นิทานอีสป เรื่อง “ลาโง่กับภาพลักษณ์จอมปลอม” ไทย-Eng

นิทานอีสปลาโง่กับภาพลักษณ์จอมปลอม ไทย-Eng

“ลาโง่กับภาพลักษณ์จอมปลอม” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงอันตรายจากการยึดติดภาพลักษณ์ภายนอกมากเกินไป จนลืมตัวเย่อหยิ่งจองหอง และสำคัญตนเองผิด ทำให้เราลืมสิ่งที่มีอยู่ภายในไป

นิทานอีสปเรื่องลาโง่กับภาพลักษณ์จอมปลอม

กาลครั้งหนึ่ง ลามีหน้าที่แบกรูปเทพเจ้าในขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ ขณะที่ลาเดินไปตามถนน ผู้คนเริ่มคำนับและสรรเสริญรูปปั้น โดยเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลาที่เข้าใจผิดว่าชื่นชมและเคารพในตัวเอง กลายเป็นคนเย่อหยิ่งและเริ่มวางมาดด้วยท่าทางสำคัญตน

Once upon a time, an ass was tasked with carrying an image of a god in a grand procession. As the ass walked through the streets, the people began to bow and offer praise to the image, believing it to be sacred. The ass, mistaking the admiration and reverence for himself, became proud and started to strut with an air of self-importance.

ขณะที่ลาสนุกสนานไปกับความสนใจ ลิงแสนรู้ที่เฝ้ามองจากต้นไม้ใกล้ๆ ก็เห็นภาพลวงตา ลิงตะโกนว่า “เจ้าลาโง่! พวกเขาไม่ได้ชื่นชมเจ้า แต่เป็นรูปปั้นที่เจ้าแบกไว้บนหลังต่างหาก”

As the ass revelled in the attention, a clever monkey watching from a nearby tree saw through the illusion. The monkey shouted, “Foolish ass! It is not you they are admiring, but the image you carry on your back.”

ลาตกใจกับคำพูดของลิงจึงรู้ความจริง เขาเข้าใจว่าการชื่นชมและสรรเสริญนั้นมุ่งไปที่ภาพลักษณ์ไม่ใช่ตัวเขาเอง ลารู้สึกโง่เขลาและถ่อมตน ลาจึงลดทิฐิลงและเดินทางต่อไปอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน

The ass, startled by the monkey’s words, realized the truth. He understood that the admiration and praise were directed towards the image and not himself. Feeling foolish and humbled, the ass dropped his pride and continued his journey in a more humble manner.

นิทานอีสปลาโง่กับภาพลักษณ์จอมปลอม

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความหยิ่งจองหองอาจทำให้เรามองไม่เห็นความเป็นจริง ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แท้จริงต้องอาศัยการตระหนักรู้และความเข้าใจในตนเอง”

  • ระวังการปรากฏตัวที่ผิดพลาด: เรื่องราวนี้เตือนให้เราระวังการปรากฏตัวที่ผิดพลาดและอย่าตัดสินจากสิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียว ภาพที่ลามีไว้ดูน่าประทับใจและสำคัญ แต่สุดท้ายกลับว่างเปล่าและไร้แก่นสาร มันสอนให้เรามองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกและแสวงหาคุณค่าและความถูกต้องที่แท้จริง
  • ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการตระหนักรู้ในตนเอง: ความรู้สึกที่เกินจริงของลาทำให้ตนเองตกต่ำ เรื่องราวเน้นความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนและการตระหนักรู้ในตนเอง กระตุ้นให้เรารักษามุมมองที่เป็นจริงเกี่ยวกับตนเองและความสำเร็จของเรา มันสอนให้เรายังคงมีเหตุผลและหลีกเลี่ยงการมั่นใจมากเกินไปหรือหยิ่งยโส
  • วัตถุเหนือภาพลักษณ์: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของสารเหนือภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์เปล่าๆ ที่ลามีไว้อาจดูน่าประทับใจ แต่ขาดคุณค่าที่แท้จริง สิ่งนี้เตือนใจให้เรามุ่งเน้นการพัฒนาคุณสมบัติภายใน ทักษะ และอุปนิสัย แทนที่จะแสวงหาการยืนยันผ่านการรับรู้หรือรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว
  • ความโง่เขลาในการแสวงหาความถูกต้องจากผู้อื่น: ลาแสวงหาความถูกต้องและความชื่นชมจากผู้คนที่ชื่นชมภาพนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อความจริงถูกเปิดเผย การรับรู้ของพวกเขาก็เปลี่ยนไป เรื่องราวนี้สอนเราถึงความไร้ประโยชน์ในการแสวงหาการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้อื่นเท่านั้น โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการค้นหาความถูกต้องและการเติมเต็มจากภายในตัวเรา
  • ความถูกต้องและความสมบูรณ์: เรื่องราวกระตุ้นให้เราจัดลำดับความสำคัญของความถูกต้องและความสมบูรณ์ ความเย่อหยิ่งของลาและภาพลักษณ์จอมปลอมถูกทำลายลงเมื่อความจริงถูกเปิดเผย มันสอนเราถึงความสำคัญของการเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเอง โอบรับตัวตนที่แท้จริงของเรา และดำเนินชีวิตด้วยความซื่อตรง

“Pride can blind us to reality; true humility requires self-awareness and understanding.”

  • Beware of false appearances: The story reminds us to be cautious of false appearances and not to judge solely based on outward displays. The image carried by the ass seemed impressive and important, but it was ultimately empty and devoid of substance. It teaches us to look beyond superficial appearances and seek true value and authenticity.
  • Humility and self-awareness: The ass’s inflated sense of self-importance led to his downfall. The story emphasizes the importance of humility and self-awareness, encouraging us to maintain a realistic perspective of ourselves and our accomplishments. It teaches us to remain grounded and avoid becoming overconfident or arrogant.
  • Substance over image: The story highlights the importance of substance over image. The empty image carried by the ass may have seemed impressive, but it lacked true value. It reminds us to focus on developing inner qualities, skills, and character rather than seeking validation solely through external recognition or appearances.
  • The folly of seeking validation from others: The ass sought validation and admiration from the people who admired the image. However, when the truth was revealed, their perception changed. The story teaches us the futility of seeking validation solely from others, emphasizing the importance of finding validation and fulfillment from within ourselves.
  • Authenticity and integrity: The story encourages us to prioritize authenticity and integrity. The ass’s inflated pride and false image were shattered when the truth was revealed. It teaches us the importance of being true to ourselves, embracing our authentic selves, and living with integrity.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราระวังรูปลักษณ์ปลอมๆ ปลูกฝังความอ่อนน้อมถ่อมตนและการตระหนักรู้ในตนเอง จัดลำดับความสำคัญเนื้อหามากกว่าภาพลักษณ์ หลีกเลี่ยงการแสวงหาความถูกต้องจากผู้อื่นแต่เพียงผู้เดียว และยอมรับความถูกต้องและความซื่อสัตย์ โดยการนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ เราสามารถพัฒนาความรู้สึกที่แท้จริงในคุณค่าของตนเองและดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายและเติมเต็มมากขึ้น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children