นิทานอีสป เรื่อง “หญิงชรากับขวดไวน์” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องหญิงชรากับขวดไวน์ ไทย-Eng

“หญิงชรากับขวดไวน์” เป็นนิทานอีสปที่พูดถึงหญิงชราคนหนึ่งค้นพบขวดไวน์เปล่าใบหนึ่ง ค้นพบความงามและความเชื่อมโยงในกลิ่นหอมที่คงอยู่ ซึ่งพูดถึงการเฉลิมฉลองอันสนุกสนานในอดีต

นิทานอีสปเรื่องหญิงชรากับขวดไวน์

กาลครั้งนานมาแล้ว ในหมู่บ้านที่มีเสน่ห์แปลกตาที่ตั้งอยู่ระหว่างเนินเขาและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม มีหญิงชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความรู้สึกประหลาดใจอันเฉียบแหลมของเธอ วันหนึ่ง ขณะที่ดวงอาทิตย์ฉายแสงสีทองลงมายังโลก เธอได้เดินเล่นอย่างสบายๆ ไปตามเส้นทางที่มีคนเหยียบย่ำ

Once upon a time, In a quaint village nestled between rolling hills and lush meadows, there lived an old woman who was known far and wide for her keen sense of wonder. One day, as the sun cast its golden rays upon the world, she embarked on a leisurely stroll along a well-trodden path.

ขณะที่เธอเดิน ดวงตาของเธอก็ส่องแสงแวววาวอยู่ใต้ร่มเงาของต้นโอ๊กสูงตระหง่าน ที่นั่นครึ่งหนึ่งถูกฝังอยู่ในดินนุ่มๆ วางขวดไวน์เปล่าไว้ พื้นผิวที่เคยมันวาวนั้นผุกร่อนไปตามกาลเวลา แต่กลิ่นหอมจางๆ ยังคงอยู่รอบๆ ตัว เป็นเครื่องเตือนใจอันละเอียดอ่อนถึงไวน์ที่ครั้งหนึ่งเคยบรรจุไว้

As she walked, her eyes caught a glimmer beneath the shade of a towering oak tree. There, half-buried in the soft earth, lay an empty wine jar. Its once-glossy surface was weathered by time, and yet, a faint fragrance lingered around it—a delicate reminder of the wine it had once held.

หญิงชราคุกเข่าลงและประคองขวดโหลไว้ในมือ เธอหลับตาลง สูดกลิ่นหอมที่ดูเหมือนจะกระซิบเรื่องราวแห่งความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และความสุข เธอพูดเบาๆ กับขวดโหลด้วยรอยยิ้มอันเงียบสงบ ราวกับกำลังพูดกับเพื่อนเก่า

The old woman knelt down and cradled the jar in her hands. She closed her eyes, taking in the aroma that seemed to whisper stories of merriment, laughter, and joy. With a serene smile, she spoke softly to the jar, as if addressing an old friend.

“โอ้ วิญญาณที่แสนหวาน” เธอพึมพำ น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยท่วงทำนองแห่งความเคารพ “ฉันขอประกาศเลย ครั้งหนึ่งเธอคงเคยยอดเยี่ยมเพียงใดที่ทิ้งซากอันสวยงามเช่นนี้ไว้เบื้องหลัง!”

“Oh, sweet spirits,” she murmured, her voice carrying a melody of reverence, “I do declare, how excellent you must once have been to have left behind such fine remains!”

ในช่วงเวลานั้น เธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับอดีต ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประสบการณ์ของเธอกับชีวิตและการเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว โถไวน์ที่ว่างเปล่ากลายเป็นภาชนะแห่งความทรงจำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติของกาลเวลาที่หายวับไป และความงามที่พบในเศษของวันเวลาที่ผ่านไป

In that moment, she felt a connection to the past—a bridge between her own experiences and the lives and celebrations that had taken place long ago. The empty wine jar became a vessel of memories, a symbol of the fleeting nature of time and the beauty found in the remnants of days gone by.

ด้วยคำพูดเหล่านั้น เธอหลับตาลง ปล่อยให้จินตนาการของเธอคลี่คลายเหมือนกลีบดอกไม้ เธอจินตนาการถึงงานฉลองที่ยิ่งใหญ่ เสียงหัวเราะที่ดังก้องไปในอากาศ และเพื่อนๆ ยกถ้วยของพวกเขาในการดื่มอวยพรด้วยความยินดี แม้ว่าขวดโหลจะว่างเปล่า แต่กลับเก็บเสียงสะท้อนของช่วงเวลาแห่งความสุขที่ผ่านไปนานมาแล้วไว้ในนั้น

With those words, she closed her eyes, allowing her imagination to unfurl like the petals of a flower. She envisioned grand feasts, laughter that resonated through the air, and friends raising their cups in jubilant toasts. The jar, though empty, held within it the echoes of joyous moments that had long since passed.

นิทานอีสปหญิงชรากับขวดไวน์

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“คุณค่าของการค้นหาความสวยงามและความซาบซึ้งในสิ่งเรียบง่าย แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจดูไม่มีนัยสำคัญหรือว่างเปล่าก็ตาม”

 • จงหวงแหนอดีต: เรื่องราวทำให้เรานึกถึงคุณค่าของการถนอมอดีตที่หลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางกายภาพหรือความทรงจำที่จับต้องไม่ได้
 • การค้นหาความงามในเศษเสี้ยว: ความซาบซึ้งของหญิงชราต่อกลิ่นหอมที่ยังคงอยู่และรูปลักษณ์ที่เสื่อมโทรมของโถไวน์ เน้นย้ำถึงความงามที่สามารถพบได้ในเศษเสี้ยวและความไม่สมบูรณ์
 • อ้อมกอดของความคิดถึง: ความคิดถึงช่วยให้เราหวนคิดถึงช่วงเวลาอันแสนมีค่าและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ก่อนหน้าเรา ส่งเสริมความรู้สึกต่อเนื่องและแบ่งปันความเป็นมนุษย์
 • โอบกอดความมหัศจรรย์: ความสามารถของหญิงชราในการค้นหาความประหลาดใจในสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดกระตุ้นให้เรารักษาทัศนคติที่อยากรู้อยากเห็นและซาบซึ้งต่อชีวิต
 • มุมมองต่อเวลา: ขวดไวน์เปล่าทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงการผ่านของเวลาและเรื่องราวที่บรรจุอยู่ในนั้น โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้เวลาแต่ละช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ความหมายในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับหญิงชราพบความหมายในขวดไวน์ที่ว่างเปล่า เราก็สามารถค้นพบความสำคัญในสิ่งของและประสบการณ์ในชีวิตประจำวันที่อยู่รอบตัวเรา

“The value of finding beauty and appreciation in simple things, even when they may seem insignificant or empty.”

 • Cherishing the Past: The story reminds us of the value in cherishing the remnants of the past, whether they are physical artifacts or intangible memories.
 • Finding Beauty in Fragments: The old woman’s appreciation for the lingering fragrance and worn appearance of the wine jar highlights the beauty that can be found in fragments and imperfections.
 • Nostalgia’s Embrace: Nostalgia allows us to relive cherished moments and connect with the experiences of those who came before us, fostering a sense of continuity and shared humanity.
 • Embracing Wonder: The old woman’s ability to find wonder in the simplest of things encourages us to maintain a curious and appreciative outlook on life.
 • Perspective on Time: The empty wine jar serves as a reminder of the passage of time and the stories it carries with it, emphasizing the importance of making the most of each moment.
 • Meaning in the Everyday: Just as the old woman found meaning in an empty wine jar, we can find significance in the everyday objects and experiences that surround us.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหญิงชรากับขวดไวน์สอนให้เราเคารพอดีต ค้นหามนต์เสน่ห์ในสิ่งธรรมดา และโอบรับความงามที่ติดอยู่ในความทรงจำ กลิ่น และเสียงสะท้อนของการเฉลิมฉลองในอดีตอันยาวนาน

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children