นิทานอีสป เรื่อง “อีกากับแกะ” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องอีกากับแกะ ไทย-Eng

“อีกากับแกะ” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการรับรู้ถึงความสุขของตัวเอง การเผชิญหน้าต่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตทั้งสุขทุกข์ให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ และโอบรับสิ่งที่เรามี

นิทานอีสปเรื่องอีกากับแกะ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในทุ่งหญ้าอันเงียบสงบที่ตั้งอยู่ระหว่างเนินเขา การเผชิญหน้าที่น่าสงสัยเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้สองตัว คืออีกาแสนฉลาดและแกะแสนอ่อนโยน

Once upon time, In a tranquil meadow nestled between rolling hills, a curious encounter took place between two unlikely companions: a clever crow and a gentle sheep.

เช้าวันหนึ่ง เมื่ออ้อมกอดอันอบอุ่นของดวงอาทิตย์แต่งแต้มทุ่งหญ้าด้วยสีทอง อีกาเกาะอยู่บนเสารั้วที่ผุกร่อน เฝ้าดูฝูงแกะขณะที่พวกมันเล็มหญ้าอย่างอิ่มเอมใจ ด้วยขนไม้มะเกลือที่ส่องแสงระยิบระยับในยามเช้า อีกาจึงพูดกับแกะ

One morning, as the sun’s warm embrace painted the meadow in hues of gold, the crow perched upon a weathered fence post, observing the sheep as they grazed contently. With ebony feathers glistening in the morning light, the crow addressed the sheep.

“อรุณสวัสดิ์ เพื่อนเอ๋ย” อีการ้องทัก “เจ้าเคยสงสัยเกี่ยวกับโลกที่อยู่นอกทุ่งหญ้านี้หรือไม่”

“Good day, my friend,” the crow cawed. “Have you ever wondered about the world beyond this meadow?”

แกะหยุดชั่วคราว ดวงตาของมันสะท้อนความไร้เดียงสาและความอยากรู้อยากเห็น “ข้ามักจะมองท้องฟ้าและสงสัยว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า แต่กีบเท้าของข้ามีไว้สำหรับพื้นบนโลกนี้”

The sheep paused, its eyes reflecting innocence and curiosity. “I have often watched the sky and wondered what lies beyond, but my hooves are meant for this earth.”

อีกาพยักหน้าเข้าใจความรู้สึกของแกะ “จริงอยู่ จุดแข็งของเจ้าอยู่ที่การกินหญ้าและความผูกพันของเจ้ากับผืนดิน แต่เจ้าเคยปรารถนาที่จะสัมผัสมากกว่าหญ้าที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเจ้าไม่ใช่หรือ?”

The crow nodded, understanding the sheep’s sentiment. “True, your strength lies in grazing and your bond with the land. Yet, don’t you ever wish to experience more than the grass beneath your feet?”

แกะก้มหัวลงอย่างครุ่นคิด “ข้าพอใจกับความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งหญ้า สิ่งที่อยู่นอกเหนือไปจากข้ามีความสำคัญน้อยกว่าความกลมกลืนที่ข้าพบที่นี่”

The sheep lowered its head thoughtfully. “I am content with the meadow’s bounty. What lies beyond matters less to me than the harmony I find here.”

อีกาจ้องมองด้วยความชื่นชม “ปัญญาของเจ้าเปรียบเหมือนน้ำนิ่งของลำธารที่ใส สะท้อนและสงบ ในการดำรงอยู่อย่างเรียบง่ายของเจ้า เจ้าได้เปิดเผยความจริงที่หลายคนแสวงหา”

The crow’s gaze held a glint of admiration. “Your wisdom is like the still waters of a clear stream, reflective and serene. In your simple existence, you have uncovered truths that many seek.”

วันกลายเป็นสัปดาห์ กากับแกะก็สนทนากันต่อไป พวกมันแบ่งปันเรื่องราว แต่ละคนเปิดเผยประสบการณ์และมุมมองที่ไม่เหมือนใคร อีกาพูดถึงอิสระในการบินและความลึกลับของท้องฟ้า ในขณะที่แกะพูดถึงความสะดวกสบายของโลกและจังหวะของฤดูกาล

Days turned into weeks, and the crow and the sheep continued their conversations. They shared stories, each revealing their unique experiences and perspectives. The crow spoke of the freedom of flight and the mysteries of the skies, while the sheep recounted the comfort of the earth and the rhythms of the seasons.

วันหนึ่ง ขณะที่ทุ่งหญ้าโอบล้อมด้วยแสงสนธยา เมฆพายุก็รวมตัวกันที่ขอบฟ้า ท้องฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝน หยาดฝนเริ่มโปรยปราย อีกาหลบอยู่ในกิ่งก้านของต้นไม้ใกล้ๆ ขณะที่แกะก้มศีรษะลงและเผชิญหน้าฝนอย่างสงบ

One day, as the meadow basked in the twilight’s embrace, a storm cloud gathered on the horizon. The sky rumbled with thunder, and raindrops began to fall. The crow took shelter in the branches of a nearby tree, while the sheep lowered its head and faced the rain with tranquil acceptance.

เมื่อพายุสงบลง อีกาก็กลับมาที่ข้างแกะและพูดว่า “ท่าทีที่สงบนิ่งของเจ้าในช่วงที่พายุพัดมานั้นมีความหมายมาก เพื่อนของข้า เจ้าสอนให้ข้ารู้จักความเข้มแข็งในการโอบรับความท้าทายของชีวิตด้วยความสง่างาม”

Once the storm had passed, the crow returned to the sheep’s side. “Your calm demeanor during the storm spoke volumes, my friend. You taught me the strength of embracing life’s challenges with grace.”

แกะพยักหน้า ขนของมันระยิบระยับด้วยเม็ดฝน “และคุณแสดงให้ฉันเห็นว่าการแสวงหาความรู้คือการแสวงหาอันสูงส่ง แม้ว่าจะต้องพาคุณไปยังท้องฟ้าก็ตาม”

The sheep nodded, its wool glistening with raindrops. “And you showed me that seeking knowledge is a noble pursuit, even if it takes you to the skies.”

เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนไปและทุ่งหญ้าเปลี่ยนไป อีกาและแกะยังคงแบ่งปันเรื่องราวอันลึกซึ้งต่อกัน อีกาประหลาดใจกับความพึงพอใจของแกะ ในขณะที่แกะชื่นชมการแสวงหาความเข้าใจของอีกา

As seasons changed and the meadow transformed, the crow and the sheep continued to share their insights. The crow marveled at the sheep’s contentment, while the sheep appreciated the crow’s quest for understanding.

ดังนั้น ความผูกพันที่ไม่เหมือนใครจึงก่อตัวขึ้นระหว่างทั้งสอง ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้จากจุดแข็งของอีกฝ่าย ความอยากรู้อยากเห็นของอีกาและความเงียบสงบของฝูงแกะสร้างความกลมกลืนที่สะท้อนไปทั่วทุ่งหญ้าและไกลออกไป

And so, a unique bond formed between the two, each learning from the other’s strengths. The crow’s inquisitiveness and the sheep’s tranquility created a harmony that echoed through the meadow and beyond.

แกะจึงกินหญ้าและสำรวจทุ่งหญ้าต่อไป หัวใจของมันเต็มไปด้วยบทเรียนจากอีกาและผืนดินใต้กีบเท้าของมัน อีกาเกาะอยู่บนยอดไม้ ปลอบใจด้วยความรู้ที่ว่าปัญญาหาได้ไม่เฉพาะในท้องฟ้าเท่านั้น แต่ยังอยู่ในความเรียบง่ายและสวยงามของแผ่นดินด้วย

The sheep continued to graze and explore the meadow, its heart enriched by the lessons from both the crow and the land beneath its hooves. The crow, content atop its tree, took solace in the knowledge that wisdom could be found not only in the skies but also in the simplicity and beauty of the earth.

นิทานอีสปอีกากับแกะ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ในการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและประสบการณ์ เราพบความมั่งคั่งในมุมมองของชีวิตที่หลากหลาย”

 • โอบรับความพึงพอใจ: ความพึงพอใจของแกะที่มีต่อชีวิตที่เรียบง่ายในทุ่งหญ้าแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการค้นหาความสุขในช่วงเวลาปัจจุบันและการชื่นชมความสุขเล็กๆ น้อยๆ ของชีวิ
 • การเรียนรู้ร่วมกัน: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอีกาและแกะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากผู้อื่นที่มีมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
 • การรู้จักจุดแข็ง: ตัวละครทั้งสองยอมรับและชื่นชมจุดแข็งของกันและกัน แสดงให้เห็นว่าการชื่นชมและเรียนรู้จากคุณสมบัติของกันและกันสามารถนำไปสู่การเติบโตส่วนบุคคล
 • เผชิญกับความท้าทาย: การตอบสนองอย่างสงบของแกะต่อพายุแสดงให้เห็นถึงพลังของการเผชิญกับความท้าทายด้วยความสง่างามและการยอมรับ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก
 • การค้นหาความสมดุล: การแสวงหาความรู้ของอีกาและธรรมชาติของแกะเป็นสัญลักษณ์ของความสำคัญของการค้นหาความสมดุลระหว่างการแสวงหาการเติบโตและการชื่นชมความเรียบง่าย
 • ความกลมกลืนในความหลากหลาย: มิตรภาพที่ไม่เหมือนใครระหว่างอีกาและแกะเป็นตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันสามารถมารวมกัน แบ่งปันมุมมองของพวกเขา และสร้างความปรองดองได้อย่างไร

“In the exchange of wisdom and experiences, we find wealthy in the diversity of life’s perspectives.”

 • Embrace Contentment: The sheep’s satisfaction with the simple life of the pasture shows the value of finding happiness in the present moment and appreciating life’s small pleasures.
 • Learning together: The interaction between the crow and the sheep emphasizes the importance of learning from others with different perspectives and experiences.
 • Recognizing Strengths: Both characters accept and admire each other’s strengths. It shows that appreciating and learning from each other’s qualities can lead to personal growth.
 • Facing Challenges: The sheep’s calm response to the storm demonstrates the power of meeting challenges with grace and acceptance. Demonstrate resilience in the face of adversity
  Finding Balance: The crow’s quest for knowledge and the sheep’s nature symbolize the importance of finding balance between seeking growth and appreciating simplicity.
 • Harmony in Diversity: The unique friendship between a crow and a sheep is an example of how different creatures can come together. share their views and how to create harmony

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราชื่นชมความงามของโลกรอบตัว ยอมรับจุดแข็งและข้อจำกัดของเรา ชื่นชมคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา  และตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้และความเข้าใจร่วมกันสำรวจมุมมองใหม่ และค้นหาภูมิปัญญาทั้งในด้านความเรียบง่ายและความซับซ้อนของโลกรอบตัวเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children