แทนที่จะตั้งรับ มันยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองอย่างนอบน้อม

The frog’s confidence wavered as he realized the gap between his words and actions. He pondered the fox’s question deeply, understanding the essence of the proverb. Instead of becoming defensive, he humbly acknowledged his own shortcomings.

ด้วยความมุ่งมั่นที่เพิ่งค้นพบ กบกลับไปที่บึงของมัน เขาตัดสินใจว่าก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เขาจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาของเขาเอง ดังนั้น เขาจึงเริ่มต้นการเดินทางเพื่อพัฒนาตนเอง หาทางรักษาความพิการของตัวเองและฟื้นคืนพละกำลัง

With newfound determination, the frog returned to his swamp. He decided that before offering help to others, he needed to address his own issues. And so, he embarked on a journey of self-improvement, seeking to heal his own lameness and regain his vitality.

นิทานอีสปกบกับจิ้งจอก

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น สิ่งสำคัญคือต้องแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องของเราเอง”

 • การพัฒนาตนเอง: เรื่องราวเน้นความสำคัญของการพัฒนาตนเองก่อนที่จะพยายามช่วยเหลือผู้อื่น ประสบการณ์ของกบสอนให้เราให้ความสำคัญกับการเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเอง
 • ความซื่อสัตย์: นิทานเรื่องกบเน้นย้ำถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์ การกระทำของเราควรสอดคล้องกับคำพูดของเรา และเราควรมีความจริงใจในการอ้างสิทธิ์และความสามารถของเรา
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตน: การตอบสนองของกบต่อการเยาะเย้ยของสุนัขจิ้งจอกแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน การตระหนักถึงจุดอ่อนของเราเองเป็นก้าวไปสู่การเติบโตและความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล
 • ประยุกต์ปัญญา สุภาษิตเรื่อง “หมอรักษาตน” สื่อถึงแนวคิดที่ผู้มีความรู้ควรนำไปใช้กับตนเองก่อน
 • ความจริงใจ: เรื่องราวสนับสนุนให้เราเป็นจริงในการกระทำและการอ้างสิทธิ์ของเรา ความซื่อสัตย์ต่อข้อจำกัดและจุดแข็งของเราจะส่งเสริมความไว้วางใจและความเคารพ
 • การเติบโตส่วนบุคคล: การตัดสินใจของกบที่จะทำงานด้วยตัวเองก่อนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเน้นย้ำถึงคุณค่าของการเติบโตส่วนบุคคลและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

“Before offering help to others, it’s important to address and improve our own shortcomings.”

 • Self-Improvement: The story emphasizes the importance of self-improvement before attempting to help others. The frog’s experience teaches us to focus on our own growth and well-being.
 • Integrity: The frog’s tale underscores the significance of integrity. Our actions should align with our words, and we should be authentic in our claims and abilities.
 • Humility: The frog’s response to the fox’s taunt demonstrates humility. Recognizing our own weaknesses is a step toward personal growth and credibility.
 • Applying Wisdom: The story’s proverb “Physician, heal thyself” conveys the idea that those with knowledge should apply it to themselves first.
 • Genuineness: The story encourages us to be genuine in our actions and claims. Being honest about our limitations and strengths fosters trust and respect.
 • Personal Growth: The frog’s decision to work on himself before helping others highlights the value of personal growth and continuous learning.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราว่าการพัฒนาตนเอง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเมื่อให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ มันเตือนให้เราซื่อสัตย์เกี่ยวกับความสามารถของเราและฝึกฝนสิ่งที่เราสั่งสอนก่อนที่จะชี้แนะหรือช่วยเหลือผู้อื่น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children